Fakulta

Opatření děkana

Rok 2021

Rok 2020

OD 21-2020 - Jednací řád EK FF UK.pdf
OD 20-2020 - etika vědecké práce.pdf
OD 19-2020 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2019-2020.pdf
OD 18-2020_Provedení periodické inventarizace za rok 2020.pdf
OD 17-2020 Pravidla pro jednání a hlasování Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v případě zasedání konaného za pomoci prostředků komunikace na dálku a pro jednání a hlasování mimo zasedání za pomoci prostředků komunikace na dálku.pdf
OD 16-2020 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2020-2021.pdf
OD 15-2020 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby.pdf
OD 14-2020 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na FFUK v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.pdf
OD 13-2020 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků, pro zúčtování záloh, zadávání veřejných zakázek a pro uzavírání smluv v závěru rok.pdf
OD 12-2020 Harmonogram AR 2020-2021.pdf
OD 11-2020 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.pdf
OD 10-2020 Změna opatření děkana 14-2017 Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčích obdobích vedoucích ZS FF UK.pdf
OD 09-2020 Změna opatření děkana 13-2017 Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademíckých a některých dalších pracovníků zařazených na FF UK.pdf
OD 08-2020 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 07-2020 Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na FF UK.pdf
OD 06-2020 Organizační řád děkanátu.pdf
OD 05-2020 Podrobnosti ke studiu v AR 2019-2020-fin.pdf
OD 04-2020 Změna opatření děkana č. 11-2019 Harmonogram AR 2019-2020-koronavirus-fin.pdf
OD 03-2020 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2020.pdf