ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh na změnu WWW stránek

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

O akademickém senátu

Postavení Akademického senátu FF UK

Hlavní pravomoci AS FF UK

Jak se obrátit na akademický senát

Kontakt

Postavení Akademického senátu FF UK

Akademický senát je samosprávným zastupitelským orgánem filozofické fakulty. Senát a jeho členové jsou za svou činnost odpovědní akademické obci.

Pravomoci a povinnosti senátu upravuje Zákon č. 111/98 o vysokých školách (zejména 25-27), Statut UK (zejména články 6, 8 a 19), popřípadě další vnitřní předpisy UK , a Statut FF UK , případně další vnitřní předpisy fakulty . Jednání senátu se řídí Volebním a jednacím řádem AS FF UK .

Akademický senát FF UK má 31 členů, z toho 16 z řad akademických pracovníků a 15 z řad studentů. Je volen na dva roky.

Výkonným orgánem senátu je pětičlenné předsednictvo , jehož pravomoci a povinnosti upravuje Volební a jednací řád AS FF UK . Zápisy z jednání předsednictva jsou zveřejňovány na internetu.

Zasedání senátu jsou veřejně přístupná, harmonogram zasedání je zveřejněn na úřední desce a na internetu. Zápisy ze zasedání a výpis usnesení jsou zveřejňovány na úřední desce a na internetu. Písemné podklady k jednání jsou rovněž zveřejňovány na internetu.

Členové akademické obce mají právo navrhovat senátu změnu vnitřních předpisů. Dále mají právo obracet se na akademický senát nebo na jeho členy s dotazy, návrhy, připomínkami a stížnostmi ; lhůta pro vyřízení je 30 dnů. Členové akademické obce a zaměstnanci fakulty se mohou obracet na akademický senát se sporem, pokud se již předtím pokusili řešit situaci jiným způsobem (např. stížností přímému nadřízenému, děkanovi apod.). Členové akademické obce mají právo na udělení slova na zasedání senátu. AS FF UK zřídil rovněž diskusní stránky otevřené všem členům akademické obce.

Hlavní pravomoci AS FF UK

Úplný a závazný popis pravomocí AS FF UK obsahuje vysokoškolský zákon , vnitřní předpisy UKvnitřní předpisy FF UK . Zde podáváme pouze přehled nejdůležitějších pravomocí:

Senát navrhuje rektorovi jmenování děkana, popřípadě podává návrh na odvolání děkana z funkce.

Senát rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí rozdělení nebo zrušení základních součástí fakulty a o zřízení fakultních komisí.

Senát schvaluje:

– dlouhodobý záměr fakulty (předkládá děkan)

– hodnocení činnosti fakulty (předkládá děkan)

– výroční zprávy o činnosti a o hospodaření fakulty (předkládá děkan)

– výroční zprávu akademického senátu (předkádá předsednictvo)

– návrhy vnitřních předpisů fakulty a jejich změn

– rozpočet fakulty (předkládá děkan)

– podmínky přijímacího řízení na fakultu (předkládá děkan)

– návrh děkana na jmenování či odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise

Návrhy vnitřních předpisů podléhají dalšímu schválení Akademickým senátem UK a registraci ministerstvem.

Senát se vyjadřuje:

– k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany nebo tajemníka fakulty

– k návrhu děkana na jmenování předsedů fakultních komisí

– k návrhům studijních programů – akreditací (předkládá děkan)

– k návrhům studijních plánů (předkládá děkan)

– k návrhům děkana na stanovení výše poplatků za studium

– k návrhům děkana na stanovení výše doktorandského stipendia

Kromě otázek stanovených vnitřními předpisy univerzity a fakulty si senát může vyhradit právo vyjadřovat se i k dalším otázkám. Usnesení senátu ve věcech, které spadají do výlučné působnosti děkana, mají povahu doporučení.

Jak se obrátit na akademický senát

Podnět je třeba adresovat AS FF UK. Podnět nejprve projedná předsednictvo AS, které připravuje návrh programu a podklady pro zasedání senátu. Senát rozhoduje na základě písemných materiálů, které je nutné doručit předsednictvu AS nejpozději 10 dní před zasedáním senátu. Podklady musí být předány v elektronické i písemné podobě . Případnou výjimku může povolit předsednictvo pouze v mimořádných případech, které nesnesou odkladu. Případný návrh usnesení je rovněž nutné připravit v písemné formě. Předsednictvo může rozhodnout, že podklady od předkladatele nejsou dostatečné a požádat o jejich doplnění do příštího zasedání senátu.

K projednání návrhu vnitřních předpisů je nezbytné písemné stanovisko legislativní komise ; k projednání změn Studijního a zkušebního řádu, návrhu studijního programu nebo návrhu studijního plánu je nezbytné písemné stanovisko studijní komise ; k projednání návrhu rozpočtu a výroční zprávy o hospodaření fakulty je nezbytné písemné stanovisko hospodářské komise . Aby se předešlo zpožděním při projednávání, doporučujeme konzultovat vhodný harmonogram předložení výše uvedených materiálů s předsednictvem AS nebo s předsedou příslušné komise.

Kontakt:

Akademický senát FF UK

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

e-mail: AS@ff.cuni.cz

domovská stránka: http://senat.ff.cuni.cz/