Fakulta

Disciplinární řád

Disciplinární řád pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

schválený AS FF UK dne 8.7.1999 (se zapracováním pozdějších úprav a doplňků)

Akademický senát Filozofické fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty Filozofické fakulty jako jejím vnitřním předpisu:

Čl.1 Úvodní ustanovení

 1. Tento řád upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů zapsaných na Filosofické fakultě (dále jen „fakulta“), ukládání sankcí, jakož i disciplinární řízení v této věci.

 2. Je-li student zapsán na více fakultách, lze disciplinární řízení v téže věci vést pouze na jedné z nich; v případě pochybností o příslušnosti určí příslušnou fakultu rektor.

Čl. 2 Disciplinární přestupek a sankce

 1. Disciplinární přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených zákonem o vysokých školách nebo vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty nebo zaviněné porušení povinností podle jiných právních předpisů.

 2. Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit sankci

  1. napomenutí,

  2. podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,

  3. vyloučení ze studia.

 3. Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož i k dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků.

 4. Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě, zejména jde-li o disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti anebo méně závažný disciplinární přestupek.

 5. Sankci napomenutí lze uložit pouze za disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti nebo méně závažný disciplinární přestupek.

 6. Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze za závažný a úmyslný disciplinární přestupek. Podmíněné vyloučení ze studia lze uložit pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro uložení sankce vyloučení ze studia a nejde-li o disciplinární přestupek spáchaný zvláště zavrženíhodným způsobem, student projevil upřímnou lítost a lze důvodně očekávat, že se dalšího závažného disciplinárního přestupku již nedopustí.

 7. Lhůta a podmínky k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia se stanoví podle míry závažnosti disciplinárníhopřestupku; tato lhůta činí nejméně šest měsíců a nejvíce tři roky. Pokud se student v průběhu lhůty k osvědčení dopustí dalšího disciplinárního přestupku, s výjimkou méně závažného disciplinárního přestupku spáchaného z nedbalosti, bude ze studia vyloučen.

 8. Udělení sankce je veřejné a zveřejní se po dobu 30 dní na úřední desce.

Čl. 3 Disciplinární komise

 1. Obvinění z disciplinárního přestupku projednává disciplinární komise (dále jen „komise“).

 2. Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan z řad členů akademické obce; jmenuje a odvolává je se souhlasem akademického senátu (dále jen „senát“).

 3. Komise má šest členů. Předseda je členem komise. Polovinu členů komise tvoří studenti. Náhradníky jsou dva akademičtí pracovníci a dva studenti.

 4. Funkční období členů komise je jeden rok. Děkan nejpozději dva měsíce po zahájení akademického roku předloží senátu návrh na jmenování předsedy, dalších členů a náhradníků komise. Návrh na jmenování členů a náhradníků z řad studentů podává děkan na základě doporučení studentské kurie akademického senátu. Nebrání-li tomu zvláštní okolnosti, jsou mezi navrženými členy komise nejméně dva z členů či náhradníků komise minulé.

 5. Před uplynutím funkčního období členství v komisi zaniká:

  1. společně se zánikem členství v akademické obci,

  2. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství v komisi, děkanovi,

  3. po třetí předem neomluvené neúčasti na jednání komise.

 6. Člen komise nebo náhradník může být odvolán, neplní-li řádně své povinnosti nebo dopustí-li se disciplinárního přestupku.

 7. Jestliže členství v komisi zanikne podle čl. 5 nebo 6, navrhne děkan senátu nejpozději do 30 dnů jmenování nového člena komise.

 8. Členové a náhradníci jsou povinni se zúčastnit zasedání komise, na něž byli pozváni. Je-li členu komise známo, že se na zasedání komise nemůže dostavit, je povinen to předem oznámit předsedovi. V takovém případě pozve předseda příslušného náhradníka tak, aby paritní složení komise zůstalo zachováno. Náhradník má na zasedání, k němuž byl pozván, práva a povinnosti člena komise.

 9. V případě, že předmětem jednání komise je obvinění z disciplinárního přestupku člena komise, nezúčastňuje se tento člen zasedání komise až do doby, kdy děkan v této věci rozhodne. Na místo tohoto člena nastoupí náhradník. Jestliže děkan rozhodne, že se student disciplinárního přestupku dopustil, navrhne senátu jeho odvolání a jmenování nového člena komise

 10. Nesvolá-li předseda zasedání komise do 30 dnů po zahájení disciplinárního řízení podle čl. 4 odst. 3 nebo jestliže ve stejné lhůtě nemohla komise pro nepřítomnost členů jednat, podá děkan senátu návrh na odvolání členů komise a náhradníků a jmenování nových.

 11. Zasedání komise svolává a řídí předseda. Členové, resp. náhradníci jsou na zasedání komise zváni písemně.

 12. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Netvoří-li studenti jednu polovinu přítomných členů komise, předseda zasedání odročí, pokud to navrhne některý z členů komise.

 13. Komise se usnáší tajným hlasováním. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina přítomných členů.

 14. O jednání komise se pořizuje zápis, o hlasování komise se pořizuje protokol.

 15. Činnost komise po stránce materiální a administrativní zabezpečuje děkanát.

 16. Právní a další potřebnou odbornou pomoc pro činnost komise zajišťuje děkan.

Čl.4 Zahájení disciplinárního řízení

 1. Disciplinární řízení komise zahajuje na návrh děkana. Děkan tento návrh podá, jestliže jednáním studenta bylo poškozeno dobré jméno univerzity.

 2. Návrh děkana musí obsahovat popis skutku, popř. navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i uvedení důvodů, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.

 3. Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy byl studentu doručen stejnopis návrhu děkana zaslaný předsedou komise.

 4. Děkan může kdykoliv před vydáním rozhodnutí podle čl. 6 disciplinární řízení zastavit; vyzve-li ho k tomu podle čl. 1 odst. 2 rektor nebo nastane-li skutečnost znemožňující disciplinární přestupek projednat podle § 66 zákona o vysokých školách anebo přestane-li student být studentem fakulty, děkan tak učiní.

Čl. 5 Projednání návrhu

 1. Bezodkladně po zahájení disciplinárního řízení svolá předseda komise zasedání komise.

 2. Student musí být ke každému zasedání komise písemně pozván.

 3. Student má, s výjimkou hlasování, právo být přítomen jednání komise, dále může navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání, nahlížet do písemných podkladů, nahlížet do zápisu o jednání komise (s výjimkou protokolu o hlasování) a pořizovat si z nich výpisy.

 4. Student si může zvolit svého zástupce (dále jen „zvolený zástupce“). Zvolený zástupce, který se komisi prokáže písemným zmocněním studenta nebo jemuž student udělí své zmocnění před komisí, má práva uvedená v odstavci 3.

 5. Komise se může usnést, že bude jednat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že se obviněný ani zvolený zástupce k zasedání bez omluvy nedostavil. Omluva musí být písemná a musí být doručena předsedovi komise nejpozději v den zasedání komise.

 6. Komise je povinna provést potřebné důkazy a projednat věc tak, aby mohlo být nepochybně zjištěno, zda se student disciplinárního přestupku dopustil. Jednání musí být vedeno tak, aby se komise mohla usnést na návrhu podle odstavce 7 zpravidla do 30 dnů od svého prvního zasedání.

 7. Po projednání věci se komise usnese na návrhu, aby děkan

  1. rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a uložil mu za něj sankci podle čl. 2 odst. 2,

  2. rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a podle čl. 2 odst. 4 upustil od uložení sankce, nebo

  3. disciplinární řízení zastavil,

  i. je-li však student ve lhůtě k osvědčení podle čl. 2 odst. 7, usnese se komise na návrhu, aby děkan

  1. rozhodl, že se student dopustil disciplinárního přestupku podle čl. 2 odst. 7, a vyloučil jej ze studia, nebo

  2. disciplinární řízení zastavil.

 8. U usnesení podle odstavce 7 písm. a) komise uvede návrh sankce podle čl. 2 odst. 2; u sankce napomenutí včetně formy podle čl. 2 odst. 8, u sankce podmíněné vyloučení ze studia včetně lhůty a podmínek k osvědčení podle čl. 2 odst. 7.

 9. Usnesení podle odstavce 8 sdělí komise studentu a jeho zvolenému zástupci, jsou-li přítomni.

Čl. 6 Rozhodnutí děkana

 1. Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydává děkan na základě návrhu komise, zpravidla do 7 dnů ode dne, kdy je obdržel.

 2. Děkan může před vydáním rozhodnutí vrátit věc s písemným zdůvodněním komisi k dalšímu došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci.

 3. Jestliže komise navrhla, aby disciplinární řízení bylo zastaveno, děkan tak učiní, ledaže by měl o správnosti tohoto postupu závažné pochybnosti; v takovém případě věc s uvedením důvodů komisi vrátí k novému projednání. Setrvá-li komise na svém původním usnesení, je jím děkan vázán.

 4. Děkan může

  1. uložit sankci, kterou komise navrhla, nebo, nejde-li o případ podle čl. 5 odst. 7 písm. d),

  2. uložit sankci mírnější, nebo

  3. od uložení sankce upustit.

 5. Rozhodnutí děkana musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok o zjištění disciplinárního přestupku a určení sankce, nebo výrok o zjištění disciplinárního přestupku a upuštění od sankce, nebo výrok o zastavení disciplinárního řízení. Dále musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.

Čl. 7 Přezkumné řízení

 1. Přezkumné řízení upravuje Disciplinární řád univerzity.

Čl. 8 Doplňující ustanovení

 1. Oznámení o návrhu děkana podle čl. 4 odst. 3 a pozvání na zasedání komise podle čl. 5 odst. 2 se doručují do vlastních rukou podle čl. 35 statutu fakulty; stejně tak se doručují i rozhodnutí děkana podle čl. 6 odst. 5, rozhodnutí děkana a rektora v přezkumném řízení, náhradní doručení (čl. 35 odst. 4 statutu) je však zde vyloučeno.

 2. Dodržení termínů při podávání písemností se posuzuje tak, že lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty písemnost podána u univerzity, resp. fakulty, nebo je-li odevzdána k poštovní přepravě; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

 3. Rozhodnutí se vyznačuje do dokumentace, vedené o studentovi fakultou.

 4. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem poté, kdy marně uplyne lhůta pro podání žádosti o přezkoumání, nebo dnem poté, kdy se student písemně vzdal práva podat tuto žádost, anebo dnem poté, kdy bylo doručeno rozhodnutí rektora.

Čl. 9 Společná a závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen senátem dne 8. července 1999 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.1

 2. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem po dni nabytí jeho platnosti.

……………………………………………………………………………..

předseda akademického senátu

děkan

pdf ke stažení

Poznámky


1

Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 24. 9. 1999