Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh změny SZŘ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Univerzita Karlova vPraze

Filozofická fakulta


Vnitřní předpis,

kterým se mění Studijní a zkušební řád

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy


1. Dočásti II. Bakalářské a magisterské studium se před článek 6 vkládá článek 5a – Přijímací řízení vtomto znění:

1. Přijímání ke studiu na fakultě se řídí Řádem přijímacího řízení UK.

2. Fakulta může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů,kteří již studují na FF UK,včetně termínu konání zvláštní přijímací zkoušky (čl.3, odst. 6 a čl. 7, odst. 4 ŘPŘ UK). Podrobnosti stanoví pro daný akademický rok opatření děkana.

2. Článek 7, odst. 2 se doplňuje takto:

Za písm.h) se vkládá písm.i )v tomto znění:

Bodové a hodinové limity podle čl. 7 odst. 2, písm.c) a f) jsou pro magisterské studium Studijního programu Učitelství pro střední školy navýšeny o předměty a povinné atestace zpedagogicko-psychologických disciplín.

3. Článek 7, odst. 4 (odst. 5 podle změny SZŘ FF UK, jak ji schválil AS FF UK dne 11.4.2002 a předložil ke schválení AS UK) se ruší.

4. Článek 9, odst. 11 se doplňuje takto:

Za druhou větu se vkládá nová věta: Součástí SZZK studijního programu Učitelství pro střední školy je obhajoba diplomové práceoboru (dvouoborové kombinace), jehož studijní plán je přímou součástí studijního plánu učitelství.

5. Článek 2, odst. 4 se mění takto:

Za řádek„Dvouoborové magisterské studium“se vkládá nový řádek, který zní: „Studovat jen jeden obor dvouoborového studia může student pouze první rok po zápisu do studia.


  1. Článek6, odst.5 se mění takto (úplné nové znění článku):

Podmínkou pro zápis do každého dalšího studijního roku je dostatečný objem bodů dále stanovený tímto odstavcem, které student získá za atestace ve smyslu článku 8, odst. 1 od začátku studia do konce daného studijního roku. Pro studenty studující vprvním roce studia pouze jeden obor dvouoborového studia je současně podmínkou pro zápis do dalšího roku studia (dle čl. 6, odst. 1, písm, a SZŘ UK) přijetí na další obor, vjehož kombinaci sjiž studovaným oborem se student zapíše do druhého roku studia.který lze kombinovat s oborem, na němž již student studuje. Do dalšího roku studia bude zapsán jako student takto vytvořené kombinace.

bakalářské studium tříleté120 bodů
1. rok 40 bodů / tolerance 6 bodů
2. rok 80 bodů / tolerance 6 bodů
3. rok splnění studijního plánu
Analogicky se postupuje u speciálních bakalářských programů


bakalářské studium čtyřleté160 bodů
1. rok 40 bodů / tolerance 6 bodů
2. rok 80 bodů / tolerance 6 bodů
3. rok 120 bodů / tolerance 8 bodů
4. rok splnění studijního plánu


magisterské studium navazující na bakalářské60 bodů
1. rok 40 bodů / tolerance 6 bodů
2. rok splnění studijního plánu


magisterské studium jednooborové i dvouoborové:180 bodů
1. rok 40 bodů / tolerance 6 bodů
2. rok 80 bodů / tolerance 6 bodů
3. rok 120 bodů / tolerance 8 bodů
4. rok 160 bodů / tolerance 10 bodů
5. rok splnění studijního plánu


7. Za odstavec3 článku7 se vkládá novýodstavec4, který zní:

V každém akademickém roce musí základní součást zajišťující výuku oboru vypsat kurzy ukončené atestacemi v hodnotě nejméně 20 bodů u dvouoborového studia a 40 bodů u studia jednooborového tak, aby bylo možné složit všechny atestace stanovené studijním plánem nejpozději do konce standardní doby studia.

8. Stávající odstavec4 článku7 se přečísluje na odstavec5.


9. V čl.9, odst.2 se v první větě odstavce slova „studia oboru“ nahrazují slovy “ studijního plánu oboru.


10. Včl.9, odst.2 se třetí věta odstavce mění takto: “ Tato lhůta se počítá od zahájení studia oboru, nezapočítává se do ní doba přerušení studia a započítává se do ní počet let prohlášených za absolvované podle čl. 6, odst. 10.“


11. Včl.18, odst.1, písm.bse za slova „vyplývajících ze studijního programu“ vkládají slova„podle studijního a zkušebního řádu,“.


12. Včl.18, odst.1 se za písmenobe) vkládá písmenobf) vtomto znění:

„studující jeden obor dvouoborového studia podle čl. 2, odst. 4, písm. b) nesplní průběžnou kontrolu studia dle čl. 6, odst. 5 nebude přijat před zápisem do dalšího roku studia na další obor, jejž lze kombinovat s oborem, který již student studuje,“

13. Stávající písmeno bf) tohoto odstavce se přečísluje na písmeno bg).

Část druhá

Účinnost

Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Filozofické fakulty dne11.4.2002.

Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy vPraze.

Tento předpis nabývá účinnosti následujícím dnem po jeho platnosti.


PhDr. Jan Pelikán, CSc. Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

předseda AS UK FF děkan UK FF

Doc. RNDr. Václav Hampl, DrSc .

předseda AS UK