Prezentace pedagogů

Prezentace kandidátů do kurie akademických pracovníků

Bareš Ladislav, Bárta Miroslav, Bláhová Marie, Bočková Alena, Buben Radek, Cvrček Václav, Czesany Dvořáková Tereza, Čechurová Jana, Čermák Jan, Doubek Vratislav, Ebelová Ivana, Gillernová Ilona, Heczková Libuše, Hříbek Martin, Christov Petr, Chromý Jan, Jirsa Jakub, Krejčí Jaromír, Křížová Markéta, Lehečková Eva, Lomová Olga, Mertin Václav, Pazlarová Hana, Pokorná Magdaléna, Pullmann Michal, Pultrová Lucie, Skarnitzl Radek, Sládek Jan, Souček Martin, Stehlík Michal, Svatoňová Kateřina, Šedivý Ivan, Štoll Pavel, Švec Ondřej, Takács Lea, Tumis Stanislav, Turek Jan, Valkoun Jaroslav, Vojtěchovský Ondřej, Wiendl Jan, Zdichynec Jan, Zemánek Petr

prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

Rok narození: 1952
E-Mail: ladislav.bares@ff.cuni.cz
Základní součást: Český egyptologický ústav
Navrhovatel: Jiří Janák


Bartaprof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Rok narození: 1969
E-Mail: miroslav.barta@ff.cuni.cz
Základní součást: Český egyptologický ústav
Navrhovatel: Jaromír Soukup

Do akademického senátu FF UK jsem se rozhodl kandidovat znovu proto, že jsem přesvědčen, že tato práce obecně má velký smysl a relevanci pro fakultu a její další růst a pozitivní proměnu. Kandiduji v rámci neformálního uskupení Férová Fakulta (http://ferova-fakulta.webnode.cz/), o kterém jsem přesvědčen, že nabízí perspektivní program ve prospěch všech: fakulty, studentů, pedagogů i akademických pracovníků.

Věda, výuka a vzdělání v té nejvyšší kvalitě představují podlé mého přesvědčení jedinou možnou udržitelnou cestu, a to nejen pro naši fakultu. To je také hlavní téma, kterým se dlouhodobě (a prokazatelně) zabývám a kterému se chci věnovat i nadále. Se všemi třemi aspekty mám bohaté zkušenosti jako ředitel Českého egyptologického ústavu, vedoucí jeho vědeckých projektů doma i v zahraničí, vyučující i jako dlouholetý organizátor mezioborové spolupráce napříč společenskovědními, přírodovědnými i technickými obory.


prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Rok narození: 1944
E-Mail: marie.blahova@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Navrhovatel: Martin Kovář


BockovaPhDr. Alena Bočková, Ph.D.

Rok narození: 1974
E-Mail: alena.bockova@ff.cuni.cz
Základní součást: Jazykové centrum
Navrhovatelka: Libuše Drnková

Alena Bočková absolvovala na FF UK magisterské studium na oborech latina a český jazyk a literatura (1999) a doktorské studium na oboru latinská filologie, medievistika a novolatinská studia (2010). Pracuje v Jazykovém centru FF UK jako odborná asistentka, od roku 2015 ve funkci zástupkyně ředitelky. V JC vede latinskou sekci a vyučuje základní i specializované kurzy latiny. Zajištuje také výuku latinského jazyka a četby nebo didaktiky latiny pro Ústav řeckých a latinských studií, specializovaných seminářů četby latinských textů pro Ústav pro dějiny umění a kurz raněnovověké latiny pro Ústav českých dějin. Spolupracuje na přípravě nových akreditací a zapojení latiny do studijních plánů (nejnověji např. Ústav informačních studií a knihovnictví – Dějiny knižní kultury).

Svou odbornou práci zaměřuje na raněnovověkou latinu a novolatinskou literaturu, barokní překladatelství, jezuitské školské divadlo a kritické edice, zejm. jejich zpracování formou elektronických edic. Je členkou řady mezinárodních i domácích asociací (IANSL, CercleS, JKF, ALFA). Vede v nakladatelství Academia ediční řadu Theatrum Neolatinum: Latinské divadlo v českých zemích (spolu s Kateřinou Bobkovou-Valentovou a Magdalénou Jackovou).


BubenPhDr. Radek Buben, Ph.D.

Rok narození: 1979
E-Mail: radek.buben@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav politologie
Navrhovatelka: Eva Lehečková

Působím jako odborný asistent v Ústavu politologie FF UK a do října tohoto roku budu ještě jeho ředitelem. Od podzimu 2016 přecházím na Středisko iberoamerických studií. Věnuji se politickému vývoji Latinské Ameriky, především Bolívie a Venezuely, politickým dějinám jižní Evropy, historické sociologii a teoriím státu. Podílel jsem se na řešení grantů GAČR na téma nedemokratické režimy ve španělsky a portugalsky mluvících zemích a o transformaci latinskoamerické levice. Strávil jsem badatelské a výukové pobyty v Nikaragui, Chile a Bolívii. V akademickém roce 2014/2015 jsem působil jako Visiting Research Fellow na Queen Mary University of London.

V akademickém senátu působím druhé volební období. Dlouhodobě pracuji v komisi pro vědu AS FF UK.

Kandiduji za volné akademické uskupení 6:0 (http://6-0.plnt.cz/).


doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

Rok narození: 1981
E-Mail: vaclav.cvrcek@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav Českého národního korpusu
Navrhovatel: Michal Křen


CzesanyDvorakovaMgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

Rok narození: 1977
E-Mail: tereza.dvorakova@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra filmových studií
Navrhovatel: Michal Stehlík

Vyučuji na katedře filmových studií FF UK a zároveň pracuji jako ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací Národního filmového archivu v Praze. Jsem iniciátorka a spoluzakladatelka České společnosti pro filmová studia, členka European Network of Cinema and Media Studies, redakčního okruhu Iluminace aj. Působila jsem v Radě Státního fondu kinematografie. Do mého vědeckého zaměření patří česká a německá kinematografie, production studies, ekonomické dějiny filmu, lokální filmová historie, nacistická a protektorátní filmová politika, současná filmová praxe a filmová politika, filmová výchova. Aktuálně jsem hlavní řešitelka výzkumného projektu NAKI II Laterna Magika (NFA-FFUK-ČVUT-CESNET).

Několik let jsem vykonávala funkci zahraniční koordinátorky katedry, v roce 2009 jsem působila jako členka stipendijní komise FF UK, v roce 2008 pak jako členka disciplinární komise FF UK, v letech 2012-13 jsem zafinancovala a spoluorganizovala největší evropskou konferenci filmových studií NECS Prague 2013, která se konala na FF UK.

Mohu nabídnout spojení znalostí akademického prostředí a managementu státní kulturní instituce, a také znalosti v oblasti hledání finančních zdrojů. Zajímá mě postavení malých oborů na FF UK a rozvoj meziinstitucionálních projektů.

Kandiduji v rámci společné platformy „Rozumět fakultě“ – více na www.rozumetfakulte.cz a na FB profilu „Rozumět fakultě“.


Cechurovadoc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

Rok narození: 1969
E-Mail: jana.cechurova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českých dějin
Navrhovatel: Jaroslav Valkoun

Vystudovala jsem na FF UK obory historie – český jazyk a literatura – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (1992). V letech 1995-2003 jsem působila v Ústavu hospodářských a sociálních dějin, od roku 2003, kdy jsem se habilitovala, působím v Ústavu českých dějin, od roku 2013 jako zástupkyně ředitele. Zaměřuji se především na české dějiny první poloviny 20. století, dějiny elit, elitních spolků a politické pravice, jsem autorkou řady monografií i edic. Věnuji se také popularizaci svého oboru v médiích, i v rámci aktivit FF (dlouholetý garant U3V, Dětská univerzita). V AS FF UK jsem působila v letech 2006-2008.

Do AS FF UK kandiduji v rámci kandidátky Férová fakulta http://ferova-fakulta.webnode.cz/ . Považuji za důležité udržení vyváženého poměru mezi vědeckým bádáním a výukou/pedagogickým procesem. Domnívám se, že naše fakulta má potenciál být ohniskem vzdělanosti a kultivace veřejného prostoru, a i v tom je její důležitá role.


Cermakprof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Rok narození: 1962
E-Mail: jan.cermak@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav anglického jazyka a didaktiky
Navrhovatel: Petr Čermák

Jan Čermák vystudoval obory bohemistika, anglistika a finský jazyk a literatura na FF UK (1985). Zabývá se především dějinami anglického a finského jazyka a historickou lingvistikou (se zaměřením na morfologii a slovotvorbu), anglickou středověkou literaturou a vývojem epiky (Béowulf, Kalevala). V současné době je zástupcem ředitelky Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK. Je členem Vědecké rady FF UK a Koncepčního grémia děkanky doc. Mirjam Friedové, PhD. Ve volebním období 2014–2016 vykonával funkci předsedy AS FF UK. Ve volbách kandiduje jako nezávislý.


Doubekprof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.

Rok narození: 1965
E-Mail: vdoubek@post.cz
Základní součást: Ústav politologie
Navrhovatelka: Ilona Gillernová

Historik a politolog specializující se na dějiny českého a středoevropského politického myšlení moderní éry a vztahovou politiku zemí střední Evropy k Rusku a Německu. Dlouhodobě přednáší na FF UK (Ústav politologie a Ústav českých dějin, v minulosti též Katedra středoevropských studií); je členem Oborové rady Ústavu politologie a členem Vědecké rady FF UK. Zároveň V. Doubek působí řadu let jako vědecký spolupracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Je členem redakčních rad řady domácích i zahraničních časopisů, předsedou redakční rady časopisu pro středoevropská studie Střed / Centre. Z působení v akreditačních a grantových komisích je ve vztahu k univerzitnímu prostředí podstatné aktuální členství v panelu sociálních a politických věd Grantové agentury UK. Vedle pedagogické a badatelské působnosti je významná rovněž ediční činnost kandidáta, V. Doubek předsedá ediční radě Korespondence T. G. Masaryka a je členem dalších edičních a vydavatelských rad.

V. Doubek kandiduje v rámci kandidátky Férová fakulta a podporuje její program, viz http://ferova-fakulta.webnode.cz/.


Ebelovadoc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

Rok narození: 1961
E-Mail: ivana.ebelova@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Navrhovatelka: Marie Bláhová

Zástupkyně vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního studia. Věnuje se především novověké paleografii (je spoluautorkou či autorkou pomůcek k praktickému čtení raně novověkých a novověkých textů – Paleografická čítanka; Klíč k novověké paleografii) a českým dějinám raného novověku (především městské problematice dějinám židovského obyvatelstva), podílí se na edičním zpřístupňování raně novověkých písemných pramenů (edice městských knih, soupisy židovského obyvatelstva v Čechách apod.).

V letech 2000-2012 byla zvolena členkou Akademického senátu FF UK, kde působila střídavě jako členka či předsedkyně legislativní komise, v akademickém roce 2010/2011 jako předsedkyně disciplinární komise, která v té době řešila, snad nikoli neúspěšně, některé kauzy týkající se poškození dobrého jména fakulty.


Gillernovadoc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Rok narození: 1955
E-Mail: ilona.gillernova@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra psychologie
Navrhovatel: Vratislav Doubek

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (*1955) působí na Katedře psychologie FF UK v Praze od roku 1981; nyní je vedoucím této katedry. Její odborné zaměření (pedagogické i vědecko-výzkumné) vychází zejména z oblasti psychologie pedagogické (styly výchovy rodičů), školní a sociální (sociální psychologie školy, profesní dovednosti učitele, edukační styly učitelů), ale také forenzní (psychologická podpora vyšetřování závažných trestných činů). Působí ve všech formách studia (včetně CŽV), ráda pracuje se studenty individuálně na různých projektech (diplomové, disertační práce aj.). V letech 2008 – 2012 byla proděkankou pro studijní záležitosti naší fakulty. Od roku 2010 je členkou VR; působí i v oborových radách. V loňském roce se stala členkou VR FSVaZ UKF Nitra. V letech 1997 – 2013 opakovaně působila na GA ČR v oborových komisích a panelech. Od roku 2009 působí jako předsedkyně redakční rady odborného recenzovaného časopisu Psychologie pro praxi (vydává UK Praha, Karolinum).


doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Rok narození: 1967
E-Mail: libuse.heczkova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav české literatury a komparatistiky
Navrhovatelka: Kateřina Svatoňová


Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.

Rok narození: 1977
E-Mail: martin_hribek@hotmail.com
Základní součást: Ústav jižní a centrální Asie
Navrhovatel: Martin Hříbek


Christovdoc. Mgr. Petr Christov, Ph.D.

Rok narození: 1978
E-Mail: petr.christov@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra divadelní vědy
Navrhovatel: Radek Skarnitzl

Od roku 2007 působím jako vedoucí Katedry divadelní vědy FF UK, věnuji se zejména francouzskému divadlu a dramatu, středověkému divadlu, teorii moderního dramatu, divadelní kritice a oblasti uměleckého překladu. Soustavně se také zabývám problematikou neprofesionální divadelní tvorby.

V letech 2008-2010 jsem zastával funkci předsedy AS FF UK, následně jsem v období 2010-2012 byl předsedou Studijní komise FF UK, jejímž členem jsem opětovně od roku 2015. Jsem rovněž členem koncepčního grémia děkanky FF UK. Od roku 2014 vedu novou ediční řadu DRAMATICA nakladatelství Karolinum.

V akademickém senátu se chci věnovat zejména studijní oblasti, včetně koncepčního pohledu na proměnu akreditačního procesu a jeho vlivu na studijní obory napříč fakultou, na problematiku systematického, smysluplného a efektivního budování a rozvoje vnějšího obrazu fakulty a její vztahu s veřejností a v neposlední řadě též otázkám spojeným se specifickým charakterem fakulty a s perspektivou zachování její rozmanitosti a vyjasnění role a pozice jednotlivých oborů, včetně těch menších, malých nebo strategických.

Kandiduji v rámci společné platformy „Rozumět fakultě“. www.rozumetfakulte.cz


ChromyMgr. Jan Chromý, Ph.D.

Rok narození: 1983
E-Mail: jan.chromy@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Navrhovatelka: Eva Lehečková

Působím jako odborný asistent v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Odborně se věnuji především psycholingvistice, sociolingvistice a obecněji empirickým metodám v popisu jazyka a jeho užívání. V letech 2013–2015 jsem byl hlavním řešitelem postdoktorského grantu GAČR Sociolingvistická analýza užívání protetického /v/ v Čechách a od letoška jsem za FF UK spoluřešitelem standardního grantu GAČR Příčiny vidové nepárovosti v češtině. V minulých letech jsem rovněž vedl českou část kanadsko-českého projektu na výzkum synestézie (v rámci širšího záměru The Philosophy of Neuroscience and Neurophilosophy Project; řešený na SFU ve Vancouveru) a účastnil jsem se projektu Evolution of Semantic Systems (řešený na Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen). Bibliografii a odborný životopis naleznete na stránkách ÚČJTK (http://ucjtk.ff.cuni.cz/chromy).

V akademickém senátu působím od roku 2004, v letech 2010-2014 jsem byl jeho předsedou. Dlouhodobě se podílím mimo jiné na práci komise pro vědu AS FF UK. Kandiduji za volné akademické uskupení 6:0 (http://6-0.plnt.cz/).


JirsaMgr. Jakub Jirsa, Ph.D.

Rok narození: 1978
E-Mail: jakub.jirsa@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav filosofie a religionistiky
Navrhovatel: Karel Thein

Od roku 2006 přednáším na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, který od května 2015 vedu. Studoval jsem filosofii na FF UK a Central European University (Budapešť). Absolvoval jsem dlouhodobé badatelské pobyty na Institut für die Wissenschaften vom Menschen a University of Cambridge (viz více http://ufar.ff.cuni.cz/8/jakub-jirsa-phd). V posledních dvou volebních obdobích jsem působil v předsednictvu AS FF UK. Několika články a přípravou sborníku Idea Univerzity jsem se zapojil do debaty o budoucnosti vysokých škol v ČR.

Kromě vlastní práce v senátu FF UK (v mém případě knihovní komise atd.) pokládám za důležité jak veřejné vystupování v médiích, tak jednání s politickou reprezentací za účelem zlepšení (nejen) finanční situace humanitních oborů.

Jakub Jirsa kandiduje v rámci volného uskupení 6 : 0.


Krejcidoc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.

Rok narození: 1971
E-Mail: jaromir.krejci@ff.cuni.cz
Základní součást: Český egyptologický ústav
Navrhovatel: Michal Stehlík

Od roku 1993 pracuji v Českém egyptologickém ústavu FF UK. V letech 2000 až 2013 jsem byl tajemníkem a v letech 2014-2015 zástupcem ředitele ústavu.

Dlouhodobě se zabývám egyptskou archeologií a dějinami 3. a 2. tis. př. Kr., obecně pak vývojem egyptské architektury. Na archeologických výzkumech v Egyptě se podílím od r. 1991, od r. 1994 jsem koordinátorem výzkumu královské pyramidové nekropole v Abúsíru. Členem Akademického senátu FF UK jsem byl v letech 2006-2008, kdy jsem pracoval v zahraniční komisi AS FF UK; v následujících letech jsem byl členem etické komise, v současné době jsem předsedou disciplinární komise. Od roku 2011 jsem senátorem Akademického senátu UK a členem jeho ediční komise, v letech 2015 až 2016 jsem byl jejím předsedou.

V AS FF UK bych se rád zaměřil na ediční činnost fakulty a dále na problematiku infrastrukturního rozvoje fakulty a také jejího působení navenek, tedy problematice vnějších vztahů a společenské funkce fakulty.

Kandiduji v rámci společné platformy „Rozumět fakultě“. www.rozumetfakulte.cz


Krizovadoc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D.

Rok narození: 1974
E-Mail: krizova_ibero@seznam.cz
Základní součást: Středisko ibero-amerických studií
Navrhovatel: Josef Opatrný

Na Filozofické fakultě UK jsem vystudovala etnologii a historii. Již patnáct let působím ve Středisku ibero-amerických studií, zaměřuji se především na problematiku indiánských kultur, ale také na téma „střetu kultur“ v době raného novověku a zrození Evropy z tohoto střetnutí. Dílčí kurzy vyučuji pro Ústav světových dějin, především v rámci magisterského programu (European Master Course) TEMA, a pro Ústav etnologie. Publikovala jsem řadu odborných studií, tři cizojazyčné monografie a více než deset knih popularizačních; k úspěšnému ukončení studia jsem doprovodila několik desítek diplomantů a doktorandů. Dlouhodobě spolupracuji s několika zahraničními institucemi (Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad Autónoma de Madrid, Universität Leipzig). V letech 2012-2015 jsem byla předsedkyní Zahraniční komise FF UK.

Také v akademickém senátu bych chtěla využít své zkušenosti ze zahraničí, nejen v oblasti rozvoje zahraničních vztahů, ale obecně pro zvyšování úrovně studia a vědecké práce. Cílem by nemělo být ani mechanické vykazování kvantitativních nárůstů (počty studentů, absolventů, zahraničních výjezdů, získaných grantů), ani obhajoba partikulárních ambicí, ale skutečný a soustavný vnitřní rozvoj jednotlivých oborů a fakulty jako celku. I proto kandiduji v rámci společné platformy „Rozumět fakultě“ (www.rozumetfakulte.cz), jejíž členy respektuji jako odborníky v dílčích specializacích, především ovšem pro jejich snahu řešit aktuální problémy fakulty v dlouhodobé perspektivě.


LeheckovaMgr. Eva Lehečková, Ph.D.

Rok narození: 1979
E-Mail: eva.leheckova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Navrhovatel: Karel Šebesta

Od roku 2004 působím v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, od roku 2011 stojím v jeho čele. V letech 2011–2013 jsem koordinovala projekt operačního programu Praha – Adaptabilita. Detaily mého odborného profilu jsou k dispozici na webové stránce http://ucjtk.ff.cuni.cz/leheckova.

V letech 2014–2015 jsem zastávala jeden rok funkci proděkanky pro studium. Spolu s prof. Karlem Šebestou od roku 2014 koordinuji přípravu učitelských akreditací a rozvoj učitelství na FF UK. V současnosti jsem členkou studijní komise, mám zkušenosti i z členství v disciplinární komisi. Podílela jsem se na reformě doktorského studia a společného základu. Podílím se na přípravě projektu OP VVV zaměřeného na doktorské studium. V pedagogické kurii AS FF UK jsem působila již v letech 2008–2012, v obou obdobích jsem byla jedinou ženou v předsednictvu.

Svou kandidaturu do AS FF UK chápu jako poměrně logický krok navazující na mou dosavadní práci pro FF UK. Jako senátorka bych chtěla klást důraz na kvalitní vnitřní přípravu instituce na různé vnější podněty od projektových výzev po změny dané novelou vysokoškolského zákona, na čitelné systémové kroky a na kontinuální pozornost k jedinečné pluralitě oborové i personální na FF UK.

Kandiduji za volné uskupení 6:0.


Lomovaprof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Rok narození: 1957
E-Mail: olga.lomova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav Dálného východu
Navrhovatel: Lukáš Zádrapa

Olga Lomová vystudovala obory orientalistika a sinologie na FF UK (1981). Zabývá se především dějinami čínské literatury, středověkou poezií (Poselství krajiny: obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje), tradiční čínskou historiografií (S´-ma Čchien: Kniha vrchních písařů) a čínskou poetikou (Ťing-ťie: Poznámky k písním ze světa lidí; spoluautorka). V současné době je řešitelkou grantu Dekonstrukce a konstrukce národních tradic a věda v Číně, kde se věnuje dějinám idejí na přelomu 19. a 20. století v kontextu modernizace podle západního vzoru. Je ředitelkou Ústavu Dálného východu a Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace při Karlově univerzitě, členkou Vědecké rady FF UK a pracuje v komisi pro vědu. Do Akademického senátu FF UK kandiduje samostatně. Snaží se řídit přesvědčením, že na univerzitě se nepracuje „pro špinavý zisk, ani pro marnivou slávu“.


PhDr. Václav Mertin

Rok narození: 1951
E-Mail: vaclav.mertin@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra psychologie
Navrhovatelka: Lenka Krejčová


PazlarovaPhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Rok narození: 1974
E-Mail: hana.pazlarova@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra sociální práce
Navrhovatel: Oldřich Matoušek

Na Katedře sociální práce FF UK se zaměřuji na sociální práci s ohroženými rodinami a dětmi v náhradní rodinné i institucionální péči. Zajímá mě situace mladých lidí po ukončení náhradní péče a mediace jako prostředek řešení rodinných konfliktů.

Do života fakulty se zapojuji jako předsedkyně Disciplinární komise a členka Studijní komise.  Rovněž jsem výkonnou redaktorkou fakultního časopisu Fórum sociální práce. Spolupracuji na vytvoření mechanismu etického posouzení výzkumných záměrů, ve kterých jsou předmětem zkoumání lidé.

V akademickém senátu bych se ráda zaměřila na podporu otevřenosti fakulty vůči zdravotně i sociálně znevýhodněným studentům a na posilování sounáležitosti členů akademické obce s fakultou jako společně žitým prostorem. Potřebujeme fakultě rozumět a taky si to společně užít!

Kandiduji v rámci společné platformy „Rozumět fakultě“. www.rozumetfakulte.cz


Pokornadoc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

Rok narození: 1961
E-Mail: pokorna@hiu.cas.cz
Základní součást: Ústav českých dějin
Navrhovatel: Jan Zdichynec

Kandiduji do Akademického senátu Filozofické fakulty poprvé, i když na fakultě působím od podzimu roku 2002. K tomuto kroku mě vede zájem o situaci na fakultě a zejména o její budoucnost.

V létech 1980-1985 jsem vystudovala FF UK v Praze. Diplomovou práci jsem psala u Miroslava Hrocha a zabývala jsem se problematikou historického vědomí. Tématem mé disertační práce (1998) byl život a působení literáta a žurnalisty Prokopa Chocholouška (1819-1864) a na jeho osudu jsem analyzovala jeho uměleckou a publicistickou činnost, ale také způsob policejní perzekuce v době tzv. Bachova absolutismu.

Mezitím jsem pracovala od ukončení studia v archivu Akademie věd, pět let jsem strávila se dvěma dětmi na mateřské dovolené. V roce 1996 jsem se vrátila do archivu a nastoupila současně jako výkonná redaktorka Českého časopisu historického v Historickém ústavu AV ČR. Zde pracuji dodnes. Od roku 2002 působím současně na Ústavu českých dějin FF UK.

Ve svém výzkumu sleduji tyto okruhy problémů: historické vědomí a jeho formování v  19. století; dějiny a vývoj vědeckých institucí v 19. a 20. století; spolupracovala jsem při přípravě edice Korespondence Boženy Němcové (2003-2007) a v souvislosti s touto prací jsem napsala životopis manžela Boženy Němcové, Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy (2009); v poslední době se zabývám výzkumem let označovaných jako Bachův absolutismus a připravujeme k vydání Korespondenci Karla Havlíčka. V Historickém ústavu jsem se podílela na celé řadě projektů, naposledy na syntéze Proměny české společnosti v 19. století a spolupracovala jsem s týmem literárních historiků na dvoudílné syntéze V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014.

Můj zájem o 19. století se promítá i do mého členství v Matici české, jíž stojím od podzimu roku 2007 v čele.


Pullmanndoc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Rok narození: 1974
E-Mail: michal.pullmann@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav hospodářských a sociálních dějin
Navrhovatel: Jakub Rákosník

 • vystudoval historii a sociologii na FF UK (1998), obhájil Ph.D. dizertaci v oboru hospodářských a sociálních dějin (2003)
 • od roku 2001 působí v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK (jehož je od r. 2010 ředitelem);
 • přednáší a badatelsky rozvíjí především evropské sociální dějiny 20. stol., dějiny dějepisectví a teorii a metodologii historie;
 • v poslední době se zabývá proměnami ve společenském vývoji na Západě a Východě v „dlouhých“ 70. letech;
 • opírá se o bohaté zahraniční zkušenosti a mezinárodní spolupráci;
 • angažuje se za fakultu ve veřejném prostoru (viz organizace diskuse o Národní knihovně v lednu 2016).

Postoje a principy, které hodlám na FF UK zastávat a prosazovat:

(výuka / studium)

 • čelit snižování významu výuky v životě fakulty;
 • podporovat rozšiřování cizojazyčné výuky;
 • posilovat dvouoborové formy studia;
 • zvýšit vážnost doktorandských seminářů a diskusních platforem v doktorském studiu;

(věda / odborná komunikace)

 • čelit snahám o omezování nezávislosti bádání, stavět se proti podřízenosti vědění administrativním nebo komerčním zájmům;
 • podporovat infrastrukturu a snižovat administrativní náročnost při realizaci grantových projektů;
 • posilovat pluralitu bádání a oborové členění fakulty;
 • zvýšit vliv vědění, pěstovaného na FF UK, ve veřejném prostoru;
 • obnovit důvěru a význam kvality intelektuálního výkonu (oproti současné redukci výkonu na kvantitu).

(fakulta / život akademické obce)

 • čelit snahám o kolonizaci akademického života administrativní logikou rozhodování;
 • podporovat transparentní a včasné formy jednání o důležitých otázkách;
 • posílit důvěru mezi jednotlivými aktéry na fakultě.

Pultrovadoc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

Rok narození: 1974
E-Mail: lucie.pultrova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav řeckých a latinských studií
Navrhovatelka: Dagmar Muchnová

Lucie Pultrová vystudovala v letech 1992-1999 na FF UK obory čeština, latina a starořečtina. V letech 1999-2003 absolvovala postgraduální studium na UK FF Praha, obor klasická filologie/latinská lingvistika. Na fakultě pracuje od r. 1999 s jednoroční přestávkou, od r. 2002 jako odborná asistentka, od roku 2012 jako docentka. Publikovala monografie, skripta, překlady z latiny a množství studií zejm. z diachronní lingvistiky latiny. Členkou Akademického senátu FF UK je od r. 2012 a od téhož roku je předsedkyní Studijní komise FF UK.


Skarnitzldoc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

Rok narození: 1977
E-Mail: radek.skarnitzl@ff.cuni.cz
Základní součást: Fonetický ústav
Navrhovatel: Petr Christov

Od roku 2002 pracuji ve Fonetickém ústavu, od roku 2012 jako jeho ředitel. Odborně se věnuji různým aspektům řečové komunikace. Na jedné straně se zabývám základním výzkumem, tedy zvukovými vlastnostmi češtiny– o mluvené češtině toho stále dost nevíme a všichni víme, že je to jazyk velmi zajímavý. V poslední době se s kolegy zaměřujeme na cizinecký přízvuk a jeho působení na posluchače, dále pak hledáme nové možnosti identifikace mluvčího z řečového signálu pro forenzní účely, a nakonec s kolegy z Plzně vyvíjíme snahy o vylepšování české syntézy řeči.

V posledních letech jsem se snažil přispět alespoň malým dílem k pozitivnímu rozvoji Filozofické fakulty a rád bych v práci pro fakultu pokračoval v Akademickém senátu. Členem Akademického senátu jsem byl v letech 2010 – 2012 a opět v současném volebním období od roku 2014. V letech 2012 – 2014 jsem zastával funkci proděkana pro přijímací řízení a další vzdělávání FF UK. V současné době se také podílím na činnosti komise pro vědu a legislativní komise FF UK.

V akademickém senátu chci na své dosavadní činnosti navázat. Zaměřím se na oblast vědy a jejího hodnocení, včetně podpory studentské vědy, tedy způsobu fungování vnitřních grantů FF. Dále bych se rád aktivně podílel na zpřehledňování vnitřní fakultní legislativy.

Do Akademického senátu kandiduji v rámci společné platformy „Rozumět fakultě“. www.rozumetfakulte.cz


SladekMgr. Jan Sládek, Ph.D.

Rok narození: 1981
E-Mail: jan.sladek@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra sociologie
Navrhovatel: Jiří Buriánek

Na katedře sociologie FFUK působím od roku 2007, minulý rok jsem obhájil svou disertační práci. Moje hlavní zaměření je sociologie města. Snažím se na tomto oboru ukázat, že lze propojovat výuku, výzkum a veřejnou roli univerzit.

Proto jsem mimo podílu na řešení projektu GAČR několikrát vedl i spolupráci mezi FFUK a obcemi (Praha 3, magistrát) nebo neziskovým sektorem. Chci, aby FFUK byla dobře vidět a měla na univerzitě i ve veřejnosti silný a nezastupitelný hlas.

V letech 2010-2014 jsem byl členem akademického senátu a řady komisí. V období 2012-2014 jsem byl jeho místopředsedou. Vím tedy, co tato práce pro FFUK obnáší a jak ji efektivně naplňovat.

Více informací o mně najdete na http://honzasladek.cz

Kandiduji za uskupení 6:0.  http://6-0.plnt.cz/


msIng. Martin Souček, Ph.D.

Rok narození: 1970
E-Mail: martin.soucek@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav informačních studií a knihovnictví
Navrhovatelka: Barbora Drobíková

Od roku 2000 pracuji na Ústavu informačních studií a knihovnictví, v současné době jako zástupce ředitele (podobně jako v letech 2008-2010), odborně se věnuji bibliometrii, informačním systémům pro vědu a výzkum, konceptuálnímu modelování a problematice interakce mezi člověkem a počítačem.

Od r. 2010 – 2014 jsem zastával funkci proděkana pro informační zdroje Filozofické fakulty UK, v letech 2009 – 2010 jsem působil v akademickém senátu FF UK.

V akademické senátu bych se rád zaměřil na zlepšení uživatelské podpory v rámci fakultních informačních systémů, lepšímu nastavení knihovních informačních systémů a repozitářů (v kooperaci s Ústřední knihovnou) a v neposlední řadě rozvoji a obsahovému uspořádání webových stránek fakulty.

Kandiduji v rámci společné platformy „Rozumět fakultě“ – více na http://www.rozumetfakulte.cz a na FB profilu „Rozumět fakultě“.


Stehlikdoc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Rok narození: 1976
E-Mail: michal.stehlik@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českých dějin
Navrhovatel: Jaromír Krejčí

Působím v semináři soudobých dějin Ústavu českých dějin FF UK, zaměřuji se především na vývoj Československa po roce 1945, na vztah státu a církve, situaci venkova a perzekuce ze strany komunistického režimu. Vedle toho se zabývám tématy spojenými s dějinami Slovenska a oblastí kulturního dědictví.

V letech 2006-2014 jsem byl děkanem Filozofické fakulty UK, od roku 2014 se podílím na životě fakulty i tím, že vedu jednu z edičních řad fakulty „Opera facultatis…“, jsem za fakultu členem Rady vysokých škol a jsem nepřetržitě od roku 2006 i nadále členem Vědecké rady FF UK.

V akademickém senátu se chci zaměřit na oblast vnitřní legislativy fakulty, dopady nového akreditačního procesu, stejně jako klíčovou roli budoucího postavení kateder a ústavů, dále na oblast financování fakulty, rozpočtu a možnosti vícezdrojového financování.

Kandiduji v rámci společné platformy „Rozumět fakultě“. www.rozumetfakulte.cz


SvatonovaPhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Rok narození: 1978
E-Mail: katerina.svatonova@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra filmových studií
Navrhovatelka: Libuše Heczková.

PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. kandiduje do AS FFUK v rámci společné kandidátky Férová fakulta (http://ferova-fakulta.webnode.cz/).

V současné době je vedoucí Katedry filmových studií FF UK v Praze. Dlouhodobě se věnuje teorii, historii a filosofii médií, mediálně-archeologickému výzkumu (české) modernity, proměnám (vnímání) prostoru a času ve vizuální kultuře, paralelním dějinám kinematografie a vztahu filmu a jiných médií. Je součástí interdisciplinárního projektu Literatura a umění v mezikulturních souvislostech a jeho podprogramu Kultura a totalita v rámci PRVOUK 09, projektu Laterna magika: Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění podpořeného programem NAKI II a součástí česko-německého projektu Medienreflexionen / Mediální reflexe, členkou komise pro vědu FFUK, redakční rady Iluminace, časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu, předsedkyní České společnosti pro filmová studia a členkou odborného grémia a správní rady Nadačního fondu Ceny F. X. Šaldy. Je autorkou knihy 2 ½ D: Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění (Praha: Casablanca, 2008), Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (Praha: Academia 2013) a Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (Praha: NFA v tisku), mnoha článků a studií a kurátorkou několika výstav.

 


Sedivyprof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Rok narození: 1959
E-Mail: ivan.sedivy@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českých dějin
Navrhovatel: Jaroslav Valkoun

Jmenuji se Ivan Šedivý (1959), jsem profesorem českých dějin FF UK v Praze a pověřený vedením ÚČD FF UK. V rámci kandidátky Férová fakulta (http://ferova-fakulta.webnode.cz/) kandiduji v letošním roce do Akademického senátu FF UK.

Jsem historik, pracoval jsem v řadě předních vědeckých pracovišť (Historický ústav AV ČR, Historický ústav Armády ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR). Na FF UK vyučuji od počátku devadesátých let, nejprve jako externista, od roku 2010 na plný úvazek. Specializuji se na moderní české dějiny a na dějiny vojenství; jsem autorem či spoluautorem několika monografií a řady vědeckých článků. V průběhu mé badatelské kariéry jsem se také věnoval managementu vědy (byl jsem ředitelem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v letech 2010–2014 pak proděkanem pro vědu a výzkum FF UK).

Rád bych tyto zkušenosti a také ty, které jsem získal během aktivní práce v Akademickém senátu FF UK v uplynulém období (působil jsem jako předseda hospodářské komise i jako člen komise pro vědu), zúročil v ještě jednom období senátní činnosti. Chci pracovat pro elitní charakter naší fakulty jako prestižní, moderní školy výzkumného typu. Vždy jsem byl stoupencem věkově, oborově i kvalifikačně pestré fakulty s rovnováhou vědecké i pedagogické složky, s rozumně vybalancovaným poměrem centrálního řízení a základních součástí, systému, který má skutečné porozumění po specifika oborů na fakultě pěstovaných. V senátu spatřuji hlavního garanta transparentnosti všech procesů na fakultě. Tyto zásady jsem snad dostatečně zřetelně hájil i v minulém senátním období a chtěl bych tak činit i nadále. Jsou-li Vám programové priority mé i mých kolegyň a kolegů z kandidátky blízké, dejte nám prosím v nadcházejících volbách svůj hlas.


StollMgr. Pavel Štoll, Ph.D.

Rok narození: 1964
E-Mail: pavel.stoll@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav východoevropských studií
Navrhovatel: Marek Příhoda

Dr. Pavel Štoll kandiduje do AS FF UK v rámci dvojčlenné „Kandidátky Pavla Štolla a Stanislava Tumise“. V letech 1991–1998 vystudoval na FF UK obor lotyština a litevština a v letech 2003–2011 doktorský program Slovanské literatury. V letech 1998–2003 působil na FF UK jako asistent a od roku 2003 jako odborný asistent, nejprve na Ústavu slavistických a východoevropských studií, po jeho rozdělení na Ústavu východoevropských studií. V letech 2003–2006 byl a od roku 2011 je zástupcem ředitele ústavu (v roce 2011 byl děkanem pověřen jeho rozdělením), současně vede Seminář baltistiky tohoto ústavu. Mimo jiné je autorem monografie Lotyšská kultura a Jednota bratrská. České kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.20. století, která se v roce 2015 umístila v soutěži vysoce kvalitních monografií FF UK na 3. místě. Byl vyznamenán nejvyššími státními vyznamenáními Lotyšska a Litvy (obě 2001) a zvolen zahraničním členem Lotyšské akademie věd (2014).

Do senátních voleb jdeme s kolegou Tumisem úmyslně v rámci malého uskupení, protože plošnou volbu jedné velké kandidátky nepovažujeme za šťastnou – sami budeme volit podle uvážení výrazné osobnosti z různých kandidátek. Reprezentujeme skupinu odborných asistentů, protože se domníváme, že by měl být jejich hlas v senátu slyšet, stejně jako hlas osobností z řad docentů a profesorů. Do voleb kandidujeme jako zástupci středně velkých ústavů. Přinášíme zkušenost z pracoviště, kde vedle „velkého“ oboru úspěšně fungují i tzv. „malé“ obory, důležité z hlediska pestrosti a tradice fakulty. Budeme podporovat všechny pozitivní návrhy, které budou mít potenciál přispět k úspěšnému rozvoji fakulty jako celku (zahraniční spolupráce, kariérní řád atd.).


SvecMgr. Ondřej Švec, Ph.D.

Rok narození: 1975
E-Mail: ondrejsvec@hotmail.com
Základní součást: Ústav filosofie a religionistiky
Navrhovatel: Miroslav Petříček

Od r. 2012 jsem odborným asistentem na Ústavu filosofie a religionistiky (FF UK), kde přednáším a publikuji o historických proměnách subjektivity, fenomenologii a současné francouzské filosofii (http://ufar.ff.cuni.cz/8/ondrej-svec-phd). Doktorát jsem získal na FF UK a Ecole Normale Supérieure v Lyonu za svou práci o Fenomenologii afektivity. V letech 2009-2015 jsem řídil interdisciplinární Centrum pro výzkum jazyka, mysli a společnosti (LMS Center) na Universitě Hradec Králové, které vzniklo na základě podpory ESF.

V současnosti působím na FF UK mj. jako člen komise pro vědu a katederní koordinátor programu Erasmus. Své dlouholeté zahraniční zkušenosti dále rozvíjím jako jeden ze dvou předsedů universitní sítě OFFRES (Organisation francophone de formation et de recherche en sciences sociales), sdružující akademiky a doktorandy z 20 zemí a organizující každoroční Evropské letní university.

V senátu se chci podílet na reformě společného základu a spolu s dalšími členy volného uskupení 6:0 budu hledat způsoby, jak snížit nadměrnou administrativní zátěž akademiků a dát jim co nejlepší podmínky jak pro vlastní výzkum, tak pro skvělou a pro studenty přitažlivou výuku.


TakacsMgr. et Mgr. Lea Takács

Rok narození: 1975
E-Mail: lea.takacs@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra psychologie
Navrhovatelka: Simona Hoskovcová

Od roku 2013 pracuji na Katedře psychologie FF UK, kde jsem založila Centrum aplikované psychologie, jehož cílem je provádět psychologický výzkum v různých oblastech veřejného života (zdravotnictví, školství, sociální sféra atp.). Zabývám se výzkumem poporodních poruch nálady a dlouhodobých dopadů perinatálních rizik na vývoj dítěte a věnuji se též konstrukci a adaptaci psychodiagnostických metod. Navrhla jsem metodiku evaluací perinatální péče, která byla v letech 2011 a 2012 využita při celorepublikovém šetření spokojenosti žen s porodní a poporodní péčí a ve spolupráci s Krajem Vysočina rovněž při evaluacích krajských porodnic na Vysočině v letech 2013 a 2014. V rámci akce COST Building Intrapartum Research Through Health (BIRTH) se podílím na výzkumu psychosociálních aspektů porodní péče jako zástupce vedoucí pracovní skupiny.

V letech 2004-2006 jsem byla členkou studentské kurie AS FF UK a členkou zahraniční komise. V současné době jsem členkou etické komise.

V AS FF UK bych se ráda zaměřila na otázky vědy a výzkumu a na podporu mezinárodní spolupráce včetně zapojení studentů do mezinárodních projektů a grantů. Věnovat bych se chtěla též rozvíjení vnějších vztahů fakulty a jejímu působení ve veřejném životě.

Kandiduji v rámci společné platformy „Rozumět fakultě“. www.rozumetfakulte.cz


Fotka TumisPhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.

Rok narození: 1971
E-Mail: stanislav.tumis@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav východoevropských studií
Navrhovatel: Marek Příhoda

Dr. Stanislav Tumis kandiduje do AS FF UK v rámci dvojčlenné „Kandidátky Pavla Štolla a Stanislava Tumise“. V letech 1998–2005 vystudoval na FF UK obor historie. Od roku 2007 působí na FF UK v Praze jako odborný asistent, nejprve na Ústavu světových dějin a později na Ústavu východoevropských studií. Je editorem a spoluautorem nedávno vydaných knih Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě a Kapitoly z britských a amerických dějin (obě vydané v roce 2015). Má zkušenosti s prací v Akademickém senátu (ve studentské kurii) a působil též v Legislativní komisi FF UK. Účastnil se také řešení projektů GAČR a od roku 2014 je vedoucím podprogramu Profilace – asimilace – koexistence – integrace – reflexe v rámci Prvouk „Historie v interdisciplinární perspektivě“ (P12).

Do senátních voleb jdeme s kolegou Štollem úmyslně v rámci malého uskupení, protože plošnou volbu jedné velké kandidátky nepovažujeme za šťastnou – sami budeme volit podle uvážení výrazné osobnosti z různých kandidátek. Reprezentujeme skupinu odborných asistentů, protože se domníváme, že by měl být jejich hlas v senátu slyšet, stejně jako hlas osobností z řad docentů a profesorů. Do voleb kandidujeme jako zástupci středně velkých ústavů. Přinášíme zkušenost z pracoviště, kde vedle „velkého“ oboru úspěšně fungují i tzv. „malé“ obory, důležité z hlediska pestrosti a tradice fakulty. Budeme podporovat všechny pozitivní návrhy, které budou mít potenciál přispět k úspěšnému rozvoji fakulty jako celku (zahraniční spolupráce, kariérní řád atd.).


TurekMgr. Jan Turek, Ph.D.

Rok narození: 1970
E-Mail: jan.turek@ff.cuni.cz
Základní součást: Český egyptologický ústav
Navrhovatel: Miroslav Bárta

Kandiduji do Akademického senátu s přesvědčením, že správa naší instituce musí být realizována především s ohledem na zájmy studentů a podmínky jejich vzdělání. Vědecká a pedagogická činnost fakulty musí být otevřená, nejen směrem k naší veřejnosti, ale i k světové vědecké komunitě. Žijeme v turbulentní době, kdy se doslova ze dne na den mění bezpečnostní a politická atmosféra ve světě. Věřím, že vedle svého pedagogického a vědeckého poslání je každý z nás též Homo Politicus, proto je nedílnou součástí našeho působení v akademické obci vliv na společnost ve které žijeme. Právě v době, kdy mnohé demokratické instituce v naší zemi morálně selhávají, je třeba, aby naše akademická obec zaujímala stanoviska ke společenskopolitickému dění a nabízela svou odbornou a mravní autoritu jako oporu všem svobodným občanům. Jako „listopadový student“ jsem si plně vědom toho, že akademické svobody jsou v přímé závislosti na svobodě, pluralitě a demokracii celé společnosti. Tyto principy hodlám hájit v AS Filozofické fakulty naší univerzity.

Mgr. Jan Turek Ph.D. (*1970) archeolog Českého egyptologického ústavu FF-UK. Zkoumá společenské/genderové vztahy a pohřbívání v pravěku a starověku, archeologii 3. tisíciletí BC ve Středomoří a egyptské Staré říše. Provádí terénní výzkumy v Egyptě a Súdánu. Uveřejnil přes 200 vědeckých článků v českém i zahraničním tisku, je editorem řady knih a autorem významných syntéz českého pravěku.

R. 2007 Ian Potter fellowship, Flinders University (S.Australia), 1997 kurz doby bronzové na Cambridge University (GB), dále na univerzitách v Calgary, Sieně, Sheffieldu, Mexico City, Veracruz, Paříži, Berlíně a Dílí. 2008 zvolen do rady Světového archeologického kongresu (WAC), šéfredaktorem světového časopisu Archaeologies, 2000 – 2002 zasedal v AS FHS-ZČU v Plzni.


ValkounPhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Rok narození: 1983
E-Mail: jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav světových dějin
Navrhovatel: Ivan Šedivý

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (*1983) působí jako odborný asistent Semináře novověkých dějin na Ústavu světových dějin Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na dějiny Britského impéria v 19. a 20. století. Zabývá se především dějinami britského imperialismu a kolonialismu v Africe (Egypt, Súdán) a institucionálními a konstitucionálními vztahy mezi dominii a Velkou Británií v druhé polovině 19. a v první polovině 20. století. Současně je garantem Univerzity třetího věku v rámci programu celoživotního vzdělávání FF UK a v letech 2014–2016 působil jako člen Hospodářské komise FF UK. Kandiduje v rámci společné kandidátky Férová fakulta (http://ferova-fakulta.webnode.cz/).


VojtechovskyPhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

Rok narození: 1977
E-Mail: ondrej.vojtechovsky@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav světových dějin
Navrhovatel: Jan Randák

Působím v semináři obecných a komparativních dějin Ústavu světových dějin FF UK, kde vyučuji kurzy zaměřené na moderní obecné dějiny. Podílím se také na výuce Katedry jihoslovanských a balkanistických studií a vedu práce a kurzy v rámci magisterského programu (European Master Course) TEMA. V rámci užší specializace, kterou jsou dějiny jihovýchodní Evropy, mj. zkoumám kontakty českého a jihoslovanského prostředí (např. jugoslávskou emigraci v ČSR). Spolupracuji s řadou badatelských institucí v zahraničí, zejména pak v zemích bývalé Jugoslávie, kde také pravidelně publikuji.

Od roku 2006, kdy jsem nastoupil na fakultu, jsem oborovým koordinátorem programu Erasmus. V letech 2002–2004 jsem byl členem studentské kurie AS FF UK.

V akademickém senátu hodlám podporovat zachování oborové rozmanitosti na fakultě a důsledně hájit akademickou kulturu založenou na kolegialitě, vzájemné úctě a odpovědnosti vůči celku. Předpokládám, že se zaměřím na otázky zahraniční spolupráce a internacionalizace. Budu vycházet ze stanoviska, že i při plnohodnotném zapojení do vrcholného vědeckého života na mezinárodní úrovni lze respektovat kulturně geografickou ukotvenost většiny humanitních oborů.

Kandiduji v rámci společné platformy „Rozumět fakultě“ (www.rozumetfakulte.cz).


Wiendldoc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Rok narození: 1969
E-Mail: jan.wiendl@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav české literatury a komparatistiky
Navrhovatel: Petr A. Bílek

Doc. Jan Wiendl kandiduje do AS FFUK v rámci společné kandidátky Férová fakulta (http://ferova-fakulta.webnode.cz/). V letech 1988-1993 vystudoval na FF UK obory český jazyk a literatura a historie. Od roku 1993 byl zaměstnán v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, od roku 1997 působí na UK FF v Praze v Ústavu české literatury a komparatistiky, nejprve jako odborný asistent, 2008 byl jmenován docentem UK v oboru dějiny české literatury. Od roku 2009 je ředitelem ÚČLK. Je autorem knižních monografií Vizionáři a vyznavači (2007) a Hledači krásy a řádu (2014). Obě knihy těží z materiálu české literatury 20. století a jejích evropských souvislostí. Je spoluautorem a s prof. Josefem Vojvodíkem editorem publikace Heslář české avantgardy (2011), jako spoluautor a editor se podílí také na literárněhistorickém projektu Dějiny nové moderny (ved. red. prof. V. Papoušek). Od roku 2012 působí jako koordinátor Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), konkrétně jeho 9. programu Literatura a umění v mezikulturních souvislostech, zároveň je řešitelem podprogramu Kultura a totalita v rámci PRVOUK 09. V letech 2002-2006 byl členem AS FF UK, 2002-2004 jako jeho místopředseda. 2007-2008 byl členem etické komise FF UK, 2010-2012 a v letech 2014-2016 členem komise pro vědu. (Podrobnější CV na adrese http://cl.ff.cuni.cz/cs/doc-phdr-jan-wiendl-phd.)


ZdichynecPhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Rok narození: 1977
E-Mail: jan.zdichynec@seznam.cz
Základní součást: Ústav českých dějin
Navrhovatelka: Ivana Ebelová

Jmenuji se Jan Zdichynec, jsem odborným asistentem v Ústavu českých dějin FF UK v Praze.

Vzděláním jsem historik a klasický filolog (2002). V letech 2002–2006 jsem studoval v rámci programu co-tutelle mezi UK v Praze a EHESS v Paříži. Roku 2007 jsem získal titul Ph.D., od roku 2006 působím jako odborný asistent na ÚČD. Moje odborné zaměření tvoří dějiny zemí Koruny české v raném novověku s důrazem na církevní, náboženskou a šířeji kulturní problematiku. Zkrácenou francouzskou verzi své disertace jsem publikoval v nakladatelství Presses académiques francophones, pravidelně publikuji v českých, německých i polských odborných platformách (srov. http://ucd.ff.cuni.cz/o-ustavu/pracovnici/phdr-jan-zdichynec-ph-d/).

S FF UK jsem spjat profesně poměrně dlouho a vždy jsem se ze všech sil snažil o kvalitní práci na poli výuky i výzkumu, a to i v mezinárodních souvislostech. V posledních letech jsem pochopil, že pro pokračování v klidné akademické i pedagogické práci je nutná i angažovanost v AS spjatá s potřebou nahlédnout do mechanismů spravování fakulty. Rád bych se zasadil o to, aby v současné době prováděné a nepochybně nezbytné reformy fakulty probíhaly tak, aby si škola udržela svou kvalitu i prestiž i do budoucna.


doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Rok narození: 1961
E-Mail: petr.zemanek@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav srovnávací jazykovědy
Navrhovatelka: Jana Mynářová