Volební období 2002-2004

Zpráva o činnosti inventarizační komise pro AS FF

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Dne 5. 9. 2000 svým dopisem č.j. 3813/ST/2000 předal tajemník fakulty děkanovi UK FF návrh na složení inventarizační komise, a to takto:
PhDr. Jiří Hasil – předseda
PhDr. Eva Bratková – členka
PhDr. Drahomíra Čáslavská – členka
PhDr. Nea Nováková – členka
Marie Provazníková – členka
PhDr. Ivana Šnýdrová – členka.
Dne 26. 10. 2000 dopisem č.j. 3866/ST/2000 adresovaným předsedovi inventarizační komise Dr. Hasilovi sdělil tajemník fakulty, že podal děkanovi fakulty návrh na složení nové inventarizační komise.
Dne 30. 4. 2002 odeslal děkan fakulty dopis č.j. 36/SD/2002 PhDr. Jiřímu Hasilovi, v němž mu oficiálně sděluje, že jej podle čl. 11, odst. 3 Statutu FF UK jmenuje předsedou inventarizační komise FF UK s účinností od 1. 5. 2002.
Nová fakultní inventarizační komise se ujala své funkce v říjnu roku 2000 a od této doby fakticky provádí inventarizaci majetku UK FF, a to v souladu s platnými předpisy a na základě pokynů tajemníka fakulty. Pracuje ve složení PhDr. Jiří Hasil – předseda a členové: PhDr. Drahomíra Čáslavská, pí. Milena Ničová a pí. Marie Provazníková. Skutečně provedla inventarizaci majetku za rok 2000, 2001 a 2002.
Náplní práce fakultní inventarizační komise (podle posledních pokynů rektora UK ústřední inventarizační komise na UK FF) je:
– zabývat se otázkami zabezpečení majetku na UK FF;
– na základě příkazu tajemníka UK FF připravovat a průběžně kontrolovat cyklické inventury majetku UK FF;
– zpracovávat podklady pro odpisové řízení a vyřazování zastaralých předmětů;
– zpracovávat podklady pro řízení náhradové komise v případě zjištěných ztrát;
– provádět ve spolupráci s hospodářským oddělením cyklické kontroly pokladní hotovosti;
– sledovat zpracování a navrhovat potřebné inovace hospodářských předpisů vztahujících se ke správě hmotných předmětů.
Ústřední inventarizační komise UK FF při své činnosti účinně a efektivně spolupracuje s pracovnicí hospodářského odd. fakulty pí. Evou Miradovou, pověřenou agendou správy majetku. Pí. Miradová v úzké součinnosti s komisí provádí faktickou evidenci majetku a připravuje potřebné podklady pro provádění cyklických inventur.
Ústřední inventarizační komise se pravidelně dvakrát do roka schází ke svému jednání, na němž řeší aktuální otázky správy majetku fakulty, což jsou především návrhy na odpis a následnou likvidaci nepotřebného, fyzicky či morálně opotřebovaného majetku, návrhy na odpis a náhrady za ztracený a odcizený majetek a také příprava cyklických inventur. Práci ústřední inventarizační komise komplikovala skutečnost, že převážnou část jejího funkčního období na fakultě nebyla jmenována likvidační komise, která by prováděla faktickou likvidaci odepsaného majetku. Ústřední inventarizační komise rovněž na základě pokynů tajemníka fakulty připravovala provádění pravidelných ročních inventarizací, zajišťovala školení dílčích inventarizačních komisí, metodicky je řídila, ve spolupráci s pí. Miradovou sumarizovala výsledky inventarizace dílčích inventarizačních komisí a zpracovávala uzávěrky cyklických inventarizací, jež předkládala děkanovi a tajemníkovi fakulty.
Své úkoly se ústřední inventarizační komise snažila řádně plnit.PhDr. Jiří Hasil
předseda
Ústřední inventarizační komise UK FFV Praze dne 16. 1. 2003