Volební období 2004-2006

Zápis z jednání etické komise FFUK 14.5.2004

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Z. Palková, J. Sláma, O. Pilný, P. Polák; omluven J. BouzekEtická komise se sešla na své první schůzi v novém složení.


 1. Zabývala se materiály z jednání EK v minulém funkčním období, které nebyly dosud uzavřeny a které jí předal AS FF UK:
  1. Návrh statutu etické komise FFUK členové prostudují a po dopracování předají k závěrečnému jednání jednak děkanovi fakulty, jednak AS.
  2. Komise považuje za potřebné pokračovat v šetření podání prof. Opatrného ohledně plagování ve vědecké publikaci, projednávaném v minulém funkčním období, nebyl-li případ jinak uzavřen. V této věci požádá o materiály a informace děkana fakulty a AS.
  3. Komise si bere za úkol připravit obecný materiál o ochraně autorských práv a etice vědecké práce, v neposlední řadě se zaměřením na právní situaci v oblasti ochrany autorského práva u studentských prací.
 2. Komise přijala pověření AS FFUK, aby v součinnosti se zahraniční komisí prozkoumala oblast koncepce a řízení zahraničních styků FFUK.(viz zápis ze zasedání AS 8.4.04, usn. 10).
  Konstatovala, že jí přísluší posuzovat pouze otázky spojené s interakcí mezi bývalou proděkankou doc. Šulovou, děkanem a zahraničním oddělením fakulty. V této věci bude jednat nejprve se zúčastněnými stranami jednotlivě.
  Vzhledem k časovému překrývání úkolů na konci letního semestru komise požádá Akademický senát o posunutí termínu pro podání zprávy na konec září 2004.3. 6. Komise vzala na vědomí, že ji AS hodlá pověřit, aby se zabývala případem doc. Tomislava Volka a Ústavu hudební vědy. Komise v této věci počká na doručení zápisu z jednání AS FFUK (z 13.5.2004) a na další písemné podklady.

Zapsal Ondřej PilnýNa vědomí:
děkan FFUK
předseda AS FFUK