Minulá volební období

Volba kandidáta na funkci děkana pro volební období 2014-2017

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

AS FF UK svým usnesením č. 56/10 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana. Vyzýváme proto všechny členy akademické obce o zaslání nominací (návrhů) na kandidáty ve lhůtě dané tímto usnesením.

Usnesení č. 56/10:

AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana FF UK na den 10. 10. 2013.

Zároveň stanovuje konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb na úterý 10. 9. 2013.

Zároveň stanovuje, že návrhy na kandidáty se podávají písemně senátu FF UK prostřednictvím podatelny.

AS FF UK zároveň svolává předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 3. 10. 2013.

Výňatek z Volebního a jednacího řádu akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Část I., čl. 8, odst. 1. – 4.:

 1. Kandidáta na funkci děkana volí senát zpravidla z řad akademických pracovníků fakulty.

 2. Volby vyhlašuje senát na svém zasedání nejméně čtyři měsíce před uplynutím funkčního období děkana a konají se nejpozději jeden měsíc před koncem funkčního období děkana.

 3. Kandidáta na funkci děkana má právo navrhovat každý člen akademické obce fakulty.

 4. Návrhy kandidátů se podávají písemně senátu prostřednictvím jeho sekretariátu nejpozději 30 dní před konáním voleb

Kompletní Volební a jednací řád akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Pozvánka na předvolební shromáždění akademické obce

Vážení kolegové,

jménem Akademického senátu FF UK Vás srdečně zvu na předvolební shromáždění akademické obce k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK. Shromáždění se uskuteční dne 3. 10. 2013 od 14:00 do cca 16:30 v místnosti číslo 131 na hlavní budově FF UK, nam. Jana Palacha 2, Praha 1.

Nominována byla doc. Mirjam Friedová, Ph.D., dosavadní ředitelka Ústavu obecné lingvistiky FF UK. Na programu shromáždění bude představení jejích volebních tezí a následná diskuse.

Jan Chromý

Pozvánka na volební zasedání Akademického senátu FF UK

Vážení kolegové,

jménem Akademického senátu FF UK Vás srdečně zveme na 14. zasedání AS FF UK, na jehož navrhovaném programu je volba kandidáta na funkci děkana FF UK. Toto zasedání se uskuteční dne 10. 10. 2013 od 13:30 v místnosti č. 104, v 1. patře hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

Navrhovaný program, stejně jako všechny podkladové materiály k jednání, naleznete kliknutím na tento odkaz.

PAS FF UK

Kandidáti

doc. dr. Mirjam Friedová, Ph.D.

 1. Životopis

 2. Souhlas s nominací

 3. Programové teze

 4. Dosud podané nominace kandidátky doc. dr. Mirjam Friedové, Ph.D. a vyjádření podpory této nominaci:

  • Ústav teoretické a komputační lingvistiky doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.

  • Katedra logiky doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.

  • Ústav etnologie doc. PhDr. František Vrhel, CSc.

  • Ústav srovnávací jazykovědy doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

  • Ústav českého jazyka a teorie komunikace Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.

  • Ústav řeckých a latinských studií doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

  • Český egyptologický ústav prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (podpora kandidatury)

  • Ústav anglického jazyka a didaktiky doc. PhDr. Jan Čermák, CSc.

  • Ústav východoevropských studií PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (podpora kandidatury)