Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Příloha (Osobní výpověď studenta o stavu a dění na katedře komparatistiky)

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

vPraze 18. 3. 2002

Věc: Osobní výpověď studenta o stavu a dění na katedře komparatistiky.

Vážený pane děkane,

V poslední době Vám bylo doručeno několik dokumentů pojednávajících o stavu adění na katedře komparatistiky FFUK. Domnívám se, že obsah těchto dokumentů je tvořen lživými, účelově vytvořenými demagogickými konstrukcemi s cílem oklamat Váš úsudek vkauze „komparatistika“ a vytvořit tak možnost Vašeho případného nespravedlivého rozhodnutí v této věci.

Při vědomí vážnosti této situace Vás prosím, abyste věnoval pozornost také této mé osobní výpovědi o stavu na naší katedře.

Připomínám, že všechny teze, které níže v dopise uvádím, jsem ochoten kdykoliv akdekoliv potvrdit a doložit.

Cílem mého listu je, abyste si udělal sám svůj vlastní názor na to, zda jsou či nejsou na katedře komparatistiky dodržovány studijní předpisy. Zda je či není vztah kantorů ke studentům korektní. Zda je či není na katedře komparatistiky patrná snaha o co nejkvalitnější výkon vědecké i lektorské činnosti. Zda je či není na katedře komparatistiky vztah důvěry aspolupráce.

Já tvrdím, že ano a zde jsou teze a mé osobní zkušenosti, jimiž pro toto své tvrzení argumentuji:

Do prvního ročníku interního doktorského studia na katedře komparatistiky jsem nastoupil dne 1. 10. 2001 poté, co jsem dokončil magisterská studia na FF MU v Brně a poté, co jsem úspěšně složil přijímací zkoušky na cKOM.

Od prvního dne svého přijetí na katedru jsem byl veden svým školitelem panem doc. Zdeňkem Hrbatou i vedoucím katedry doc. Martinem Putnou k systematické vědecké práci. Svému školiteli, doc. Hrbatovi jsem povinen odevzdávat pravidelné zprávy o tom, jak pokračuje má činnost na disertační práci. Nad těmito dokumenty pak pravidelně probíhaly naše společné konzultace, při nichž mi můj školitel pomáhal řešit teoretické problémy aposkytoval mi odkazy na další relevantní literaturu. Pokud měl potřebné dokumenty ve svém osobním vlastnictví, nosil mi je přímo. Od prvního dne jsem měl rovněž neomezený přístup do katederní knihovny.

Svým školitelem i svým vedoucím katedry jsem byl podporován v návštěvě certifikovaných kurzů pořádaných FFUK pro doktorandy a pracovníky FFUK. Absolvoval jsem a získal tak postupně certifikáty z těchto kurzů: “ Jak dobře napsat článek pro vědecký časopis “ a “ Informační zdroje pro vědu a výzkum „.

Jak vedoucí katedry, doc. Martin Putna, tak i můj školitel doc. Zdeněk Hrbata mne cíleně vedli k publikační aktivitě, následkem čehož jsem již v prosinci 2001 napsal odborný článek, který právě nyní vychází v odborném časopise.

Text mého odborného článku si přečetli i ostatní členové katedry komparatistiky. Aode všech se mi dostalo jak podrobného hodnocení jednotlivých pasáží článku, odkazů na další literaturu, tipů k dalšímu zkoumání apod., což mi velmi pomohlo v mé další vědecké práci.

Když se můj školitel dozvěděl, že vedle interního PGS na komparatistice pokračuji ještě v externím PGS oboru estetika na FFMU v Brně, zajistil mi okamžitě kontakt na pana doc. Zusku z katedry estetiky FFUK.

Další člen katedry, PhDr. Jan Jandourek mi rovněž nabídl možnost publikovat. Domluvili jsme se na článku, který jsem vypracoval.

Jak můj školitel, tak i vedoucí katedry velmi ochotně podporovali mou tvůrčí aktivitu na projektu digitální knihovny „České texty elektronicky!“, souhlasili s tím, abych si další rozvoj a správu tohoto digitálního archivu zapsal jako jednu z povinností do svého individuálního studijního plánu. Na základě této skutečnosti pak vedoucí katedry doc. Martin Putna souhlasil s mým návrhem na nákup IT vybavení, které jsem pro svou činnost na tomto projektu nezbytně potřeboval. (CDwriter, CDROM média apod.) Toto jeho rozhodnutí mi umožnilo vysoce efektivní práci na projektu, jejímž výsledkem je, že projekt ČTE! je vsoučasné době největší volně přístupnou českou elektronickou knihovnou české beletrie vČR a na základě této aktivity budu v květnu tohoto roku vystupovat se svým příspěvkem oČTE! na konferenci o informačních zdrojích INFORUM 2002.

Tvrdím, že bez mimořádně vstřícného přístupu vedoucího katedry doc. Martina Putny a mého školitele doc. Zdeňka Hrbaty by se žádná z výše uvedených věcí nestala skutečností.

Rozhodně proto popírám tvrzení, že by vztahy na katedře byly deformované anezdravé.

Schůze katedry probíhají nejméně 1x měsíčně. A v mezičase formálních schůzí jsou jednotliví členové katedry komparatistiky v pravidelném telefonickém kontaktu.

Rovněž popírám, že by vztahy vedoucího katedry ke studentům byly nestandardní. (Myšleno v záporném slova smyslu). Tvrdím to i na základě srovnávání se stavem na katedrách na FFMU v Brně. Dokonce tvrdím, že jsem se dosud nikdy nesetkal s tak vstřícným přístupem vedení katedry ke studentům. Dosud nikde jsem se nesetkal s tak širokým prostorem pro diskusi, který je zde studentům poskytován. A dosud nikde jsem se nesetkal stak velkou a podrobnou informovaností studentů o dění na katedře. Pro mne osobně jsou to ukazatele velmi zdravého a otevřeného způsobu jednání a komunikace vedoucího katedry směrem ke studentům.

Během svého působení na cKOM jsem měl možnost mnohokrát diskutovat svedoucím katedry doc. Martinem Putnou o možnostech dalšího rozvoje cKOM. Těmto diskusím byli přítomni i další členové cKOM, včetně studentů. Během těchto schůzek se vedoucí katedry doc. Martin Putna vždy živě zajímal o názory a potřeby studentů; usiloval ozpětnou vazbu. Jeho jednání skutečně nemohu hodnotit jinak než jako maximálně přátelské, spravedlivé, otevřené a upřímné.

Během setkávání na katedře mi pan doc. Martin Putna, stejně jako můj školitel pan doc. Zdeněk Hrbata pravidelně poskytoval rady potřebné k tomu, abych uspěl ve své lektorské činnosti na cKOM; k tomu, aby má výuka byla kvalitní a studentům prospěšná. Učili mne sestavovat testy, vypracovávat hodnocení testů, radili mi s koncepcí semináře. Během těchto pracovních setkání jsem se nikdy nesetkal s jiným jejich záměrem než se záměrem maximálním způsobem vyjít vstříc studijním potřebám studentům cKOM. Během celého semestru se oba silně zajímali o dílčí výsledky mé lektorské činnosti, přemýšleli se mnou, jak studentům poskytnout co nejlepší pracovní podmínky k jejich další aktivitě, k jejich dalšímu rozvoji.

Po celou dobu mého lektorského působení rovněž dbali na to, abych nedopatřením či zneznalosti některého předpisu nějakým způsobem neporušil studijní řád. Já osobně jsem si ztoho učinil subjektivní názor, že pokud vedoucí katedry doc. Martin Putna kdy v minulosti porušil studijní řád (což on sám s lítostí přiznává), učinil tak rozhodně omylem a v dobré víře ve věcnou správnost svého jednání.

Vážený pane děkane, děkuji Vám za Vaši laskavou pozornost, s níž jste četl tento můj dopis.

S úctou,

Mgr. Vítězslav Praks