Opatření děkana

Rok 2023

OD č. 15_2023 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2022-2023.pdf
OD č. 14_2023 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu studentům rušených studijních .pdf
OD č. 13_2023 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2023.pdf
OD č. 12_2023 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2023_2024.pdf
OD č. 11_2023 Termíny pro předkládání dokladů zúčtování záloh veřejné zakázky a smlouvy v závěru roku 2023.pdf
OD č. 10_2023 Stanovení výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce na FF UK začínající AR 2024_2025 .pdf
OD č. 09_2023 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.pdf
OD č. 08_2023 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.pdf
OD č. 07_2023 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na vědu a výzkum poskytnuté FF UK v rámci programu Cooperatio v roce 2023.pdf
OD č. 06_2023 Harmonogram akademického roku 2023_2024.pdf
OD č. 05_2023 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2023.pdf
OD č. 04_2023 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2023-2024 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024-2025 .pdf
OD č. 03_2023 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalosti pro rok 2023.pdf
OD č. 02_2023 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2023.pdf
OD č. 01_2023 Rozpočtové provizorium v roce 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf

Rok 2022

OD č. 30_2022 Změna OD č. 24_2022, Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2022, ve znění OD č. 26_2022.pdf
OD č. 29_2022 Změna OD č. 19_2019_Pravidla FF UK pro správu majetku (navazující na Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze).pdf
OD č. 28_2022 Statut Centra pro digital humanities.pdf
OD č. 27_2022 Zrušení Centra afrických studií.pdf
OD č. 26_2022 Změna opatření děkana č. 24-2022.pdf
OD č. 25_2022 Výše a způsob stanovení osobního ohodnocení poskytovaného zaměstnancům FF UK.pdf
OD č. 24_2022_Provedení periodické inventarizace FF UK za rok 2022.pdf
OD č. 23_2022 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2021-2022.pdf
OD č. 22_2022 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2022_ 2023.pdf
OD č. 21_2022 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií na základě žádostí podaných k 30. 9. 2022.pdf
OD č. 20_2022 Termíny pro předkládání dokladů zúčtování záloh veřejné zakázky a smlouvy v závěru roku 2022.pdf
OD č. 19_2022 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na vědu a výzkum poskytnuté FF UK v rámci programu Cooperatio v roce 2022.pdf
OD č. 18_2022 - Změna OD č. 13_2017, Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na FF UK.pdf
OD č. 17_2022 Hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů na FF UK.pdf
OD č. 16_2022 Kariérní řád FF UK.pdf
OD č. 15_2022 – Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele na FF UK.pdf
OD č. 14_2022 - Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.pdf
OD č. 13_2022 - Organizační řád děkanátu FF UK.pdf
OD č. 12_2022 - Harmonogram AR 2022-2023-final.pdf
OD č. 11_2022 - Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloube.pdf
OD č. 10_2022 - Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající AR 2022_2023 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu AR 2023_2024.pdf
OD č. 09_2022 - Změna OD č. 4_2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění OD č. 4_2018 a OD č. 6_2019.pdf
OD č. 08_2022 – Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě.pdf
OD č. 07_2022 – Zrušení OD 08-2021 ve znění OD 10-2021.pdf
OD č. 06_2022 – Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2022.pdf
OD č. 05_2022 - Dočasná organizační změna děkanátu FF UK.pdf
OD č. 04_2022 - Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka.pdf
OD č. 03_2022 - Rozpočtové provizorium v roce 2022 na FF UK.pdf
OD č. 02_2022 - Statut Centra strategických regionů FF UK.pdf
OD č. 01_2022 - Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2022.pdf

Rok 2021