Minulá volební období

ZÁPIS ZE 17. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 27. 9. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS ZE 17. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 27. 9. 2001

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, H. Gladková, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, J. Králová, T. Kulka, J. Opatrný, Š. Balík, J. Jireš, K. Kočvarová, M. Kuchařík, P. Pabian, M. Pehr, I. Příbramská, K. Rathouská, J. B. Uhlíř, K. Veselá.
Omluveni: I. Ebelová, J. Gabrielová, E. Kašparová , J. Musil, W. Oerter, V. Zuska, P. Kubín, D. Toth, B. Sobotková, V. Vávrová.
Hosté: doc. PhDr. P. Vavroušek, PhDr. J. Herman, doc. PhDr. M. Procházka, prof. PhDr. J. Vacek, JUDr. Handzelová.

Návrh programu:

  1. Schválení programu jednání
  2. Návrh podmínek přijímacího řízení v roce 2002/03.

Jednání vedl místopředseda p. Petr Pabian. Úvodem komentoval materiály k jednání a připomněl, že zasedání završuje půlroční období, v němž se senát a vedení společně zabývaly podobou přijímacího řízení. Tlumočil omluvu p. děkana za nepřítomnost z důvodu zasedání vědecké rady UK.

1. Schválení programu jednání

Navržený program byl schválen bez připomínek. Hlasování: 17-0-0.

2. Návrh podmínek přijímacího řízení v roce 2002/03

Proděkan dr. J. Herman poděkoval senátu za mimořádné zasedání, vysoce ocenil poslední návrh rady garantů Filologie a komentoval předložený materiál: materiál si vyžádá ještě drobné technické úpravy, které budou zaslány předsednictvu, věcně se měnit nebude; dopracovány budou především talentové zkoušky HV a FV jako samostatné zkoušky 1. kola podle posledního návrhu pracovišť; návrh rady garantů Filologie je v materiálu zapracován, zbývá dořešit detaily. Dále komentoval rozdané tabulky směrných čísel pro přijetí na obory a mechanismus jejich odvození, minimální plánovaný počet všech přijatých bude stejný jako v roce 01.
Doc. M. Procházka uvedl návrh garantů spočívající ve společné části a výběru jednoho volitelného komponentu ze dvou (cizí jazyk nebo analýza textu) – uchazeč si volí na základě doporučení oboru a své úvahy (vybírá doporučený komponent toho oboru, v němž má podle svých představ největší naději na úspěch), oba komponenty budou řešeny formou umožňující strojové vyhodnocení; před odesláním materiálu na RUK bude provedena specifikace doporučeného komponentu u jednotlivých oborů. Proděkan dr. J. Herman doplnil, že uchazeč si volí pouze jeden komponent bez ohledu na počet svých přihlášek do filologických oborů.Diskuse:
2. 1. Obor Romistika – oborový nebo programový test: dr.J. Herman, prof. J. Vacek, doc. P. Vavroušek, Mgr. J.B. Uhlíř, doc. M. Procházka, dr. G. Cadorini, doc. J. Králová, dr. J. Kalivoda, dr. P. Boschek. Výsledkem diskuse byl návrh programového testu na obor. Hlasování: 17-0-1. Návrh byl přijat.2.2 Variantní programový filologický test pro cizince: proděkan dr. J. Herman uvedl problémy spojené s letošním testem pro cizince. Doc. M. Procházka navrhl rozšíření obecné části testu a prominutí části českého jazyka, doc. J. Králová upozornila, že část čeština zjišťuje filologické předpoklady a požadovaná pasivní kompetence je předpokladem pro studium. Dr. Z. Jettmarová navrhla zjednodušit znění v Podmínkách na „obecné předpoklady k filologickému studiu“ která tak pokrývá analytické i verbální schopnosti, a nechat propracování na tvůrcích testu. Dr. H. Gladková návrh podpořila. P. Pabian upřesnil, že půjde o změnu návrhu Podmínek v soupisu oborů od str. 11: místo částí 1-4 programového testu filologie bude struktura: část 1) test obecných předpokladů k filologickému studiu, část 2) volitelný komponent.
Hlasování: 16-1-1. Návrh byl přijat.2.3 Překladatelství a tlumočnictví: proděkan dr. J. Herman upozornil na problém časové dotace (8 hodin) pro oborové zkoušky PT. Doc. M. Procházka uvedl, že po znovuzvážení rada garantů na opodstatněném návrhu trvá. Proděkan souhlasí.2.4 Doc. A. Housková přednesla stanovisko SK k materiálu: komise musela zaujmout rychlé stanovisko, s návrhem souhlasí jako s kompromisem a konstatuje, že senátu je opět předložen v krajním termínu. Doc. M. Procházka informoval, že návrh pro Filologie byl připravován s předstihem a stojí za ním všichni garanti.2.5 Volitelný komponent programového testu Filologie a kombinace oborů: v diskusi p. proděkan Herman a doc. M. Procházka objasnili princip volitelného komponentu – obor s programovým testem doporučí jednu ze dvou možností (cizí jazyk (A,N,F,R) nebo strukturní analýza textu); hlásí-li se uchazeč na více filologických oborů a jejich doporučení se liší, pak si zvolí doporučení toho oboru, pro který má podle své úvahy nejlepší předpoklady. Tento postup je umožněn nově navrženým systémem samostatných přihlášek na obory a volnou kombinovatelností; oba volitelné komponenty zjišťují předpoklady k filologickému studiu.2.6 Vypisované obory: proděkan dr. J. Herman informoval, že oproti minulému návrhu byla z důvodů personálního zajištění vyřazena bengálština a dodatečně zařazena perština, kterou posílí zahraniční profesor.2.7 Snížení směrných čísel pro přijetí – Slavistika: na dotaz dr. H. Gladkové uvedl p. proděkan Herman, že fakultní směrné číslo odpovídá letošnímu roku a jako minimum počtu přijatých je závazné, je zde však potenciální prostor pro nárůst o cca 20-30 studentů. Doc. P. Vavroušek doplnil, že kritéria financování ze strany MŠMT známa nejsou a mění se, nicméně Novela otevřela možnost placeného studia pro uchazeče, kteří zkoušku udělají a nejsou přijati z důvodu směrného čísla. K. Veselá uvítala zmrazení nárůstu studentů z důvodu omezených kapacit učeben.2.8 Forma kombinovaného studia románských oborů: dr. Z. Jettmarová upozornila, že AK nepovolila kombinované studium u žádného filologického oboru na FF UK, proto doporučuje tuto formu z materiálu vyškrtnout. Proděkan dr. J. Herman uvedl, že rozhodnutí MŠMT fakulta dosud neobdržela. Z diskuse vzešel návrh vypustit kombinovanou formu u všech oborů romanistiky s tím, že může být dodatečně vypsána, bude-li stanovisko MŠMT kladné. Hlasování: 13-0-3. Návrh byl přijat.2.9 Termín prvního kola: dr. Z. Jettmarová navrhla, aby z důvodů časové rezervy bylo první kolo stanoveno na 1.- 8.6. Hlasování: 16-0-0. Návrh byl přijat.Usnesení č. 70: AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení na rok 2002/03 se zapracovanými připomínkami. Hlasování: 15-1-0. Návrh byl přijat.2. 10 Revize materiálu z hlediska nutných oprav: vznesené náměty proděkan dr. J. Herman přijal.Předsedkyně poděkovala p. Petru Pabianovi za řízení jednání a všem přítomným za účast na mimořádném zasedání.
Zapsala: M. Ničová
Kontrolovala: Z. Jettmarová
AS FF UK schválil dne: 8. 11. 2001