Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Podnět mgr. Velka

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akademický senát FF UK

Nám. J. Palacha 2

116 38 Praha 1

VPraze dne 12. května 2002

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

vzávěru minulého roku jsem seznámil AS FF UK se svými námitkami vůči výběrovému řízení na místo asistenta Ústavu českých dějin FF UK zúnora 2000 a ohradil jsem se proti jednání proděkana FF UK Prof. PhDr. A. Skřivana, CSc. a děkana FF UK Doc. RNDr. P. Koláře, CSc. AS FF UK se mým podnětem zabýval na svém mimořádném zasedání 29. listopadu 2001 a na základě projednání této záležitosti mne vyzval, abych se obrátil přímo na J.M. rektora UK. Současně akademický senát projevil přání být nadále o věci informován. Vsouladu sjednáním AS jsem J.M panu rektorovi podal odůvodněnou stížnost na průběh výběrového řízení, kterého jsem se účastnil. Dne 4. dubna 2002 jsem od pana rektora obdržel výsledek prošetření mé stížnosti, snímž si Vás dovoluji seznámit (viz příloha).

Na základě výsledku nestranného prošetření zmíněné záležitosti, který lze zajisté pokládat za novou a akademickému senátu dosud neznámou skutečnost, si dovoluji AS FF UK požádat, aby se znovu tímto případem zmanipulovaného výběrového řízení zabýval a případně zněj vyvodil odpovídající závěry. Rovněž si dovoluji AS FF UK požádat, aby jako samosprávný orgán akademické obce zvážil všechna možná opatření, která by do budoucna pokud možno zamezila podobným pochybením, která vposlední době zdaleka nejsou ojedinělá.

Spozdravem

Mgr. Luboš Velek

VLesíčku 8

150 00 Praha 5

REKTOR

UNIVERZITY KARLOVY

VPraze dne 4. dubna 2002

Č.j. 1817-02/I-1

Vážený pane magistře,

přešetřil jsem Vaši stížnost čj. 724 doručenou dne 5. února 2002 ve věci výběrového řízení na místo asistenta Ústav českých dějin Filozofické fakulty ze dne 28. února 2000.

Konstatuji, že od průběhu tohoto výběrového řízení do podání Vaší stížnosti proběhla neúměrně dlouhá doba a ve zdůvodnění velmi pozdního podání Vaší stížnosti, které jste uvedl, neshledávám věcné argumenty.

Pozdní podání stížnosti podstatně zkomplikovalo šetření vtéto věci a mj. způsobilo, že toto šetření bylo ukončeno později, než je při vyřizování včas podaných stížnosti obvyklé.

Na základě podrobného prošetření celé záležitosti konstatuji, že odůvodnění závěrů komise pro výběrové řízení je vrozporu sčl. 2 Řádu výběrového řízení UK. Komise nepodala odůvodnění konstatování, že jste nesplnil vyhlášené podmínky. Vzhledem kčl. 4 odst. 2 Řádu výběrového řízení mělo toto porušení předpisů ze strany komise vliv na výsledek výběrového řízení. Včinnosti komise jsem dále shledal další formální pochybení, která na výsledek výběrového řízení vliv neměla. Konstatuji, že vtéto části Vaší stížnost pokládám za důvodnou.

Zčl. 4 odst. 2 Řádu výběrového řízení UK nelze dovodit, že je vypisovatel povinen vypsat nové výběrové řízení, není-li vhodný uchazeč. Vcitovaném ustanovení se mu ukládá povinnost rozhodnout, zda toto nové řízení vypíše. Vtomto bodě není Vaše stížnost opodstatněná.

Pokud jde o ostatní části Vaší stížnosti, konstatuji, že jsou založeny na ústních svědectvích a zejména vzhledem kčasovému posunu je nelze prokázat.

Na základě výše uvedeného jsem vyzval děkana fakulty, aby

  1. vypsal nové výběrové řízení na osazení místa asistenta Ústav českých dějin Filozofické fakulty,
  2. vytknul předsedovi komise pochybení, ke kterým došlo vtomto výběrovém řízení,
  3. zajistil, aby při konání výběrových řízení na fakultě nedocházelo kpochybením.

Tímto pokládám Vaši stížnost za uzavřenou.

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Mgr. Luboš Velek, Praha 5

Na vědomí: Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., děkan FF