Volební období 2008-2010

Volby do AS FF UK na funkční období 2010 – 2012

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Volby do AS FF UK na funkční období od 8. 6. 2010 do 7. 6. 2012
Práce volební komise
Kandidáti
Shrnutí důležitých informací


Volby do AS FF UK na funkční období od 8. 6. 2010 do 7. 6. 2012

Akademický senát FF UK na svém 19. zasedání v souladu s platným Volebním a jednacím řádem AS FF UK vyhlásil volby do AS FF UK usnesením:

[177/19]

a) AS FF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu FF UK na dny 13. 4., 14. 4. a 15. 4. 2010 v době od 9:00 do 16:00. Volby budou probíhat v hlavní budově FF UK, v budově UK Celetná 20 a v areálu UK Jinonice. AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 31. 3. 2010.

b) AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 1. 3. 2010 všechny potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb.

Hlasování: 19-0-0

a zvolil volební komisi ve složení:

Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, PhD., ÚČJTK, Jakub Drbohlav, bc. student, ÚFaR, Anna Maľová, bc. studentka, ÚFaR, Mgr. Martin Pehal, doktorand, ÚFaR, Mgr. Martin Pšenička, Ph.D., KDV, Šimon Svěrák, mgr. student, KEST, PhDr. Jaroslav Valkoun, doktorand, ÚSD.

Shrnutí důležitých informací

 • Akademický senát je nejvyšší samosprávný orgán fakulty. Mezi jeho pravomoci patří schvalování vnitřních předpisů, podmínek přijímacího řízení, schvalování rozpočtu, rozdělení, sloučení, vzniku a zániku základních součástí fakulty, schvalování členů vědecké rady a dlouhodobého záměru fakulty.

 • Akademický senát zasedá obvykle každý druhý čtvrtek v měsíci v době od 13:30, zasedání bývají zhruba dvouhodinová.

 • Své zástupce do senátu volí zvlášť akademičtí pracovníci („kurie akademických pracovníků“) a zvlášť studenti zapsaní na fakultě („kurie studentů“). V kurii akademických pracovníků je voleno 16 členů senátu, v kurii studentů je voleno 15 členů senátu.

 • Volby se konají na funkční období od 8. 6. 2010 do 7. 6. 2012.

 • Volby se konají 13. 4. na hlavní budově FF UK, 14. 4. v budově v Celetné ulici, 15. 4. v Jinonicích, vždy od 10:00 do 16:00.

 • Kandidovat může kromě členů volební komise každý člen akademické obce FF UK, tedy každý akademický pracovník a každý student, který nemá přerušené studium. Studentem není účastník programů celoživotního vzdělávání.

 • Kandidatura musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, pracoviště (název základní součásti fakulty resp. studijního oboru) navrhovaného, kontakt, specifikaci kurie, do níž bude kandidát volen (kurie studentů nebo akad. pracovníků), písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, jméno a podpis navrhovatele. Navrhovatelem může být i sám kandidát.

 • Kandidaturu je nutno podat písemně prostřednictvím podatelny do 31. 3. 2010. Volební komise zároveň prosí o zaslání kandidatury elektronicky na adresujaroslav.valkoun@ff.cuni.cz.

 • Členové akademické obce, kteří mohou kandidovat a volit do obou kurií, volí a jsou voleni do kurie akademických pracovníků, pokud do 8. 4. 2010 neurčí písemně na adresu předsedy AS FF UK (ideálně prostřednictvím podatelny) jinak.

 • Každý kandidát má právo na předvolební prezentaci na těchto stránkách.

 • Samotný průběh voleb upravuje čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS FF UK.

 • Volební agitace ve dnech konání voleb je nepřípustná.

 • V případě potřeby dalších informací kontaktujte předsednictvo AS FF UK na adresepas@ff.cuni.cz.