Fakulta

Opatření děkana

Rok 2022

OD č. 19_2022 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na vědu a výzkum poskytnuté FF UK v rámci programu Cooperatio v roce 2022.pdf
OD č. 18_2022 - Změna OD č. 13_2017, Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na FF UK.pdf
OD č. 17_2022 Hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů na FF UK.pdf
OD č. 16_2022 Kariérní řád FF UK.pdf
OD č. 15_2022 – Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele na FF UK.pdf
OD č. 14_2022 - Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.pdf
OD č. 13_2022 - Organizační řád děkanátu FF UK.pdf
OD č. 12_2022 - Harmonogram AR 2022-2023-final.pdf
OD č. 11_2022 - Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloube.pdf
OD č. 10_2022 - Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající AR 2022_2023 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu AR 2023_2024.pdf
OD č. 09_2022 - Změna OD č. 4_2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění OD č. 4_2018 a OD č. 6_2019.pdf
OD č. 08_2022 – Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě.pdf
OD č. 07_2022 – Zrušení OD 08-2021 ve znění OD 10-2021.pdf
OD č. 06_2022 – Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2022.pdf
OD č. 05_2022 - Dočasná organizační změna děkanátu FF UK.pdf
OD č. 04_2022 - Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka.pdf
OD č. 03_2022 - Rozpočtové provizorium v roce 2022 na FF UK.pdf
OD č. 02_2022 - Statut Centra strategických regionů FF UK.pdf
OD č. 01_2022 - Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2022.pdf

Rok 2021

OD 20-2021 Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům FF UK.pdf
OD 19-2021 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2020-2021.pdf
OD 18-2021 Vyse doktorandskych stipendii pro akademický rok 2021-2022.pdf
OD 17-2021_Provedení periodické inventarizace za rok 2021.pdf
OD 16-2021 Statut Centra učitelství FF UK.pdf
OD 15-2021 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků, pro zúčtování záloh, zadávání veřejných zakázek a pro uzavírání smluv v závěru roku 2021 na FFUK.pdf
OD 14-2021 cestovné pro hosty KREAS-final.pdf
OD 13-2021 cestovné oponenti, komise.pdf
OD 12-2021 cestovní výdaje nezaměstnanců.pdf
OD 11-2021 Harmonogram AR 2021-2022 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy_.pdf
OD 10-2021 - Změna OD 08-2021 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na FF UK v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.pdf
OD 09-2021 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 08-2021 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.pdf
OD 07-2021 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2021.pdf
OD 06-2021 Změna opatření děkana č. 12-2020, Harmonogram ak.roku 2020-2021.pdf
OD 05-2021 Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců na FF UK.pdf
OD 04-2021 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2021.pdf
OD 03-2021 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2021.pdf
OD 02-2021 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu studentům doktorského studijního programu Germanoslavistika na FF UK-fin.pdf
OD 01-2021 Členství ve zkušebních komisích pro státní zkoušky a obhajoby disertačních prací-fin.pdf

Rok 2020

OD 21-2020 - Jednací řád EK FF UK.pdf
OD 20-2020 - etika vědecké práce.pdf
OD 19-2020 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2019-2020.pdf
OD 18-2020_Provedení periodické inventarizace za rok 2020.pdf
OD 17-2020 Pravidla pro jednání a hlasování Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v případě zasedání konaného za pomoci prostředků komunikace na dálku a pro jednání a hlasování mimo zasedání za pomoci prostředků komunikace na dálku.pdf
OD 16-2020 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2020-2021.pdf
OD 15-2020 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby.pdf
OD 14-2020 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na FFUK v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.pdf
OD 13-2020 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků, pro zúčtování záloh, zadávání veřejných zakázek a pro uzavírání smluv v závěru rok.pdf
OD 12-2020 Harmonogram AR 2020-2021.pdf
OD 11-2020 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.pdf
OD 10-2020 Změna opatření děkana 14-2017 Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčích obdobích vedoucích ZS FF UK.pdf
OD 09-2020 Změna opatření děkana 13-2017 Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademíckých a některých dalších pracovníků zařazených na FF UK.pdf
OD 08-2020 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 07-2020 Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na FF UK.pdf
OD 06-2020 Organizační řád děkanátu.pdf
OD 05-2020 Podrobnosti ke studiu v AR 2019-2020-fin.pdf
OD 04-2020 Změna opatření děkana č. 11-2019 Harmonogram AR 2019-2020-koronavirus-fin.pdf
OD 03-2020 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2020.pdf
OD 02-2020_Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2020.pdf
OD 01-2020 Poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje na FF UK.pdf

Rok 2019

OD 20-2019 Dočasná organizační změna děkanátu FF UK.pdf
OD 19-2019 Provozní řád Knihovny FF UK-fin.pdf
OD 18-2019 Změna opatření děkana k poskytování příspěvku na stravování.pdf
OD 17-2019 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 20182019.pdf
OD 16-2019 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2019_2020.pdf
OD 15-2019 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2019.pdf
OD 14-2019 Změna opatření děkana č. 19-2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK.pdf
OD 13-2019 Změna opatření děkana č. 11, Harmonogram 2019.pdf
OD 12-2019 Termíny pro čerpání finančních prostředků na konci roku.pdf
OD 11-2019 Harmonogram 2019.pdf
OD 10-2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.pdf
OD 09-2019 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2019.pdf
OD 08-2019 Pravidla fungování Kampusu Hybernská.pdf
OD 07-2019 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající ak. rokem 2019-2020 a příprav přijimacího řízení ke studiu začínající ak. rokem 2020-2021.pdf
OD 06-2019 Změna opatření děkana č. 4-2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění opatření děkana č. 4-2018.pdf
OD 05-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2019.pdf
OD 04-2019 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 03-2019 Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 02-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2018.pdf
OD 01-2019 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UK v období od 1.1.2019.pdf

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

2015-26 Příspěvky na cestovní výdaje při realizaci doktorských studijních oborů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.pdf
2015-25 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2015-2016.pdf
2015-24 Harmonogram evaluací.pdf
2015-23 Účelová stipendia a stipendia hrazená ze stipendijního fondu.pdf
2015-22 Vymezení RE a VI.pdf
2015-21 Zrušení OD 11-2013 o sběru dat.pdf
2015-20 Prospěchová stipendia za AR 2014-2015.pdf
2015-19 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků FF UK.pdf
2015-18 Čestné afiliace k FF UK.pdf
2015-17 Statut Koncepčního grémia děkana.pdf
2015-16 Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce.pdf
2015-15 Změna opatření děkana č. 11 - 2015.pdf
2015-14 Činnost garantů SP, oborových garantů, rad garantů a oborových rad.pdf
2015-13 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2015.pdf
2015-12 OD Režim sbírky antických odlitků.pdf
2015-11 Harmonogram akademického roku 2015-2016.pdf
2015-10 Harmonogram přijímacího řízení 2015-16.pdf
2015-09 Organizace přijímacího řízení na FF UK.pdf
2015-08 Postup projednávání akreditací.pdf
2015-07 Změna opatření děkana č. 22-2014, Harmonogram akademického roku 2014-2015.pdf
2015-06 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů.pdf
2015-05 Postup pro pořizování technického vybavení a software.pdf
2015-04 Směrnice k dopravě.pdf
2015-03 Příspěvky ze sociálního fondu - úroky z úveru na byt.potřeby.pdf
2015-02 Cestovní výdaje nezaměstnanců.pdf
2015-01 Plán inventarizací na rok 2015.pdf

Rok 2014

2014-22 Harmonogram akademického roku 2014-2015.pdf
2014-21 Stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2013-2014.pdf
2014-20 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2014-19 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků.pdf
2014-18 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty.pdf
2014-17 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů FF UK.pdf
2014-16 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2014-2015.pdf
2014-15 Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK.pdf
2014-14 Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK.pdf
2014-13 Harmonogram akademického roku 2014-2015.pdf
2014-12 Plán inventarizací na rok 2014.pdf
2014-11 Termíny předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014.pdf
2014-10 Pravidla pro evidenci odevzdávání obhajování a zveřejňování závěrečných prací.pdf
2014-09 Harmonogram akademického roku 2014-2015 (neplatný - novelizován Opatřením děkana 2014-13).pdf
2014-08 Zápis do dalšího ročníku studia.pdf
2014-07 Nahlížení uchazečů o studium do dokumentace o přijímacím řízení na Filozofickou fakultu....pdf
2014-06 Realizace přijímacího řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze pro studium....pdf
2014-05 Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2014-04 Zajištění obhajob disertačních prací studentů, kteří zahájili doktorské studium v akademickém roce 2006-2007.pdf
2014-03 Pravidla pro financování studijních pobytů v rámci programu Erasmus+.pdf
2014-02 Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2014-01 Podrobnosti k poskytování a k podávání žádostí o příspěvky.pdf

Rok 2013

2013-25 - Výše doktorandských stipendií pro měsíce leden až září roku 2014.pdf
2013-24 - Výkon spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2013-24 - Doplněk - Seznam seznam spisových uzlů, správců spisových uzlů a jejich zástupců.pdf
2013-23 - Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na FF UK.pdf
2013-22 - Ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012-2013.pdf
2013-21 - Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2013.pdf
2013-20 - Harmonogram akademického roku 2013-2014 - novela.pdf
2013-19 - Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2013-18 - Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK.pdf
2013-17 - Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK.pdf
2013-16 - Elektronický zápis předmětů a kontrol studia předmětu (atestací) pro akademický rok 2013-2014.pdf
2013-15 - Plán inventarizací na rok 2013 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2013-14 - Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2013.pdf
2013-13 - Harmonogram akademického roku 2013-2014.pdf
2013-12 - Zápis do dalšího ročníku studia.pdf
2013-11 - Organizace sběru dat na Filozofické fakultě UK pro evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a.pdf
2013-10 - Postup pro pořizování technického vybavení a software.pdf
2013-09 - K podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o nevyplácení příspěvku_v roce 2013.pdf
2013-08 - K nahlížení uchazečů o studium podle §50 o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2013-2014 na FF UK.pdf
2013-07 - K realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2013-2014 na Filozofické fakultě UK podle §50 o vysokých školách.pdf
2013-06 - Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013-2014.pdf
2013-05 - Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty v roce 2013.pdf
2013-04 - Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2013-03 - Zajištění obhajob disertačních prací studentů, kteří zahájili doktorské studium v akademickém roce 2005-2006.pdf
2013-02 - Zásady podpory, výroby a distribuce fakultních časopisů.pdf
2013-01 - Postup projednávání akreditací na FF UK v Praze.pdf

Rok 2012