Harmonogram AR 2016/17

Harmonogram akademického roku 2016/17

(Opatření děkana č. 12/2016 ve znění Opatření děkana č. 3/2017)

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2016/2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) a navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, a příslušná ustanovení opatření rektora č. 3/2016, Harmonogram akademického roku 2016/17.

Čl. 2 Obecný harmonogram

Zahájení akademického roku 1. 10. 2016
Slavnostní zahájení akademického roku v aule fakulty 3. 10. 2016
Den otevřených dveří 14. 1. 2017
Děkanský sportovní den (výuka se neruší) 5. 4. 2017
Týden diverzity 10. – 13. 4. 2017
Rektorský den 17. 5. 2017
Konec akademického roku 30. 9. 2017

Čl. 3 Bakalářské a magisterské studium

Imatrikulace 3. 10. 2016 a 4. 10. 2016
od do
Výuka v zimním semestru 3. 10. 2016 6. 1. 2017
Zápis předmětů do SIS (pro zimní semestr) 23. 9. 2016 (10:00) 23. 10. 2016 (18:00)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult 26. 9. 2016 (10:00) 23. 10. 2016 (18:00)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 2. 1. 2017
Zkouškové období 9. 1. 2017 19. 2. 2017
Výuka v letním semestru 20. 2. 2017 19. 5. 2017
Zápis předmětů do SIS (pro letní semestr) 3. 2. 2017 (10.00) 12. 3. 2017 (18:00)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult 6. 2. 2017 (10.00) 12. 3. 2017 (18:00)
Zkouškové období 22. 5. 2017 30. 6. 2017
Letní prázdniny 1. 7. 2017 31. 8. 2017
Zkouškové období (presemestrální období) 1. 9. 2016 18. 9. 2017
Podání žádosti o uznání předmětů do 31. 8. 2017
Splnění studijních povinností v SIS do 19. 9. 2017
Podání žádosti o zápis do dalšího ročníku do 19. 9. 2017 (kdykoliv po dosažení minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do dalšího ročníku)
Předpokládaný termín konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018

Písemné zkoušky pro vybrané obory: 13. – 14. 5. 2017

Ostatní oborové zkoušky: 20. – 21. 5., 27. – 28. 5.  a 1. – 15. 6. 2017

Náhradní termín zkoušek: 22. – 23. 6. 2017

 

Termíny zápisů studentů do prvních ročníků (shodné s termíny ověření podmínek přijetí ke studiu doložitelných doklady) se zveřejňují na internetových stránkách fakulty a na vývěsce před Studijním oddělením děkanátu fakulty.
Státní zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK)

Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS.

Typ státní zkoušky

 

Termín státní zkoušky

(od – do)

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
Státní zkouška bakalářská – BZK 30. 1. 2017 10. 2. 2017 18. 1. 2017 16. 12. 2016
22. 5. 2017 2. 6. 2017 10. 5. 2017 17. 4. 2017
12. 6. 2017 23. 6. 2017 31. 5. 2017 9. 5. 2017
1. 9. 2017 12. 9. 2017 18. 8. 2017 13. 7. 2017
Státní zkouška magisterská – SZZK 23. 1. 2017 3. 2. 2017 11. 1. 2017 9. 12. 2016
22. 5. 2017 2. 6. 2017 10. 5. 2017 17. 4. 2017
12. 6. 2017 23. 6. 2017 31. 5. 2017 9. 5. 2017
4. 9. 2017 15. 9. 2017 23. 8. 2017 13. 7. 2017
SZZK – Učitelství pro střední školy 11. 1. 2017 a 12. 1. 2017 2. 1. 2017 2. 12. 2016
3. 5. 2017 a 4. 5. 2017 20. 4. 2017 30. 3. 2017
4. 9. 2017 a 5. 9. 2017 23. 8. 2017 14. 6. 2017
Postupová zkouška – PZK

prosinec 2016 / únor 2017

15. 5. – 2. 6. 2017

12. 6. – 23. 6. 2017

1. 9. – 13. 9. 2017

Kontrola splnění studijních povinností 1. cyklu a závazná přihláška k PZK nejpozději 15 kalendářních dnů před vypsaným termínem
Zadání bakalářských a diplomových prací průběžně, nejpozději rok před konáním obhajoby
Odevzdání závěrečných prací Pokud základní součást fakulty nestanoví vlastní termín, tak měsíc před začátkem období, v němž se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž kdy má být práce na základě podané přihlášky obhajována.

 

Bakalářské promoce

11., 13. a 14. 10. 2016

5., 6., 8. a 9. 12. 2016

12. 4. 2017

Magisterské promoce

18. a 24. 10. 2016

13., 14. a 15. 12. 2016

13. 4. 2017

Závazná přihláška k rigorózní zkoušce

dubnový termín do 31. 1. 2017

podzimní termín do 31. 8. 2017

Rigorózní promoce dle harmonogramu Rektorátu univerzity

 

Studentské hodnocení výuky
Příprava hodnocení zimního semestru (ZS) prosinec 2016
Studentské hodnocení kurzů ZS, elektronické 2. 1. – 4. 2. 2017
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení ZS 6. 2. – 16. 2. 2017
Zveřejnění výsledků hodnocení ZS na webu 17. 2. 2017
Příprava hodnocení letního semestru (LS) 24. 4. – 13. 5. 2017
Studentské hodnocení kurů LS, elektronické 15. 5. – 17. 6. 2017
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení LS 19. 6. – 27. 6. 2017
Zveřejnění výsledků hodnocení LS na webu 29. 6. 2017

Čl. 4 Doktorské studium

Zápis nových studentů do studia

19. 9. 2016

20. 9. 2016

Imatrikulace 19. 10. 2016
Zápis předmětů do SIS v zimním semestru (nad rámec individuálního studijního plánu – ISP) 23. 9. – 23. 10. 2016
Termín odevzdání ISP nově přijatých studentů školitelem a oborovými radami 11. 11. 2016
Zápis předmětů do SIS v letním semestru (nad rámec ISP) 3. 2. – 12. 3. 2017
Termín odevzdání disertačních prací studentů 8. ročníků 31. 3. 2017
Termíny konání státní doktorské zkoušky (po dohodě je možné stanovit termín individuálně)

23. 1. – 3. 2. 2017

22. 5. – 2. 6. 2017

4. 9. – 15. 9. 2017

Splnění povinností ISP pro hodnocení studenta za akademický rok 2015/2016 do 30. 9. 2016
Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů za akademický rok 2015/2016 1. – 30. 9. 2016
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2015/2016 školitelem do 14. 10. 2016
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2015/2016 oborovými radami do 11. 11. 2016
Doktorské promoce

17. 10. 2016

12. 12. 2016

29. 5. 2017

Předpokládaný termín konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018

19. – 20. 6. 2017

náhradní termín: 27. 6. 2017

Čl. 5 Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 8. 2. 2017.