Minulá volební období

USNESENÍ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Usnesení z 8. jednání AS FF UK ze dne 9.12. 2004
Usnesení z 25. jednání AS FF UK ze dne 11.3.2004
Usnesení z 24. jednání AS FF UK ze dne 12.2.2004


Usnesení z 8. jednání AS FF UK ze dne 9.12. 2004

[88/8]

a) AS FF UK v Praze blahopřeje kolegyni Miriam Jevíkové k jejímu osvobození a návratu do vlasti. Hlasování: 22-0-0.

b) AS FF UK děkuje všem osobnostem a institucím Ruské federace, České republiky a Slovenské republiky, které se o toto osvobození zasloužily. Hlasování: 15-1-6.

[89/8]

AS FF UK bere na vědomí informaci o jednání AS UK o zásadách odměňování pracovníků UK, jak je z pověření členky AS UK prof. Dohalské přednesl pan kolega Pilný.

Hlasování: 21-0-0.

[90/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijní obor sinologie (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0.

[91/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu filologie, studijní obor sinologie (prezenční jednooborové studium).

Hlasování: 22-0-0.

[92/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijní obor východoevropská studia se specializací (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0

[93/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu filologie, studijní obor východoevropská studia se specializací (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0

[94/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu filologie, studijní obor románské jazyky (prezenční studium, kombinované studium).

Hlasování: 22-0-0.

[95/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu logika, studijní obor logika (prezenční studium, kombinované studium). Hlasování: 22-0-0.

[96/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu historické vědy, studijní obor pravěká a středověká archeologie (prezenční studium, kombinované studium). Hlasování: 22-0-0.

[97/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu politologie, studijní obor politologie (prezenční dvouoborové studium).

Hlasování: 21-0-1.

[98/8]

AS FF UK nemá námitek proti akreditaci bakalářského studijního programu logika, studijní obor logika (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0.

[99/8]

AS FF UK nemá námitek proti akreditaci magisterského navazujícího studijního programu logika, studijní obor logika (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0.

[100/8]

AS FF UK bere na vědomí zprávu dílčí volební komise FF UK o průběhu a výsledcích voleb do AS UK. Hlasování: 22-0-0.

[101/8]

AS FF UK bere na vědomí stanovisko legislativní komise ke členství neakademických pracovníků FF UK v komisích fakulty. Hlasování: 23-0-0 .

[102/8]

AS FF UK bere na vědomí harmonogram schůzí AS FF UK a PAS FF UK pro rok 2005.

Hlasování: 23-0-0.

[102/8]

AS FF UK pověřuje předsednictvo AS FF UK, aby sledovalo přípravu rozpočtu FF UK a informovalo AS FF UK na únorovém jednání o situaci. Hlasování: 17-0-6.

[103/8]

AS FF UK ukládá PAS, aby požádalo právní oddělení rektorátu o rozbor vymezení zveřejňování informací pro veřejnost tak, jak je upravena v Jednacím a Volebním řádu FF UK a Statutu FF UK. AS FF UK následně vydá výklad v souladu s článkem 59 Statutu FF UK.

Hlasování: 19-0-3.

[104/8]

AS FF UK doporučuje vedení fakulty zvážit dosavadní prezentaci fakulty navenek. AS FF UK doporučuje vedení fakulty při zveřejňování informací maximální míru otevřenosti.

Hlasování: 13-0-9.

[105/8]

AS FF UK souhlasí se záměrem vedení fakulty umožnit přístup na všechny webové stránky fakulty bez omezení na umístění klientského počítače, a bere na vědomí, že přístup na některé webové stránky fakulty bude omezen pouze na členy akademické obce FF UK, pokud by jejich zveřejnění bylo v rozporu s vnitřními předpisy fakulty nebo vyššími právními předpisy.

Hlasování: 21-0-1.

[106/8]

AS FF UK žádá proděkanku pro studijní záležitosti o vysvětlení, proč při realizování evaluace za LS 2004 nebylo přihlédnuto k návrhům vypracovaným Evaluační komisí.

Hlasování: 15-0-3.

[107/8]

AS FF UK žádá proděkanku pro studijní záležitosti, aby na únorovém zasedání AS informovala senát o dalších plánech vedení fakulty pro realizaci hodnocení výuky studenty.

Hlasování: 18-0-0.

Usnesení z 25. jednání AS FF UK ze dne 11.3.2004

[163/25]

AS FF UK schvaluje návrh na doplnění podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005. Hlasování: 15-0-1.

[164/25]

AS FF UK bere na vědomí zprávu proděkanky doc. Králové o odebrání akreditace oborů koreanistika a jednooborová hungaristika. Hlasování: 15-0-1.

[165/25]

AS FF UK schvaluje návrh na výši doktorandských stipendií pro období březen září 2004. Hlasování: 15-0-1.

[166/25]

AS FF UK schvaluje návrh na výši poplatků za studium pro akademický rok 2004/2005. Hlasování: 15-0-1.

[167/25]

AS FF UK nemá námitek proti návrhům akreditací oborů: čeština pro cizince (magisterské jednooborové pětileté, na dostudování), hebraistika (magisterské jednooborové pětileté, na dostudování), hindština a urdština (magisterské jednooborové pětileté, na dostudování), indonéština (magisterské jednooborové pětileté, na dostudování), slovakistika (magisterské jednooborové pětileté, na dostudování), tamilština (magisterské jednooborové pětileté, na dostudování). Hlasování: 16-0-0.

Usnesení z 24. jednání AS FF UK ze dne 12.2.2004

[155/24]

AS FF UK nemá námitek k dílčí úpravě studijního plánu oboru Filmová věda podle předloženého návrhu vedením fakulty. Hlasování: 17-0-1

[156/24]

AS FF UK schvaluje návrh změny Studijního a zkušebního řádu předloženým vedením fakulty po zapracování dílčích úprav v čl. 7/3 („…v prvním cyklu magisterského studia a v bakalářském studiu…). Hlasování: 18-0-1

[157/24]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu As FF UK za rok 2003 předloženou PAS FF UK se zapracováním dílčích změn v čl.4/2, 4/4, 4/6. Hlasování: 17-0-1

[158/24]

AS FF UK schvaluje návrh Volebního a jednacího řádu FF UK předloženého Legislativní komisí se zapracováním schválených změn (4/4 místoxmísta , 4/8 vypustit : kandidát předloží…charakteristiku svého působení na univerzitě.. ). Hlasování: 17-0-0

[159/24]

AS FF UK děkuje Janu Bártovi a Václavu Cvrčkovi za zpracování návrhu Volebního a jednacího řádu FF UK. Hlasování: 16-1-0

[160/24]

AS FF UK bere na vědomí zprávu komise pro analýzu personální politiky na Ústavu Dálného východu. Hlasování: 14-2-1

[161/24]

AS FF UK bere na vědomí vyjádření vedení FF UK k podnětu prof. Bouzka.

Hlasování: 17-0-0