Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis ze 14. jednání konaného dne 13. 3. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni:J. Bouzek, L. Drnková, J. Gabrielová, J. Kalivoda, V. Mistrová V. Nálevka, W. B. Oerter, J. Pelikán, M. Petříček, R. Prahl, O. Uličný, J. Wiendl, V. Abrhám, J. Bárta, B. Bobáková, T. Bursík, J. Cieslar, V. Cvrček, D. Gabľasová, D. Hrodek, R. Kučera, Z. Machát, J. Podhajský, V. Sommer, M. Téra.

Omluveni:G. Cadorini, Z. Jettmarová, Z. Zbořil, P. Zemánek, E. Petrovská, O. Vojtěchovský

Hosté:prof. J. Vacek, děkan; dr. J. Jindrová, doc. J. Králová, dr. L. Šulová, doc. J. Rychlík, proděkani; prof. M. Dohalská (AS UK), doc. I. Jakubec (předseda studijní komise), dr. J. Hasil, předseda inventarizační komise, prof. H. Haškovcová, předsedkyně etické komise, prof. A. Macurová.

Předseda AS dr. Pelikán přivítal členy AS, členy vedení fakulty a hosty a zahájil 14. zasedání AS.

 1. Schválení programu 14. zasedání AS FF UK

1a) Děkan prof. Vacek požádal o rozšíření 4. bodu programu 14. zasedání AS o schválení návrhu na vypsání dodatečného přijímacího řízení pro obory čeština v komunikaci neslyšících (bakalářské studium) a slovanská filologie (postgraduální studium). Dále požádal o zařazení informace o současném ekonomickém stavu FF UK.

Hlasování: 17 – 0 – 3. Návrh byl schválen.

1b) Dr. Oerter navrhl vyškrtnout bod9 (Podnět prof. PhDr. O. Uličného, DrSc.) vzhledem k nepřítomnosti navrhovatele.

Hlasování: 10 – 0 – 9. Návrh nebyl schválen.

1c) Kol. Gabľasová navrhla předřadit bod 5 (Návrh na stanovení poplatku na studium pro akademický rok 2003 – 2004) za bod 2 (Schválení zápisu z 13. zasedání AS FF UK).

Hlasování: 9 – 2 – 9. Návrh nebyl schválen.

AS FFUK schválil program 14. zasedání AS FF UK v tomto znění:

 1. Schválení programu 14. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu z 13. zasedání AS FF UK.
 3. Návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady FF UK.
 4. Návrh na dodatečné vypsání přijímacího řízení na obor klasická archeologie, čeština v komunikaci neslyšících (bakalářské studium) a slovanská filologie (postgraduální studium).
 5. Návrh na stanovení poplatku za studium pro akademický rok 2003 – 2004.
 6. Zpráva o aktuálním stavu ekonomické situace FF UK.
 7. Podnět T. Bursíka.
 8. Volba zástupce AS FF UK do komise pro evaluaci.
 9. Návrh Výroční zprávy o činnosti AS FF UK za období březen 2002 – březen 2003.
 10. Podnět prof. O. Uličného, DrSc.
 11. Podnět organizátorů výzvy Počítejte s námi.
 12. Různé.

2. Schválení zápisu z 13. zasedání AS FF UK

2a) Kol. Bobáková navrhla úpravu znění formulace v bodu 3: „T. Bursík navrhl V. Cvrčka, který se představil a přijal kandidaturu. AS k návrhu nevznesl žádné připomínky.“

Hlasování: 16 – 0 – 3. Návrh byl přijat.

2b) Kol. Cvrček vysvětlil důvod záměny jmen v dalším odstavci bodu 3 a navrhl znění: „Dr. Pelikán požádal dr. Oertera, kol. Petrovskou a kol. Vojtěchovského, aby pracovali ve volební komisi po celé zasedání.“

Hlasování: 20 – 0 – 0. Návrh byl přijat.

2c) AS FF UK schválil návrh zápisu z 13. zasedání AS FF UK se zapracovanými připomínkami.

Hlasování: 19 – 0 – 0.

 1. Návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady FF UK

3a) Děkan prof. Vacek seznámil AS s předkládaným návrhem. Konstatoval, že ke změně složení vědecké rady FF UK ho vedly zejména určité události při poslední schůzi vědecké rady.

3b) Kol. Machát se otázal, zda AS „schvaluje“ nebo „doporučuje“ složení vědecké rady.

3c) Dr. Pelikán konstatoval, že AS „schvaluje“ složení nové vědecké rady.

3d) Dr. Oerter se vyslovil pro hlasování en bloc.

3e) Dr. Kalivoda uvedl, že podle původní prohlášení nechtěl nový děkan složení vědecké rady měnit a otázal se, jaké skutečnosti ho vedly ke změně stanoviska.

3f) Děkan prof. Vacek odpověděl, že důvodem změny složení vědecké rady FF UK se stalo neúspěšné profesorské řízení doc. Hany Šmahelové. Konstatoval, že vědecká rada při svém rozhodování zaváhala, když se vynořila pochybnost v podobě dopisu profesorů z katedry české literatury a literární vědy, a to byla podle jeho názoru chyba.

3g) Prof. Gabrielová se otázala na důvod početního zúžení členů vědecké rady.

3h) Děkan prof. Vacek upozornil na značnou finanční zátěž, kterou pro FF UK rozšířená vědecká rada představuje.

3i) Doc. Petříček konstatoval, že považuje za nešťastné rozdělení kandidátů podle zaměření oborů.

3j) Kol. Gabľasová konstatovala, že ačkoli děkan tvrdí, že vědecká rada při svém hlasování o profesuře doc. Šmahelové zaváhala, přesto v nové vědecké radě řada bývalých členů zůstává. Znamená to tedy, že proměny ve složení vědecké rady motivovala konkrétní personální hlediska?

3k) Děkan prof. Vacek prohlásil, že proměnu složení vědecké rady nemotivovala žádná konkrétní personální hlediska.

3l) Kol. Machát se otázal, kolik bylo navržených kandidátů a jaké kritérium děkan zvolil pro zúžení vědecké rady.

3m) Děkan prof. Vacek konstatoval, že se opíral o různá kritéria.

3n) Dr. Pelikán požádal dr. Drnkovou a kol. Gabľasovu a Bobákovou, aby se ujaly sčítání hlasů v tajném hlasování. Po ukončení tajného hlasování navrhl usnesení:

Usnesení č. 70: AS FF UK souhlasí s návrhem děkana na odvolání vědecké rady FF UK.

Tajné hlasování: 18 – 0 – 1.

Usnesení č. 71: AS FF UK schvaluje návrh děkana na jmenování nové vědecké rady FF UK.

Tajné hlasování o jednotlivých navržených členech:

 • prof. Jan Bouzek (15 – 0 – 7)
 • doc. Jiří Brabec (16 – 0 – 6)
 • doc. Ivo Budil (15 – 1 – 6)
 • prof. František Čermák (16 – 0 – 6)
 • prof. Libuše Dušková (16 – 0 – 6)
 • doc. Jiří Fiala (16- 0 – 6)
 • prof. Eva Hajičová (17- 0 – 5)
 • prof. Mojmír Horyna (17 – 0 – 5)
 • doc. Anna Housková (16- 0 – 5)
 • prof. Miroslav Hroch (16 – 0 – 6)
 • prof. Milan Jelínek (16 – 0 – 6 )
 • prof. Erazim Kohák (17 – 1 – 4)
 • prof. Jan Kořenský (16 – 0 – 6 )
 • prof. Pavel Kouba (18 – 0 – 4)
 • doc. Jana Králová (15 – 2 – 5)
 • prof. Jan Kuklík (15 – 2 – 5)
 • prof. Jan Křen (17 – 0 – 5)
 • doc. Olga Lomová (15 – 1 – 6)
 • prof. Alena Macurová (18 – 0 – 4)
 • prof. Jiří Munzar (14 – 0 – 8)
 • prof. Vladimír Nálevka (15 – 0 – 7)
 • doc. Pavel Novák (16 – 0 – 6)
 • prof. Zdena Palková (18 – 0 – 4)
 • prof. Jaroslav Pánek (15 – 0 – 7)
 • prof. Otto Pick (14 – 1- 7)
 • doc. Jan Rychlík (16 – 1- 5)
 • doc. Milan Rymeš (16 – 0 – 6)
 • prof. Eva Stehlíková (17 – 0 – 5)
 • prof. Vladimír Svatoň (18 – 0 – 4)
 • prof. Jarmila Tárnyiková (15 – 0 – 7)
 • dr. Zdeněk Uherek ( 15 – 0 – 7)
 • prof. Jaroslav Vacek (17 – 0 – 5)
 • prof. Rudolf Veselý (17 – 0 – 7 )
 • prof. Miroslav Verner (16 – 0 – 6)
 • doc. Radomír Vlček (17 – 1 – 3)
 1. Návrh na dodatečné vypsání přijímacího řízení na obory klasická archeologie, čeština v komunikaci neslyšících (bakalářské studium) a slovanská filologie (postgraduální studium).

  4a) Proděkanka doc. Králová představila jednotlivé návrhy.

  4b) Kol. Bobáková upozornila AS, že Klasická archeologie žádá již podruhé AS o vypsání dodatečného přijímacího řízení vzhledem k „opomenutí“.

  4c) Proděkanka doc. Králová konstatovala, že v tomto případě jde spíše o „opomenutí“ technického rázu než o zanedbání. Zdůraznila ovšem nutnost zvýšené kontroly těchto postupů.

  4d) Děkan prof. Vacek podpořil stanovisko doc. Králové.

  4e) Dr. Pelikán konstatoval, že oceňuje práci doc. Králové, která ve velice krátké době zpracovala velice náročné problémy. Dále upozornil, že ve vztahu k problému zanedbání různorodých postupů je třeba pojmenovat konkrétní pracovníky, které nesrovnalosti zapříčinili.

  4d) Dr. Pelikán navrh usnesení:

  Usnesení č. 72: AS FF UK schvaluje návrh na dodatečné vypsání přijímací řízení pro obor klasická archeologie.

  Hlasování: 20 – 0 – 4

  Usnesení č. 73: AS FF UK schvaluje návrh na dodatečné vypsání přijímací řízení pro obor čeština v komunikaci neslyšících (bakalářské studium).

  Hlasování: 24 – 0 – 0

  Usnesení č. 74: AS FF UK schvaluje návrh na dodatečné vypsání přijímacího řízení pro obor slovanská filologie (postgraduální studium)

  Hlasování: 22 – 0 – 2

 2. Návrh na stanovení poplatku za studium pro akademický rok 2003 – 2004.

  5a) Proděkanka doc. Králová představila návrh.

  5b) Kol. Bobáková upozornila, že americké prestižní univerzity jako Princeton nebo Yale uvádějí stejnou výši poplatků za studium jako FF UK.

  5c) Proděkanka doc. Králová konstatovala, že není důvod, aby FF UK prodávala své služby „pod cenou“.

  5d) Proděkan doc. Rychlík uvedl, že v případě vysokých poplatků jde o studium v jiném jazyce než v českém, a to se všemi z toho vyplývajícími důsledky. B. Bobáková se dotázala doc. Králové, kolik lidí studuje vtéto formě studia. Doc. Králová odpověděla, že jeden.

  5e) Kol. Gabľasová se otázala, proč jsou poplatky stanoveny na horní hranici cenového rozpětí.

  5f) Proděkanka doc. Králová uvedla, že FF UK nemá zájem na tom, aby studenti prodlužovali svá studia nad 6 let.

  5g) Kol. Machát se otázal, jaký druh poplatků jde do stipendijního fondu.

  5h) Proděkanka doc. Králová uvedla, že do stipendijního fondu jde typ poplatků 1 -2.

  5i) Děkan prof. Vacek uvedl, že není pravda, že by nižší sumy lákaly větší počet studentů; pravidlem by mělo být, že oceníme kvalitu a budeme si za touto kvalitou stát.

  5j) Proděkanka doc. Králová konstatovala, že v letošním ak. roce bylo na FF UK podáno 10 000 přihlášek; z toho usuzuje, že cena 500,-Kč za přihlášku není demotivující.

  5k) Dr. Pelikán konstatoval, že otázka prodlužované délky studia by měla být řešena již v rovině přímého kontaktu mezi pedagogy a studenty; jestliže je pedagog přesvědčen, že student neúměrně a bez efektu prodlužuje dobu studia, měl by tomuto studentovi sám navrhnout ukončení fakulty.

  5l) Kol. Bárta konstatoval, že výši poplatků podporuje.

  5m) Dr. Pelikán navrhl ukončení diskuse.

  Hlasování: 23 – 0 – 0. Návrh byl přijat.

  5n) Dr. Pelikán navrhl usnesení:

  Usnesení č. 75: AS FF UK nemá námitek proti stanovení poplatků za další studijní program , za delší studium, za studium v cizím jazyce a za přijímací řízení.

  Hlasování: 17 – 1 – 4. Návrh byl schválen.

 3. Zpráva o aktuálním stavu ekonomické situace FF UK

  6a) Proděkanka doc. Jindrová zrekapitulovala stávající ekonomickou situaci FF UK. Uvedla, že byl navýšen mzdový fond, dále rozvedla situaci ohledně rekonstrukce sklepních prostor FF UK a upozornil na problém dřívějšího nevyhovujícího vypsání výběrového řízení pro tuto rekonstrukci; uvedla též možnost zakoupení nového domu čp. 14-71 v katastru Prahy 1, kde by mohla být realizována nová knihovna.

  6b) Prof. Bouzek se otázal, zda-li existuje stavební povolení pro realizaci suterénní stavby v této zátopové oblasti.

  6c) Proděkanka dr. Jindrová konstatovala, že stavební odbor Magistrátu HMP proti tomu nic nenamítá.

  6d) Kol. Bursík poděkoval dr. Jindrové za aktivitu v hledání nových prostor. AS by měl tuto aktivitu podle jeho názoru podpořit usnesením.

  6e) Kol. Machát se otázal dr. Jindrové, zda-li by mohla specifikovat problémy se zadáním výběrového řízení na rekonstrukci suterénních prostor.

  6f) Proděkanka dr. Jindrová objasnila technické záležitosti, které vedly k zastavení výběrového řízení.

  6g) Prof. Dohalská uvedla, že zástupci FF UK v AS UK vždy podporovali úsilí vedení FF v rekonstrukci a rozšíření prostor.

  6h) Dr. Pelikán navrhl usnesení:

  Usnesení č. 76: AS FF UK děkuje paní proděkance Jindrové za informace o současném ekonomickém stavu FF UK. AS FF UK zároveň podporuje úsilí vedení fakulty získat novou budovu čp. 14-71 v Křižovnické ulici. Hlasování: 21 – 0 – 1

 4. Podnět T. Bursíka

  7a) Tomáš Bursík představil svůj podnět na provedení forenzního auditu FF UK.

  7b) Děkan prof. Vacek konstatoval, že se přiklání k tomuto postupu a je rád, že se tento materiál objevil.

  7c) Dr. Oerter se otázal, do kdy můžeme při takto zvoleném postupu očekávat výsledek.

  7d) Děkan prof. Vacek uvedl, že výsledek je možno očekávat do tří měsíců.

  7e) Kol. Machát konstatoval, že pokud se zavádí forenzní audit, jedná se de facto o nepřímé obvinění z hospodářské kriminality.

  7f) Dr. Kalivoda konstatoval, že žádost o provedení forenzního auditu (dále FA) bude také znamenat nepříjemnou mediální pozornost. Dále uvedl, že o provedení FA by mělo požádat vedení fakulty, nikoli AS.

  7g) Děkan prof. Vacek uvedl, že původně měl v plánu provést důkladnou kontrolu dosavadního hospodaření FF UK; s postupem času se však seznamoval s rostoucími neshodami např. ve fakturaci; vzhledem k tomu museli být povoláváni ekonomičtí odborníci.

  7h) Kol. Machát poučil přítomné o dvojím možném typu auditu; jde o tzv. statutární audit, čili o důkladnou kontrolu hospodaření, a dále o tzv. forenzní audit, čili o prošetřování širšího rozsahu.

  7i) Prof. Uličný konstatoval, že existuje-li na UK konkrétní kontrolní odbor, navrhuje využít nejprve tohoto orgánu. V zásadě jde o využití nejprve všech prostředků, které nabízí z hlediska kontroly fakulta, pak univerzita. Jestliže se i poté prokáží zjevné nedostatky, navrhl by zvolit formu FA.

  7j) Dr. Oerter naznačil v této souvislosti možnost skartace určitých materiálů, vztahujících se k činnosti minulého vedení FF UK.

  7k) Proděkanka dr. Jindrová uvedla, že toto je jedna z pohnutek, které vedou k úvahám o FA. Nikdo z vedení FF si ovšem nemyslí, že se jednalo o zcizení finančních prostředků. Je však zřejmé, že celá řada např. výběrových řízení byla vedena nestandardní formou. Na sekretariátu ing.Pelce probíhá nyní inventarizace. Další postup by měl určit nezávislý odborník.

  7l) Kol Machát se dotázal, za jak dlouhé období chce vedení provést FA.

  7m) Dr. Jindrová uvedla, že praxe je zpravidla taková, že prvotní kontrola se provádí v posledním roce; zjistí-li se nějaké nedostatky, pokračuje se do let minulých.

  7n) Prof. Uličný se otázal, proč zavádět FA, když konstatování o nevýhodně pořízených smlouvách můžeme pořídit levněji.

  7o) Děkan prof. Vacek konstatoval, že lze forenzní audit zacílit na konkrétní vybraný úsek.

  7p)Dr. Jindrová konstatovala, že v první řadě jde o zajištění nezpochybnitelných východisek pro práci nového vedení.

  7q) Kol. Machát se otázal, jaké auditorské firmy byly osloveny.

  7r) Dr. Jindrová uvedla, že jde o fyzické osoby soprávněním provádět audit.

  7s) Kol. Cieslar podal návrh usnesení:

  AS FF UK doporučuje vedení FF UK, aby před zahájením FA využilo možnosti kontrolních mechanismů UK.

  Hlasování: 8 – 9 – 5. Návrh nebyl přijat.

  7s) Dr. Pelikán podal návrh usnesení:

  Usnesení č. 77:AS FF UK podporuje záměr vedení FF UK provést forenzní audit FF UK.

  Hlasování: 12 – 4 – 6. Návrh byl přijat.

 5. Volba zástupce AS FF UK do komise pro evaluaci.

  8a) Dr. Pelikán podal návrh, aby se zástupcem AS v komisi pro evaluaci stal kol. Jan Podhajský.

  Usnesení č. 79:AS FF UK zvolil jako svého zástupce do komise pro evaluaci Jana Podhajského.

  Tajné hlasování: 16 – 1 – 4. Návrh byl přijat.

 6. Návrh Výroční zprávy o činnosti AS FF UK za období březen 2002 – březen 2003.

  9a) Místopředseda AS V. Cvrček, který převzal řízení schůze, předal slovo dr. Pelikánovi, který představil a komentoval předkládanou zprávu.

  9b) Prof. Haškovcová, předsedkyně etické komise, referovala o činnosti této komise.

  9c) Děkan prof. Vacek poděkoval paní profesorce Haškovcové za práci v této komisi.

  9d) Předseda AS dr. Pelikán rovněž poděkoval prof. Haškovcové za její práci pro FF UK.

  9e) Prof. Uličný referoval o činnosti komise pro vědu.

  9f) Prof. Vacek se otázal, proč se tato komise zabývala otázkou změny názvu CKOM a romistických studií; patří tato aktivita do jejích kompetencí?

  9g) Prof. Uličný se k této aktivitě přihlásil s tím, že vyplynula z připomínek některých členů AS.

  9h) Kol. Bursík vyjádřil znepokojení nad tím, že se komise nikdy de facto nesešla.

  9i) Prof. Uličný konstatoval, že preferoval větší operativnost komise, kdy členové mohli komunikovat např. elektronicky, před zbytečnými schůzemi.

  9j) Dr. Pelikán vyzval prof. Uličného, aby ukončil jako předseda komise pro vědu AS polemiku s ředitelem CKOM dr. Exnerem.

  9k) Dr. Mistrová položila otázku, zda-li je možné konkrétně určit, co má být vlastní náplní práce komise.

  9l) Dr. Kalivoda konstatoval, že komise je poradním orgánem děkana a AS, kteří ji pověřují konkrétními úkoly.

  9m) Prof. Uličný konstatoval, že jej nikdo neinformoval o jeho kompetencích stejně jako mu nikdo z nadřízených orgánů neurčil konkrétní práci. Jednal proto v uvedených záležitostech z vlastní iniciativy.

  Usnesení č. 79:AS FF UK schvaluje návrh Výroční zprávy o činnosti AS FF UK za období od 14. 3. 2002do 6. 3. 2003.

  Hlasování: 22 – 0 – 0. Usnesení bylo přijato.

 7. Podnět prof. PhDr. O. Uličného, DrSc.

10a) Prof. Uličný představil svůj podnět a zdůvodnil kroky, které jej vedly k podání návrhu na odvolání předsedy AS dr. Pelikána. Hlavním důvodem byl nekorektní způsob, jak dr. Pelikán vedl schůzi AS, při níž byl volen děkan FF UK.

10b) Kol. Bárta požádal prof. Uličného o upřesnění některých tvrzení uvedených v jeho návrhu; dále se otázal, koho by prof. Uličný navrhl na uvolněné místo.

10c) Prof. Bouzek konstatoval, že podle jeho názoru proběhla volba děkana demokratickou cestou; nevidí proto důvod, aby byl předseda AS odvolán.

10d) Kol. Cieslar konstatoval, že prof. Uličný neměl na mysli zpochybnění volby děkana.

10e) Kol. Bursík uvedl, že ke kritizovanému předřazení bodu v programu inkriminovaného jednání AS nedošlo; dále uvedl, že dr. Pelikán vykonává svoji funkci dobře.

10f) Prof. Uličný konstatoval, že nezpochybňuje volbu děkana.

10g) Dr. Oerter uvedl, že během řešení kauzy ČEÚ postrádal větší solidaritu z řad členů akademické obce. Dále uvedl, že v souvislosti s volbou děkana byla atmosféra jednání vypjatá; jestliže by i došlo k předřazení bodů jednání, nepovažuje to za důvod pro odvolání předsedy AS.

10h) Návrh usnesení:

AS FF UK odvolává předsedu AS dr. Jana Pelikána z funkce.

Hlasováno: 6 – 14 – 1. Návrh nebyl přijat.

11.Podnět organizátorů výzvy Počítejte s námi

11a) Dr. Pelikán představil „olomouckou výzvu“ apelující na nápravu evidentního podhodnocení práce vysokoškolských pedagogů a pracovníků a konstatoval, že ji podporuje.

11b) Dr. Oerter podrobněji tuto výzvu rozvedl a navrhl usnesení:

Usnesení č. 80:AS FF UK naléhavě žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vládu České republiky a parlament České republiky o urychlené přijetí kroků vedoucích k řešení podhodnoceného financování veřejných vysokých škol. Hlasování: 20 – 0 – 1

 1. Různé

12a) Dr. Pelikán referoval o dopisu doc. Kolářovi a konstatoval, že výroční zpráva o činnosti FF UK za uplynulý rok nebyla dosud předložena.

12b) Kol. Bursík konstatoval neutěšený stav fakultního bufetu, šíře poskytovaných služeb a nevhodnost jeho otevírací doby.

12c) Kol. Cieslar podpořil stanovisko kol. Bursíka.

12 d) Dr. Jindrová podpořila stanoviska studentů a uvedla, že vedení FF UK nemá zatím k dispozici dodatky ke smlouvám s provozovatelem bufetu.

12e) Dr. Kalivoda doporučil rozesílat materiály pro členy AS FF UK v el. formátu PDF.


Usnesení č. 81: AS FF UK žádá legislativní komisi o vypracování návrhu změny jednacího řádu AS FF UK ve věci předkládání materiálů k jednotlivým zasedáním.

Hlasování: 19 – 0 – 0. Usnesení bylo přijato

Místopředseda AS FF UK V. Cvrček poté poděkoval všem přítomným a ukončil 14. zasedání AS FF UK.

Zapsali: Dr. Jan Wiendl , Dr. V. Mistrová, V. Abrhám, M.Ničová

Kontroloval: Dr. Jan Pelikán

AS F UK schválil dne: 10.4.2003