Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo Akademického senátu
Filozofické fakulty UKV Praze dne 6. března 2002Vážení kolegové,podle §58 odst. 2 zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy základ pro výpočet poplatků spojených se studiem ve výši 2 737,- Kč, platný pro akademický rok 2003/2004. V návaznosti dle čl. 1 změny přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy navrhuji určit výši poplatku pro studenty, kterým vznikne povinnost hradit poplatky v akademickém roce 2003/2004, takto:
1. Poplatek za delší studium (§ 58/3 zák. č. 111/98 Sb., a čl. 1/2a změny přílohy č.6 Statutu UK)
a) studijní programy filologie, učitelství (koeficient 1,2) 1946,- Kč měsíčně
b) ostatní studijní programy (koeficient 1,0) 1642,- Kč měsíčně.2/ Poplatek za další studijní program (§ 58/4 zák. č. 111/98 Sb., a čl. 1/2b) změny
přílohy č.6 Statutu UK)
a) studijní programy filologie, učitelství (koeficient 1,2) 1946,- Kč za rok studia
b) ostatní studijní programy (koeficient 1,0) 1642,- Kč za rok studia.3/ Poplatek za studium v cizím jazyce (§ 58/5 zák. č. 111/98 Sb., a čl. 1/3 změny
přílohy č.6 Statutu UK) – pokud je obor akreditován v cizím jazyce:
25 000,– USD za rok studia.4/ Poplatek za přijímací řízení pro ak. rok 2004/2005: 500,- Kč.Vzhledem k tomu, že dle čl. 33 Statutu UK výši poplatků určuje děkan fakulty po vyjádření akademického senátu fakulty, prosím o projednání tohoto návrhu.Se srdečným pozdravem
Jaroslav Vacek
děkan