Harmonogram AR 2017/18

Harmonogram akademického roku 2017/18

(Opatření děkana č. 10/2017)

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) a navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, a příslušná ustanovení opatření rektora č. 14/2017, Harmonogram akademického roku 2017/18.

Čl. 2 Obecný harmonogram

Zahájení akademického roku 1. 10. 2017
Slavnostní zahájení akademického roku v aule fakulty 2. 10. 2017
Den otevřených dveří 13. 1. 2018
Děkanský sportovní den (sobota) 14. 4. 2018
Týden diverzity duben/květen 2018 (bude upřesněno)
Rektorský den 16. 5. 2018
Konec akademického roku 30. 9. 2018

Čl. 3 Bakalářské a magisterské studium

Imatrikulace 12. 10. 2017 a 13. 10. 2017
od do
Výuka v zimním semestru 2. 10. 2017 5. 1. 2018
Zápis předmětů do SIS (pro zimní semestr) 18. 9. 2017 (10:00) 22. 10. 2017 (18:00)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult 18. 9. 2017 (23:00) 22. 10. 2017 (18:00)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 2. 1. 2018
Zkouškové období 8. 1. 2018 16. 2. 2018
Výuka v letním semestru 19. 2. 2018 18. 5. 2018
Zápis předmětů do SIS (pro letní semestr) 9. 2. 2018 (10.00) 7. 3. 2018 (18:00)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult 12. 2. 2018 (10.00) 7. 3. 2018 (18:00)
Zkouškové období 21. 5. 2018 30. 6. 2018
Letní prázdniny 1. 7. 2018 31. 8. 2018
Zkouškové období (září) 1. 9. 2018 14. 9. 2018
Podání žádosti o uznání předmětů do 31. 8. 2018
Splnění studijních povinností v SIS do 14. 9. 2018
Podání el. žádosti o zápis do dalšího ročníku do 14. 9. 2018 (resp. kdykoliv dříve po dosažení minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do dalšího ročníku)
Termín konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019

 

v rozmezí 12. 5. – 30. 6. 2018

Termíny zápisů studentů do prvních ročníků (shodné s termíny ověření podmínek přijetí ke studiu doložitelných doklady) se zveřejňují na internetových stránkách fakulty a na vývěsce před Studijním oddělením děkanátu fakulty.
Státní zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK)

Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS.

Typ státní zkoušky

 

Termín státní zkoušky

(od – do)

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
Státní zkouška bakalářská – BZK 29. 1. 2018 9. 2. 2018 17. 1. 2018 15. 12. 2017
21. 5. 2018 1. 6. 2018 10. 5. 2018 16. 4. 2018
11. 6. 2018 22. 6. 2018 30. 5. 2018 9. 5. 2018
3. 9. 2018 7. 9. 2018 17. 8. 2018 12. 7. 2018
Státní zkouška magisterská – SZZK 22. 1. 2018 2. 2. 2018 10. 1. 2018 8. 12. 2017
21. 5. 2018 1. 6. 2018 10. 5. 2018 16. 4. 2018
11. 6. 2018 22. 6. 2018 30. 5. 2018 9. 5. 2018
3. 9. 2018 12. 9. 2018 22. 8. 2018 12. 7. 2018
SZZK – Učitelství pro střední školy 10. 1. 2018 a 11. 1. 2018 2. 1. 2018 1. 12. 2017
2. 5. 2018 a 3. 5. 2018 19. 4. 2018 29. 3. 2018
3. 9. 2018 a 4. 9. 2018 22. 8. 2018 22. 6. 2018
Postupová zkouška – PZK

prosinec 2017 / únor 2018

14. 5. – 1. 6. 2018

11. 6. – 22. 6. 2018

3. 9. – 12. 9. 2018

Kontrola splnění studijních povinností 1. cyklu a závazná přihláška k PZK nejpozději 15 kalendářních dnů před vypsaným termínem
Zadání bakalářských a diplomových prací průběžně, nejpozději rok před konáním obhajoby
Odevzdání závěrečných prací Pokud základní součást fakulty nestanoví vlastní termín, tak měsíc před začátkem období, v němž se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž kdy má být práce na základě podané přihlášky obhajována.

 

Bakalářské promoce

17., 18. a 19. 10. 2017

4., 5., 8. a 11. 12. 2017

11. 4. 2018

Magisterské promoce

24. a 30. 10. 2017

12., 13. a 14. 12. 2017

12. 4. 2018

Závazná přihláška k rigorózní zkoušce

dubnový termín do 31. 1. 2018

podzimní termín do 31. 8. 2018

Rigorózní promoce dle harmonogramu Rektorátu univerzity
Studentské hodnocení výuky
Příprava hodnocení zimního semestru (ZS) prosinec 2018
Studentské hodnocení kurzů ZS, elektronické 3. 1. – 3. 2. 2018
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení ZS 5. 2. – 15. 2. 2018
Zveřejnění výsledků hodnocení ZS na webu 16. 2. 2018
Příprava hodnocení letního semestru (LS) 27. 4. – 13. 5. 2018
Studentské hodnocení kurů LS, elektronické 14. 5. – 16. 6. 2018
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení LS 17. 6. – 26. 6. 2018
Zveřejnění výsledků hodnocení LS na webu 29. 6. 2018

Čl. 4 Doktorské studium

Zápis nových studentů do studia

19. 9. 2017

20. 9. 2017

Imatrikulace 18. 10. 2017
Zápis předmětů do SIS v zimním semestru (nad rámec individuálního studijního plánu – ISP) 15. 9. – 15. 10. 2017
Termín odevzdání ISP nově přijatých studentů školitelem a oborovými radami 10. 11. 2017
Zápis předmětů do SIS v letním semestru (nad rámec ISP) 9. 2. – 18. 2. 2018
Termín odevzdání disertačních prací studentů 8. ročníků nejpozději šest měsíců před uplynutím maximální doby studia, obvykle do 31. 3. 2018
Termíny konání státní doktorské zkoušky (po dohodě je možné stanovit termín individuálně)

22. 1. – 2. 2. 2018

21. 5. – 21. 6. 2018

3. 9. – 14. 9. 2018

Splnění povinností ISP pro hodnocení studenta za akademický rok 2016/2017 do 30. 9. 2017
Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů za akademický rok 2016/2017 1. 9. – 30. 9. 2017
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2016/2017 školitelem do 13. 10. 2017
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2016/2017 oborovými radami do 10. 11. 2017
Doktorské promoce

23. 10. 2017

11. 12. 2017

7. 5. 2018

Termín konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2018/2018

 

v rozmezí 1. – 30. 6. 2018

Čl. 5 Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2017.