Harmonogram AR 2018/19

Harmonogram akademického roku 2018/19

(Opatření děkana č. 7/2018)

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2018/2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) a navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, a příslušná ustanovení opatření rektora č. 6/2018, Harmonogram akademického roku 2018/19.

Čl. 2 Obecný harmonogram

Zahájení akademického roku 1. 10. 2018
Slavnostní zahájení akademického roku v aule fakulty 1. 10. 2018
Den otevřených dveří 12. 1. 2019
Děkanský sportovní den (sobota) 13. 4. 2019
Děkanské volno 18. 4. 2019 a 23. 4. 2019
Rektorský den 14. 5. 2019
Konec akademického roku 30. 9. 2019

Čl. 3 Bakalářské a magisterské studium

Imatrikulace 3. 10. 2018
od do
Výuka v zimním semestru 1. 10. 2018 11. 1. 2019
Zápis předmětů do SIS (pro zimní semestr) 21. 9. 2018 (10:00) 21. 10. 2018 (18:00)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult 24. 9. 2018 (12:00) 21. 10. 2018 (18:00)
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 2. 1. 2019
Zkouškové období 14. 1. 2019 15. 2. 2019
Výuka v letním semestru 18. 2. 2019 24. 5. 2019
Zápis předmětů do SIS (pro letní semestr) 9. 2. 2019 (10.00) 8. 3. 2019 (18:00)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult 11. 2. 2019 (10.00) 8. 3. 2019 (18:00)
Zkouškové období 27. 5. 2019 30. 6. 2019
Letní prázdniny 1. 7. 2019 31. 8. 2019
Zkouškové období (září) 2. 9. 2019 13. 9. 2019
Podání žádosti o uznání předmětů do 31. 8. 2019
Splnění studijních povinností v SIS do 13. 9. 2019 (včetně)
Podání el. žádosti o zápis do dalšího ročníku do 13. 9. 2019 (resp. kdykoliv dříve po dosažení minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do dalšího ročníku)
Termín konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020  

v rozmezí 11. 5. 2019 do 28. 6. 2019 (bude upřesněno)

Termíny zápisů studentů do prvních ročníků (shodné s termíny ověření podmínek přijetí ke studiu doložitelných doklady) se zveřejňují na internetových stránkách fakulty a na vývěsce před Studijním oddělením děkanátu fakulty.
Státní zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK)

Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS.

Typ státní zkoušky

 

Termín státní zkoušky

(od – do)

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
Státní zkouška bakalářská – BZK 28. 1. 2019 8. 2. 2019 16. 1. 2019 14. 12. 2018
20. 5. 2019 31. 5. 2019 9. 5. 2019 15. 4. 2019
10. 6. 2019 21. 6. 2019 29. 5. 2019 9. 5. 2019
2. 9. 2019 11. 9. 2019 16. 8. 2019 11. 7. 2019
Státní zkouška magisterská – SZZK 21. 1. 2019 1. 2. 2019 9. 1. 2019 7. 12. 2018
20. 5. 2019 31. 5. 2019 9. 5. 2019 15. 4. 2019
10. 6. 2019 21. 6. 2019 29. 5. 2019 9. 5. 2019
2. 9. 2019 13. 9. 2019 21. 8. 2019 11. 7. 2019
SZZK – Učitelství pro střední školy 9. 1. 2019 a 10. 1. 2019 2. 1. 2019 4. 12. 2018
2. 5. 2019 a 3. 5. 2019 18. 4. 2019 28. 3. 2019
2. 9. 2019 a 3. 9. 2019 21. 8. 2019 21. 6. 2019
Zadání bakalářských a diplomových prací Průběžně, v případě bakalářských studijních
programů obvykle do konce 5. semestru, v případě
magisterských studijních programů navazujících
obvykle do konce 2. semestru, v případě
magisterských studijních programů nenavazujících
obvykle do konce 8. semestru.
Odevzdání závěrečných prací Standardně nejpozději jeden měsíc před začátkem
období, kdy se dle harmonogramu akademického
roku konají státní zkoušky a v němž má být práce
na základě podané přihlášky obhajována, pokud
vedoucí příslušné základní součásti fakulty
nestanoví odlišný termín, přičemž takto stanovený
termín musí spadat do období od tří měsíců do tří
týdnů před termínem konání obhajoby.

 

Bakalářské promoce

16., 17. a 18. 10. 2018

14., 17., 18. a 19. 12. 2018

10. 4. 2019

Magisterské promoce

23. a 29. 10. 2018

7., 10., 12. a 13. 12. 2018

11. 4. 2019

Závazná přihláška k rigorózní zkoušce

dubnový termín do 31. 1. 2019

listopadový termín do 31. 8. 2019

Rigorózní promoce dle harmonogramu Univerzity Karlovy
Studentské hodnocení výuky
Příprava hodnocení zimního semestru (ZS) prosinec 2018
Studentské hodnocení kurzů ZS, elektronické 7. 1. 2019 – 27. 1. 2019
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení ZS 28. 1. 2019 – 10. 2. 2019
Zveřejnění výsledků hodnocení ZS na webu 11. 2. 2019
Příprava hodnocení letního semestru (LS) květen 2019
Studentské hodnocení kurů LS, elektronické 20. 5. 2019 – 9. 6. 2019
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení LS 10. 6. 2019 – 23. 6. 2019
Zveřejnění výsledků hodnocení LS na webu 24. 6. 2019

Čl. 4 Doktorské studium

Zápis nových studentů do studia

18. 9. 2018

19. 9. 2018

Imatrikulace 17. 10. 2018
Zápis předmětů do SIS v zimním semestru (nad rámec individuálního studijního plánu – ISP) 21. 9. (10.00) – 21. 10. 2018 (18:00)
Termín odevzdání ISP nově přijatých studentů školitelem a oborovými radami 9. 11. 2018
Zápis předmětů do SIS v letním semestru (nad rámec ISP) 9. 2. 2019 (10.00) – 8. 3. 2019 (18:00)
Termín odevzdání disertačních prací studentů 8. ročníků nejpozději šest měsíců před uplynutím maximální
doby studia, obvykle do 31. 3. 2019
Termíny konání státní doktorské zkoušky (po dohodě je možné stanovit termín individuálně)

21. 1. – 8. 2. 2019

20. 5. – 30. 6. 2019

1. 9. – 30. 9. 2019

Splnění povinností ISP pro hodnocení studenta za akademický rok 2017/2018 do 30. 9. 2018
Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů za akademický rok 2017/2018 1. 9. – 30. 9. 2018
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2017/2018 školitelem 15. 10. 2018
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2017/2018 oborovými radami 9. 11. 2018
Doktorské promoce

22. 10. 2018

5. 12. 2018

17. 6. 2019

Termín konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020

 

v rozmezí 3. – 28. 6. 2019 (bude upřesněno)

Čl. 5 Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 6. června 2018.