POZVÁNKA – na 21. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 21. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 22. května 2008 v 12,30 hodin

v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu z 20. zasedání AS FF UK

 3. Vyhlášení výsledků voleb do ASFFUK na vol. období 2008 – 2010

 4. Projednání návrhů akreditací studijních programů a oborů FFUK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Přehled návrhů akreditací se stanoviskem studijní komise FFUK

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie se specializací Vietnamistika v bakalářském SP Historické vědy (prezenční, jednooborové studium)

  4. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Obecná jazykověda (prezenční, dvouoborové studium)

  5. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Starořečtina (prezenční, dvouoborové studium)

 5. Výroční zpráva o hospodaření FFUK za rok 2007

  1. Průvodní dopis a komentář děkana fakulty

  2. Text zprávy o hospodaření fakulty

  3. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a další doplňující tabulky zprávy

  4. Soupis a inventarizace majetku fakulty

  5. Stanovisko hospodářské komise FFUK k předložené zprávě

 6. Návrh výše doktoranských stipendií na období květen – červen 2008

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh výše doktorandských stipendií

 7. Zpráva o činnosti ASFFUK v období od 6.6.2007 do 21.5.2008

 8. Podnět kol. Chromého a kol. Zajíčka k zabezpečení prostor FF UK

 9. Různé

  Poznámka:

  Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

  Jan Kalivoda