Harmonogram AR 20/21

Harmonogram akademického roku 2020/2021

(Opatření děkana č. 12/2020, Změna opatření děkana č. 12/2020)

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2020/2021 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) a navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, a příslušná ustanovení opatření rektora č. 8/2020, Harmonogram akademického roku 2020/21.

Čl. 2 Obecný harmonogram

Zahájení akademického roku 1. 10. 2020
Slavnostní zahájení akademického roku v aule fakulty 1. 10. 2020
Den otevřených dveří 16. 1. 2021
Děkanské volno 1. 4. 2021
Rektorský den 12. 5. 2021
Konec akademického roku 30. 9. 2021

Čl. 3 Bakalářské a magisterské studium, státní rigorózní zkouška

Imatrikulace 8. 10. 2020
od do
Výuka v zimním semestru 1. 10. 2020 8. 1. 2021
Zápis předmětů do SIS (pro zimní semestr) 25. 9. 2020 (14:00) 16. 10. 2020 (18:00)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult 28. 9. 2020 (14:00) 16. 10. 2020 (18:00)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. 2021 14. 2. 2021
Výuka v letním semestru 15. 2. 2021 14. 5. 2021
Zápis předmětů do SIS (pro letní semestr) 5. 2. 2021 (14.00) 5. 3. 2021 (18:00)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult 8. 2. 2021 (14.00) 5. 3. 2021 (18:00)
Zkouškové období 17. 5. 2021 31. 7. 2021
Letní prázdniny 1. 8. 2021 31. 8. 2021
Zkouškové období (září) 1. 9. 2021 17. 9. 2021
Podání žádosti o uznání předmětů do 30. 7. 2021
Splnění studijních povinností v SIS do 20. 9. 2021 (včetně)
Podání el. žádosti o zápis do dalšího ročníku do 20. 9. 2021 (resp. kdykoliv dříve po dosažení minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do dalšího ročníku)
Termín konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2020/2021 bude upřesněno
Termíny zápisů studentů do prvních ročníků (shodné s termíny ověření podmínek přijetí ke studiu doložitelných doklady) se zveřejňují na internetových stránkách fakulty a na vývěsce před Studijním oddělením děkanátu fakulty.

 

Státní zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK)

Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS.

Typ státní zkoušky

 

Termín státní zkoušky

(od – do)

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
Státní zkouška bakalářská – BZK 1. 2. 2021 12. 2. 2021 20. 1. 2021 15. 12. 2020
24. 5. 2021 4. 6. 2021 12. 5. 2021 20. 4. 2021
14. 6. 2021 25. 6. 2021 2. 6. 2021 11. 5. 2021
1. 9. 2021 8. 9. 2021 13. 8. 2021 13. 7. 2021
Státní zkouška magisterská – SZZK 25. 1. 2021 5. 2. 2021 13. 1. 2021 8. 12. 2020
24. 5. 2021 4. 6. 2021 12. 5. 2021 20. 4. 2021
14. 6. 2021 25. 6. 2021 2. 6. 2021 11. 5. 2021
1. 9. 2021 10. 9. 2021 19. 8. 2021 13. 7. 2021
SZZK – Učitelství pro střední školy 13. 1. 2021 a 14. 1. 2021 5. 1. 2021 8. 12. 2020
5. 5. 2021 a 6. 5. 2021 22. 4. 2021 31. 3. 2021
1. 9. 2021 a 2. 9. 2021 19. 8. 2021 24. 6. 2021
Zadání bakalářských a diplomových prací Průběžně, v případě bakalářských studijních programů obvykle do konce 5. semestru, v případě magisterských studijních programů navazujících obvykle do konce 2. semestru, v případě magisterských studijních programů nenavazujících obvykle do konce 8. semestru.
Odevzdání závěrečných prací Standardně nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována, pokud vedoucí příslušné základní součásti fakulty nestanoví odlišný termín, přičemž takto stanovený termín musí spadat do období od tří měsíců do tří týdnů před termínem konání obhajoby.

 

Bakalářské promoce

13., 14. a 15. 10. 2020

11., 15., 16. a 17. 12. 2020

13. 4. 2021

Magisterské promoce

16. a 20. 10. 2020

2., 4. a 7. 12. 2020

14. 4. 2021

Závazná přihláška k rigorózní zkoušce

dubnový termín do 31. 1. 2021

listopadový termín do 31. 8. 2021

Rigorózní promoce dle harmonogramu Univerzity Karlovy

 

Studentské hodnocení výuky

Příprava hodnocení zimního semestru (ZS) prosinec 2020
Studentské hodnocení kurzů ZS, elektronické 5. 1. 2021 – 24. 1. 2021
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení ZS 26. 1. 2021 – 5. 2. 2021
Zveřejnění výsledků hodnocení ZS na webu 12. 2. 2021
Příprava hodnocení letního semestru (LS) květen 2021
Studentské hodnocení kurů LS, elektronické 11. 5. 2021 – 30. 5. 2021
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení LS 1. 6. 2021 – 13. 6. 2021
Zveřejnění výsledků hodnocení LS na webu 22. 6. 2021

Čl. 4 Doktorské studium

Splnění povinností ISP pro hodnocení studenta za akademický rok 2019/2020 do 30. 9. 2020
Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů za akademický rok 2019/2020 1. 9. – 30. 9. 2020
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2019/2020 školitelem 6. 10. 2020
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2019/2020 oborovými radami 25. 10. 2020
Zápis studentů do studia začínajícího akademickým rokem 2020/2021

15. 9. 2020

16. 9. 2020

Zápis studentů do studia začínajícího akademickým rokem 2021/2022

14. 9. 2021

15. 9. 2021

Imatrikulace 7. 10. 2020
Zápis předmětů do SIS v zimním semestru (nad rámec individuálního studijního plánu – ISP) 25. 9. 2020 (14.00) – 16. 10. 2020 (18:00)
Termín odevzdání ISP nově přijatých studentů školiteli

31. 10. 2020

U studentů, kteří zahájí studium v polovině akademického roku, do jednoho měsíce od zahájení studia.

Termín odevzdání ISP nově přijatých studentů školitelem oborovým radám

Do dvou měsíců od začátku akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal.

U studentů, kteří zahájí studium v polovině akademického roku, do dvou měsíců od zahájení
studia.

Zápis předmětů do SIS v letním semestru (nad rámec ISP) 5. 2. 2021 (14.00) – 5. 3. 2021 (18:00)
Termín odevzdání disertačních prací studentů v 8. roce studia nejpozději šest měsíců před uplynutím maximální doby studia
Termíny konání státní doktorské zkoušky (po dohodě je možné stanovit termín individuálně)

18. 1. – 5. 2. 2021

28. 5. – 30. 6. 2021

1. 9. – 30. 9. 2021

Doktorské promoce

20. 10. 2020

9. 12. 2020

14. 6. 2021

Splnění povinností ISP pro hodnocení studenta za akademický rok 2020/2021 do 30. 9. 2021
Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů za akademický rok 2020/2021 1. 9. – 30. 9. 2021
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2020/2021 školitelem 8. 10. 2021
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2020/2021 oborovými radami 22. 10. 2021
Termíny konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022 v rozmezí od 1. 6. do 30. 6. 2021

Čl. 5 Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2020.*

*Změna tohoto opatření byla provedena opatřením děkana č. 6/2021 a nabyla účinnosti dne 26. 4. 2021.