Minulá volební období

POZVÁNKA – na 10. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 10. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 16. dubna 2009 v 13,30 hodin pravděpodobně v prostorách bývalého „Fišera“, přízemí hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 9. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Srovnávací jazykověda v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma, 3letá stan-dardní doba studia, jednooborové studium)

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Sociální práce v navazujícím magisterském SP Sociální politika a sociální práce (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  4. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  5. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Východoevropská studia (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Východoevropská studia (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  7. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Latina (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  8. Žádost o prodloužení akreditace SO Sociální práce v magisterském SP Sociální politika a sociální práce (prezenční forma, 5letá standardní doba studia, jednooborové studium, na dostudování studentů)

 4. Projednání Výroční zprávy FF UK za rok 2008

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Výroční zpráva FF UK za rok 2008

 5. Informace o aktivitě vyvíjené PAS FF UK v souvislosti s usnesením 50/6

 6. Projednání univerzitního návrhu „Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého školství“

  1. Průvodní dopis Jeho Magnificence pana rektora

  2. Obecná východiska

  3. Náměty k novele

 7. Různé

 

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Výjimečně je heslem chráněn i materiál univerzitní.

Petr Christov