Harmonogram AR 2015/16

Harmonogram akademického roku 2015/16

(Opatření děkana č. 11/2015)

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění a příslušná ustanovení opatření rektora č. 10/2015, Harmonogram akademického roku 2015/16.

Čl. 2 Obecný harmonogram

Zahájení akademického roku

1. 10. 2015

Slavnostní zahájení ak. roku v aule FF UK

5. 10. 2015 v 9.00

Den otevřených dveří

říjen 2015 (Open Square)

16. 1. 2016

Rektorský den

4. 5. 2016

Konec akademického roku            

30. 9. 2016

Čl. 3 Bakalářské a magisterské studium

Imatrikulace

5. 10. 2015 a 6. 10. 2015

od

do

Výuka v zimním semestru

5. 10. 2015

8. 1. 2016

Zápis do IS

20. 9. 2015 (10:00)

18. 10. 2015 (18:00)

Zápis do IS pro studenty jiných fakult

20. 9. 2015 (10:00)

27. 9. 2015 (18:00)

Vánoční prázdniny

21. 12. 2015

3. 1. 2016

Zkouškové období

11. 1. 2016

14. 2. 2016

Výuka v letním semestru

15. 2. 2016

13. 5. 2016

Zápis do IS

8. 2. 2016 (10.00)

13. 3. 2016 (18:00)

Zápis do IS pro studenty jiných fakult

8. 2. 2016 (10.00)

14. 2. 2016 (18:00)

Zkouškové období

16. 5. 2016

30. 6. 2016

Letní prázdniny

1. 7. 2016

31. 8. 2016

Zkouškové období (presemestrální období)

1. 9. 2016

21. 9. 2016

Podání žádosti o uznání předmětů

do 31. 8. 2016

Splnění studijních povinností v SIS

do 21. 9. 2016

Podání žádosti o zápis do dalšího ročníku

do 21. 9. 2016 (kdykoliv po dosažení minimálního počtu kreditů k postupu)

Termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2015/2016

talentové zkoušky: 14. – 15. 5. 2016,

náhradní termín 1. 6. 2016

oborové zkoušky: 28. 5. – 16. 6. 2016 (ve dnech 30. – 31. 5. jen do magisterských oborů)

náhradní termín 23. – 24. 6. 2016

 

Termíny zápisů studentů prvních ročníků do dalšího akademického roku zveřejňuje fakulta na úřední desce a na vývěsce před studijním oddělením.

Státní závěrečné zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK)

Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS.

Typ státní zkoušky

 

Termín státní zkoušky

(od – do)

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce

Státní zkouška bakalářská – BZK

1. 2. 2016

12. 2. 2016

20. 1. 2016

18. 12. 2015

23. 5. 2016

3. 6. 2016

11. 5. 2016

18. 4. 2016

13. 6. 2016

24. 6. 2016

1. 6. 2016

9. 5. 2016

1. 9. 2016

14. 9. 2016

19. 8. 2016

14. 7. 2016

Státní zkouška magisterská – SZZK

25. 1. 2016

5. 2. 2016

13. 1. 2016

11. 12. 2015

23. 5. 2016

3. 6. 2016

11. 5. 2016

18. 4. 2016

13. 6. 2016

24. 6. 2016

1. 6. 2016

9. 5. 2016

5. 9. 2016

16. 9. 2016

24. 8. 2016

14. 7. 2016

SZZK – Učitelství pro střední školy

13. 1. 2016 a 14. 1. 2016

4. 1. 2016

4. 12. 2015

3. 5. 2016 a 4. 5. 2016

21. 4. 2016

31. 3. 2016

1. 9. 2016 a 2. 9. 2016

24. 8. 2016

15. 6. 2016

Postupová zkouška – PZK

prosinec 2015 / únor 2016

16. 5. – 3. 6. 2016

13. 6. – 24. 6. 2016

1. 9. – 14. 9. 2016

Kontrola splnění studijních povinností 1. cyklu a závazná přihláška k PZK

nejpozději 15 kalendářních dnů před vypsaným termínem

Zadání bakalářských a diplomových prací

průběžně, nejpozději rok před konáním obhajoby

Odevzdání závěrečných prací

Pokud ZS sama nestanoví vlastní termín, tak měsíc před začátkem období, v němž se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována.

Bakalářské promoce

6., 8. a 9. 10. 2015

1., 3., 4. a 7. 12. 2015

13. 4. 2016

Magisterské promoce

14. a 16. 10. 2015

15., 16. a 17. 12. 2015

14. 4. 2016

Závazná přihláška k rigorózní zkoušce

dubnový termín do 31. 1. 2016

 podzimní termín do 31. 8. 2016

Rigorózní promoce

dle harmonogramu RUK

Čl. 4 Doktorské studium

Zápis nových studentů

22. 9. 2015

23. 9. 2015

Imatrikulace

22. 10. 2015

Zápis do IS v zimním semestru (nad rámec ISP)

20. 9. – 18. 10. 2015

Termín odevzdání ISP nově přijatých studentů školitelem a oborovými radami

do 11. 11. 2015

Zápis do IS v letním semestru (nad rámec ISP)

8. 2. – 13. 3. 2016

Termín odevzdání disertačních prací studentů 8. ročníků

31. 3. 2016

Termíny konání státní doktorské zkoušky
(po dohodě je možné stanovit termín individuálně)

25. 1. – 5. 2. 2016

23. 5. – 3. 6. 2016

5. 9. – 16. 9. 2016

Splnění povinností ISP pro hodnocení studenta za akademický rok 2015/2016

do 30. 9. 2016

Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů za akademický rok 2015/2016

1. – 30. 9. 2016

Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2014/2015 školitelem

do 14. 10. 2016

Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2014/2015 oborovými radami

do 11. 11. 2016

Doktorské promoce

15. 10. 2015

 16. 3. 2016

Předpokládaný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2016/2017

16. – 17. 6. 2016

náhradní termín 24. 6. 2016