Opatření děkana

Rok 2023

OD č. 15_2023 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2022-2023.pdf
OD č. 14_2023 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu studentům rušených studijních .pdf
OD č. 13_2023 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2023.pdf
OD č. 12_2023 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2023_2024.pdf
OD č. 11_2023 Termíny pro předkládání dokladů zúčtování záloh veřejné zakázky a smlouvy v závěru roku 2023.pdf
OD č. 10_2023 Stanovení výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce na FF UK začínající AR 2024_2025 .pdf
OD č. 09_2023 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.pdf
OD č. 08_2023 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.pdf
OD č. 07_2023 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na vědu a výzkum poskytnuté FF UK v rámci programu Cooperatio v roce 2023.pdf
OD č. 06_2023 Harmonogram akademického roku 2023_2024.pdf
OD č. 05_2023 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2023.pdf
OD č. 04_2023 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2023-2024 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024-2025 .pdf
OD č. 03_2023 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalosti pro rok 2023.pdf
OD č. 02_2023 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2023.pdf
OD č. 01_2023 Rozpočtové provizorium v roce 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf

Rok 2022