Volby do AS FF UK 2022-2025

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Volby do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se řídí Volebním řádem AS FF UK.

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (AS FF UK) vyhlásil na svém zasedání dne 7. dubna 2022 volby do AS FF UK pro funkční období od 15. 9. 2022 do 31. 1. 2025 usnesením č. 18/1: 

„AS FF UK vyhlašuje volby do AS FF UK (pro volební období od 15. 9. 2022 do 31. 1. 2025), které se uskuteční v období od 10 hodin 17. května do 17 hodin 18. května 2022. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet.  AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 23. 4. 2022. AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do  15. 4. 2022 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb. (Nedílnou součástí tohoto usnesení je příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu).“

Konání voleb bylo vzhledem k technické chybě, která znemožnila hlasování v první hodině jejich průběhu, prodlouženo o hodinu, aby nebyla omezena možnost voličů hlasovat.

Volby se tedy uskuteční od 10 hodin 17. května do 18 hodin 18. května 2022. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet na adrese http://volby.ff.cuni.cz 

Volby připravuje a řídí volební komise, kterou AS FF UK ustavil v tomto složení: Ondřej Tichý (předseda), Ondřej Vinš (místopředseda), Lucie Pultrová, Jan Wiendl, Petr Zemánek, Denisa Šebestová, Martin Čihák a Jakub Čapek (členové). 

Své zástupce volí zvlášť studenti zapsaní na fakultě (kurie studentů) a zvlášť akademičtí pracovníci působící na fakultě (kurie akademických pracovníků). V kurii akademických pracovníků je voleno 16 členů, v kurii studentů 15 členů akademického senátu.  

Zápisy z jednání volební komise

Kandidátní listiny

Prezentace kandidátů

Výsledky voleb

Jak kandidovat?

Studenti FF UK, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky, volí a jsou voleni v kurii akademických pracovníků, pokud do 12. 5. 2022 (pět dní před začátkem voleb) nepředloží předsedovi volební komise písemné vyjádření o odlišném výběru (viz čl. 2, odst. 5. Volebního řádu AS FF UK). Toto vyjádření se podává prostřednictvím podatelny FF UK (viz její otevírací dobado schránky akademického senátu FF UK a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci studenta (např. číslo karty ISIC, login do SIS, nebo jméno, obor studia a datum narození) a jeho podpis. 

Kandidáty do AS FF UK má právo navrhovat každý člen akademické obce FF UK.

Návrh kandidáta musí obsahovat tyto náležitosti: 

  1. jméno, příjmení, rok narození, získané tituly a kontakt na navrhovaného (emailová adresa či telefonní číslo), v případě akademických pracovníků název příslušné základní součásti fakulty, v případě studentů studijní obor navrhovaného a ročník studia, 
  2. písemný podepsaný souhlas navrhovaného s kandidaturou, 
  3. jméno, příjmení, kontakt (emailová adresa či telefonní číslo) a podpis navrhovatele. 

V případě neúplného nebo nejasného návrhu vyzve volební komise kandidáta, resp. navrhovatele, aby jej doplnili, a to nejpozději do 27. 4. 2020. Volební komise upozorňuje, že pokud v návrhu nebude uveden ani kontakt na kandidáta, ani kontakt na navrhovatele (emailová adresa či telefonní číslo), nebude možné návrh považovat za úplnýani účinně vyzvat k jeho doplnění. 

Jak podat návrh kandidatury

Návrhy kandidátů se podávají písemně prostřednictvím podatelny. Za písemné návrhy lze považovat:

  • Návrh který byl podán na podatelnu standardní poštou. Adresátem bude sekretariát AS FF UK, datum doručení musí být nejpozději 23. 4. 2022 včetně.
  • Osobní doručení na Podatelnu FF UK nebo do schránky Podatelny FF UK do 23. 4. 2022 včetně

Podání jakýchkoli dalších dokumentů se řídí týmiž pravidly.

V případě jakýchkoli dalších nejasností je možné se písemně obrátit na adresu volby@ff.cuni.cz.

Kandidátům, jejichž návrh bude komisí shledán jako úplný a jasný, bude na internetových stránkách fakulty poskytnut prostor pro jejich předvolební prezentaci. Stanovený maximální rozsah je jedna fotografie a text v editovatelném formátu o maximální délce 1 800 znaků včetně mezer (text smí obsahovat základní formátování a internetové odkazy). V případě překročení maximálního rozsahu bude kandidát vyzván ke zkrácení prezentace. Návrhy na webovou prezentaci mohou kandidáti zasílat předsednictvu AS FF UK e-mailem na adresu volby@ff.cuni.cz, opět do 23. 4. 2022. 

Prezentace kandidátů budou zveřejněny najednou dne 29. 4. 2022. Předpokladem zveřejnění je, že návrh prezentace splňuje výše uvedené náležitosti a že návrh kandidáta byl podaný do 23. 4. 2022 a je úplný a jasný, nebo byl na výzvu komise do takové podoby doplněn do 27. 4. 2022.