Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis z 9. jednání konaného dne 14. 11. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni:J. Bouzek, G. Cadorini, L. Drnková, J. Kalivoda, J. Králová, V. Mistrová, J. Pelikán, M. Petříček, R. Prahl, O. Uličný, J. Wiendl, Z. Zbořil, V. Abrhám, B. Bobáková, T. Bursík, V. Cvrček, D. Gabľasová, D. Hrodek, Z. Machát, J. Podhajský, M. Téra, O. Vojtěchovský, M. Voříšek, N. Vostrá.

Omluveni: J. Gabrielová, Z. Jettmarová, V. Nálevka, W. B. Oerter, J. Bárta, J. Cieslar, E. Petrovská.

Hosté: doc. P. Kolář, děkan; proděkan dr. J. Herman, tajemník ing. J. Pelc; AS UK: K. Kočvarová; vedoucí ústavů a kateder: prof. J. Vacek, prof. Z. Beneš, prof. A. Macurová, doc. Z. Švarcová; členové akademické obce.

Předseda AS dr. Pelikán přivítal členky a členy AS FF UK, vedení fakulty a přítomné hosty.

1. Schválení programu 9. zasedání AS FF UK

Předseda AS seznámil AS s předkládaným návrhem programu.

 1. Předseda AS konstatoval, že vzhledem k paralelnímu konání vědecké rady, kterého se účastní též řada členů AS, je třeba uvážit možnost předřazení některých bodů programu, a to podle aktuální přítomnosti konkrétních členů senátu, zasedajících ve vědecké radě FF UK. Předseda PAS vyzval členy AS krozhodnutí o tomto alternativním postupu.

Program 9. Zasedání AS FFUK byl spřihlédnutím kzmíněným okolnostem schválen vnásledující podobě (hlasování: 19 – 0 – 0):

 1. Schválení programu 9. zasedání AS FF UK.
 2. Návrh na výši stipendií pro doktorandy na akademický rok 2002 – 2003.
 3. Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studia 2003 – 2004.
 4. Návrh pracovní skupiny studijní komise na úpravu studijního a zkušebního řádu doktorského studia.
 5. Žádost prof. O. Uličného o poskytnutí písemného stanoviska k reformě studia.
 6. Podnět prof. O. Uličného.
 7. Informace o přípravě Závěrečné zprávy pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogických výkonů.
 8. Návrh hlavních zásad personální politiky.
 9. Návrh akreditací oborů čeština vkomunikaci neslyšících, historické vědy – české dějiny, japanologie jednooborová a dvouoborová.
 10. Různé.

2. Návrh na výši stipendií pro doktorandy na akademický rok 2002 – 2003

 1. Děkan FF UK doc. Kolář představil návrh. Vysvětlil výši stipendií, limitovanou celkovou částku určenou pro doktoranda FF UK.
 2. Předseda PAS dr. Pelikán se otázal, zda rozvržení částky 180 000,-Kč na jednoho doktoranda (1. ročník 4500,- Kč, 2. ročník 5000,- Kč, 3. ročník 5500,- Kč) vyplývá z univerzitního předpisu.
 3. Děkan tuto skutečnost potvrdil.

Usnesení č. 45: AS FF UK souhlasí s předloženým návrhem na stanovení výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2002/2003. Hlasování: 16 – 0 – 3, usnesení bylo přijato.

3. Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studia 2003 – 2004

 1. Dr. Herman (zastupuje doc. Koťu) představil předkládaný návrh.
 2. T. Bursík poukázal na disproporci mezi návrhem a požadavky, které v souvislosti s přijímacím řízením do doktorského studia uvádí v akreditačním materiálu Ústav českých dějin.
 3. Dr. Herman uvítal tuto připomínku stím, že je třeba zanést ji do materiálu.
 4. Mgr. Voříšek podotkl, že návrh akreditací musí nutně projít ještě schválením komisí Ministerstva školství, aby vstoupil vplatnost, čímž vzniká časový prostor pro nápravu možných disproporcí.
 5. Předseda PAS navrhl, aby AS hlasoval o každém pozměňovacím návrhu zvlášť.

  Hlasováno: 19 – 0 – 0, návrh předsedy AS byl přijat.

 6. Běhemdiskuse nad Návrhem podmínek přijímacího řízení do doktorského studia 2003 – 2004 byly přijaty tyto připomínky:

 1. Vodst. I/1 vypustit slovo „tříleté“. Hlasování: 17 – 0 – 2, návrh byl přijat.
 2. V II/2 doplnit větu: „podmínky uznání jazykové zkoušky budou zveřejněny na příslušných internetových stránkách FF UK.“ Hlasování: 19 – 0 – 0, návrh byl přijat.
 3. Vodst. II/2 doplnit: „strukturovaný životopis shrnující předchozí vzdělání, odbornou praxi a další činnost v oboru“. Hlasování: 17 – 2 – 0, návrh byl přijat.
 4. Vodst. III/2 nahradit „životopis uchazeče“ textem: „strukturovaný životopis uchazeče“. Hlasování: 17 – 2 – 0, návrh byl přijat.
 5. Na str. 2 a 7 doplnit termín „prezenční studium (PS)“ u příslušných oborů. Hlasování: 13 – 0 – 4, návrh byl přijat.
 6. U oboru pravěká a raně středověká archeologie přepracovat počátky dvou vět závěrečného odstavce takto: „Oborová rada doporučuje témata disertačních prací z širokého období [a dále vpůvodním znění]. Témata mohou sledovat celou šíři [a dále vpůvodním znění].“ Hlasování: 11 – 0 – 7, návrh byl přijat.

Usnesení č. 46: AS FF UK schvaluje předložený návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2003 – 2004 se zapracovanými připomínkami.

Hlasování: 17 – 0 – 1, usnesení bylo přijato.

 1. Běhemdiskuse nad Návrhem podmínek přijímacího řízení do doktorského studia akreditovaného vcizím jazyce pro rok 2003 – 2004 byla přijata tato připomínka:

 1. Vodst. III/2 nahradit „životopis uchazeče“ textem: „strukturovaný životopis uchazeče“. Hlasování: 16 – 1 – 1, návrh byl přijat.

Usnesení č. 47: AS FF UK schvaluje předložený návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studia akreditovaného vcizím jazyce pro akademický rok 2003 – 2004 se zapracovanými připomínkami.

Hlasování: 18 – 0 – 1, usnesení bylo přijato.

Mgr. Voříšek navrhl změnu programu – a to vzhledem k aktuálnímu stavu jednání vědecké rady – navrhl AS předřadit bod 7 (Informace o přípravě Závěrečné zprávy pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogických výkonů). Hlasování: 19 – 0 – 0, návrh byl přijat.

4) Informace o přípravě Závěrečné zprávy pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogických výkonů

 1. Děkan doc. Kolář v krátkosti uvedl předkládanou Informaci s tím, že autorem textu je proděkan doc. Vavroušek, který nemůže být projednávání přítomen; doporučil proto bezprostředně zahájit rozpravu.
 2. Předseda AS dr. Pelikán upozornil, že materiál nebyl vedením FF předložen včas. Seznámil též členy AS skorespondencí mezi PAS a vedením FF.
 3. Děkan doc. Kolář hájil své stanovisko s odvoláním na formulaci patřičného usnesení AS. Podpořil materiál doc. Vavrouška a doporučil jednat o věcných otázkách.
 4. Dr. Mistrová a T. Bursík navrhli přesunout projednávání Informace na prosincové jednání AS, a to vzhledem k rozsahu materiálu a skutečnosti, že jej členové senátu obdrželi těsně před zahájením jednání.
 5. Prof. Bouzek podotkl, že nejde o návrh v pravém slova smyslu, jako spíše o soubor otázek, které otevírají diskusi, a podpořil návrh dr. Mistrové a kol. Bursíka.
 6. Hlasování: 14 – 0 – 5, návrh byl přijat.

Předeseda AS dr. Pelikán navrhl – vzhledem k přítomnosti prof. Uličného, který se uvolnil ze zasedání vědecké rady – jednat o bodech 5 – 6.

5. Žádost prof. O. Uličného o poskytnutí písemného stanoviska kreformě studia.

 1. Prof. Uličný představil svoji žádost o poskytnutí písemného stanoviska k reformě studia, ovlivněné zaváděním bakalářských studijních programů.
 2. Děkan doc. Kolář vysvětlil postoj vedení FF k zavádění bakalářského studia. Současnou nevyjasněnou situaci odůvodnil dvojím rozdílným tlakem, s nímž je otázka bakalářského studia spojena. Na jedné straně jde o řadu vládních nařízení, která paušálně podporují bakalářské studium, na straně druhé jde o postoj rektora UK, který preferuje podobu Karlovy univerzity jako vysokoškolského učiliště se zaměřením na magisterské a doktorské studium. Doc. Kolář dále zdůraznil, že problém bakalářského studia bude aktuální až v dalších letech.
 3. Prof. Uličný poděkoval za uvedené vysvětlení a svoji žádost stáhl.

6) Podnět profesora O. Uličného

 1. Předseda PAS dr. Pelikán vyzval prof. Uličného, aby rozvinul svůj podnět, založený na Uličného kritice stylu konkrétního senátního vystoupení mgr. Voříška.
 2. Prof. Uličný nastínil základní okruhy proběhnuvší diskuse s mgr. Voříškem. Zdůraznil, že své postoje si oba aktéři sporu vyjasnili. Celou záležitost považuje proto za ukončenou a svůj podnět stahuje.

7) Návrh akreditací oborů čeština v komunikaci neslyšících, historické vědy – české dějiny, japanonologie jednooborová a dvouoborová. (původní bod 9. Návrhu programu 9. Zasedání AS FFUK)

 1. Mgr. Voříšek jako člen studijní komise konstatoval stanovisko studijní komise k předkládaným akreditacím.
 2. Prof. Beneš vysvětlil a zdůvodnil rozšíření akreditace pro obor historické vědy – české dějiny

  Usnesení č. 48: AS FF UK souhlasí s předloženou žádostí o rozšíření akreditace doktorského studijního programu Historické vědy, studijní obor České dějiny. Hlasování: 22 – 0 – 0, usnesení bylo přijato.

 3. Předseda AS otevřel diskusi k akreditaci japanologie jednooborové a dvouoborové.
 4. Doc. Švarcová spolitováním konstatovala, ža japanologie nebude vpříštím školním roce dostupná novým uchazečům a otázala se na princip tzv. útlumového řízení.
 5. Dr. Herman zdůraznil, že důvod podání této akreditace je veden snahou pomoci oboru japanologie.
 6. Prof. Vacek podpořil předkládaný projekt vzhledem k tomu, že prošel širokou oponenturou.
 7. Během projednávání AS přijal následující připomínky:
  1. Dr. Pelikán navrhl změnu z formulace v bodu 1. – „světové dějiny“ jako obor neexistuje; místo toho doporučil užít výrazu „historie“. (schváleno po hlasování: 22-0-0)
  2. Dr. Pelikán dále navrhl z bodu 1 návrhu vyškrtnout poslední dvě věty (schváleno po hlasování 14-0-6).

 1. T. Bursík s otázal, jakou úroveň má bakalářská zkouška ve srovnání se zkouškou postupovou – vzhledem k možnému vycestování studentů do zahraničí, kde zpravidla bývá jako určující uznávána zkouška bakalářská.
 2. Doc. Švarcová uvedla, že současná praxe je taková, že studenti japanologie odjíždějící studovat (většinou) do Japonska dostávají doporučení obsahující formulaci „složil postupovou zkoušku, která je ekvivalentem zkoušky bakalářské“). Uvedla, že vzhledem kobtížnosti studia skládají studenti postupovou zkoušku po osmi semsetrech.
 3. Dr. Herman konstatoval, že vzhledem k zákonným normám ovšem tento postup možný není; FF může potvrdit pouze tu zkoušku, která je v rámci studijního programu (BC, MGR.) stanovena. U PZK lze nanejvýš vpotvrzení konstatovat, že je ekvivalentem bakalářské.

  Usnesení č. 49: AS FF UK souhlasí s předloženou žádostí o akreditaci magisterského prezenčního studia ve studijním programu Filologie, obor japanologie jednooborová i dvouoborová se zapracovanými připomínkami.

  Hlasování: 22 – 0 – 0, usnesení bylo přijato.

 4. Předseda AS otevřel diskusi k předloženému návrhu čeština v komunikaci neslyšících.
 5. Dr. Herman návrh podpořil.

Usnesení č. 50: AS FF UK souhlasí se žádostí o akreditaci navazujícího magisterského studia studijního oboru čeština v komunikaci neslyšících (prezenční studium).

Hlasování: 20 – 0 – 0, usnesení bylo přijato.

8) Návrh pracovní skupiny studijní komise na úpravu studijního a zkušebního řádu doktorského studia

 1. Doc. Králová představila předkládaný návrh.
 2. Dr. Herman podpořil navrhované změny s tím, že je nutná konkrétnější představa o fungování doktorského studia.
 3. Doc. Králová konstatovala, že změny v předkládaném návrhu komise zavedla proto, aby se doktorské studium nemuselo opětně akreditovat.
 4. Prof. Bouzek upozornil na nutnost větší kontroly v průběhu studia, aby se zamezilo nadměrné „úmrtnosti“ během doktorského studia.
 5. Doc. Králová konstatovala, že s tímto aspektem současný řád počítá; je v pravomoci předsedy oborové rady, aby tato opatření aplikoval.
 6. Dr. Herman zdůraznil, že je naopak dobře, že celá řada doktorandů vzhledem ke zpřísnění podmínek studium opustila.
 7. Dr. Pelikán vyjádřil spokojenost nad zlepšením průběhu doktorského studia, k němuž napomohly kroky vedení fakulty.
 8. Dr. Pelikán dále konstatoval nutnost specifikování průběh obhajoby, zejména jejího zápisu, který by měla vést odborně způsobilá osoba.
 9. Mgr. Voříšek navrhl, aby AS vzal Návrh pracovní skupiny studijní komise na úpravu studijního a zkušebního řádu doktorského studia na vědomí a vyčkal, až mu bude předložen kompletní materiál.
 10. Doc. Králová zdůraznila, že dalším stupněm v přípravě materiálu mají být předsedové oborových rad.
 11. Dr. Mistrová se otázala, zda-li může AS ze své pravomoci vyzvat předsedy oborových rad kzaujetí stanoviska.
 12. Mgr. Voříšek navrhl, aby AS požádal vedení fakulty o informace o dalších krocích spojených stímto návrhem.
 13. Děkan doc. Kolář podpořil návrh Mgr. Voříška.

Usnesení č. 51: AS FF UK děkuje pracovní skupině vedené doc. Královou za předložený návrh úprav SZŘ doktorského studia. AS FF UK žádá vedení fakulty, aby předložilo návrh bezprostředních změn SZŘ v oblasti doktorského studia. Dále AS FF UK žádá vedení fakulty, aby předložilo souhrnnou zprávu o diskusi nad Návrhem pracovní skupiny s předsedy oborových rad.

Hlasování: 21 – 0 – 0, návrh byl přijat.

9. Žádost předsedy AS

Předseda AS dr. Pelikán požádal členy AS FF UK, aby se – nad rámec schváleného programu 9. Zasedání AS FFUK – vyjádřili kotázce nutné komplexnosti materiálů, které jsou jim rozesílány vzhledem ke schvalování akreditací. Rozmnožování materiálů je drahé, navíc efekt podrobného prostudování není vždy zaručen.

 1. Mgr. Voříšek navrhl, aby PAS ve spolupráci svedením FF UK vypracovalo několik variant řešení této otázky, které by poté předložilo AS kposouzení.
 2. Dr. Drnková upozornila na možnost, kdy každý člen AS může neprojednané materiály zpředchozí schůze uchovat a využít je pro další jednání.
 3. Dr. Herman upozornil na existenci internetových stránek, které zřídil doc. Koťa a kde jsou publikované veškeré materiály kakreditacím.
 4. Dr. Pelikán poukázal na problém přístupu ktěmto stránkám, které jsou zpochopitelných důvodů střeženy heslem; to však je vrozporu spožadavkem všeobecné obeznámenosti smateriály, které AS projednává.
 5. Z. Machát upozornil na možnost využití elektronického způsobu rozesílání materiálů (členové AS mají dostávat materiály vpísemné, nikoli pouze vtištěné podobě).
 6. Dr. Pelikán upřesnil, že členové AS musí materiály obdržet vpísemné a elektronické podobě.
 7. Děkan doc. Kolář podpořil možnost rozesílání materiálů elektronickou cestou; uvedl dále, že zvýšené náklady na rozmnožování materiálů může AS uvážit při schvalování rozpočtu FF UK.
 8. Mgr. Voříšek upozornil, že zejména členové AS zřad studentů nemají vždy snadný přístup kinternetu.
 9. V. Abrhám podpořil stanovisko Mgr. Voříška.
 10. Dr. Mistrová podpořila prezentaci materiálů vtištěné podobě, a to vzhledem kpraktickým důsledkům.
 11. N. Vostrá upozornila na skutečnost, že zasílání obsáhlých materiálů často zahlcuje fakultní server.
 12. Dr. Pelikán navrhl, chápat jako úzus to, že materiály kbodům, které přecházejí zjednoho jednání AS do druhého, nebudou podruhé množeny.

10) Návrh hlavních zásad personální politiky (původní bod 8 Návrhu programu 9. Zasedání AS)

 1. Vedení schůze se ujal Mgr. Voříšek, který krátce shrnul dosavadní výsledky jednání o Návrhu hlavních zásad personální politiky.
 2. Zdiskuse AS nad Návrhem hlavních zásad personální politiky – druhá verze vyplynula tato doporučení:

Ad 4)

 1. Nahradit znění 4. bodu textem: „Pracovní smlouvy odborných asistentů, kteří nedosáhli titulu PhD. a jejichž doktorské studium probíhá vsouladu sindividuálním studijním plánem, děkan prodlouží na základě žádosti vedoucího příslušné základní součásti FF UK. Pracovní smlouvy odborných asistentů, kteří nedosáhli titulu PhD. a jejichž doktorské studium neprobíhá vsouladu sindividuálním studijním plánem, nebudou prodlouženy a na příslušná místa budou vypsána výběrová řízení.“ Hlasování: 11 – 6 – 3, návrh byl přijat.
 2. Za slova „[…] příslušné základní součásti FF UK.“ Vsunout větu: „Stejný postup uplatní děkan vůči odborným asistentům, kteří odevzdali habilitační práci.“ Hlasování: 17 – 0- 3, návrh byl přijat.

Ad 5)

a) /Prodloužení tolerančního období na pět let/. Hlasování: 12 – 0 – 6, návrh byl přijat.

b) Text 3. věty děkanova návrhu nahradit textem Mgr. Adama: „Odborným asistentům, kteří dosáhli vědecké hodnosti PhD. nebo jejího uznávaného ekvivalentu a pracují na fakultě méně než 10 let, se přiznává desetiletá lhůta na zahájení habilitačního řízení. Tato lhůta se počítá: a) u pracovníků, kteří nastoupili do pracovního poměru na FF UK po získání titulu PhD., ode dne nástupu do pracovního poměru na fakultě; b) u pracovníků, kteří nastoupili do pracovního poměru na FF UK před získáním titulu PhD., ode dne dosažení vědecké hodnosti PhD.“ Hlasováno: 17 – 0 – 3, návrh byl přijat.

c) Návrh dr. Pelikána – odstavec uzvařít větou: „Toto ustanovení se nevztahuje na pracovníky FF UK, kterým do 8 let od vypršení smlouvy vznikne nárok na starobní důchod.“ Hlasováno: 18 – 0 – 2, návrh byl přijat.

Ad 6)

 1. Vypustit slova „zpravidla o 1 rok“ zprvní věty děkanova návrhu. Další znění bodu nahradit textem: „Prodloužení smlouvy se řídí délkou zahraničního pobytu. Poté může vedoucí základní součásti navrhnout prodloužení smlouvy nebo vypsání nového výběrového řízení na obsazení daného místa.“

  Hlasování: 21 – 0 – 0, návrh byl přijat.

 2. V poslední větě děkanova návrhu nahradit slova „zahraničních lektorátů“ slovy: „lektorátů pracovníků FF UK vzahraniční“.

Hlasování: 21 – 0 – 0, návrh byl přijat.

Ad 7)

Doplnit na konec děkanova návrhu text: „Pokud se vedoucí základní součásti rozhodne navrhnout neprodloužení pracovní smlouvy a volné místo neobsadit na základě výběrového řízení, je povinen do 4 měsíců před vypršením smlouvy informovat o svém návrhu příslušného akademického pracovníka fakulty a děkana fakulty. Svůj návrh je povinen zdůvodnit.“

Hlasování: 18 – 0 – 2, návrh byl přijat.

Ad 8)

Návrh vypustit celý bod 8 původního návrhu.

Hlasování: 11 – 5 – 3, návrh byl přijat.

Ad 9)

Způvodního děkanova návrhu vypustit slova: “ doporučení vedoucího příslušné základní součásti a“. Hlasování: 15 – 0 – 1, návrh byl přijat.

Ad 10)

Původní text děkanova návrhu vypustit.

Hlasování: 16 – 0 – 1, návrh byl přijat.

Ad preambule)

Doplnit text: „Fakulta bude usilovat o to, aby základní předměty zajišťovali pracovníci vhlavním či vedlejším pracovním poměru.“

Hlasování: 14 – 1 – 2, návrh byl přijat.

Celý text usnesení i snávrhy přijatými na minulém zasedání zní (vypouštěný text je znázorněn přeškrtnutým písmem, nový text tučně):

Usnesení č. 52: AS FF UK doporučuje vpředloženém materiálu Návrh hlavních zásad personální politiky FF UK – druhá verze následující změny:

Obecná doporučení:

 • Všude v textu zásad psát místo “ prodloužení“obnovení „.
 • Pasáže o časových limitech opatření a přechodných obdobích soustředit na závěr dokumentu do sekce Přechodná ustanovení.
 • AS FF UK doporučuje děkanovi, aby inicioval zařazení kategorie „odborný lektor“ v 8. platové třídě do universitního platového předpisu.

Zavedení dvou nových článků ve znění:

 • „Děkan se řídí výše uvedenými zásadami, pokud mu vedoucí základní součásti nenavrhne jiné, přesvědčivě zdůvodněné řešení.“

 • „Smlouvy na dobu určitou se uzavírají na 5 let. K uzavření smlouvy na kratší dobu je třeba přesvědčivě zdůvodněné žádosti vedoucího základní součásti. V případě žádosti vedoucího základní součásti o obnovení smlouvy na základě výjimky ze zásad podle bodu 3., 4. a 5. se smlouvy na dobu určitou uzavírají nejvýše na 3 roky.“

Ad preambule:

 • Doplnit větu: „Fakulta bude usilovat o to, aby základní předměty zajišťovali pracovníci vhlavním či vedlejším pracovním poměru.“

Ad 2.:

 • Celý bod vypustit, příslušné případy posuzovat podle stávajícího bodu 3.

Ad 3.:

 • Výraz “ školení studujících“ nahradit výrazem „působení“ .

 • Doplnit kritéria na „(vědecké monografie, články v odborných časopisech nebo recenzovaných sbornících, skripta a učebnice, příp. slovníky nebo edice)“

 • Doplnit předposlední větu: „Pro posouzení pedagogické činnosti rozhoduje období posledních 5 let , pro posouzení publikační činnosti období posledních pěti let a anotace nejvýznamnějších prací podle akreditačních podmínek .“

 • Nahradit poslední větu následující větou: „Pro posouzení si děkan vyžádá stanovisko odborné komise jmenované pro tento účel.“

Ad 4.:

 • Nahradit znění 4. bodu textem: „Pracovní smlouvy odborných asistentů, kteří nedosáhli titulu PhD. a jejichž doktorské studium probíhá vsouladu sindividuálním studijním plánem, děkan prodlouží na základě žádosti vedoucího příslušné základní součásti FF UK. Pracovní smlouvy odborných asistentů, kteří nedosáhli titulu PhD. a jejichž doktorské studium neprobíhá vsouladu sindividuálním studijním plánem, nebudou prodlouženy a na příslušná místa budou vypsána výběrová řízení.“
 • Doplnit větu: „Toto ustanovení se nevztahuje na pracovníky FF UK, kterým do 8 let od vypršení smlouvy vznikne nárok na starobní důchod.“

 • Za slova „[…] příslušné základní součásti FF UK.“ Vsunout větu: „Stejný postup uplatní děkan vůči odborným asistentům, kteří odevzdali habilitační práci.“

Ad 5.:

 • Prodloužit toleranční období na 5 let.
 • Nahradit třetí větu odstavce textem: „Odborným asistentům, kteří dosáhli vědecké hodnosti PhD. nebo jejího uznávaného ekvivalentu a pracují na fakultě méně než 10 let, se přiznává desetiletá lhůta na zahájení habilitačního řízení. Tato lhůta se počítá:

 1. u pracovníků, kteří nastoupili do pracovního poměru na UK FF po získání titulu PhD., ode dne nástupu do pracovního poměru na fakultě;
 2. u pracovníků, kteří nastoupili do pracovního poměru na UK FF před získáním titulu PhD., ode dne dosažení vědecké hodnosti PhD.“

 • Doplnit větu: „Toto ustanovení se nevztahuje na pracovníky FF UK, kterým do 8 let od vypršení smlouvy vznikne nárok na starobní důchod.“

Ad 6.:

 • Vypustit slova „zpravidla o 1 rok“ z první věty. Další znění bodu nahradit textem: „Prodloužení smlouvy se řídí délkou zahraničního pobytu. Poté může vedoucí základní součásti navrhnout prodloužení smlouvy nebo vypsání nového výběrového řízení na obsazení daného místa.“
 • V poslední větě nahradit slova „zahraničních lektorátů“ slovy „lektorátů pracovníků FF UK v zahraničí“ .

Ad 7.:

 • Doplnit větu: „Pokud se vedoucí ZS rozhodne navrhnout neprodloužení pracovní smlouvy a volné místo neobsadit na základě výběrového řízení je povinen do 4 měsíců před vypršením smlouvy informovat o svém návrhu příslušného akademického pracovníka fakulty a děkana fakulty. Svůj návrh je povinen zdůvodnit.“

Ad 8.:

 • Vypustit bod 8.

Ad 9.:

 • Vypustit slova „doporučení vedoucího příslušné základní součásti a“ .

Ad 10.:

 • Vypustit bod 10.

AS dále přijal toto usnesení:

Usnesení č. 53: AS FF UK souhlasí spředloženým Návrhem hlavních zásad personální politiky FF UK – druhá verze se změnami, které vyplývají zpřijatých doporučení.

Hlasování: 16 – 0 – 1, usnesení bylo přijato.

Předseda AS poté ukončil zasedání, neboť akademický senát přestal být usnášení schopným.

Zapsali: dr. Wiendl, V. Cvrček

Kontroloval: dr. J. Pelikán

AS FF UK schválil dne: 12.12.2002