Volební období 2012-2014

Volby do AS FF UK na funkční období 2014–2016

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Volby do AS FF UK na funkční období 2014–2016

Akademický senát FF UK na svém 18. zasedání v souladu s platným Volebním a jednacím řádem AS FF UK vyhlásil volby do AS FF UK usnesením:

[119/18]
AS FF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu FF UK na dny 7. 4., 8. 4., 9.  4. a 10. 4. 2014, vždy od 10:00 do 18:00. 7.4., 9.4., a 10.4. budou volby probíhat v hlavní budově  FF UK a 8. 4.  v budově  UK Celetná 20.
AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 24. 3. 2014.
AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 22. 2. 2014 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb.
Hlasování: 16-5-2

a zvolil volební komisi ve složení:

Jan Bíba, Tomáš Jelínek, Ivan Kafka,Václav Kotrman, Eva Marková, Matouš Preininger, Martin Pšenička, Ladislav Skákal, Jan Stober, Jiří Šoukal, Martin VlčekMagdalena Zíková.

Shrnutí nejdůležitějších informací

 • Akademický senát je nejvyšší samosprávný orgán fakulty. Mezi jeho pravomoci patří schvalování vnitřních předpisů, podmínek přijímacího řízení, schvalování rozpočtu, rozdělení, sloučení, vzniku a zániku základních součástí fakulty, schvalování členů vědecké rady a dlouhodobého záměru fakulty.

 • Akademický senát zasedá obvykle každý druhý čtvrtek v měsíci v době od 13:30, zasedání bývají zhruba dvouhodinová.

 • Své zástupce do senátu volí zvlášť akademičtí pracovníci („kurie akademických pracovníků“) a zvlášť studenti zapsaní na fakultě („kurie studentů“). V kurii akademických pracovníků je voleno 16 členů senátu, v kurii studentů je voleno 15 členů senátu.

 • Volby se konají na funkční období od 8. 6. 2014 do 7. 6. 2016.

 • Volby se konají 7. 4., 9. 4. a 10. 4. na hlavní budově FF UK, 8. 4. v budově v Celetné, vždy od 10:00 do 18:00.

 • Kandidovat může kromě členů volební komise každý člen akademické obce FF UK, tedy každý akademický pracovník a každý student, který nemá přerušené studium. Studentem není účastník programů celoživotního vzdělávání.

 • Kandidatura musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, získané tituly, pracoviště (název základní součásti fakulty resp. studijního oboru) navrhovaného, kontakt, specifikaci kurie, do níž bude kandidát volen (kurie studentů nebo akad. pracovníků), písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, jméno a podpis navrhovatele, v případě akademických pracovníků název příslušné základní součásti fakulty, v případě studentů studijní program, příp. obor navrhovatele a ročník studia, a kontakt na navrhovatele. Navrhovatelem může být i sám kandidát.

 • Členové akademické obce, kteří mohou kandidovat a volit do obou kurií, volí a jsou voleni do kurie akademických pracovníků, pokud do 31. 3. 2014 neurčí písemně na adresu předsedy AS FF UK (ideálně prostřednictvím podatelny) jinak.

 • Každý kandidát má právo na předvolební prezentaci na těchto stránkách v rozsahu 1800 znaků včetně mezer a jedné fotografie. Každý kandidát má dále možnost krátké prezentace v maximálním rozsahu 200 znaků včetně mezer. Tato prezentace bude vyvěšena v době konání voleb s místě konání voleb.

 • Samotný průběh voleb upravuje čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS FF UK.

 • Volební agitace ve dnech konání voleb je nepřípustná.

 • V případě potřeby dalších informací kontaktujte předsednictvo AS FF UK na adrese pas@ff.cuni.cz.