Minulá volební období

Zápis z 11. schůze konané dne 26. 9. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: dr.Cadorini, dr.Pelikán, M.Voříšek
Omluveni: M.Téra, dr.Wiendl
Host: dr.J.Herman, proděkan pro bakalářské a magisterské studium1. PAS uložilo M.Térovi, aby přepracoval zápisy z 8. a 9. zasedání předsednictva.
2. Předsednictvo schválilo harmonogram jednání PAS pro zbytek roku 2002. Bude zasedat vždy ve čtvrtek od 14:15, dva týdny před řádným zasedáním AS FF UK a jeden týden po něm.
3. PAS se zabývalo problémem zveřejňování zápisu z jednání AS na nástěnkách v Celetné ul. 20 a na Větrníku. Doporučuje při příští úpravě Volebního a jednacího řádu AS FF UK změnit znění čl.13 odst. 3 na „Zápis se zveřejňuje do 7 dnů po schválení senátem na úřední desce.“
4. Předsednictvo v souladu s čl.4 odst.6 Volebního a jednacího řádu AS FF UK stanovilo, že volba kandidáta na funkci děkana FF UK se uskuteční 12.prosince 2002 od 13:30 hodin. Eventuální nová volba (nezíská-li žádný z kandidátů potřebný počet hlasů) by se předpokládala 9.ledna 2003 se lhůtou pro podávání kandidátů do 27.prosince 2002.
5. V souladu s čl.4 odst.6 a čl.10 odst.2 Volebního a jednacího řádu AS FF UK svolává předsednictvo předvolební zasedání AS FF UK na 28.listopadu 2002 od 14 hodin.
6. Dr.Cadorini byl pověřen zajistit ve spolupráci s volební komisí, aby byla akademická obec dostatečně informována o nadcházející volbě kandidáta na děkana.
7. PAS se dále věnovalo programu příštího zasedání AS:
8. PAS diskutovalo s proděkanem dr.Hermanem o konkrétním postupu při schvalování podmínek přijímacího řízení. Dr.Herman informoval předsednictvo, že příprava návrhu podmínek je ve finální fázi (základní součásti dodají své návrhy do 27.9.). Bylo dohodnuto, že kompletní návrh podmínek předloží p.proděkan do pondělí 30.9. tak, aby mohl být neprodleně zařazen mezi podklady pro jednání AS.
9. PAS vyjádřilo poděkování dr.Skoumalové za její námět, který souvisí s podnětem Mgr.Lainové. Prostřednictvím e-mailu budou s textem dr.Skoumalové seznámeni členové AS a členové studijní komise.
10. Předsednictvo rozhodlo vyžádat si písemné stanovisko p.děkana k podnětu dr.Müllerové (zajistí M.Voříšek) a zařadit podnět do návrhu programu příštího zasedání AS.
11. PAS rozhodlo zařadit do návrhu programu příštího jednání podnět prof.Uličného, který se týká stanoviska vedení fakulty ke koncepci studia.
12. Dr.Pelikán informoval PAS, že p.děkan přislíbil předložit návrh dopisu, jímž si děkan fakulty spolu s PAS vyžádá závěrečné zprávy tří zbývajících pracovních skupin z oboru historie (pro problémy personálního zabezpečení, pro problémy spolupráce historických ústavů při výuce a vědě, pro problémy representace studentů v komunikaci s ústavy). Návrh doposud nebyl předložen, předseda AS bude věc urgovat.
13. PAS konstatovalo, že proděkan doc.Vavroušek znovu nepředložil Zprávu pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu. Předsednictvo zařadilo informaci o přípravě zprávy do návrhu programu příštího zasedání AS.
14. PAS obdrželo výzvu předsedy AS UK, aby AS FF UK nominoval zástupce fakulty do Rady vysokých škol. Rozhodlo zařadit návrh delegáta FF UK do RVŠ do návrhu programu příštího zasedání AS FF UK.
15. Předsednictvo AS FF UK obdrželo resignaci Jana Bárty na posici zástupce AS v komisích pro výběrová řízení důvodu jeho delší nepřítomnosti v Praze. PAS proto zařadilo do návrhu programu příštího zasedání senátu doplnění zástupce AS v komisích pro výběrová řízení ve studijním programu Filologie – obory, jejichž garanty jsou prof.Vacek, doc.Králová a prof.Mouchová.V Praze 31.9.2002
Zapsal Michael Voříšek
Kontroloval J.Pelikán
Schváleno PAS dne 10.10.2002