Minulá volební období

Zápis z 18. zasedání PAS konaného dne 1.12.2005

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Herman, Hon, Zemánek
Omluveni: Kalivoda, Volná

1. Zápis ze 17. zasedání AS:
PAS projednalo došlé připomínky a schválilo konečné znění navrhované verze zápisu.

2. Zápis z 18., mimořádného zasedání AS:
PAS se rozhodlo navrhnout plénu AS, aby zápis z mimořádného zasedání byl uchován pouze ve formě zvukového záznamu. Pro jednání pléna připravilo příslušné usnesení.

3. Návrh aktualizace dlouhodobého záměru FF UK na léta 2005-2006.
PAS obdrželo dne 1.12. 2005 žádost pana děkana o projednání návrhu aktualizace dlouhodobého záměru FF UK na léta 2005-2006. PAS si je vědomo důležitosti projednání tohoto dokumentu, avšak u vědomí závažnosti tohoto dokumentu se domnívá, že materiál projednaný kolegiem děkana 25. října 2005 a VR FF UK dne 1.12.2005, je bez újmy možno zařadit až na příští zasedání poté, co jej senátoři podrobně prostudují. Tento materiál bude rozeslán plénu AS FF UK s tím, že pokud plénum nebude souhlasit se stanoviskem PAS, bude možno navrhnout dodatečné zařazení tohoto bodu na program 19. zasedání AS FF UK.

4. PAS připravilo program 19. zasedání AS FF UK.

Zapsal: Hon
Schválil: Herman, Zemánek