Minulá volební období

POZVÁNKA – na 15. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 15. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 8. listopadu 2007 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu z 14. zasedání AS FF UK

 3. Hodnocení aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2006/2007

  1. Průvodní dopis děkana FFUK

  2. Hodnocení aktualizace Dlouhodobého záměru FFUK

 4. Jmenování nového člena Vědecké rady FFUK

 5. Návrh změny Volebního a jednacího řádu ASFFUK

  1. Průvodní dopis děkana FFUK

  2. Důvodová zpráva návrhu

  3. Text původního návrhu změny s vyznačením úprav podle připomínek Legislativní komise ASUK

  4. Konečný text návrhu změny VJRASFFUK

  5. Stanovisko legislativní komise ASFFUK k předloženému návrhu

 6. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2008/2009

 7. Podnět Mgr.Chromého k problémům se zavedením kreditního systému na ÚČJTK FFUK a ÚČLLV FFUK

 8. Podnět Ing. Sýkory, Ph.D. ke jmenování ředitele ÚDV FF UK

  1. Úvodní dopis Ing. Sýkory, Ph.D.

  2. Žádost o přešetření postupu děkana FF UK

 9. Informace o účasti členů ASFFUK na zasedáních AS od počátku volebního období

  (Podrobná statistika účasti)

 10. Harmonogram termínů zasedání AS FF UK v kalendářním roce 2008

 11. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK (přístupných pouze členům senátu). Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Jan Kalivoda