Volební období 2008-2010

Volba kandidáta na funkci děkana FF UK pro volební období 2010-2013

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

AS FF UK svým usnesením č. 118/12 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana. Vyzýváme proto všechny členy akademické obce o zaslání nominací na kandidáty ve lhůtě dané tímto usnesením.

Usnesení č. 118/12:

AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana FF UK na den 12. 11.2009. Zároveň stanovuje konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb na pondělí 12. 10. 2009. Zároveň stanovuje, že návrhy na kandidáty se podávají písemně senátu FF UK prostřednictvím podatelny. AS FF UK zároveň svolává předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 5. 11. 2009.

Výňatek z Volebního a jednacího řádu akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, část I., čl. 8, odst. 1. – 4.:

 1. Kandidáta na funkci děkana volí senát zpravidla z řad akademických pracovníků fakulty.

 2. Volby vyhlašuje senát na svém zasedání nejméně čtyři měsíce před uplynutím funkčního období děkana a konají se nejpozději jeden měsíc před koncem funkčního období děkana.

 3. Kandidáta na funkci děkana má právo navrhovat každý člen akademické obce fakulty.

 4. Návrhy kandidátů se podávají písemně senátu prostřednictvím jeho sekretariátu nejpozději 30 dní před konáním voleb.

Kandidát:

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Materiály kandidáta:

 • Hodnocení realizace minulého děkanského programu

 • Základní teze rozvoje + životopis

 • Souhlas s nominací

Dosud podané nominace kandidáta PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. a vyjádření podpory:

 • Ústav etnologie doc. PhDr. František Vrhel, CSc.

 • Ústav politologie doc. PhDr. Milan Znoj, CSc.

 • Ústav pro dějiny umění prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

 • Český egyptologický ústav prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

 • Fonetický ústav doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

 • Ústav hospodářských a sociálních dějin prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

 • Katedra psychologie PhDr. Václav Mertin

 • Ústav bohemistických studií doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

 • Katedra logiky doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.

 • Ústav anglického jazyka a didaktiky doc. PhDr. Jan Čermák, CSc.

 • Středisko ibero-amerických studií prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

 • Ústav centrální a jižní Asie prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

 • Seminář romistiky, ÚJCA PhDr. Jan Červenka, Ph.D. (vyjádření podpory)

 • Ústav Blízkého východu a Afriky prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. (vyjádření podpory nominaci)

 • doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. (vedoucí Katedry sociální práce)

 • Ústav hudební vědy prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.

 • Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

 • Katedra teorie kultury doc. PhDr. Martin Matějů, CSc.

 • Ústav informačních studií a knihovnictví PhDr. Richard Papík, Ph.D.

 • Jazykové centrum PhDr. Libuše Drnková

 • Katedra estetiky prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

 • Ústav germánských studií doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.

 • Ústav románských studií prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

 • Ústav filosofie a religionistiky MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

 • Ústav anglofonních literatur a kultur doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.

 • Ústav řeckých a latinských studií doc. PhDr. Filip Karfík, CSc.

 • Ústav slavistických a východoevropských studií doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

 • Ústav translatologie PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

 • Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph. D. (ředitel Ústavu Dálného východu)

 • Ústav českých dějin prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

 • Katedra pomocných věd historických a archivního studia prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

 • Ústav pro klasickou archeologii doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.

 • doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (vedoucí Katedry sociologie)

 • Katedra tělesné výchovy PaedDr. Martin Hrubý

 • Katedra pedagogiky doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.