Volby do AS FF UK na volební období 2012 – 2014

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Volby do AS FF UK na volební období 2012 – 2014

Akademický senát FF UK na svém 17. zasedání v souladu s platným Volebním a jednacím řádem AS FF UK vyhlásil volby do AS FF UK usnesením:

[137/17]

AS FF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu FF UK na dny 16. 4., 17.4., 18.4. a 19.4. 2012, vždy od 9:00 do 16:00. Volby budou probíhat dva dny v hlavní budově FF UK a po jednom dni v budově UK Celetná 20 a v areálu UK Jinonice.

AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 30.3.2012.

AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 1.3.2012 všechny potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb.

Hlasování: 24-0-0

a zvolil volební komisi ve složení:

J. Drbohlav, A. Andrlová Fidlerová, J. Valkoun, K. Andělová, J. Petříček, A. Zelenková, M. Bělohlávek, L. Homolková, S. Mitlenerová, A. Němcová, G. Romanová, D. Kubiska, M. Spurný a J. Holba.

Na svém 18. zasedání pak v souladu s přáním volební komise dobu konání voleb rozšířil usnesením:

[141/18]

AS FF UK na návrh VK rozšiřuje pro dny voleb do AS FF UK dobu voleb na 8. 45-17.45.

Hlasování: 23-0-0

Práce volební komise

Výzva akademické obci FF UK

Zápis z 1. zasedání volební komise dne 21. 2. 2012

Zápis z 2. zasedání volební komise dne 4.4.2012

Výsledky voleb

Shrnutí nejdůležitějších informací

 • Akademický senát je nejvyšší samosprávný orgán fakulty. Mezi jeho pravomoci patří schvalování vnitřních předpisů, podmínek přijímacího řízení, schvalování rozpočtu, rozdělení, sloučení, vzniku a zániku základních součástí fakulty, schvalování členů vědecké rady a dlouhodobého záměru fakulty.

 • Akademický senát zasedá obvykle každý druhý čtvrtek v měsíci v době od 13:30, zasedání bývají zhruba dvouhodinová.

 • Své zástupce do senátu volí zvlášť akademičtí pracovníci („kurie akademických pracovníků“) a zvlášť studenti zapsaní na fakultě („kurie studentů“). V kurii akademických pracovníků je voleno 16 členů senátu, v kurii studentů je voleno 15 členů senátu.

 • Volby se konají na funkční období od 8. 6. 2012 do 7. 6. 2014.

 • Volby se konají 16. 4. v budově v Celetné ulici, 17. 4. a 18. 4. na hlavní budově FF UK, 19. 4. v Jinonicích, vždy od 8:45 do 17:45.

 • Kandidovat může kromě členů volební komise každý člen akademické obce FF UK, tedy každý akademický pracovník a každý student, který nemá přerušené studium. Studentem není účastník programů celoživotního vzdělávání.

 • Kandidatura musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, pracoviště (název základní součásti fakulty resp. studijního oboru) navrhovaného, kontakt, specifikaci kurie, do níž bude kandidát volen (kurie studentů nebo akad. pracovníků), písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, jméno a podpis navrhovatele. Navrhovatelem může být i sám kandidát.

 • Členové akademické obce, kteří mohou kandidovat a volit do obou kurií, volí a jsou voleni do kurie akademických pracovníků, pokud do 11. 4. 2010 neurčí písemně na adresu předsedy AS FF UK (ideálně prostřednictvím podatelny) jinak.

 • Každý kandidát má právo na předvolební prezentaci na těchto stránkách.

 • Samotný průběh voleb upravuje čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS FF UK.

 • Volební agitace ve dnech konání voleb je nepřípustná.

 • V případě potřeby dalších informací kontaktujte předsednictvo AS FF UK na adresepas@ff.cuni.cz.