Minulá volební období

POZVÁNKA na 12. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 12. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 22. září 2011 v 13,30 hodin, výjimečně v místnosti č. 200 / 2. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 11. zasedání AS FF UK

 3. Akreditační materiály

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanoviska Studijní komise FF UK

  3. Zápis z jednání Studijní komise FF UK

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Německý jazyk a literatura v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  5. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Ruský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Lusobrazilská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  7. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Historie – České dějiny v evropském kontextu (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  8. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Historie – Hospodářské a sociální dějiny (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  9. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Historie – Obecné dějiny (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  10. Žádost o prodloužení akreditace SO Český jazyk a literatura, Dánština, Finština, Francouzština, Hebraistika, Komparatistika, Koreanistika, Latina, Maďarština, Mongolistika, Norština, Rumunština, Řečtina, Sinologie, Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovinistika, sorabistika, Slovakistika, Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika v magisterském SP Filologie na dostudování stávajících studentů

  11. Žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny a kultura islámských zemí, Egyptologie v magisterském SP Historické vědy na dostudování stávajících studentů

  12. Žádost o prodloužení akreditace SO Logika v magisterském SP Logika na dostudování stávajících studentů

  13. Žádost o prodloužení akreditace SO Psychologie v magisterském SP Psychologie na dostudování stávajících studentů

  14. Akreditační žádosti ve formě .zip

 4. Návrh na jmenování dvou nových členů VR FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Životopis doc. Lacha

  3. Publikace doc. Lacha

  4. Životopis prof. Nekuly

  5. Publikace prof. Nekuly

  6. Projekty prof. Nekuly

 5. Návrh na jmenování tajemníka FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Životopis Ing. Malého

 6. Návrh na jmenování předsedkyně Zahraniční komise FF UK od 1. 10. 2011

 7. Návrh složení Disciplinární komise FF UK na akademický rok 2011/2012

 8. Delegování člena Rady vysokých škol za FF UK na funkční období 2012 – 2014

 9. Novelizace Jednacího řádu VR FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko Legislativní komise FF UK (platné též k bodům 12 a 13 programu)

  3. Návrh novely JŘ VR FF UK

 10. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Obecné podmínky přijímacího řízení pro AR 2012/2013

  3. Seznam akreditovaných studijních programů a oborů pro AR 2012/2013

 11. Výše doktorských stipendií ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011

 12. Novelizace opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK (č. 19/2010)

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK (text s vyznačenými změnami v revizním módu)

  3. Opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK (text s přijatými revizemi)

 13. Novelizace opatření děkana k doktorskému studiu (č. 4/2009, č. 20/2010)

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh novely opatření č. 4/2009

  3. Návrh novely opatření č. 20/2010

 14. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na rok 2010/2011

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Hodnocení ADZ FF UK na rok 2010/2011

 15. Různé

  1. Návrh věcného záměru zákona o VŠ

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Jan Chromý