Minulá volební období

Schválená usnesení ve volebním období 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Usnesení z 1. zasedání AS FF UK dne 9. 6. 2016

Usnesení č. 1:
AS FF UK bere na vědomí zápis z 20. zasedání AS FF UK ve volebním období 2014-2016.
Hlasování: 29-0-0

Usnesení č. 2:
AS FF UK schvaluje návrh na sloučení Knihovní komise a Komise pro IT do Komise pro informační zdroje.
Hlasování: 25-2-1

Usnesení č. 3:
AS FF UK souhlasí se jmenováním předsedů komisí v následujícím složení:
Komise pro vědu: doc. PhDr. Petr Zemánek CSc.
(hlasování 28-0-1)
Studijní komise: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (hlasování 29-0-0)
Hospodářská komise: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (hlasování 19-6-4)
Stipendijní komise: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (hlasování 29-0-0)
Evaluační komise: Mgr. Karel Šima, Ph.D. (hlasování 27-0-2)
Legislativní komise: PhDr. Jan Kalivoda (hlasování 28-1-0)
Etická komise: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (hlasování 28-1-0)
Zahraniční komise: Mgr. Dora Poláková, Ph.D. (hlasování 25-0-4)
Inventarizační komise: Ing. Marcela Kvasničková (hlasování 29-0-0)
Komise pro vnější vztahy: PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D (hlasování 25-0-4)
Ediční komise: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (hlasování 27-0-2)
Komise pro informační zdroje: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (hlasování 26-0-3)

Usnesení č. 4:
AS FF UK schvaluje Výroční zprávu FF UK za rok 2015 ve znění předloženém děkankou Fakulty.
Hlasování: 24-0-1

Usnesení č. 5:
AS FF UK se připojuje ke stanovisku vedení Fakulty k podnětu kol. Janušky.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 6:
Na základě detailního rozboru ohledně plagiátorství prof. Šulové, který předložilo vedení FF UK, vyzývá AS FF UK vedení Fakulty, aby provedlo všechny dostupné kroky vedoucí k: 1) odvolání prof. Šulové ze všech vedoucích či administrativních funkcí, které na Fakultě vykonává, 2) neschvalování vedení a oponování závěrečných prací studentů prof. Šulovou na všech třech úrovních studia, 3) převedení studentů pod vedením prof. Šulové pod jiné školitele.
Hlasování: 24-0-3

Usnesení č. 7:
AS FF UK konstatuje, že prof. Šulová svým neetickým jednáním poškodila dobré jméno FF UK. AS FF UK tímto vyzývá prof. Šulovou, aby vyvodila osobní odpovědnost a ukončila své působení na FF UK.
Hlasování: 22-0-5

Usnesení č. 8:
AS FF UK ukládá z podnětu prof. Humpála Ediční komisi FF UK, aby se zabývala podmínkami vydávání publikací na FF UK a poté je projednala s právním oddělením děkanátu Fakulty a s Vydavatelstvím.
Hlasování: 26-1-0

Usnesení č. 9:
AS FF UK ukládá PAS FF UK, aby se v souladu s proběhlou diskusí a po konzultaci s PRASUK dále zabývalo dopisem zaslaným AS LF UPOL a na tento dopis odpovědělo.
Hlasování: 12-1-8

Usnesení č. 10:
AS FF UK žádá proděkana pro informační zdroje o analýzu možností implementace elektronického hlasovacího zařízení do místnosti P104.
Hlasování: 19-0-3

Usnesení č. 11:
AS FF UK sdílí rozhořčení AS UK ve věci návrhu rozpočtu na oblast vzdělávání a je připraven podpořit případné protestní akce.
Hlasování: 18-1-1

 

Usnesení z 2. zasedání AS FF UK dne 15. 9. 2016

Usnesení č. 12:
AS FF UK schvaluje harmonogram svých zasedání pro akademický rok 2016/2017 v předloženém znění.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení č. 13:
1. AS FF UK vyhlašuje volby do AS UK (volební období 2017–2020) od 10:00 21. listopadu 2016 do 17:00 24. listopadu 2016. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet.
2. AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS UK do dne 31. října 2016.
3. AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 10. října 2016 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb. Nedílnou součástí tohoto usnesení je příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení č. 14:
AS FF UK schvaluje podmínky Přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 v předloženém znění a vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné další úpravy legislativně-technického rázu.
Hlasování 19-0-1

Usnesení č. 15:
AS FF UK nemá námitek vůči opatření děkana k výši doktorandských stipendií v akademickém roce 2016/2017.
Hlasování: 18-0-1

Usnesení č. 16:
AS FF UK nemá námitek vůči novele opatření děkana č. 10/2015 o pravidlech pro evidenci, odevzdávání a obhajování závěrečných prací.
Hlasování: 18-0-0

Usnesení č. 17:
AS FF UK nemá námitek vůči novele opatření děkana č. 15/2014 o organizaci studia v doktorských studijních programech na FF UK.
Hlasování: 18-0-0

Usnesení č. 18:
AS FF UK vyzývá vedení fakulty, aby podmínky zadání soutěže o návrh nového loga a znaku FF UK konzultovalo s Komisí pro vnější vztahy FF UK.
Hlasování: 19-0-0

 

Usnesení z 3. zasedání AS FF UK dne 13. 10. 2016

Usnesení č. 19:
AS FF UK souhlasí s rozšířením Komise pro vědu o následující členy:
Mgr. Tatiana Ďuricová
(hlasování 16-3-4),
PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 
(hlasování 19-1-3),
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. 
(hlasování 22-0-1),
PhDr. Jan Randák, Ph.D. 
(hlasování 20-0-3).

Usnesení č. 20:
AS FF UK souhlasí s rozšířením Studijní komise o následujícího člena: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Hlasování: 18-2-3

Usnesení č. 21:
AS FF UK souhlasí s návrhem smlouvy o nájmu nebytových prostor pro účely fakultního bufetu se Startujeme o.p.s.
Hlasování: 19-0-4

Usnesení č. 22:
AS FF UK navrhuje jako své zástupce do skupiny pro fakultní bufet:
Mgr. Evu Lehečkovou, Ph.D.
 (hlasování 21-1-1),
Mgr. Martinu Vokáčovou 
(hlasování 19-4-0).

Usnesení č. 23:
AS FF UK vyzývá děkanku k předložení konkrétních věcných záměrů dokumentů zmíněných v předloženém rámcovém dokumentu.
Hlasování: 22-0-1

 

Usnesení z 4. zasedání AS FF UK dne 10. 11. 2016

Usnesení č. 24:
AS FF UK souhlasí s rozšířením Komise pro informační zdroje o Bc. Martina Ročka.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 25:
AS FF UK souhlasí s rozšířením Hospodářské komise o Mgr. et Mgr. Samuela Zajíčka.
Hlasování: 20-2-2

Usnesení č. 26:
AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 (doktorské studium) v předloženém znění a vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné další úpravy legislativně-technického rázu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 27:
AS FF UK bere na vědomí Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2015/2016.
Hlasování: 24-0-2

Usnesení č. 28:
AS FF UK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2016/2017 s vypuštěním bodu c) z části Studium.
Hlasování: 17-0-9

Usnesení č. 29:
AS FF UK schvaluje návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2015/2016 v předloženém znění.
Hlasování: 25-0-1

 

Usnesení z 5. zasedání AS FF UK dne 8. 12. 2016

Usnesení č. 30:
AS FF UK souhlasí s rozšířením Studijní komise o doc. Mgr. Lucii Pultrovou, Ph.D.
Hlasování: 18-0-1

Usnesení č. 31:
AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D., členem kolegia děkana.
Hlasování: 17-0-3

Usnesení č. 32:
AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D., proděkanem pro vědu ke dni 1. ledna 2017.
Hlasování: 17-0-3

Usnesení č. 33:
AS FF UK schvaluje Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé Progresy, resp. části Progresů uskutečňované na fakultě pro období 2017–2020.
Hlasování: 17-0-1

Usnesení č. 34:
AS FF UK nemá námitek vůči změně opatření děkana č. 5/2014, Výpůjční řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Hlasování: 18-0-0

Usnesení č. 35:
AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby usilovalo o to, aby do budoucna byly certifikáty o absolvování kurzů CŽV vydávány i v anglickém jazyce.
Hlasování: 18-1-2

Usnesení č. 36:
AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby bylo hodnocení výuky do budoucna prováděno i v rámci kurzů CŽV.
Hlasování: 20-0-1

 

Usnesení z 6. zasedání AS FF UK dne 12. 1. 2017

Usnesení č. 37:
AS FF UK ustavuje pracovní skupinu pro přípravu Jednacího řádu AS FF UK ve složení: Marta Harasimowicz, Jan Chromý, David Pavlorek, Samuel Zajíček.
Hlasování: 20-0-4

Usnesení č. 38:
AS FF UK schvaluje jmenování doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D., členem Vědecké rady FF UK.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 39:
AS FF UK bere na vědomí informace o změně dodavatele reprografických služeb pro studenty.
Hlasování: 20-0-5

 

Usnesení ze 7. zasedání AS FF UK dne 9. 2. 2017

Usnesení č. 40:
AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta/kandidátky na funkci děkana/děkanky FF UK na funkční období únor 2018 až leden 2022 na čtvrtek 9. listopadu 2017. Jako konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb stanovuje pondělí 11. září 2017. Zároveň stanovuje, že návrhy na kandidáty se podávají písemně senátu FF UK prostřednictvím podatelny. AS FF UK rovněž svolává předvolební shromáždění akademické obce a před-volební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 26. října 2017.
Hlasování: 17-0-4

Usnesení č. 41:
AS FF UK navrhuje jako svého zástupce v komisi pro výběr nového tajemníka doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.
Hlasování: 17-2-1

Usnesení č. 42:
AS FF UK navrhuje jako náhradníka svého zástupce v komisi pro výběr nového tajemníka doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D.
Hlasování: 15-2-4

Usnesení č. 43:
AS FF UK souhlasí s návrhem nájemní smlouvy se společností Šporkovský palác, a.s.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 44:
AS FF UK vyjadřuje plnou podporu studentce FF UK, kol. Anně Libánské, kterou doc. Martin Konvička z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích svými příspěvky publikovanými ve dnech 5. a 6. února 2017 na jím spravovaných veřejně dostupných facebookových stránkách „Martin Konvička“ a „Martin Konvička – 7.republika.cz“ vystavil hrubé a nenávistné dehonestaci. AS FF UK zásadně odsuzuje jakékoli projevy agrese, nenávisti a urážky vůči komukoli. Odpovědností každého akademika, tím spíše veřejně činného, by mělo být to, aby své názory vyjadřoval a diskusi vedl věcným a slušným způsobem, a nikoli aby podobné hrubé projevy podněcoval.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 45:
AS FF UK vyzývá rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aby v souvislosti s příspěvky doc. Martina Konvičky, ve kterých se vyjadřuje k aktivitám studentky FF UK, kol. Anny Libánské, na akademické půdě FF UK a které publikoval ve dnech 5. a 6. února 2017 na veřejně dostupných facebookových stránkách „Martin Konvička“ a „Martin Konvička – 7.republika.cz“, prověřil, zda tím, že ji přinejmenším jednou hanlivě označil a zároveň poskytl prostor mnoha hrubým a nenávistným projevům dalších diskutujících na stránkách, které spravuje, neporušil Etický kodex JČU.
Hlasování: 21-0-2

 

Usnesení z 8. zasedání AS FF UK dne 9. 3. 2017

Usnesení č. 46:
AS FF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti AS FF UK za kalendářní rok 2016.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 47:
AS FF UK schvaluje návrh Volebního řádu AS FF UK.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 48:
AS FF UK schvaluje návrh Jednacího řádu AS FF UK.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 49:
AS FF UK schvaluje návrh Disciplinárního řádu pro studenty FF UK.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 50:
AS FF UK souhlasí s opatřením děkana Statut výzkumného centra Vědecko-kreativní laboratoř FF UK.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 51:
AS FF UK souhlasí s opatřením děkana Statut výzkumného Centra pro studium člověka a společnosti FF UK.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 52:
AS FF UK projednal Principy kariérního řádu a souvisejících předpisů a doporučuje na základě těchto materiálů s přihlédnutím k podnětům, které zazněly v diskusi, pokračovat v přípravě kariérního řádu a souvisejících předpisů.
Hlasování: 18-0-4

Usnesení č. 53:
AS FF UK souhlasí s tím, aby v rámci institucionálních akreditací FF UK uskutečňovala studijní programy v oblastech vzdělávání (1) Filologie, (2) Historické vědy, (3) Filozofie, religionistika a teologie, (4) Vědy o umění a kultuře, (5) Politické vědy, (6) Sociologie, (7) Ekonomické obory, (8) Psychologie, (9) Sociální práce, (10) Učitelství, (11) Neučitelská pedagogika, (12) Mediální a komunikační studia, (13) Matematika.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 54:
AS FF UK vyjadřuje podporu Igoru Ševcovovi, studentovi 2. ročníku bakalářského studia oboru Etnologie na FF UK, a připojuje se k otevřenému dopisu rektora UK a děkanky FF UK.
Hlasování: 15-0-1

Usnesení č. 55:
AS FF UK vyjadřuje podivení nad dodatečnou úpravou zápisu z porady vedoucích knihoven dne 18. ledna 2017, kdy vedení UK bez souhlasu vedoucích knihoven doplnilo seznam páteřních EIZ o další dva zdroje („Nature“, „Science“), které byly navíc zařazeny na přední místa mezi nejpreferovanější zdroje. AS FF UK žádá rektora o vysvětlení, proč byl zpětně měněn zápis z porady a na základě jakých důvodů byly uvedené zdroje zařazeny na seznam bez předchozí dohody vedoucích knihoven.
Hlasování: 16-0-0

 

Usnesení z 9. zasedání AS FF UK dne 13. 4. 2017

Usnesení č. 56:
AS FF UK schvaluje návrh Statutu FF UK.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 57:
AS FF UK schvaluje návrh Jednacího řádu Vědecké rady FF UK.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 58:
AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro organizaci studia na FF UK se zapracováním tří změn vzešlých z diskuze.
Hlasování: 21-0-6

Usnesení č. 59:
AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK se zapracováním předložené změny.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 60:
AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK se zapracováním předložené změny.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 61:
AS FF UK souhlasí s opatřením děkana „Statut Pražského centra židovských studií FF UK“.
Hlasování: 26-0-1

 

Usnesení z 10. zasedání AS FF UK dne 11. 5. 2017

Usnesení č. 62:
AS FF UK stanovuje, že zápis bude vypracováván ve zkrácené podobě po vzoru zápisů ze zasedání AS UK.
Hlasování: 18-5-3

Usnesení č. 63:
AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti FF UK za kalendářní rok 2016.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 64:
AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za kalendářní rok 2016.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 65:
AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK pro rok 2017.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 66:
AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK se zapracováním dvou změn vzešlých z diskuse.
Hlasování: 21-2-3

Usnesení č. 67:
AS FF UK schvaluje návrh Disciplinárního řádu pro studenty FF UK.
Hlasování: 23-0-1

Usnesení č. 68:
AS FF UK schvaluje návrh Volebního řádu AS FF UK.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 69:
AS FF UK schvaluje návrh Jednacího řádu AS FF UK se zapracováním legislativně technických oprav z jednání Legislativní komise AS UK dne 19. dubna 2017.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 70:
AS FF UK souhlasí se jmenováním Ing. Michaely Šolcové tajemnicí FF UK.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 71:
AS FF UK se připojuje k žádosti děkanky FF UK o změnu přílohy č. 2 Statutu UK, podle níž by byl navýšen poplatek za doktorské studium v cizím jazyce z 2 000 Kč na 90 000 Kč.
Hlasování: 24-0-2

 

Usnesení z 11. zasedání AS FF UK dne 25. 5. 2017

Usnesení č. 72:
AS FF UK schvaluje návrh Statutu FF UK.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 73:
AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK se zapracováním změny doporučené Legislativní komisí FF UK.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 74:
AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro organizaci studia na FF UK se zapracováním změny doporučené Legislativní komisí FF UK.
Hlasování: 16-2-6

Usnesení č. 75:
AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK se zapracováním legislativně technických oprav z jednání Legislativní komise AS UK dne 3. května 2017.
Hlasování: 22-1-1

Usnesení č. 76:
AS FF UK schvaluje návrh Jednacího řádu Vědecké rady FF UK se zapracováním legislativně technických oprav z jednání Legislativní komise AS UK dne 3. května 2017.
Hlasování: 24-0-0

 

Usnesení z 12. zasedání AS FF UK dne 8. 6. 2017

Usnesení č. 77:
AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK se zapracováním změny doporučené Legislativní komisí FF UK.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení č. 78:
AS FF UK žádá vedení FF UK, aby stanovilo jasná pravidla toho, jaké studijní povinnosti mohou odpovídat atestaci ve formě zkoušky a ostatním formám atestace, a požaduje, aby nároky pro získání ostatních forem atestace odrážely nutnost splnit tuto atestaci v krátké době po konci semestru. AS FF UK dále žádá, aby tato pravidla byla v brzké době odeslána všem základním součástem fakulty a aby byly studijní plány jednotlivých oborů do začátku zápisu předmětů do SIS v ZS 2017/2018 dány do souladu s těmito pravidly.
Hlasování: 18-0-4

Usnesení č. 79:
AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro organizaci studia na FF UK se zapracováním předložené změny.
Hlasování: 22-0-0

 

Usnesení z 13. zasedání AS FF UK dne 14. 9. 2017

Usnesení č. 80:
AS FF UK schvaluje harmonogram svých zasedání pro akademický rok 2017/2018 v předloženém znění.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení č. 81:
AS FF UK navrhuje prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D., jako kandidát na funkci rektora.
Hlasování: 21-1-2

Usnesení č. 82:
AS FF UK nominuje jako zástupce FF UK v Radě vysokých škol Mgr. Karla Šimu, Ph.D.
Hlasování: 13-1-3

Usnesení č. 83:
AS FF UK schvaluje podmínky Přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019: bakalářské a navazující magisterské studium v předloženém znění a vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné další úpravy legislativně-technického rázu.
Hlasování: 20-0-0

Usnesení č. 84:
AS FF UK souhlasí s Opatřením děkana k výši doktorandských stipendií v akademickém roce 2017/2018.
Hlasování: 18-0-2

Usnesení č. 85:
AS FF UK souhlasí s Opatřením děkana – Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na FF UK.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 86:
AS FF UK souhlasí s Opatřením děkana – Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí FF UK se zapracováním dvou připomínek doporučených plénem AS FF UK.
Hlasování: 18-0-3

 

Usnesení z 14. zasedání AS FF UK dne 12. 10. 2017

Usnesení č. 87:
AS FF UK souhlasí s výší stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2017/2018 v předloženém znění.
Hlasování: 18-0-0

 

Usnesení z 16. zasedání AS FF UK dne 9. 11. 2017

Usnesení č. 88:
AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019: doktorské studium. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné další úpravy legislativně-technického rázu.
Hlasování: 30-0-0

Usnesení č. 89:
AS FF UK schvaluje Dodatek k Podmínkám přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019: bakalářské a navazující magisterské studium – oborové podmínky pro bakalářský obor Romistika. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné další úpravy legislativně-technického rázu.
Hlasování: 30-0-1

Usnesení č. 90:
AS FF UK zvolil kandidátem na funkci děkana FF UK pro funkční období od 1. února 2018 doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D.
Hlasování: 16 pro doc. Michala Pullmanna, 14 pro doc. Mirjam Friedovou, 1 hlas neplatný

 

Usnesení z 17. zasedání AS FF UK dne 14. 12. 2017

Usnesení č. 91:
AS FF UK schvaluje rozhodnutí předsednictva AS FF UK ze dne 6. prosince 2017 o nominaci Mgr. Karla Šimy, Ph.D., jako zástupce FF UK v Radě vysokých škol.
Hlasování: 18-1-0

Usnesení č. 92:
AS FF UK bere na vědomí Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK za rok 2016/2017.
Hlasování: 19-0-1

Usnesení č. 93:
AS FF UK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UK pro rok 2017/2018 a bere na vědomí připomínky doc. Pullmanna.
Hlasování: 19-0-1

Usnesení č. 94:
AS FF UK nominuje do pracovní komise pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy fakulty Martina Štefka, Martina Babičku, Vlastimila Křišťana, Moniku Šimákovou, Michaelu Vlasákovou, Aleše Vomáčku.
Hlasování: 15-1-4

Usnesení č. 95:
AS FF UK vyzývá děkanku fakulty, aby na základě poskytnutých informací o dlouhodobém fungování Katedry psychologie odvolala doc. PhDr. Ilonu Gillernovou, CSc., z funkce vedoucí Katedry psychologie, a zároveň v součinnosti s nadcházejícím děkanem FF UK doc. Pullmannem vypsala interní výběrové řízení na pozici vedoucího této základní součásti.
Hlasování: 15-0-4

Usnesení č. 96:
AS FF UK vyzývá vedení Univerzity Karlovy a AS UK, aby v rámci Vnitřního mzdového předpisu UK zvýšilo dolní hranice mzdových tarifů v rozmezí 10-15 % a aby v souvislosti s tím navýšilo objem financí poskytovaný fakultám, kterých se toto navýšení dotkne.
Hlasování: 17-1-1

Usnesení č. 97:
AS FF UK souhlasí s opatřením děkana Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK se zohledněním připomínek vzešlých z diskuse.
Hlasování: 19-0-0

 

Usnesení z 18. zasedání AS FF UK dne 11. 1. 2018

Usnesení č. 98:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému SP TEMA – European Societies: Heritage and Development / Sociétés européennes: patrimoine et développement (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 99:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému SP TEMA – European Societies: Heritage and Development / Sociétés européennes: patrimoine et développement (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, s výukou ve francouzském jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 100:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému SP TEMA – Evropské společnosti: Kulturní dědictví a vývoj (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, s výukou v českém jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 101:
AS FF UK souhlasí se zkrácením lhůty pro předložení návrhů akreditací pro projednání AS FF UK na 7 dní.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 102:
AS FF UK bere na vědomí informace o stavu akreditací. AS FF UK na základě těchto informací vyzývá vedení FF UK, aby v co nejkratším možném termínu připravilo systém evidence oborových docentů analogický ke stávajícímu systému evidence garantů studijních oborů a aby zajistilo i provazbu tohoto systému s vypisováním studijních programů či jejich specializací v rámci podmínek přijímacího řízení.
Hlasování: 21-0-4

 

Usnesení z 19. zasedání AS FF UK dne 8. 2. 2018

Usnesení č. 103:
AS FF UK AS FF UK vyhlašuje volby do AS FF UK (volební období 2018–2020) na dny 9. – 12. dubna 2018 od 10:00 9. 4. 2018 do 16:00 12. 4. 2018. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet.
AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 23. 3. 2018.
AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 22. 2. 2018 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb.
Nedílnou součástí tohoto usnesení je příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 104:
AS FF UK ustanovil volební komisi ve složení: Mgr. et Mgr. Samuel Zajíček (předseda), Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (místopředseda), Bc. Kateřina Bělehrádková, doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D., Veronika Chlumská, Mgr. Jan Jindra, Kateřina Žádníková.
Hlasování: 20-0-2

Usnesení č. 105:
AS FF UK souhlasí s rozšířením Studijní komise FF UK o doc. PhDr. Janu Čechurovou, Ph.D.
Hlasování 14-6-3

Usnesení č. 106:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro navazující magisterský SP Iberoamerikanistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 107:
AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Mgr. Markéty Křížové, Ph.D., proděkankou pro zahraničí, PhDr. Hany Pazlarové, Ph.D., proděkankou pro studijní záležitosti, Ing. Jaroslava Buchty proděkanem pro infrastrukturu a Mgr. Jana Sládka, Ph.D., proděkanem pro informační zdroje.
Hlasování:
doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D., proděkankou pro zahraničí (22-2-1)
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., proděkankou pro vědu (11-6-8) – nebyla schválena v rámci usnesení
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., proděkankou pro studijní záležitosti (25-0-0)
doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D., proděkanem pro přijímací řízení a vnější vztahy (9-9-7) – nebyl schválen v rámci usnesení
Ing. Jaroslav Buchta proděkanem pro infrastrukturu (23-0-2)
Mgr. Jan Sládek, Ph.D., proděkanem pro informační zdroje (25-0-0)

Usnesení č. 108:
AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., prof. PhDr. Marie Bláhové, DrSc., prof. PhDr. Marka Blatného, DrSc., doc. Martina Cajthamla, Dr.phil., prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc., prof. PhDr. Jana Čermáka, CSc., prof. DSW dr.hab. Hany Červinkové, prof. Mgr. Vratislava Doubka, Ph.D., prof. Mgr. Lukáše Fasory, Ph.D., doc. Mgr. Libuše Heczkové, Ph.D., prof. PhDr. Martina Humpála, Ph.D., prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc., doc. PhDr. Hany Kasíkové, CSc., prof. PhDr. Pavla Kladiwy, Ph.D., prof. PhDr. Jana Klápště, CSc., doc. Dr. Ing. Jany Klečkové, prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc., prof. PhDr. Jiřího Lacha, Ph.D., prof. PhDr. Mileny Lenderové, CSc., prof. PhDr. Olgy Lomové, CSc., prof. PhDr. Dušana Lužného, Dr., prof. PhDr. Josefa Opatrného, CSc., prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., dr.h.c., prof. PaedDr. Vladimíra Papouška, CSc., doc. PhDr. Petera Pavúka, Ph.D., prof. Miroslava Petříčka, Dr., prof. Mgr. Ondřeje Pilného, Ph.D., doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D., doc. Ing. Viléma Sklenáka, CSc., doc. PhDr. Marka Skovajsy, Ph.D., doc. PhDr. Pavla Sládka, Ph.D., doc. PhDr. Kateřiny Svatoňové, Ph.D., prof. PhDr. Karla Šebesty, CSc., prof. PhDr. Ivana Šedivého, CSc., doc. Mgr. Pavla Štichauera, Ph.D., prof. Dr.phil. Josefa Vojvodíka, M.A., doc. PhDr. Jana Volína, Ph.D., prof. PhDr. Zbyňka Vybírala, Ph.D., doc. PhDr. Jana Wiendla, Ph.D., doc. PhDr. Petra Zemánka, CSc., a prof. PhDr. Vlastimila Zusky, CSc., členy Vědecké rady FF UK.
Hlasování:
PhDr. Pavel Baran, CSc. (12-7-6) – nebyl schválen v rámci usnesení
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (11-10-3) – nebyl schválen v rámci usnesení
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (23-1-0)
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (13-6-5)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (18-3-3)
doc. Martin Cajthaml, Dr.phil. (16-5-3)
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (19-1-4)
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (21-0-3)
prof. DSW dr.hab. Hana Červinková (18-2-4)
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. (20-1-3)
doc. PD. Dr. et Dipl. Ing. Jiří Fajt, Ph.D. (7-13-4) – nebyl schválen v rámci usnesení
prof. Lukáš Fasora, Ph.D. (18-0-6)
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (19-1-4)
prof. PhDr. Martin Humpál, Ph.D. (22-0-2)
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (16-3-5)
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (20-0-4)
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (19-0-5)
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (17-3-4)
doc. Dr. Ing. Jana Klečková (17-1-6)
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (17-4-3)
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (8-14-2) – nebyl schválen v rámci usnesení
prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D. (16-5-3)

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (18-1-5)
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. (18-4-2)
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (14-5-5)
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. (24-0-0)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (16-3-5)
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (21-0-3)
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. (20-1-3)
prof. Miroslav Petříček, Dr. (23-0-1)
prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. (19-1-4)
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (18-1-2)
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (8-12-4) – nebyl schválen v rámci usnesení
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. (19-0-5)
doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. (21-1-2)
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (18-1-5)
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (21-2-1)
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (18-3-3)
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (13-7-4)
doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (23-0-1)
prof. Dr.phil. Josef Vojvodík,  M.A. (23-1-0)
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (21-1-2)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (20-0-4)
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (19-2-3)
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (22-0-1)
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. (20-1-3)

Usnesení č. 109:
AS FF UK souhlasí s odvoláním členů Vědecké rady FF UK dle návrhu předloženého děkanem FF UK.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 110:
AS FF UK nominuje jako zástupce studentů do širšího kolegia děkana Bc. Luboše Studeného.
Hlasování: 21-0-1

Usnesení č. 111:
AS FF UK žádá vedení fakulty, aby ve spolupráci s Komisí pro informační zdroje a Komisí pro vědu vytvořilo dokument definující standardy akademických výstupů na FF UK.
Hlasování: 15-1-3

 

Usnesení ze 20. zasedání AS FF UK dne 11. 4. 2018

Usnesení č. 112:
AS FF UK souhlasí se jmenováním prof. Dr. Miroslava Vernera, DrSc., čestným členem Vědecké rady FF UK.
Hlasování: 25-0-1

Usnesení č. 113:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro NMgr. studijní program Čeština v komunikaci neslyšících (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-1

Usnesení č. 114:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Bc. studijní program Český jazyk a literatura (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 115:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro NMgr. studijní program Dějiny umění (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 116:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Bc. studijní program Hebraistika a židovská studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 117:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Bc. studijní program Blízkovýchodní studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 118:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Bc. studijní program Andragogika a personální řízení (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 119:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Bc. studijní program Sociální práce (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 120:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro NMgr. studijní program Sociální práce (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 121:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro NMgr. studijní program Studia nových médií (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 122:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Bc. studijní program Historie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 21-0-5

Usnesení č. 123:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro Bc. studijní program Bohemistika pro cizince (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-1

Usnesení č. 124:
AS FF UK bere na vědomí Informace o rozdělení částky na financování programů Progres na FF UK v roce 2018.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 125:
AS FF UK projednal Zprávu o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na FF UK v akademickém roce 2016/2017 a doporučuje děkanovi fakulty odeslat tento materiál rektorovi UK.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 126:
AS FF UK bere na vědomí předložený materiál ve věci podpory studentů.
Hlasování: 23-0-0