Minulá volební období

USNESENÍ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Usnesení z 3. jednání AS FF UK 11.5.2006
Usnesení z 2. jednání AS FF UK 27. 4. 2006
Usnesení z 1. jednání AS FF UK dne 13. 4. 2006


Usnesení z 3. jednání AS FF UK 11.5.2006

[12/3]

AS FF UK nemá námitek na rozšíření akreditace

– bakalářského studijního programu historické vědy o studijní obor etnologie prezenční a kombinované studium jednooborové;

– magisterského navazujícího studijního programu etnologie o studijní obor etnologie prezenční a kombinované studium jednooborové;

– bakalářského studijního programu historické vědy o studijní obor historické vědy prezenční a kombinované studium jednooborové;

– bakalářského studijního programu historické vědy o studijní obor veřejná správa a spisová služba prezenční a kombinované studium jednooborové;

– bakalářského a magisterského navazujícího studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury o studijní obor divadelní věda – rozšíření podle §81 VŠZ na Filozofický ústav AV ČR (Kabinet pro klasická studia) prezenční jednooborové studium;

– magisterského navazujícího studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury o studijní obor dějiny umění prezenční jednooborové studium;

AS FF UK nemá námitek na prodloužení akreditace

– bakalářského studijního programu historické vědy o studijní obor archeologie pravěku a středověku (původní název: pravěká a raně středověká archeologie) prezenční jednooborové studium;

– magisterského navazujícího studijního programu historické vědy o studijní obor archeologie pravěku a středověku (původní název: pravěká a raně středověká archeologie) prezenční jednooborové studium;

– bakalářského studijního programu historické vědy o studijní obor archivnictví a pomocné vědy historické prezenční a kombinované studium jednooborové;

– magisterského navazujícího studijního programu historické vědy o studijní obor archivnictví a pomocné vědy historické prezenční a kombinované studium jednooborové;

– bakalářského studijního programu historické vědy o studijní obor historie prezenční a kombinované studium jednooborové;

– magisterského navazujícího studijního programu historické vědy o studijní obor historie prezenční a kombinované studium jednooborové a v kombinaci;

– magisterského navazujícího studijního programu historické vědy o studijní obor klasická archeologie prezenční studium jednooborové;

AS FF UK nemá námitek na prodloužení akreditace na dostudování

– magisterského studijního programu anglistika-amerikanistika o studijní obor anglistika-amerikanistika prezenční studium jednooborové a dvouoborové;

– magisterského studijního programu čeština v komunikaci neslyšících o studijní obor čeština v komunikaci neslyšících prezenční studium dvouoborové;

– magisterského studijního programu historické vědy o studijní obor dějiny a kultura islámských zemí prezenční studium dvouoborové;

– magisterského studijního programu historické vědy o studijní obor etnologie prezenční a kombinované studium jednooborové a dvouoborové;

– magisterského studijního programu historické vědy o studijní obor klasická archeologie prezenční studium jednooborové a dvouoborové;

– magisterského studijního programu logika o studijní obor logika prezenční studium jednooborové a dvouoborové;

– magisterského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury o studijní obor estetika prezenční studium jednooborové a dvouoborové.

AS FF UK schválil usnesení hlasováním: 22-0-0.

[13/3]

AS FF UK schvaluje návrh na výši doktorských stipendií pro období březen-září 2006. Hlasování: 21-0-1.

Usnesení z 2. jednání AS FF UK 27. 4. 2006

[9/2]

1) AS FF UK vyhlašuje podle Volebního a jednacího řádu volby do AS FF UK pro funkční období 8. 6. 2006 – 7. 6. 2008. AS FF UK schvaluje tento harmonogram voleb:

a) 10. 5. 2006 – zveřejnění kandidátních listin

b) 23. – 24. 5. 2006 – volby (první den v hlavní budově FF UK, druhý den v budově v Celetné 20).

2) Ode dne schválení tohoto usnesení do 9. 5. 2006 do 14 hodin mohou členové akademické obce podávat návrhy kandidátů volební komisi. Podávání kandidátek a volby se budou řídit Volebním a jednacím řádem AS FF UK, přijatým AS FF UK dne 14. 10. 2004 a novelizovaným dne 13.4.2006.

Hlasování: 14-0-10.

[10/2]

AS FF UK nemá námitek k Opatření děkana č. /2006 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2006/2007. Hlasování: 22-0-0.

[11/2]

AS FF UK mění harmonogram svých jednání v roce 2006 a to tak, že další jednání se koná 22.6.2006 a termín zářijového jednání se mění na 7.9.2006. Hlasování: 20-0-2

Usnesení z 1. jednání AS FF UK dne 13. 4. 2006

[1/1]

AS FF UK umožňuje hlasování za plentou jako fakultativní. Hlasování: 20-1-7

[2/1]

AS FF UK souhlasí se zkrácením funkčního období senátu zvoleného ve dnech 12. 12. 2005 a 4. – 5. 1. 2006

vzhledem k opakovanému zpochybňování regulérnosti průběhu voleb do tohoto senátu. Proto AS FF UK přijímá k

dalšímu projednání návrhy děkana FF UK. Hlasování: 15-7-5

[3/1]

AS FF UK schvaluje návrh Novelizace Statutu FF UK a návrh Novelizace Volebního a jednacího řádu AS FF UK

předložené panem děkanem. Hlasování: 16-4-8

[4/1]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP filologie, francouzská filologie.

Hlasování: 28-0-0.

[5/1]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP filologie, hispanistika. Hlasování: 28-0-

0.

[6/1]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP filologie, iberoamerická kultura.

Hlasování: 28-0-0.

[7/1]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace magisterského navazující SP filologie, francouzská

filologie. Hlasování: 28-0-0.

[8/1]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace magisterského navazující SP filologie, hispanistika.

Hlasování: 28-0-0.