ARCHIV PODKLADŮ

ARCHIV PODKLADŮ – Změna SZŘ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Univerzita Karlova vPraze

Filozofická fakulta

Vnitřní předpis,

kterým se mění Studijní a zkušební řád

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Část první

Změna Studijního a zkušebního řádu

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

  1. Do části II. Bakalářské a magisterské studium se před článek 6 vkládá

článek 5a – Přijímací řízení vtomto znění :

  1. Přijímání ke studiu na fakultě se řídí Řádem přijímacího řízení UK.
  2. Fakulta může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří již studují na FF UK, včetně termínu konání zvláštní přijímací zkoušky. Podrobnosti stanoví pro daný akademický rok opatření děkana.

  1. Článek 7, odst. 2 se doplňuje takto:

    Za písm.h) se vkládá písm.i ) v tomto znění:

    Bodové a hodinové limity podle čl. 7 odst. 2, písm.c) a f) jsou pro magisterské studium Studijního programu Učitelství pro střední školy navýšeny o předměty a povinné atestace zpedagogicko-psychologických disciplín.

  2. Článek 7, odst. 4 (odst. 5 podle změny SZŘ FF UK, jak ji schválil AS FF UK dne 11.4.2002 a předložil ke schválení AS UK) se ruší.
  3. Článek 9, odst. 11 se doplňuje takto:

Za druhou větu se vkládá nová věta: Součástí SZZK studijního programu Učitelství pro střední školy je obhajoba diplomové práceoboru (dvouoborové kombinace), jehož studijní plán je přímou součástí studijního plánu učitelství.

Část druhá

Účinnost

Bude doplněno po případném schválení návrhu senátem FF UK