Minulá volební období

Zápis z schůze konané dne 17. 10. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

přítomni: G. Cadorini, J. Pelikán, M. Téra, M. Voříšek, J. Wiendl1/ PAS vyslovilo nespokojenost s tím, že M. Téra nevyhotovil v určené lhůtě zápis z minulého PAS. Uložilo M.
Térovi, aby zápis zpracoval do 21. 10. 2002.
2/ M. Voříšek informoval o přípravě zápisu z jednání pléna AS FF UK. Požádal J. Wiendla, aby dopracoval do konceptu
zápisu pasáže týkající se diskuse mezi M. Voříškem a prof. Uličným.
3/ G. Cadorini informoval o přípravě sdělení informující akademickou obec o organizaci a termínu voleb kandidáta na
děkana FF UK.
4/ J. Pelikán informoval o průběhu výběrového řízení na místo vedoucího zahraničního oddělení. Konstatoval, že
průběh výběrového řízení naznačil, že za stávajících platových podmínek nemá FF UK dostatek kvalitních zájemců na
uvolněná místa vedoucích pracovníků administrativního aparátu.
5/ J. Pelikán informoval o rozhodnutí kolegia děkana schválit změnu názvu Ústavu starého Předního východu a
srovnávací jazykovědy na Ústav srovnávací jazykovědy. G. Cadorrini, J. Wiendl a M. Voříšek konstatovali, že změna
názvu je případná a nemůže vyvolat žádné negativní implikace.
6/ PAS se dále zabývalo podnětem prof. Uličného. Projednávání tohoto bodu se nezúčastnil M. Voříšek. Členové PAS
obšírně prodiskutovali podnět prof. Uličného. Nedomnívají se, že by se Mgr. M. Voříšek na minulém zasedání pléna
místopředseda AS FF dopustil jakéhokoliv pochybení, tím méně pomluvy. PAS rozhodlo zařadit podnět prof. Uličného
jako zvláštní bod na program nadcházejícího mimořádného zasedání AS FF UK.
7/ PAS schválilo program mimořádného zasedání AS FF UK.Zapsal: Michal Téra
Kontroloval: Jan Pelikán