Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Vážený pan

doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

Z D E

V Praze, 24. 2. 2003

Vážený pane docente,

jako předkladatele Výroční zprávy o činnosti FF UK za období 1. 2. 2002 – 31. 1. 2003 si Vás dovoluji seznámit s usneseními, které přijal k tomuto materiálu AS FF UK na zasedání dne 13. února 2003:

[61/13]

AS FF UK vyzývá členy AS a akademické obce, aby do 21.2.2003 předali předsednictvu AS FF UK v písemné a elektronické podobě připomínky k Výroční zprávě o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za období 1. února 2002 – 31. ledna 2003. AS FF UK pověřuje předsednictvo AS, aby tyto připomínky do 25.2.2003 předalo předkladateli výroční zprávy. Hlasování: 16-0-0.

[62/13]

AS FF UK vyzývá předkladatele Výroční zprávy o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za období 1. února 2002 – 31. ledna 2003, aby upravil tuto zprávu na základě připomínek členů akademické obce FF UK. Hlasování: 16-0-0.

Zároveň Vám v příloze zasílám připomínky členů akademické obce FF UK k Výroční zprávě o činnosti FF UK za období 1. 2. 2002 – 31. 1. 2003.

S pozdravem

Jan Pelikán