Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis ze 3. (mimořádného) jednání konaného dne 25. 4. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni:J. Bouzek, G. Cadorini, L. Drnková, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, J. Králová, V. Mistrová, V. Nálevka, J. Pelikán, M. Petříček, R. Prahl, O. Uličný, V. Abrhám, J. Bárta, B. Bobáková, T. Bursík, V. Cvrček, D. Gabľasová, D. Hrodek, Z. Machát, J. Podhajský, M. Téra, O. Vojtěchovský, M. Voříšek.

Omluveni:J. Gabrielová, W. Oerter, J. Wiendl, Z. Zbořil, E. Petrovská, N. Vostrá.

Neomluven: M. Novák.

Hosté:doc. PhDr. P. Vavroušek, PhDr. J. Herman, PhDr. J. Štichauer, proděkani; ing. L. Zeitham; prof. PhDr. M. Dohalská a K. Kočvarová, AS UK; RNDr. P. Boschek, předseda hospodářské komise; doc. PhDr. P. Zemánek, RVŠ; studenti oboru Český jazyk a literatura; členové akademické obce.

Předseda AS dr.Pelikán přivítal na zasedání senátory, vedení fakulty a všechny hosty.

1. Schválení programu 3. (mimořádného) zasedání AS FF UK

(1) Dr.Jettmarová navrhla zařadit projednávání Výroční zprávy o hospodaření jako bod 2 programu a Zprávu prac. skupiny o výuce cizích jazyků jako bod 3, protože je pouze dávána na vědomí. Dr. Cadorini upozornil, že proděkan dr. Štichauer nemůže zůstat na celé jednání AS, a proto byměla být zpráva pracovní skupiny projednána dříve. Prof. Bouzek doporučil zůstat u původního návrhu programu. Návrh dr. Jettmarové na změny v programu nebyl přijat (8-9-7).

(2) Po hlasování 19-0-4 byl přijat následující program zasedání:

 1. Schválení programu 3. (mimořádného) zasedání AS FF UK.
 2. Zpráva pracovní skupiny o výsledcích průzkumu situace a perspektivách výuky cizích jazyků na FF UK (JC FF UK).
 3. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2001.
 4. Různé (Dopis studentů oboru Český jazyk a literatura proděkanu dr.Hermanovi poskytnutý na vědomí AS FF UK)

2. Zpráva pracovní skupiny o výsledcích průzkumu situace a perspektivách výuky cizích jazyků na FF UK (JC FF UK).

(1) Diskuse:

 1. Dr. Jettmarová vznesla dotaz, proč je materiál předložen kprojednání AS FF UK, jestliže byl vypracován pro děkana a senátu pouze dán na vědomí. Dr. Pelikán, M.Téra vysvětlili, že jako bod jednání byl materiál přeložen již z minulého zasedání senátu. Dr. Cadorini doplnil, že předsednictvo bylo přesvědčeno opotřebě dát prostor pro případnou diskusi o zprávě.
 2. Prof. Bouzek zdůraznil, že je správné, že FF poskytuje studentům jazykovou přípravu a navrhl poděkovat pracovní skupině za přípravu zprávy. J. Bárta upozornil, že dokument obsahuje doporučení pro další postup, a navrhl usnesení, že AS FF UK dokument bere na vědomí. J. Podhajský nepokládal způsob zpracování dat ve zprávě za metodologicky korektní a navrhl, že se případně může ujmout přepracování. S úvodní a závěrečnou částí zprávy souhlasí.
 3. Na dotaz T. Bursíka vysvětlila dr.Drnková, proč v současné době nejsou jazykové zkoušky typu A na FF UK uznávány jako ekvivalent některého mimofakultního jazykového certifikátu. Uvedla, že dosáhnout závazného uznání zkoušky z FF certifikující institucí nelze a získat od mimofakultních institucí licenci k udělování jejich certifikátů na FF je z finančních či organisačních důvodů nereálné. Fakulta se snažila především modelovat svoje jazykové zkoušky podle referenčních rámců používaných v EU.

(2) Po krátké rozpravě a zapracování připomínek (dr.Jettmarová) přijal senát následující usnesení:

Usnesení č. 9: AS FF UK bere na vědomí Zprávu pracovní skupiny o výsledcích průzkumu situace a perspektivách výuky cizích jazyků na FF UK v JC FF UK.

Hlasování: 18-1-5

3. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2001.

(1) Předseda senátu dr. Pelikán omluvil p. děkana, který se účastní jednání vědecké rady UK, a informoval, že děkana fakulty zastupuje proděkan doc.Vavroušek.

(2) Doc. Vavroušek omluvil p. tajemníka, který se nemohl zůčastnit jednání AS, a představil ing. Zeithama, vedoucího ekonomického oddělení. Dále uvedl předkládanou Výroční zprávu o hospodaření. fakulty v roce 2001. Doc.Vavroušek informoval, (i.) že zpráva se striktně řídí účetní osnovou MŠMT, za kreativní část lze pokládat jedině úvod a závěr zprávy ; (ii.) vedení fakulty do zprávy zapracovalo některé výhrady hospodářské komise ; (iii.) vykázané výsledky ospravedlňují positivní hodnocení hospodaření fakulty v minulém roce. Dr.Boschek informoval o jednání hospodářské komise. Konstatoval, že hospodářská komise neshledala ve zprávě žádné zásadní nedostatky a potvrdila, že hospodářské výsledky fakulty jsou pozitivní. Komise požádala proděkana Vavrouška o drobné dodatky ktab. 2.1.3. a o doplňující komentář k tabulce 2.2.1.a. Požadavek komise byl zohledněn. Komise žádá proděkana Vavrouška, aby se vyjádřil kvratkám do státního rozpočtu a kmzdové strategii fakulty pro letošní rok.

Na návrh předsedy dr.Pelikána se senát rozhodl diskutovat nejprve o obecných rysech zprávy a poté k jednotlivým položkám.

(3)Obecná diskuse o zprávě:

 1. Prof. Bouzek, dr.Pelikán: podávaná zpráva se svou strukturou liší od minulých zpráv. Odlišuje se také od plánu hospodaření (rozpočtu), proto není možné tyto dokumenty navzájem srovnávat. Při projednávání loňské zprávy (12.4.2001) vedení fakulty přislíbilo, že napříště vypracuje dodatek ke zprávě o hospodaření, který by měl strukturu rozpočtu.
 2. Doc. Vavroušek: výroční zpráva se řídí účetní osnovou danou MŠMT, která se bohužel často mění – proto se zprávy navzájem neshodují. Návrh rozpisu rozpočtu a zpráva o hospodaření jsou dokumenty odlišné povahy a mají proto odlišnou strukturu. Srovnání je obtížné.
 3. Na dotaz T.Bursíka informoval proděkan Vavroušek, že audit účetnictví probíhal dosud na úrovni celé UK. Na doporučení kvestora bude fakulta zadávat vlastní audit.
 4. Dr.Cadorini: zpráva vyznívá příliš optimisticky, přitom platy na FF UK jsou nízké.
 5. Doc.Vavroušek: komentář podobného typu přísluší Zprávě o činnosti fakulty, a nikoli ekonomické zprávě.
 6. Na dotazy a námitky Dr. Pelikána, dr.Hrodka a Z.Macháta reagoval doc.Vavroušek informací o investičních akcích fakulty: rekonstrukci podlahy na hl. budově si vynutil její kritický stav, památkáři trvali na návratu k původní mramorové podlaze. Podoba vstupních dveří je přímým výsledkem intervence památkářů. Formulace o zabezpečení vstupu ve Výroční zprávě je neobratná, fakulta je však připravena přejít na systém kontroly vstupu do budovy prostřednictvím čipových karet, o kterém uvažovala celá UK (doplňuje prof.Dohalská). Byla zahájena rekonstrukce toalet (proběhne do konce května, dokončení po přijímacích zkouškách). Bufet byl rekonstruován na náklady nájemce, který si náklady odepisuje z ročního nájemného (250 tisíc ročně po dobu 10 let) ; vnitřní zařízení bufetu je majetkem FF, nájemce platí provozní náklady. Desetiletý pronájem schválil AS FF a AS UK, podrobnosti jsou kdispozici na webu.
 7. Na dotaz dr. Cadoriniho upřesnil doc.Vavroušek, že FF musí podle dohody s UK v budoucnosti splatit navýšení svého rozpočtu o 8 milionů v souvislosti s rekonstrukcí Šporkova paláce, o úhradě tohoto závazku se dále jedná. Dále informoval, že profil mezd na fakultě shrnuje tabulka 2.2.1. zprávy. Připustil, že s ohledem na technické možnosti vyúčtování – a po dohodě s odborovou organisací – platí FF zaměstnancům mírně nižší příspěvky na stravenky, než se zavázala v kolektivní smlouvě.

(4)Rozprava o jednotlivých položkách:

 1. Prof. Bouzek projevil politování nad výší vratků neinvestičních prostředků z grantů.
 2. Doc.Vavroušek konstatoval, že za čerpání grantů odpovídají především řešitelé ; někdy se řešitelé dopouštějí chyb, např. každoročně se kumulují platby až v prosinci ; na druhé straně řada objektivních okolností znemožňuje úplné vyčerpání prostředků z grantů (nepředvídaná resignace spolupracovníků nebo hostí, nerovnoměrný přísun grantových prostředků od poskytovatele grantu atd.).
 3. Dr.Hrodek kritisoval nízké čerpání prostředků z FRVŠ ; připisuje to málo pružné práci oddělení pro vědu.
 4. Doc.Vavroušek: objem prostředků záleží na počtu podaných grantů, který z různých důvodů meziročně velmi kolísá. Výhrady k práci oddělení pro vědu bude tlumočit proděkanu prof.Skřivanovi.
 5. Na dotazy a připomínky prof.Bouzka a dr.Pelikána objasnili doc.Vavroušek a ing Zeitham úlohu účetní zprávy v hospodaření fakulty.
 6. Na dotazy dr.Hrodka a T.Bursíka upřesnili doc.Vavroušek a ing.Zeitham způsob, jímž bylo v minulém roce provedeno výběrové řízení na nové počítačové vybavení fakulty, a způsob, jímž byla tato investiční akce vyúčtována.
 7. Doc.Vavroušek a ing.Zeitham podali na výzvu senátorů (prof.Bouzek, J.Bárta, dr.Hrodek, dr.Jettmarová,, M.Voříšek, T.Bursík) vysvětlení k některým detailům zprávy. Doc.Vavroušek přislíbil v komentáři blíže vysvětlit obsah položek 518 a 548. Dále na místě předal senátorům vysvětlující materiál o metodice výpočtu průměrného platu v tab.2.2.1.a Výroční zprávy.
 8. Doc.Vavroušek poděkoval za níže uvedené připomínky, které rovněž zazněly v diskusi, a slíbil, že zpráva bude podle nich opravena. J.Bárta: v tabulce 2.2.1.a řádek 17 a níže změnit tisíce Kč na koruny ; doplnit součty v tabulkách 5b,c,d. Dr.Jettmarová: zkontrolovat nesoulad mezi tabulkami 4b, položka „Celkem tvorba“ a 4, řádek 2 „Tvorba fondu/FRIM“ ; v komentáři osvětlit rozpor mezi následujícími položkami: tab. 4 ř. 2 a 3, tab. 4a ř. 12-18, tab. 7b sloupec „Stipendijní fond“ ; v tabulce 2.2.1.a řádek 13 opravit součet tak, aby odpovídal součtu v řádku uvedených položek.
 9. Na výzvu předsedy senátu komentoval doc.Vavroušek mzdovou politiku fakulty: v letošním roce došlo k navýšení rozpočtu. Většina přírůstku bude investována do mezd s cílem zlepšit ekonomickou situaci učitelů, mzdové náklady vzrostou z 98 na 109 mil. Kč. V daném okamžiku se FF nachází těsně pod hranicí maximálního růstu mezd povoleného na UK. Peníze na mzdy budou standarní formou rozděleny do „balíčků“ základním součástem. Komise vedená doc.Vavrouškem má v této souvislosti podat návrh na zdokonalení prostředků personálního hodnocení.


(5) Rozprava o usnesení:

 1. Dr.Jettmarová navrhla schválit Výroční zprávu se zapracováním vznesených připomínek. Dr.Hrodek doporučil připomínky vtělit přímo do usnesení.
 2. Senátschválil připomínky uvedené výše v zápise sub h). Hlasování 23-0-0
 3. Prof. Bouzek navrhl schválení Výroční zprávy s tím, že příště bude předložena s dodatkem, jehož formát bude srovnatelný s rozpočtem fakulty. Dr.Kalivoda a dr.Pelikán doporučili přijmout nejprve zvláštní usnesení o schválení zprávy a až posléze hlasovat o případných požadavcích pro příští léta.

Usnesení č. 10: AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2001 se zapracováním následujících připomínek:

 1. v tabulce 2.2.1.a řádek 17 a níže změnit tisíce Kč na koruny,
 2. doplnit součty v tabulkách 5b,c,d,
 3. zkontrolovat nesoulad mezi tabulkami 4b, položka „Celkem tvorba“ a 4, řádek 2 „Tvorba fondu/FRIM“,
 4. v komentáři osvětlit rozpor mezi následujícími položkami: tab. 4 ř. 2 a 3, tab. 4a ř. 12-18, tab. 7b sloupec „Stipendijní fond“,
 5. v tabulce 2.2.1.a řádek 13 opravit součet tak, aby odpovídal součtu v řádku uvedených položek.

Hlasování: 19-0-4.

 1. Dr.Jettmarová a Dr.Boschek informovali, že vedení fakulty obvykle předkládalo zprávu o hospodaření spolu s doplňujícími a vysvětlujícími materiály (komentáři a tabulkami). Dr.Pelikán navrhl požadovat materiál o hospodaření ve struktuře odpovídající struktuře rozpočtu, jež byl přislíben již loňského roku. Doc.Králová upozornila, že vedení fakulty musí respektovat účetní osnovu vydanou ministerstvem a AS mu nemůže ukládat žádné odchylky. Doc.Vavroušek informoval, že vedení může připravit doplněk zprávy ve struktuře shodné se strukturou rozpočtu ; o jeho vypovídací hodnotě však pochybuje.

Návrh usnesení prof. Bouzka: AS FF UK žádá vedení fakulty, aby vypracovalo jako přílohu příští výroční zprávy o hospodaření FF UK stručný doplňek grafickou formou tabulky ve struktuře rozpočtu fakulty.

Hlasování: 11-2-9, návrh nebyl přijat.

4. Různé (Dopis studentů oboru Český jazyk a literatura proděkanu dr.Hermanovi poskytnutý na vědomí AS FF UK)

(1) Termín příštího jednání AS

 1. M. Téra jménem předsednictva AS navrhl, aby se příští jednání AS, na jehož programu by byl návrh rozpočtu FF, se konalo odložilo o jeden týden na 16.5. od 14,30 hodin. Dr.Pelikán informoval, že p.děkan s navrženou změnou termínu souhlasí ; na dotaz dr.Jettmarové upřesnil, že návrh rozpočtu nedorazil na předsednictvo s dostatečným předstihem. Dr.Jettmarová konstatovala, že materiál není tak naléhavé povahy, aby nemohl být projednán na červnovém zasedání, pokud nebyl předložen včas. Fakulta i dříve několikrát schválila rozpočet ažvčervnu. Dr. Pelikán dodal, že se předsednictvo domnívá, že prospěje chodu fakulty, bude-li rozpočet projednán ještě vkvětnu.
 2. Dr. Jettmarová navrhla projednat rozpočet na rok 2002 na červnovém zasedání AS. Její návrh nebyl přijat (hlasování: 1-10-10).
 3. Na návrh předsednictva odložil AS své příští zasedání na čtvrtek 16.5. od 14,30 hodin. Hlasování: 15-2-5.

(2) Dopis studentů oboru Český jazyk a literatura proděkanu dr.Hermanovi

 1. Prof. Uličný: AS by měl kdopisu zaujmout stanovisko a vyzvat proděkana pro studium, aby urychleně vydal ve věci závazný předpis. Pro lepší orientaci v případu je možno vytvořit senátní komisi.
 2. Dr.Pelikán a M.Téra navrhli vzít dopis studentů na vědomí a k případu vytvořit komisi ; ostatní řešit na příštím zasedání.
 3. Dr.Kalivoda, prof.Bouzek: studenti se dostavili na zasedání, měli by zde promluvit o svých problémech. Na příštím zasedání zabere mnoho času projednávání rozpočtu.
 4. Doc. Králová informovala, že studijní komisí prošel návrh změn Studijního a zkušebního řádu fakulty, který by měl přinést řešení.
 5. Důvod, proč se studenti obrátili na proděkana Hermana, objasnila studentka ČJL Lenka Jansová.
 6. Senát požádal proděkana pro bakalářské a magisterské studium dr.Hermana, aby se dostavil na zasedání (18-0-3).

(3) Informace o činnosti Rady vysokých škol

Než se mohl dostavit dr.Herman, podal doc.Zemánek informaci o činnosti RVŠ, ve které je zastupuje FF UK. Důležitým zdrojem informací je webová stránka www.radavs.cz.

(4) Dopis studentů oboru Český jazyk a literatura proděkanu dr.Hermanovi

 1. Prof. Uličný: je třeba odstranit tvrdost v požadavcích současných předpisů, a to zejména ke studentům vyšších ročníků, kteří již těmto požadavkům nestihnou vyhovět. Věc spěchá, neboť nejbližší SZZK na oboru ČJL proběhnou již 20.května. Ustanovení o povinné diplomové práci na učitelském oboru diskriminuje malé obory, které nemají učitelství (a jimž v důsledku toho ubyde diplomových prací).
 2. Dr.Herman se omluvil, že nemohl být z pracovních důvodů od začátku přítomen jednání k tomuto bodu. Jeho stanovisko shrnuje odpověď studentům ČJL, která je dána na vědomí rovněž akademickému senátu. Problém vznikl proto, že FF UK neměla akreditováno učitelství jako obor, musela tady podat žádost o akreditaci. Na fakultě vzniklo mezidobí, v němž se sice otevíraly učitelské kursy, avšak studentům učitelských kursů nemohl v té době nikdo zaručit, zda a za jakých podmínek budou moci získat diplom (neexistoval akreditovaný obor). Po akreditaci se fakulta přesto snaží zpřístupnit učitelský diplom i těmto studentům, nese to sebou však řadu právních a formálních problémů. (Na dotaz V.Abrháma dr.Herman a dr.Kalivoda upřesnili, že učitelství je za současných podmínek třeba absolvovat jako zvláštní studijní program se zvláštním diplomem. Na návrh prof.Uličného, aby za učitelské byly prohlášeny všechny obory na fakultě, reagoval dr.Herman upozorněním, že učitelské studium je možné akreditovat pouze na oborech, které zajistí oborovou didaktiku apedagogickou praxi v požadovaném rozsahu.) Situaci části studentů řeší opatření děkana č.5/2002, situaci dalších studentů nevyřeší usnesení AS, ale pouze změny SZŘ, které vedení fakulty připravilo.
 3. Dr.Kalivoda: studentům se na jednání dostalo ujištění, že se připravují maximální možné změny ve vnitřních předpisech. V dané situaci nemá smyslu přijímat zvláštní usnesení.
 4. V.Filip: příští zasedání AS UK se koná 17.května. Bude-li se o změnách SZŘ jednat na fakultním senátu až 16.5., nestihnou již před prázdninami projít senátem universitním. Za výjimečných podmínek by bylo možné dosáhnout projednání v AS UK, bude-li předpis schválen na původně plánovaném řádném zasedání AS FF UK 9.května.
 5. Dr.Jettmarová: podle čl.10 Jednacího řádu AS FF UK nemůže být řádné jednání AS posunuto, senát se tedy musí sejít i 9.května; na 16.5. může být případně svoláno mimořádné zasedání.
 6. Návrh usnesení přednesený dr.Jettmarovou byl po krátké diskusi a připomínkování (prof.Uličný, doc.Králová, dr.Pelikán, V.Abrhám, M.Voříšek) dopracován do konečné podoby.

Usnesení č. 12:AS FF UK bere na vědomí dopis studentů oboru Český jazyk a literatura proděkanu Hermanovi ze dne 27.3.2002 a žádá děkana, aby urychleně předložil návrh úprav Studijního a zkušebního řádu ve věci studia učitelství. Hlasování: 18-0-0.

(5) Termín příštího jednání AS

 1. Dr.Pelikán, dr.Cadorini: předsednictvo a AS nevědomky pochybily, není správné porušovat vlastní jednací řád ; proto je třeba přijmout příslušné usnesení a vzít své rozhodnutí zpět.
 2. J.Bárta: je ale nutné se sejít a vyřešit problém učitelství.
 3. Dr.Jettmarová, dr.Pelikán: program příštího zasedání navrhne v souladu v souladu sVJŘ AS FF UK předsednictvo.

Usnesení č. 13: AS FF UK po zjištění závažných skutečností ruší své rozhodnutí přeložit zasedání AS FF UK na 16.5.2002. Hlasování: 17-0-1.

Zapsali: T.Bursík, M.Ničová, dr.Petříček, M.Voříšek

Kontroloval: dr.Pelikán

AS FF UK schválil dne: 13.6.2002