Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis z jednání konaného dne 12. 2. 2004

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Bouzek, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, M. Nedvědová, J. Pelikán, A. Rosen, J. Šouša, P. Zemánek, V. Abrhám, J. Bárta, T. Bursík, A. Fidlerová, D. Gabľasová, R. Kučera, V. Sommer, J. Šlerka, M. Téra, O. Vojtěchovský.

Omluveni: L.Drnková, J. Gabrielová, V. Nálevka, W. Oerter, R. Prahl, M. Putna, O. Uličný, J. Wiendl, V. Cvrček, B. Machátová, P. Mundev, M. Kuchařík.

Nepřítomen: J. Podhajský.

Hosté: prof. J. Vacek, děkan; PhDr. J. Jindrová, doc. J. Králová; doc. PhDr. I. Jakubec, předseda studijní komise; PhDr. I. Klimeš, katedra filmové vědy.

Návrh programu 24. zasedání AS FF UK:

 1. Schválení programu 24. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu z23. zasedání AS FF UK.
 3. Návrh dílčí úpravy studijního plánu oboru filmová věda.
 4. Návrh změny Studijního a zkušebního řádu.
 5. Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky pro akademický rok 2003/2004.
 6. Návrh Výroční zprávy AS FF UK.
 7. Návrh změny Volebního a jednacího řádu AS FF UK.
 8. Podnět prof. J. Bouzka.
 9. Závěry Komise pro analýzu personálního řízení na Ústavu Dálného východu
 10. Různé.
 1. Schválení programu 24. zasedání AS FF UK.

  1. Dr. Z. Jettmarová navrhla přesunout bod 5 na březnové jednání senátu vsouvislosti sneúplnými informacemi. Hlasování: 11-3-4. (2) D. Gabľasová navrhla stáhnout zprogramu bod 8. Hlasování: 6-11-1.

Program 24. jednání byl schválen bez bodu 5. Hlasování 16-2-1.

 1. Schválení zápisu z23. zasedání AS FF UK.

  AS schválil zápis 23. jednání. Hlasování 17-0-2.

 2. Návrh dílčí úpravy studijního plánu oboru filmová věda.

  Zástupce katedry filmové vědy dr. I. Klimeš konstatoval, že se jedná o nahrazení výuky latiny seminářem teorie filmu. Doc. I. Jakubec dodal, že studijní komise návrh projednala a doporučuje jej ke schválení.

  Usnesení č. 155: AS FF UK nemá námitek kdílčí úpravě studijního plánu oboru Filmová věda podle předloženého návrhu vedením fakulty. Hlasování: 17-0-1.

 3. Návrh změny Studijního a zkušebního řádu.

  (1) Návrh komentovala za předkladatele proděkanka doc. J. Králová. (2) Návrh doporučili předseda studijní komise doc. I. Jakubec i předseda legislativní komise Dr. J. Kalivoda. (3) Doc. P. Zemánek navrhl dílčí úpravu textu tak, aby bylo zřejmé, že povinnost absolvování tělocviku neplatí pro studenty magisterského navazujícího studia. (4) Doc. J. Králová vyjádřila stouto úpravou souhlas. (5) D. Gabľasová vznesla otázku, zda by povinný tělocvik neměl být vůbec zrušen. (6) Dr. J. Kalivoda i J. Bárta poukázali, že by diskuse měla být vedena nejprve o formální podobě návrhu. (7) Dr. J. Pelikán rovněž podotkl, že se nyní diskutuje o dvou různých aspektech. Navrhl nejprve projednat otázku tělocviku a teprve pak se případně věnovat otázkám formulačním. (8) Dr. Z. Jettmarová se vyslovila proti návrhu D. Gabľasové. Tato otázka již byla vAS projednávána. Anketa mezi studenty, kterou AS tehdy uspořádal, jasně ukázala. že si většina studentů zrušení tělocviku nepřeje. (9) Proděkanka dr. J. Jindrová objasnila, proč je zachování formálně povinného tělocviku nezbytné: k udržení státní dotace na universitní sportoviště je nutné vést tělesnou výchovu jako akreditovaný obor. (10) D. Gabľasová podala návrh na zrušení povinné tělesné výchovy. (11) Dr. J. Kalivoda podotkl, že současný stav je výsledkem složité diskuse, která již byla jednou vsenátu vedena. (12) Předseda AS dr. J. Pelikán apeloval, aby se o této záležitosti dále nediskutovalo. Měla by se jí nejprve zabývat speciální komise. (12) D. Gabľasová dále zpochybnila, zda povinnost dosáhnout 40 bodů v1. ročníku studia není příliš přísná. (13) Proděkanka doc. J. Králová tuto zásadu hájila. Vsoučasnosti, kdy student nemusí získávat atestace pouze ve svém oboru, by mělo být dosažení tohoto bodového limitu pro studenta, studujícího za státní peníze celkem snadné. Toto ustanovení vpodstatě kopíruje praxi na FSV, kde se osvědčilo. (14) Dr. Z. Jettmarová poukázala na několik formálních nepřesností a pravopisných chyb. Vnesla dotaz, jak má být ošetřeno elektronické zveřejňování sylabů vypsaných kurzů. (15) Proděkanka doc. J. Králová odpověděla, že sylaby nemusí být zveřejňovány vysloveně velektronické formě, avšak musí být „běžně dostupné“. (16) V. Abrhám se dotázal, jak je ošetřena eventualita, že sylabus vyučující nezveřejní včas. (17) Proděkanka doc. J. Králová uvedla, že kúčinné kontrole by elektronická forma přispěla nejlépe. Vedení fakulty se touto otázkou již zabývá. Pokud sylaby nebudou včas „běžně dostupně“ (např. na nástěnce) zveřejněny, mohou se studenti obrátit na studijní oddělení nebo apelovat na vedoucího základní součásti, aby tento nedostatek uvedl do pořádku. (18) Po ukončení diskuse se hlasovalo o návrhu D. Gabľasové. Vpoměru 2-14-2 nebyl schválen.

  Usnesení č. 156: AS FF UK schvaluje návrh změny Studijního a zkušebního řádu předloženým vedením fakulty po zapracování dílčích úprav včl. 7/3 („…v prvním cyklu magisterského studia a vbakalářském studiu…). Hlasování: 18-0-1.

 4. Návrh Výroční zprávy AS FF UK.

  (1) Dr. J. Kalivoda navrhl dílčí změnu vbodě 3.7. vtextu výroční zprávy, týkající se činnosti poradních komisí AS. (2) Předseda AS Dr. J. Pelikán navrhl zmíněnou pasáž úplně vypustit.

  Usnesení č. 157: AS FF UK schvaluje Výroční zprávu As FF UK za rok 2003 předloženou PAS FF UK se zapracováním dílčích změn včl.4/2, 4/4, 4/6. Hlasování: 17-0-1.

 5. Návrh změny Volebního a jednacího řádu AS FF UK.

(1) Dr. J. Kalivoda z titulu předsedy legislativní komise zrekapituloval důvody pro potřebu změny Volebního jednacího řádu. Pochválil autory tohoto návrhu V. Cvrčka a J. Bártu. Tlumočil doporučení legislativní komise schválit tento návrh. (2) Autor návrhu J. Bárta přednesl jeho komentář: Do návrhu autoři zapracovali připomínky vzešlé zdiskuse Legislativní komise. Vycházeli ze své zkušenosti členů volební komise, kde zjistili řadu nedostatků. Odstranili věcné chyby, doplnili vtextu odkazy na příslušné předpisy vpřípadě, kdy změnu nešlo provést, ačkoliv po ní bylo voláno. Dále J. Bárta vyjmenoval několik závažných momentů, vkterých se návrh nového Volebního a jednacího řádu liší od stávajícího znění: voličské zařazení doktorandů zaměstnaných na FF UK, zákaz aktivní volební agitace ve dnech voleb (autoři vycházeli zpraxe letošních voleb, kdy někteří kandidáti neuznávali pravidla volební agitace, užívané vnašem kulturním prostředí.), stanovení procentuálního minima nutného pro zvolení či pro zařazení mezi tzv. náhradníky. Vjednacím řádu autoři pouze odstranili drobné chyby a doplnili citace. (3) J. Šlerka ocenil práci autorů návrhu. Sám však předložil návrh na jeho dílčí pozměnění. Ve Volebním řádu by mělo být uvedeno, ve kterých prostorách FF UK se volby konají. (4) J. Bárta neměl proti tomuto návrhu vzásadě námitek, avšak poukázal na jeho nereálnost. Místa, na nichž fakulta působí se mohou měnit. Volební řád by vtomto ohledu neměl být přehnaně konkrétní. (5) Předseda AS dr. J. Pelikán souhlasil sJ. Bártou. Jelikož Volební a jednací řád schvaluje vposlední instanci AS university, bylo by toto usnesení pro FF příliš zavazující. (6) Rovněž dr. J. Kalivoda toto usnesení označil za bezúčelné.(7) Návrh J. Šlerky neschválen vpoměru 1-12-4. (7) Dr. J. Pelikán navrhl dílčí úpravu vbodu 4.8, který se týkal předložení životopisu kandidáta na děkana. Vdané podobě by mohl být tento článek vykládán vrozporu se zákonem. (8) J. Bárta se vyslovil pro zachování stávajícího znění bodu návrhu. Podle jeho mínění tento bod se zákonem nijak nekoliduje. (9) Doc. P. Zemánek, dr. J. Kalivoda i dr. J. Pelikán považovali shodně danou větu za zbytečnou a navrhli její vypuštění.

Usnesení č. 158: AS FF UK schvaluje návrh Volebního a jednacího řádu FF UK předloženého Legislativní komisí se zapracováním schválených změn (4/4 místo x místa , 8/5 vypustit : kandidát předloží…charakteristiku svého působení na univerzitě.. ). Hlasování: 17-0-0.

Usnesení č. 159: AS FF UK žádá AS UK, aby při nejbližší příležitosti novelizace Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. či jeho nahrazení novým zákonným předpisem předložil MŠMT následující návrhy změn a doplnění příslušných zákonných ustanovení:

 • snížení minimální účasti voličů pro platnost voleb do akademických senátů fakult, zrušení prvního opakování voleb do senátů fakult (zavedení pouze dvoukolové volby), explicitní ustanovení, že minimální účast voličů se vztahuje kúčasti vjednotlivých voličských kuriích
 • přesnější definice člena akademické obce a vrámci toho také přesnější definice studenta i akademického pracovníka, zvláště vohledu akademických pracovníků působících na základě dohody o provedení práce a o pracovní činnosti a vohledu účastníků celoživotního vzdělávání
 • určení práv a povinností akademických pracovníků (především vohledu jejich aktivních i pasivních volebních práv) podobně, jako je tomu u studentů.

Hlasování: 17-0-0.

Usnesení č. 160: AS FF UKděkuje Janu Bártovi a Václavu Cvrčkovi za zpracování návrhu Volebního a jednacího řádu FF UK. Hlasování: 16-1-0.

 1. Podnět prof. J. Bouzka.

  (1) Kpodnětu prof. J. Bouzka se vyjádřil děkan prof. J. Vacek. Označil tvrzení Kryštofa Chamonikolase za nepravdivá.(2) T. Bursík podotkl, že se formou této předvolební kampaně cítil osobně uražen. Lživá tvrzení by bylo možné i právně napadnout. (3) Dr. J. Kalivoda vyjádřil nesouhlas skampaní K. Chamonikolase. Připomněl však podle jeho mínění rovněž nevhodnou formu kampaně, která vynesla do senátu část jeho dnešních členů. Senát vdnešním složení nemá dle jeho názoru právo posuzovat prohřešky proti důstojnosti akademického prostředí. (4) Dr. Z. Jettmarová souhlasila sT. Bursíkem ohledně právní napadnutelnosti. Záležitost nepřísluší senátu. Vedení FF UK ji může předat právníkovi, např. ve věci šíření poplašných zpráv nebo poškozování dobrého jména. (5) Prof. J. Bouzek zdůvodnil, proč se rozhodl podnět senátu předložit. (6) Proděkanka dr. J. Jindrová označila za zarážející, že student založil svou předvolební kampaň na prokazatelných lžích. Svědčí to o velmi nízké informovanosti a nezájmu studentů o dění na fakultě. (7) Doc. P. Zemánek nesouhlasil, aby se tato záležitost dále projednávala, není-li autor textu přítomen. (8) Dr. J. Pelikán označil kritickou poznámku dr. Kalivody za podnětnou. Konstatoval, že si váží každé kritické reflexe. Dodal, že dr. Kalivoda získal vprosincových volbách největší počet hlasů vučitelské kurii, a proto má jeho hlas velký význam. Kpoznámce doc. P. Zemánka se vyjádřil vtom smyslu, že projednáváním tohoto bodu nemá AS vúmyslu soudit domnělého autora textu vjeho nepřítomnosti, nýbrž informovat fakultní veřejnost o pravém stavu věcí.

  Usnesení č. 161: AS FF UK bere na vědomí vyjádření vedení FF UK kpodnětu prof. Bouzka. Hlasování: 17-0-0.

 2. Závěry Komise pro analýzu personálního řízení na Ústavu Dálného východu.

  (1) Děkan prof. J. Vacek krátce uvedl tento bod. (2) Proděkanka dr. J. Jindrová, která této komisi předsedala, přednesla závěry, knimž komise ve složení dr. J. Jindrová, předsedkyně odborů p. Růžová, člen AS T. Bursík a proděkanka doc. J. Králová došla: Komise po posouzení dlouhodobé koncepce Ústavu Dálného východu, předložené její ředitelkou doc. Lomovou, neshledala žádné pochybení na straně doc. Lomové. Neprodloužení smlouvy dvou pracovnic Ústavu Dálného východu vminulém roce je podle komise vsouladu stouto dlouhodobou koncepcí. (3) Člen komise T. Bursík souhlasil stím, že postup doc. Lomové byl vtéto záležitosti zcela korektní. (3) Doc. P. Zemánek navrhl ukončit diskusi, jelikož personální otázky nespadají do kompetence AS. (4) Předseda AS dr. J. Pelikán stímto postojem nesouhlasil. Tento bod se nedotýká jen personálních otázek, ale především dlouhodobé koncepce oboru. Vyjádřil znepokojení nad postupem doc. Lomové, která, jak zdůraznil, přes pozvání na toto zasedání senátu nepřišla, ani se neomluvila. Ze zprávy, kterou doc. Lomová předložila, je podle něj zřejmé upozaďování ostatních oborů kromě sinologie. Zvláště poukázal na neuspokojivý stav vietnamistiky, jejíž rozvoj je vzhledem kvýznamnosti vietnamské komunity v ČR zvláště důležitý. Po nuceném odchodu dr. Millerové zfakulty nebylo její místo nikým obsazeno. (5) Děkan prof. J. Vacek hájil postup doc. Lomové. (6) Proděkanka dr. J. Jindrová obhajovala doc. Lomovou, která se podle ní vietnamistiku snažila naopak zachránit. Současné řešení – akreditace oboru jako Teritoriální studia ve spolupráci sÚstavem etnologie – je pouze nutným provizoriem. Cílem je plné obnovení oboru vietnamistika. (7) Proděkanka doc. J. Králová podotkla, že doc. Lomová se musí zabývat řadou problémů, které vyvstaly bez jejího zavinění (neprodloužení akreditace jednooborové koreanistiky). Doc. Lomová tuto těžkou situaci řeší velmi cílevědomě. (8) Děkan prof. J. Vacek připomněl, že fakultě minulý rok expirovalo velké množství akreditací, kvůli nedostatku docentů a profesorů na daných oborech. Tento problém je tudíž komplexní a zlepšit ho může jedině vdelší perspektivě příznivější finanční situace. (9) Předseda AS dr. J. Pelikán však poukázal na to, že ve zprávě předložené doc. Lomovou žádný rozvoj oborů kromě sinologie a japanologie předvídán není.

  Usnesení č. 162: AS FF UK bere na vědomízprávu komise pro analýzu personální politiky na Ústavu Dálného východu. Hlasování: 14-2-1.

 3. Různé.

a) (1) Dr. J. Kalivoda dal kúvaze, zda neočistit senátní web od nevyžádané reklamní korespondence tzv. SPAM. (2) Předseda AS. dr. J. Pelikán přislíbil tuto záležitost předat odpovědným pracovníkům děkanátu.

b) (1) J. Šlerka se otázal, jaké akce FF UK připravuje ktzv. týdnu neklidu, iniciativě UP vOlomouci, kterou se FF UK zavázala podpořit. (2) Předseda AS dr. J. Pelikán konstatoval, že se fakulty UK neshodnou na společné linii. Vyjádřil obavu, že AS nemá síly, aby sám nějaké akce organizoval. Může jen případnou iniciativu podpořit. (3) J. Šlerka připomněl, že takové usnesení AS už jednou přijal. Nastínil také stručně, jakou by protestní akce měla mít podobu (připomněl tzv. růži pro Zemana). (4) Pro akci, kterou by podpořil AS, se vyslovil i host zasedání J. Jareš. (5) Proděkanka dr. J. Jindrová tlumočila vůli rektora UK akci podpořit. (6) Dr. J. Pelikán se vyjádřil skepticky: šanci uspět by měla jen dlouhodobá stávka. Apeloval na budoucí AS, aby inicioval jednání o novém přerozdělení prostředků vrámci UK, které vsoučasné podobě FF UK velmi znevýhodňuje. (7) Prof. J. Bouzek konstatoval, že současná krize financování vysokých škol má příčiny ve špatné politice vlád první poloviny 90. let. Přestože si současná vláda nepočíná nejšťastněji, lze očekávat, že vítězství opozice přinese spíše zhoršení. (8) Podle názoru dr. J. Pelikána není AS institucí, která by měla organizovat protesty. AS je může jen podpořit.


Zapsali: Ondřej Vojtěchovský, Petr Zemánek

Kontroloval: dr. J. Pelikán

AS FF UK schválil dne: 11. 3. 2004