Volby do AS FF UK 2016–2018

VÝSLEDKY VOLEB

ZDE

Volby do AS FF UK na funkční období 2016–2018

Akademický senát FF UK na svém zasedání dne 12. 2. 2016 v souladu s platným Volebním a jednacím řádem AS FF UK vyhlásil volby do AS FF UK usnesením:

Usnesení č. 174:AS FF UK vyhlašuje volby do AS FF UK (volební období 2016–2018) na dny 11. – 14. dubna 2016 od 10:00 11. 4. 2016 do 17:00 14. 4. 2016. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet. Ve dnech konání voleb budou také k dispozici pro volby vyhrazené počítače s asistenční službou takto: dne 12. 4. a 13. 4. od 10:00 do 18:00 ve vstupním prostoru v přízemí budovy UK Celetná 20 a ve vstupním prostoru v přízemí hlavní budovy FF UK na nám. Jana Palacha 2.

AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 25. 3. 2016.

AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 26. 2. 2016 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb. Nedílnou součástí tohoto usnesení je příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.

Hlasování: 26-0-0

a dále usnesením:

Usnesení č. 195:AS FF UK zkracuje lhůtu danou usnesením č. 174 k předložení návrhů kandidátů do voleb do AS FF UK do dne 24. 3. 2016.

Hlasování: 27-0-0

a zvolil komisi ve složení:

PhDr. Ondřej Dufek (předseda), Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (místopředseda), Mikuláš PreiningerBc. Eva MarkováPetr JirsákVáclav Vidím, Jakub ŠrámekJakub KovaříkJan Šíma a Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Před prvním zasedáním volební komise Mikuláš Preininger a Jakub Šrámek na členství rezignovali.

Práce volební komise

Kandidátní listiny

Prezentace kandidátů

Volební aplikace

Volební aplikace a návod, jak volit, se nacházejí na adrese http://volby.ff.cuni.cz.

Výsledky voleb

Shrnutí nejdůležitějších informací

 • Akademický senát je nejvyšší samosprávný orgán fakulty. Mezi jeho pravomoci patří schvalování vnitřních předpisů, podmínek přijímacího řízení, schvalování rozpočtu, rozdělení, sloučení, vzniku a zániku základních součástí fakulty, schvalování členů vědecké rady a dlouhodobého záměru fakulty. Pro širší představení senátu z pera předsednictva AS FF UK přejděte na stránku Představení Akademického senátu FF UK.
 • Akademický senát zasedá obvykle každý druhý čtvrtek v měsíci v době od 13:30.
 • Své zástupce do senátu volí zvlášť akademičtí pracovníci („kurie akademických pracovníků“) a zvlášť studenti zapsaní na fakultě („kurie studentů“). V kurii akademických pracovníků je voleno 16 členů senátu, v kurii studentů je voleno 15 členů senátu.
 • Volby se konají na funkční období od 8. 6. 2016 do 7. 6. 2018.
 • Volby se konají elektronicky ve webové aplikaci, a to od 10:00 11. 4. 2016 do 17:00 14. 4. 2016.
 • Kandidovat může kromě členů volební komise každý člen akademické obce FF UK, tedy každý akademický pracovník a každý student, který nemá přerušené studium. Studentem není účastník programů celoživotního vzdělávání.
 • Kandidatura musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, získané tituly, pracoviště (název základní součásti fakulty resp. studijního oboru) navrhovaného, kontakt, specifikaci kurie, do níž bude kandidát volen (kurie studentů nebo akad. pracovníků), písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, jméno a podpis navrhovatele, v případě akademických pracovníků název příslušné základní součásti fakulty, v případě studentů studijní obor navrhovatele a ročník studia, a kontakt na navrhovatele. Navrhovatelem může být i sám kandidát.
 • Členové akademické obce, kteří mohou kandidovat a volit do obou kurií, volí a jsou voleni do kurie akademických pracovníků, pokud do 5. 4. 2016 neurčí písemně na adresu předsedy AS FF UK jinak.
 • Každý kandidát má právo na předvolební prezentaci na těchto stránkách v rozsahu 1800 znaků včetně mezer a jedné fotografie. Text prezentace může obsahovat základní formátování a internetové odkazy. Prezentace a podklady se zasílají elektronicky na adresu pas@ff.cuni.cz.
 • Samotný průběh voleb upravuje Volební a jednací řád AS FF UK a dokument o Technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.
 • Volební agitace ve dnech konání voleb je nepřípustná. Za aktivní volební agitaci se považuje zjevné jednání v prospěch i neprospěch kandidáta, a to jak na půdě fakulty, tak i v médiích a na internetu. Za aktivní volební agitaci se nepovažuje propagace zveřejněná před začátkem voleb s výjimkou propagace využívající systémy automatické propagace (např. placená inzerce naplánovaná na dny voleb).
 • V případě potřeby dalších informací kontaktujte předsednictvo AS FF UK na adrese pas@ff.cuni.cz.