Minulá volební období

POZVÁNKA na 21. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 21. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 10. května 2012 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 20. zasedání AS FF UK

 3. Volba člena předsednictva AS FF UK

 4. Návrh na jmenování nového proděkana pro přijímací řízení

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Životopis Mgr. Radka Skarnitzla, Ph.D.

  3. Programové teze Mgr. Radka Skarnitzla, Ph.D.

 5. Výroční zpráva FF UK v Praze za rok 2011

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Výroční zpráva FF UK v Praze za rok 2011

  3. Seznam příloh

  4. Příloha č. 1 – Počty přihlášených a přijatých uchazečů pro akademický rok 2011/2012 a počty studentů zapsaných do 1. ročníku studia na FF UK v akademickém roce 2011/2012

  5. Příloha č. 2 – Přehled přijímacího řízení do doktorských studijních oborů pro akademický rok 2011/2012

  6. Příloha č. 3 – Počty studentů v bakalářském a magisterském studiu k 31. 10. 2011

  7. Příloha č. 4 – Počet absolventů bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia v roce 2011

  8. Příloha č. 5 – Projektová účelová stipendia

  9. Příloha č. 6 – Seznam disertací obhájených na FF UK v roce 2011

  10. Příloha č. 7 – Projekty řešené na FF UK v roce 2011

  11. Příloha č. 8 – Přehled bilaterálních smluv v roce 2011

  12. Příloha č. 9 – Příspěvky hostujících pedagogů na FF UK

  13. Příloha č. 10 – Knihovna FF UK

 6. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2011

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Zápis z jednání hospodářské komise FF UK (relevantní též pro body 7 a 8)

  3. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2011

  4. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2011 – tabulková část

 7. Rozpočet programů rozvoje vědních oblastí na UK realizovaných na FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Rozpočet PRVOUK na rok 2012

 8. Rozpočet FF UK na rok 2012

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2012

  3. Komentář k návrhu rozpočtu FF UK na rok 2012

  4. Porovnání s rokem 2011

 9. Zpráva evaluační komise FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty a předsedy evaluační komise

  2. Zpráva evaluační komise – použitá medotologie

  3. Zpráva evaluační komise – výsledky evaluace

  4. Zpráva evaluační komise – doporučení

 10. Různé

Jan Chromý