Minulá volební období

Pozvánka na 4. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Výzva akademické obci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předsednictvo akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze v červnu 2010 vyhlásilo volby do AS UK. V návaznosti na toto vyhlášení schválil Akademický senát FF UK v souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK1 usnesení 27/2 ve znění:

AS FF UK vyhlašuje volby do AS UK (volební období 2011–2014) na dny 23.–24. listopadu 2010, vždy od 10 do 16 hodin. Dne 23. 11. se volby konají v budově UK Celetná 20, dne 24. 11. v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2.

Zároveň byla zvolena dílčí volební komise ve složení: Jaromír Mrňka (předseda), Kristina Andělová, Kryštof Drnek, Jakub Šmíd.

Volba do AS UK je v souladu se zákonem o VŠ přímá a tajná.2 Volit a být volen může kterýkoli člen akademické obce FF UK.3 Navrhovat kandidáty pak může každý člen akademické obce FF UK.4

Osoby, které jsou členy akademických obcí více fakult nebo jiných součástí UK, si pro účely voleb do AS UK zvolí pouze jednu z nich. Tuto volbu musí učinit nejpozději do 16. 11. 2010 písemně prostřednictvím podatelny na adresu předsedy AS FF UK.5 Pokud tuto volbu nedeklarují, chápe se to tak, že si pro účely voleb zvolily FF UK.

Návrhy kandidátů podávejte písemně dílčí volební komisi nejpozději do 16. 11. 2010 do 10.006 prostřednictvím podatelny na adresu AS FF UK (přízemí hlavní budovy, č. dveří 31 v úředních hodinách). Návrh musí obsahovat:

  1. jméno, příjmení, rok narození, pracoviště (název základní součásti fakulty resp. studijního oboru) navrhovaného, kontakt;

  2. specifikaci, zda kandidát kandiduje jako student či jako akademický pracovník fakulty;

  3. jméno a  podpis navrhovatele.

Pro zjednodušení administrace by bylo vhodné, aby návrh zároveň obsahoval i písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou. V opačném případě zajistí vyjádření dílčí volební komise, pokud se ale souhlas nepodaří do 16. 11. 2010 získat, nebude možné kandidaturu přijmout.7

Kandidátní listina bude nejpozději 21. 11. 2010 vyvěšena na nástěnce AS v přízemí hl. budovy, na webových stránkách FF UK a na úřední desce FF UK.

Volby do AS UK se tedy uskuteční ve dnech 23. 11. 2010 – 24. 11. 2010 v době od 10.00 do 16.00 hodin, a to:

  • 23. 11. 2010 v budově v Celetné 20, Praha 1, ve vstupním prostoru v přízemí

  • 24. 11. 2010 na hl. budově FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1, ve vstupním prostoru v přízemí

Oprávnění voliči z řad akademických pracovníků FF UK volí nejvýše dva kandidáty z řad akademických pracovníků FF UK, oprávnění voliči z řad studentů FF UK nejvýše dva studentské kandidáty.8 Pro umožnění volby je třeba na hlasovacím místě prokázat svou totožnost.

Voliči, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky i studenty, sdělí své rozhodnutí, z kterých řad budou kandidáty volit, do 16 .11. 2010 písemně prostřednictvím podatelny na adresu předsedy AS FF UK.9 Pokud tuto volbu neprovedou, chápe se to tak, že volí kandidáty z řad akademických pracovníků.

Zvoleni jsou vždy ti dva z navržených akademických pracovníků a ti dva z navržených studentů, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los. Losování provede dílčí volební komise.10

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost hlavní volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb.11

V Praze dne 1. 11. 2010,

Mgr. Jan Chromý,

předseda AS FF UK

Jaromír Mrňka,

předseda dílčí volební komise

Výzva ke stažení ve formátu .doc

Poznámky


1

Čl. 1, odst. 2, VJŘ AS UK

2

§ 8, odst. 1, zákon č. 111/1998 sb.

3

Čl. 4, odst. 1, VJŘ AS UK

4

Čl. 4, odst. 2, VJŘ AS UK

5

Čl. 5, odst. 8, Statut UK

6

Čl. 4, odst. 3, VJŘ AS UK

7

Čl. 4, odst. 4, VJŘ AS UK

8

Čl. 2, odst. 2 a Čl. 6, odst. 5, VJŘ AS UK

9

Čl. 2, odst. 3, VJŘ AS UK

10

Čl. 7, odst. 2, VJŘ AS UK

11

Čl. 7, odst. 5, VJŘ AS UK