Opatření děkana

Rok 2023

OD č. 15_2023 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2022-2023.pdf
OD č. 14_2023 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu studentům rušených studijních .pdf
OD č. 13_2023 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2023.pdf
OD č. 12_2023 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2023_2024.pdf
OD č. 11_2023 Termíny pro předkládání dokladů zúčtování záloh veřejné zakázky a smlouvy v závěru roku 2023.pdf
OD č. 10_2023 Stanovení výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce na FF UK začínající AR 2024_2025 .pdf
OD č. 09_2023 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.pdf
OD č. 08_2023 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.pdf
OD č. 07_2023 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na vědu a výzkum poskytnuté FF UK v rámci programu Cooperatio v roce 2023.pdf
OD č. 06_2023 Harmonogram akademického roku 2023_2024.pdf
OD č. 05_2023 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2023.pdf
OD č. 04_2023 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2023-2024 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024-2025 .pdf
OD č. 03_2023 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalosti pro rok 2023.pdf
OD č. 02_2023 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2023.pdf
OD č. 01_2023 Rozpočtové provizorium v roce 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf

Rok 2022

OD č. 30_2022 Změna OD č. 24_2022, Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2022, ve znění OD č. 26_2022.pdf
OD č. 29_2022 Změna OD č. 19_2019_Pravidla FF UK pro správu majetku (navazující na Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze).pdf
OD č. 28_2022 Statut Centra pro digital humanities.pdf
OD č. 27_2022 Zrušení Centra afrických studií.pdf
OD č. 26_2022 Změna opatření děkana č. 24-2022.pdf
OD č. 25_2022 Výše a způsob stanovení osobního ohodnocení poskytovaného zaměstnancům FF UK.pdf
OD č. 24_2022_Provedení periodické inventarizace FF UK za rok 2022.pdf
OD č. 23_2022 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2021-2022.pdf
OD č. 22_2022 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2022_ 2023.pdf
OD č. 21_2022 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií na základě žádostí podaných k 30. 9. 2022.pdf
OD č. 20_2022 Termíny pro předkládání dokladů zúčtování záloh veřejné zakázky a smlouvy v závěru roku 2022.pdf
OD č. 19_2022 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na vědu a výzkum poskytnuté FF UK v rámci programu Cooperatio v roce 2022.pdf
OD č. 18_2022 - Změna OD č. 13_2017, Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na FF UK.pdf
OD č. 17_2022 Hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů na FF UK.pdf
OD č. 16_2022 Kariérní řád FF UK.pdf
OD č. 15_2022 – Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele na FF UK.pdf
OD č. 14_2022 - Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.pdf
OD č. 13_2022 - Organizační řád děkanátu FF UK.pdf
OD č. 12_2022 - Harmonogram AR 2022-2023-final.pdf
OD č. 11_2022 - Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloube.pdf
OD č. 10_2022 - Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající AR 2022_2023 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu AR 2023_2024.pdf
OD č. 09_2022 - Změna OD č. 4_2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění OD č. 4_2018 a OD č. 6_2019.pdf
OD č. 08_2022 – Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě.pdf
OD č. 07_2022 – Zrušení OD 08-2021 ve znění OD 10-2021.pdf
OD č. 06_2022 – Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2022.pdf
OD č. 05_2022 - Dočasná organizační změna děkanátu FF UK.pdf
OD č. 04_2022 - Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka.pdf
OD č. 03_2022 - Rozpočtové provizorium v roce 2022 na FF UK.pdf
OD č. 02_2022 - Statut Centra strategických regionů FF UK.pdf
OD č. 01_2022 - Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2022.pdf

Rok 2021

OD 20-2021 Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům FF UK.pdf
OD 19-2021 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2020-2021.pdf
OD 18-2021 Vyse doktorandskych stipendii pro akademický rok 2021-2022.pdf
OD 17-2021_Provedení periodické inventarizace za rok 2021.pdf
OD 16-2021 Statut Centra učitelství FF UK.pdf
OD 15-2021 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků, pro zúčtování záloh, zadávání veřejných zakázek a pro uzavírání smluv v závěru roku 2021 na FFUK.pdf
OD 14-2021 cestovné pro hosty KREAS-final.pdf
OD 13-2021 cestovné oponenti, komise.pdf
OD 12-2021 cestovní výdaje nezaměstnanců.pdf
OD 11-2021 Harmonogram AR 2021-2022 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy_.pdf
OD 10-2021 - Změna OD 08-2021 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na FF UK v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.pdf
OD 09-2021 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 08-2021 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.pdf
OD 07-2021 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2021.pdf
OD 06-2021 Změna opatření děkana č. 12-2020, Harmonogram ak.roku 2020-2021.pdf
OD 05-2021 Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců na FF UK.pdf
OD 04-2021 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2021.pdf
OD 03-2021 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2021.pdf
OD 02-2021 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu studentům doktorského studijního programu Germanoslavistika na FF UK-fin.pdf
OD 01-2021 Členství ve zkušebních komisích pro státní zkoušky a obhajoby disertačních prací-fin.pdf

Rok 2020

OD 21-2020 - Jednací řád EK FF UK.pdf
OD 20-2020 - etika vědecké práce.pdf
OD 19-2020 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2019-2020.pdf
OD 18-2020_Provedení periodické inventarizace za rok 2020.pdf
OD 17-2020 Pravidla pro jednání a hlasování Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v případě zasedání konaného za pomoci prostředků komunikace na dálku a pro jednání a hlasování mimo zasedání za pomoci prostředků komunikace na dálku.pdf
OD 16-2020 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2020-2021.pdf
OD 15-2020 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby.pdf
OD 14-2020 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na FFUK v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.pdf
OD 13-2020 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků, pro zúčtování záloh, zadávání veřejných zakázek a pro uzavírání smluv v závěru rok.pdf
OD 12-2020 Harmonogram AR 2020-2021.pdf
OD 11-2020 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.pdf
OD 10-2020 Změna opatření děkana 14-2017 Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčích obdobích vedoucích ZS FF UK.pdf
OD 09-2020 Změna opatření děkana 13-2017 Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademíckých a některých dalších pracovníků zařazených na FF UK.pdf
OD 08-2020 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 07-2020 Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na FF UK.pdf
OD 06-2020 Organizační řád děkanátu.pdf
OD 05-2020 Podrobnosti ke studiu v AR 2019-2020-fin.pdf
OD 04-2020 Změna opatření děkana č. 11-2019 Harmonogram AR 2019-2020-koronavirus-fin.pdf
OD 03-2020 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2020.pdf
OD 02-2020_Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2020.pdf
OD 01-2020 Poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje na FF UK.pdf

Rok 2019

OD 20-2019 Dočasná organizační změna děkanátu FF UK.pdf
OD 19-2019 Provozní řád Knihovny FF UK-fin.pdf
OD 18-2019 Změna opatření děkana k poskytování příspěvku na stravování.pdf
OD 17-2019 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 20182019.pdf
OD 16-2019 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2019_2020.pdf
OD 15-2019 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2019.pdf
OD 14-2019 Změna opatření děkana č. 19-2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK.pdf
OD 13-2019 Změna opatření děkana č. 11, Harmonogram 2019.pdf
OD 12-2019 Termíny pro čerpání finančních prostředků na konci roku.pdf
OD 11-2019 Harmonogram 2019.pdf
OD 10-2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.pdf
OD 09-2019 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2019.pdf
OD 08-2019 Pravidla fungování Kampusu Hybernská.pdf
OD 07-2019 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající ak. rokem 2019-2020 a příprav přijimacího řízení ke studiu začínající ak. rokem 2020-2021.pdf
OD 06-2019 Změna opatření děkana č. 4-2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění opatření děkana č. 4-2018.pdf
OD 05-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2019.pdf
OD 04-2019 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 03-2019 Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 02-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2018.pdf
OD 01-2019 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UK v období od 1.1.2019.pdf

Rok 2018

Rok 2017