Opatření děkana

Rok 2024

Rok 2023

OD č. 15_2023 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2022-2023.pdf
OD č. 14_2023 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu studentům rušených studijních .pdf
OD č. 13_2023 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2023.pdf
OD č. 12_2023 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2023_2024.pdf
OD č. 11_2023 Termíny pro předkládání dokladů zúčtování záloh veřejné zakázky a smlouvy v závěru roku 2023.pdf
OD č. 10_2023 Stanovení výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce na FF UK začínající AR 2024_2025 .pdf
OD č. 09_2023 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.pdf
OD č. 08_2023 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.pdf
OD č. 07_2023 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na vědu a výzkum poskytnuté FF UK v rámci programu Cooperatio v roce 2023.pdf
OD č. 06_2023 Harmonogram akademického roku 2023_2024.pdf
OD č. 05_2023 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2023.pdf
OD č. 04_2023 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2023-2024 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024-2025 .pdf
OD č. 03_2023 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalosti pro rok 2023.pdf
OD č. 02_2023 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2023.pdf
OD č. 01_2023 Rozpočtové provizorium v roce 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf

Rok 2022

OD č. 30_2022 Změna OD č. 24_2022, Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2022, ve znění OD č. 26_2022.pdf
OD č. 29_2022 Změna OD č. 19_2019_Pravidla FF UK pro správu majetku (navazující na Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze).pdf
OD č. 28_2022 Statut Centra pro digital humanities.pdf
OD č. 27_2022 Zrušení Centra afrických studií.pdf
OD č. 26_2022 Změna opatření děkana č. 24-2022.pdf
OD č. 25_2022 Výše a způsob stanovení osobního ohodnocení poskytovaného zaměstnancům FF UK.pdf
OD č. 24_2022_Provedení periodické inventarizace FF UK za rok 2022.pdf
OD č. 23_2022 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2021-2022.pdf
OD č. 22_2022 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2022_ 2023.pdf
OD č. 21_2022 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií na základě žádostí podaných k 30. 9. 2022.pdf
OD č. 20_2022 Termíny pro předkládání dokladů zúčtování záloh veřejné zakázky a smlouvy v závěru roku 2022.pdf
OD č. 19_2022 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na vědu a výzkum poskytnuté FF UK v rámci programu Cooperatio v roce 2022.pdf
OD č. 18_2022 - Změna OD č. 13_2017, Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na FF UK.pdf
OD č. 17_2022 Hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů na FF UK.pdf
OD č. 16_2022 Kariérní řád FF UK.pdf
OD č. 15_2022 – Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele na FF UK.pdf
OD č. 14_2022 - Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.pdf
OD č. 13_2022 - Organizační řád děkanátu FF UK.pdf
OD č. 12_2022 - Harmonogram AR 2022-2023-final.pdf
OD č. 11_2022 - Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloube.pdf
OD č. 10_2022 - Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající AR 2022_2023 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu AR 2023_2024.pdf
OD č. 09_2022 - Změna OD č. 4_2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění OD č. 4_2018 a OD č. 6_2019.pdf
OD č. 08_2022 – Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě.pdf
OD č. 07_2022 – Zrušení OD 08-2021 ve znění OD 10-2021.pdf
OD č. 06_2022 – Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2022.pdf
OD č. 05_2022 - Dočasná organizační změna děkanátu FF UK.pdf
OD č. 04_2022 - Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka.pdf
OD č. 03_2022 - Rozpočtové provizorium v roce 2022 na FF UK.pdf
OD č. 02_2022 - Statut Centra strategických regionů FF UK.pdf
OD č. 01_2022 - Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2022.pdf

Rok 2021

OD 20-2021 Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům FF UK.pdf
OD 19-2021 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2020-2021.pdf
OD 18-2021 Vyse doktorandskych stipendii pro akademický rok 2021-2022.pdf
OD 17-2021_Provedení periodické inventarizace za rok 2021.pdf
OD 16-2021 Statut Centra učitelství FF UK.pdf
OD 15-2021 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků, pro zúčtování záloh, zadávání veřejných zakázek a pro uzavírání smluv v závěru roku 2021 na FFUK.pdf
OD 14-2021 cestovné pro hosty KREAS-final.pdf
OD 13-2021 cestovné oponenti, komise.pdf
OD 12-2021 cestovní výdaje nezaměstnanců.pdf
OD 11-2021 Harmonogram AR 2021-2022 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy_.pdf
OD 10-2021 - Změna OD 08-2021 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na FF UK v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.pdf
OD 09-2021 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 08-2021 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.pdf
OD 07-2021 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2021.pdf
OD 06-2021 Změna opatření děkana č. 12-2020, Harmonogram ak.roku 2020-2021.pdf
OD 05-2021 Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců na FF UK.pdf
OD 04-2021 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2021.pdf
OD 03-2021 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2021.pdf
OD 02-2021 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu studentům doktorského studijního programu Germanoslavistika na FF UK-fin.pdf
OD 01-2021 Členství ve zkušebních komisích pro státní zkoušky a obhajoby disertačních prací-fin.pdf

Rok 2020

OD 21-2020 - Jednací řád EK FF UK.pdf
OD 20-2020 - etika vědecké práce.pdf
OD 19-2020 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2019-2020.pdf
OD 18-2020_Provedení periodické inventarizace za rok 2020.pdf
OD 17-2020 Pravidla pro jednání a hlasování Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v případě zasedání konaného za pomoci prostředků komunikace na dálku a pro jednání a hlasování mimo zasedání za pomoci prostředků komunikace na dálku.pdf
OD 16-2020 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2020-2021.pdf
OD 15-2020 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby.pdf
OD 14-2020 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na FFUK v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.pdf
OD 13-2020 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků, pro zúčtování záloh, zadávání veřejných zakázek a pro uzavírání smluv v závěru rok.pdf
OD 12-2020 Harmonogram AR 2020-2021.pdf
OD 11-2020 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.pdf
OD 10-2020 Změna opatření děkana 14-2017 Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčích obdobích vedoucích ZS FF UK.pdf
OD 09-2020 Změna opatření děkana 13-2017 Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademíckých a některých dalších pracovníků zařazených na FF UK.pdf
OD 08-2020 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 07-2020 Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na FF UK.pdf
OD 06-2020 Organizační řád děkanátu.pdf
OD 05-2020 Podrobnosti ke studiu v AR 2019-2020-fin.pdf
OD 04-2020 Změna opatření děkana č. 11-2019 Harmonogram AR 2019-2020-koronavirus-fin.pdf
OD 03-2020 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2020.pdf
OD 02-2020_Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2020.pdf
OD 01-2020 Poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje na FF UK.pdf

Rok 2019

OD 20-2019 Dočasná organizační změna děkanátu FF UK.pdf
OD 19-2019 Provozní řád Knihovny FF UK-fin.pdf
OD 18-2019 Změna opatření děkana k poskytování příspěvku na stravování.pdf
OD 17-2019 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 20182019.pdf
OD 16-2019 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2019_2020.pdf
OD 15-2019 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2019.pdf
OD 14-2019 Změna opatření děkana č. 19-2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK.pdf
OD 13-2019 Změna opatření děkana č. 11, Harmonogram 2019.pdf
OD 12-2019 Termíny pro čerpání finančních prostředků na konci roku.pdf
OD 11-2019 Harmonogram 2019.pdf
OD 10-2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.pdf
OD 09-2019 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2019.pdf
OD 08-2019 Pravidla fungování Kampusu Hybernská.pdf
OD 07-2019 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající ak. rokem 2019-2020 a příprav přijimacího řízení ke studiu začínající ak. rokem 2020-2021.pdf
OD 06-2019 Změna opatření děkana č. 4-2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění opatření děkana č. 4-2018.pdf
OD 05-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2019.pdf
OD 04-2019 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 03-2019 Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 02-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2018.pdf
OD 01-2019 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UK v období od 1.1.2019.pdf

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

2015-26 Příspěvky na cestovní výdaje při realizaci doktorských studijních oborů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.pdf
2015-25 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2015-2016.pdf
2015-24 Harmonogram evaluací.pdf
2015-23 Účelová stipendia a stipendia hrazená ze stipendijního fondu.pdf
2015-22 Vymezení RE a VI.pdf
2015-21 Zrušení OD 11-2013 o sběru dat.pdf
2015-20 Prospěchová stipendia za AR 2014-2015.pdf
2015-19 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků FF UK.pdf
2015-18 Čestné afiliace k FF UK.pdf
2015-17 Statut Koncepčního grémia děkana.pdf
2015-16 Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce.pdf
2015-15 Změna opatření děkana č. 11 - 2015.pdf
2015-14 Činnost garantů SP, oborových garantů, rad garantů a oborových rad.pdf
2015-13 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2015.pdf
2015-12 OD Režim sbírky antických odlitků.pdf
2015-11 Harmonogram akademického roku 2015-2016.pdf
2015-10 Harmonogram přijímacího řízení 2015-16.pdf
2015-09 Organizace přijímacího řízení na FF UK.pdf
2015-08 Postup projednávání akreditací.pdf
2015-07 Změna opatření děkana č. 22-2014, Harmonogram akademického roku 2014-2015.pdf
2015-06 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů.pdf
2015-05 Postup pro pořizování technického vybavení a software.pdf
2015-04 Směrnice k dopravě.pdf
2015-03 Příspěvky ze sociálního fondu - úroky z úveru na byt.potřeby.pdf
2015-02 Cestovní výdaje nezaměstnanců.pdf
2015-01 Plán inventarizací na rok 2015.pdf

Rok 2014

2014-22 Harmonogram akademického roku 2014-2015.pdf
2014-21 Stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2013-2014.pdf
2014-20 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2014-19 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků.pdf
2014-18 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty.pdf
2014-17 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů FF UK.pdf
2014-16 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2014-2015.pdf
2014-15 Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK.pdf
2014-14 Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK.pdf
2014-13 Harmonogram akademického roku 2014-2015.pdf
2014-12 Plán inventarizací na rok 2014.pdf
2014-11 Termíny předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014.pdf
2014-10 Pravidla pro evidenci odevzdávání obhajování a zveřejňování závěrečných prací.pdf
2014-09 Harmonogram akademického roku 2014-2015 (neplatný - novelizován Opatřením děkana 2014-13).pdf
2014-08 Zápis do dalšího ročníku studia.pdf
2014-07 Nahlížení uchazečů o studium do dokumentace o přijímacím řízení na Filozofickou fakultu....pdf
2014-06 Realizace přijímacího řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze pro studium....pdf
2014-05 Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2014-04 Zajištění obhajob disertačních prací studentů, kteří zahájili doktorské studium v akademickém roce 2006-2007.pdf
2014-03 Pravidla pro financování studijních pobytů v rámci programu Erasmus+.pdf
2014-02 Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2014-01 Podrobnosti k poskytování a k podávání žádostí o příspěvky.pdf

Rok 2013

2013-25 - Výše doktorandských stipendií pro měsíce leden až září roku 2014.pdf
2013-24 - Výkon spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2013-24 - Doplněk - Seznam seznam spisových uzlů, správců spisových uzlů a jejich zástupců.pdf
2013-23 - Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na FF UK.pdf
2013-22 - Ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012-2013.pdf
2013-21 - Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2013.pdf
2013-20 - Harmonogram akademického roku 2013-2014 - novela.pdf
2013-19 - Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2013-18 - Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK.pdf
2013-17 - Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK.pdf
2013-16 - Elektronický zápis předmětů a kontrol studia předmětu (atestací) pro akademický rok 2013-2014.pdf
2013-15 - Plán inventarizací na rok 2013 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2013-14 - Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2013.pdf
2013-13 - Harmonogram akademického roku 2013-2014.pdf
2013-12 - Zápis do dalšího ročníku studia.pdf
2013-11 - Organizace sběru dat na Filozofické fakultě UK pro evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a.pdf
2013-10 - Postup pro pořizování technického vybavení a software.pdf
2013-09 - K podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o nevyplácení příspěvku_v roce 2013.pdf
2013-08 - K nahlížení uchazečů o studium podle §50 o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2013-2014 na FF UK.pdf
2013-07 - K realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2013-2014 na Filozofické fakultě UK podle §50 o vysokých školách.pdf
2013-06 - Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013-2014.pdf
2013-05 - Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty v roce 2013.pdf
2013-04 - Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2013-03 - Zajištění obhajob disertačních prací studentů, kteří zahájili doktorské studium v akademickém roce 2005-2006.pdf
2013-02 - Zásady podpory, výroby a distribuce fakultních časopisů.pdf
2013-01 - Postup projednávání akreditací na FF UK v Praze.pdf

Rok 2012

2012-22 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2011-2012.pdf
2012-21 Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2012.pdf
2012-20 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK.pdf
2012-19 k elektronickému zápisu předmětů a atestací studentů bakalářských a magisterských studijních programů v....pdf
2012-18 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2012.pdf
2012-17 Plán inventarizací na rok 2012 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2012-16 k výkonu spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2012-15 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.pdf
2012-14 Výčet funkcí, na které se vztahuje zákon č. 159-2006 Sb., o střetu zájmů.pdf
2012-13 Harmonogram akademického roku 2012-2013.pdf
2012-12 Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty v roce 2012.pdf
2012-11 Zápis do dalšího ročníku studia.pdf
2012-10 kterým se mění opatření děkana číslo 27-2006 k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky FF....pdf
2012-09 K podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na....pdf
2012-08 K vysílání studentů na studijní pobyty v rámci LLP-Erasmus v roce 2012-2013.pdf
2012-07 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.pdf
2012-06 K nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111-1998, o vysokých školách....pdf
2012-05 K realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2012-2013 podle §50 odst. 6 zákona č. 111-1998....pdf
2012-04 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2012-2013.pdf
2012-03 Principy přiznávání individuálních studijních plánů na Filozofické fakultě UK.pdf
2012-02 K zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2004-2005.pdf
2012-01 Zásady výroby a distribuce fakultních časopisů FF UK.pdf

Rok 2011

2011-24 Ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2010-2011.pdf
2011-23 K realizaci přijímacího řízení podle § 49 odst. 3 zákona č. 111-1998 Sb. o VŠ pro akademický rok 2012-2013.pdf
2011-22 Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2011.pdf
2011-21 K podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru....pdf
2011-20 K organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK.pdf
2011-19 K elektronickému zápisu předmětů a atestací v akademickém roce 2011-2012.pdf
2011-18 Postup pro pořizování elektroniky, kancelářské techniky a software.pdf
2011-17 K elektronickému zápisu do dalšího ročníku studia.pdf
2011-16 Ochrana osobních údajů.pdf
2011-15 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011.pdf
2011-14 Plán inventarizací na rok 2011.pdf
2011-13 Harmonogram akademického roku 2011-2012.pdf
2011-12 K individuálním vzdělávacím pobytům na Filozofické fakultě UK. Individuální vzdělávací pobyt samoplátců....pdf
2011-11 Principy uznávání předmětů na FF UK.pdf
2011-10 K vysílání studentů na studijní pobyty v rámci LLP-Erasmus v roce 2011-2012.pdf
2011-09 K nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111-1998, o vysokých školách....pdf
2011-08 K realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2011-2012 podle §50, odst. 6 zákona č. 111-1998....pdf
2011-07 Povinná pole webových stránek základních součástí FF UK v českém a anglickém jazyce.pdf
2011-06 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2011-2012.pdf
2011-05 Zásady výroby a distribuce fakultních časopisů FF UK.pdf
2011-04 Změna Harmonogramu akademického roku 2010-11 (Opatření děkana č. 13-2010).pdf
2011-03 K realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2011-2012.pdf
2011-02 K zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2003-2004.pdf
2011-01 K náhradám při pracovní cestě.pdf

Rok 2010

2010-25 Pravidla pro přebírání zpracovaných knih nakoupených z grantů a výzkumných záměrů.pdf
2010-24 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2009-2010.pdf
2010-23 Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2010.pdf
2010-22 k elektronickému zápisu předmětů a atestací v akademickém roce 2010-2011.pdf
2010-21 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.pdf
2010-20 o doktorském studiu na FF UK. Novelizace k 29. 9. 2011.pdf
2010-19 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK.pdf
2010-18 Plán inventarizací na rok 2010.pdf
2010-17 Pravidla FF UK pro provádění inventarizací majetku a závazků.pdf
2010-16 k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru....pdf
2010-15 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010.pdf
2010-14 k elektronickému zápisu do dalšího ročníku studia (dále pouze „elektronický zápis“).pdf
2010-13 Harmonogram akademického roku 2010-11.pdf
2010-12 k realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2010-2011 podle §50, odst. 6....pdf
2010-11 k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 1111998,....pdf
2010-10 k poplatkům a náhradám nákladů za rigorózní řízení k provedení čl. 6 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze.pdf
2010-09 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty.pdf
2010-08 Zásady pro vedení programů celoživotního vzdělávání.pdf
2010-07 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2010-2011.pdf
2010-06 k vysílání studentů na studijní pobyty v rámci LLPErasmus v roce 2010-2011.pdf
2010-05 kterým se stanovují působnosti a pravomoci proděkanů FF UK.pdf
2010-04 Zásady výroby a distribuce fakultních časopisů FF UK.pdf
2010-03 k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2002-2003.pdf
2010-02 Etika vědecké práce.pdf
2010-01 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2010-2011.pdf

Rok 2009

2009-23 kterým se ruší Opatření děkana č. 142006.pdf
2009-22 k vysílání studentů na stáže v rámci LLPErasmus.pdf
2009-21 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2008-2009.pdf
2009-20 k čerpání finančních prostředků na mobility programu LLPErasmus na letní semestr 2009-10.pdf
2009-19 Pravidla FF UK pro správu majetku (navazující na Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze).pdf
2009-18 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2009.pdf
2009-17 k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru....pdf
2009-16 k čerpání finančních prostředků na mobilityprogramu LLPErasmus na akademický rok 2009-10.pdf
2009-15 k elektronickému zapisování výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu) v akademickém roce 2009-2010.pdf
2009-14 k elektronickému zápisu oborových předmětů a předmětů společného základu v akademickém roce 2009-2010.pdf
2009-13 Výčet funkcí, na které se vztahuje zákon č. 1592006 Sb., o střetu zájmů.pdf
2009-12 Harmonogram akademického roku 2009-2010.pdf
2009-11 k písemné části přijímací zkoušky 2009-2010.pdf
2009-10 k obsahové přípravě písemného kola přijímacího řízení 2009-2010.pdf
2009-09 k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 1111998,....pdf
2009-08 k organizaci přijímacího řízení 2009-2010.pdf
2009-07 Provedení inventarizace majetku a závazků k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní závěrka.pdf
2009-06 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009-2010.pdf
2009-05 Pravidla pro přebírání zpracovaných knih nakoupených z grantů či výzkumných záměrů....pdf
2009-04 Opatření děkana č. 42009 upřesňující povinnosti v doktorském studiu. Novelizace k 29. 9. 2011.pdf
2009-03 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2009-2010.pdf
2009-02 k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2001.pdf
2009-01 k zadávání diplomových a bakalářských prací.pdf

Rok 2008

2008-24 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2007-2008.pdf
2008-23 k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008.pdf
2008-22 Režie z činností provozovaných za úplatu.pdf
2008-21 kterým se ustavují ediční řady a jejich garanti.pdf
2008-20 Stanovení podmínek do postgraduálního studia na FF UK.pdf
2008-19 k elektronickému zapisování výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu) v akademickém roce 2008-2009.pdf
2008-18 k elektronickému zápisu předmětů a atestací (forem kontroly studia)....pdf
2008-17 k elektronickému zápisu předmětů v akademickém roce 2008-2009.pdf
2008-16 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2008.pdf
2008-15 Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu děkanátu Filozofické fakulty.pdf
2008-14 Harmonogram akademického roku 2008-2009.pdf
2008-13 k organizaci přijímacího řízení 2008-2009.pdf
2008-12 k písemné části přijímací zkoušky 2008-2009.pdf
2008-11 k obsahové přípravě písemného kola přijímacího řízení 2008-2009.pdf
2008-10 k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111-1998....pdf
2008-09 Změna dod.č. 1 k opatření č. 11-2005 Pravidla FF UK pro správu majetku....pdf
2008-08 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2008-2009.pdf
2008-07 Provedení inventarizace majetku a závazků k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní závěrka.pdf
2008-06 ke tvorbě studijních plánů oborů v kreditním studiu.pdf
2008-05 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty, I. úplné znění.pdf
2008-04 k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2000.pdf
2008-03 k podávání přihlášek na povinně dvouoborové obory pro studenty FF UK v akademickém roce 2008-2009.pdf
2008-02 Směrnice pro oběh účetních dokladů na Filozofické fakultě.pdf
2008-01 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2008-2009.pdf

Rok 2007

2007-30 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2006-2007.pdf
2007-29 k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2007.pdf
2007-28 k provedení inventarizace majetku a závazků k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní závěrka.pdf
2007-27 k zadávání diplomových a bakalářských prací. Novelizace k 12.5.2009.pdf
2007-26 k poplatkům a náhradám nákladů za rigorózní řízení.pdf
2007-25 k aktualizaci databáze WHO IS.pdf
2007-24 k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci č. 3-2007.pdf
2007-23 k organizaci přijímacího řízení konaného v září 2007.pdf
2007-22 k elektronickému zapisování výsledků atestací (forem kontroly studia) v akademickém roce 2007-2008.pdf
2007-21 k elektronickému zápisu do kurzů a atestací (forem kontroly studia)....pdf
2007-20 k elektronickému zápisu do kurzů v akademickém roce 2007-2008.pdf
2007-19 k rigoróznímu řízení.pdf
2007-18 Harmonogram akademického roku 2007-2008.pdf
2007-17 upřesňující organizaci studia v doktorských studijních programech.pdf
2007-16 k tvorbě seznamů základní studijní literatury.pdf
2007-15 kterým se zřizuje Centrum dalšího vzdělávání Filozofické fakulty FF UK.pdf
2007-14 k náhradám při pracovní cestě.pdf
2007-13 k obsahové přípravě písemného kola přijímacího řízení 2007-2008.pdf
2007-12 k pravidlům písemné části přijímací zkoušky 2007-2008.pdf
2007-11 k organizaci přijímacího řízení 2007-2008.pdf
2007-10 k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111-1998....pdf
2007-09 k organizaci přijímacích zkoušek na povinně dvouoborových oborech v přijímacím řízení 2007-2008.pdf
2007-08 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2005-2006.pdf
2007-07 ke studiu učitelství na FF UK.pdf
2007-06 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007-2008.pdf
2007-05 k přestupu z prezenční do kombinované formy studia doktorských studijních programů studentů 3. ročníků.pdf
2007-04 k poplatkům a náhradám nákladů za rigorózní řízení.pdf
2007-03 k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 1999.pdf
2007-02 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízeni pro akademický rok 2007-2008.pdf
2007-01 k podávání přihlášek na povinně dvouoborové obory pro studenty FF UK v akademickém roce 2007-2008.pdf

Rok 2006

2006-30 ke kopírovacím kartám.pdf
2006-29 Pravidla tvorby a použití prostředků fondu účelově určených prostředků čl.16a....pdf
2006-28 k individuálním vzdělávacím pobytům na Filozofické fakultě UK.pdf
2006-27 k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Filozofické fakulty.pdf
2006-26 Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a....pdf
2006-25 k zadávání diplomových a bakalářských prací.pdf
2006-24 k zápisu studentů přijatých ke studiu na Filozofické fakultě UK v akademickém roce 2006-2007.pdf
2006-23 ke změnám forem kontroly studia (dříve atestací) ve studijních plánech od ak. roku 2006-2007 č. 23-2006.pdf
2006-22 k realizaci celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v akademickém roce 2006-2007 v rámci....pdf
2006-21 k elektronickému zapisování výsledků atestací v akademickém roce 2006-2007.pdf
2006-20 k elektronickému zápisu do kurzů v akademickém roce 2006-2007.pdf
2006-19 k elektronickému zápisu do kurzů a atestací společného základu v akademickém roce 2006-2007.pdf
2006-18 Harmonogram akademického roku 2006-2007.pdf
2006-17 k pravidlům emailové komunikace na FF UK.pdf
2006-16 Zásady pro nominaci, jmenování a funkční období vedoucích základních součástí Filosofické fakulty UK.pdf
2006-15 k vyplácení doktorandských stipendií.pdf
2006-14 Podmínky a pravidla poskytování finanční podpory z prostředků specifického výzkumu na studentské projekty.pdf
2006-13 Poplatky spojené se studiem.pdf
2006-12 kterým se stanovují působnost a pravomoci proděkanů FF UK.pdf
2006-11 k nahlížení uchazečů o studium podle § 50, odst. 6 zákona č. 111-1998....pdf
2006-10 k organizaci přijímacího řízení 2006-2007.pdf
2006-09 k pravidlům písemné části přijímací zkoušky 2006-2007.pdf
2006-08 k obsahové přípravě písemného kola přijímacího řízení 2006-2007.pdf
2006-07 Pravidla pro užití prostředků z Visegradského fondu. Novelizace k 30. 4. 2009.pdf
2006-06 Ceník za užívání prostor Filozofické fakulty a související služby.pdf
2006-05 pro zajištění urychlení přípravy dalšího postupu v habilitačním řízení a řízení....pdf
2006-04 k přiznávání účelových stipendií studentům doktorských studijních programů....pdf
2006-03 k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 1998.pdf
2006-02 Podmínky a pravidla poskytování finanční podpory z prostředků specifického výzkumu na studentské....pdf
2006-01 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2006-2007.pdf

Rok 2005

2005-15 k elektronickému zápisu do kurzů a atestací společného základu v akademickém roce 2005-2006.pdf
2005-14 k elektronickému zapisování výsledků atestací v akademickém roce 2005-2006.pdf
2005-13 elektronickému zápisu do kurzů v akademickém roce 2005-2006.pdf
2005-12 k realizaci celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v akademickém roce 2005-2006 v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 zákona 111 98 sb. o vysokých školách.pdf
2005-11 Pravidla FF UK pro správu majetku (navazující na Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze).pdf
2005-11 Pravidla FF UK pro správu majetku (navazující na Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze) dodatek.pdf
2005-10 k hodnocení výuky studenty za letní semestr akademického roku 2004-2005.pdf
2005-09 poplatky spojené se studiem pro ak. rok 2005-2006.pdf
2005-08 k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111 1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2005-2006.pdf
2005-07 k pravidlům písemné části přijímací zkoušky 2005-2006.pdf
2005-06 k obsahové přípravě písemného kola přijímacího řízení 2005-2006.pdf
2005-05 k organizaci přijímacího řízení 2005-2006.pdf
2005-04 k udělování stipendií programu Sokrates-Erasmus a ke studijním povinnostem vyplývajícím z ukončení stáže Sokrates-Erasmus.pdf
2005-03 k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 1997.pdf
2005-02 k prodloužení prezenčního doktorského studia o 1 rok podle čl. 9, odst. 1 SZŘ U.pdf
2005-01 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2005-2006.pdf

Rok 2004

2004-22 Provádění inventarizací majetku a závazků k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní závěrka.pdf
2004-21 kterým se stanovuje výuková a vědecká povinnost akademických pracovníků na plný pracovní úvazek v hlavní činnosti (placené z dotace).pdf
2004-20 organizační řád děkanátu FF UK.pdf
2004-19 k hodnocení výuky studenty za letní semestr akademického roku 2003-2004.pdf
2004-18 k elektronickému zapisování výsledků atestací v akademickém roce 2004-2005.pdf
2004-17 k elektronickému zápisu do kurzů a atestací společného základu v akademickém roce 2004-2005.pdf
2004-16 k elektronickému zápisu do kurzů v akademickém roce 2004-2005.pdf
2004-15 k realizaci celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v akademickém roce 2004-2005 v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 zákona 111 98 sb. o vysokých školách.pdf
2004-14 k prodloužení prezenčního doktorského studia o 1 rok podle čl. 9, odst. 1 SZŘ UK.pdf
2004-13 k pravidlům pro přiznávání účelových stipendií podle čl. 5, odst. 1 Stipendijního řádu UK.pdf
2004-12 k postupu při náhradovému a likvidačním řízení.pdf
2004-10 k pravidlům písemné části přijímací zkoušky 2004-2005.pdf
2004-09 k obsahové přípravě písemného kola přijímacího řízení 2004-2005.pdf
2004-08 k organizaci přijímacího řízení 2004-2005.pdf
2004-07 k přiznávání učelových stipendií studentům doktorských studijních programů podle čl. 5, odst. 1a Stipendijního řádu UK.pdf
2004-06 k poplatkům za nadstandardní dobu studia.pdf
2004-05 k řádnému ukončení doktorského studia.pdf
2004-04 k poplatkům spojeným se studiem.pdf
2004-03 k elektronickému zapisování výsledků atestací v akademickém roce 2003-2004.pdf
2004-02 k elektronickému zápisu do kurzů v akademickém roce 2003-2004.pdf
2004-01 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2004-2005.pdf

Rok 2003

Rok 2002

Rok 2001

Rok 2000