Minulá volební období

ZÁPIS ZE 14. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 14. 6. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS ZE 14. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 14. 6. 2001

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, H. Gladkova, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, E. Kašparová, J. Králová, J. Musil, J. Opatrný, V. Zuska, Š. Balík, P. Kubín, M. Kuchařík, P. Pabian, I. Příbramská, B. Sobotková, D. Toth, K. Veselá.
Omluveni: J. Jireš, K. Kočvarová, K. Rathouská J. B. Uhlíř, V. Vávrová, T. Kulka, W. Oerter, M. Pehr.
Hosté: doc. P. Kolář, děkan; doc. P. Vavroušek, dr. J. Herman, doc. J. Koťa, proděkani; ing. J. Pelc, tajemník; prof. M. Dohalská, dr. M. Hrubý (KTV), doc. L. Klusáková (ÚSD), dr. K. Stará (Zahr.odd.).

Návrh programu:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 3. Návrh rozpočtu FFUK na rok 2001.
 4. Návrh na složení Disciplinární komise FF UK.
 5. Návrhy změn vnitřních předpisů (SZŘ, Stipendijní řád, Statut).
 6. Návrh na stanovení poplatků spojených se studiem.
 7. Návrh na podporu mezinárodní vědecké spolupráce a mobility.
 8. Věcný záměr vnitrofakultního přijímacího řízení.
 9. Věcný záměr přijímacího řízení na rok 2002/03.
 10. Návrh na rozšíření internetové stránky AS FF UK.
 11. Informace k návrhu dlouhodobého záměru FF UK.
 12. Různé: Zpráva předsedy komise pro vědu k usnesení AS FF UK č. 51.

1. Schválení programu jednání

Návrhy změn: (1) dr. Jettmarová: vzhledem k tomu, že p. děkan přijde na jednání AS později, přesunout operativně bod 3 za bod 4, eventuálně dále.
Hlasování: 15-0-1.
(2) Dr. Jettmarová:
– body 8, 9, 11 budou určeny jen k projednání vzhledem k tomu, že porada vedoucích základních součástí se koná teprve 25.6.
– po této schůzce se AS sejde na mimořádném zasedání ještě před prázdninami, návrh termínu: 3.7. 2001 v 10,00.
– bod 10 se týká rozhodnutí PAS o zřízení elektronické veřejné konference na stránkách AS.
P. Pabian:
– hlasování o bodě 8 by mělo proběhnout ještě před prázdninami, aby mohlo vnitrofakultní přijímací řízení proběhnout již v září t.r.
AS FF UK schválil návrh programu s navrženou změnou. Hlasování: 18-0-0.

2. Kontrola zápisu z minulého zasedání

Připomínky nebyly uplatněny.
Zápis z 13. zasedání AS FF UK byl schválen. Hlasování: 18-0-0.

3. Návrh na složení disciplinární komise FF UK

Dr. Jettmarová uvedla písemný materiál p. děkana na jmenování předsedy, dalších členů a náhradníků disciplinární komise. K předloženému návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky.Usnesení č. 57: AS schvaluje návrh na složení disciplinární komise pro rok 2001. Hlasování: 15-0-3

4. Návrh změn vnitřních předpisů

AS jsou předloženy tyto návrhy: (1) úprava Studijního a zkušebního řádu (atestace za TV), (2) úprava Statutu, (3) návrh nového znění Stipendijního řádu.4.1. Úpravy podmínek atestací za tělesnou výchovu
K projednání toho bodu se na jednání AS dostavil vedoucí KTV dr. M. Hrubý. Dr. Ebelová, předsedkyně legislativní komise, uvedla materiál, který obsahuje dvě varianty možného řešení. Dr. Jettmarová rekapitulovala předchozí diskusi.
(1) Diskuse o tom, komu by měla být adresována žádost o změnu atestace: Dr. Ebelová: nastolila otázku, P. Pabian: všechny žádosti jsou adresovány děkanovi FF, dr. Jettmarová: děkan může svou pravomoc delegovat, dr. Kalivoda: vedoucímu základní součásti.
(2) Diskuse o smyslu žádosti: Proděkan Vavroušek: nastolil otázku, proč je v textu zavedena žádost; P. Pabian: jde o předchozí dohodu, cílem je evidence změn, neboť žádosti nelze nevyhovět. Dr. Kalivoda: navrhl revokovat předchozí usnesení AS o tomto bodě a nahradit žádost potvrzením vedoucí základní součásti o adekvátnosti nahrazujícího kursu (atestace, hodinová dotace). P. Pabian: tuto práci musí vykonávat studijní oddělení, smysl by to mělo jen v případě, že by se hodnotil výběr kursu též obsahově, důvod, proč původní usnesení AS obsahuje žádost byl zamezit podstatnějšímu odlivu účastníků TV. Dr. Kalivoda: tento důvod není relevantní, návrh na znění „na základě potvrzení vedoucího základní součásti“ nebo varianta 1, vedoucí KTV: formální překážka změny atestace je účelná.
Hlasování: varianta 2: 9-6-5,
varianta 1: 10-5-5.
Ani jedna z variant nezískala potřebnou většinu, tedy ani jedna z navrhovaných variant úpravy nebyla schválena, v platnosti zůstává stávající stav.(3) Diskuse o výsledku hlasování: P. Pabian: jakákoli změna je lepší, než stávající stav, návrh hlasovat o variantě, která získala více hlasů, proděkan Herman: sám princip nahrazení není zcela jasný (zvolená atestace by musela jít nad rámec daného studijního plánu, dr. Kalivoda: návrh vrátit se k problému, až bude předložen hlasovatelný návrh úpravy, Š. Balík: při hlasování si byli všichni vědomi, že neprojde-li některá z variant, zůstává v platnosti současný stav, P. Pabian: návrh hlasovat o odložení návrhu
Hlasování: 13-6-2. Další jednání o návrhu bylo odloženo.4.2. Návrh úpravy Statutu FF UK
Dr. Jettmarová uvedla návrh p. děkana na zrušení části IV., čl. 24, odstavec 2.Usnesení č. 58: AS FF UK schvaluje návrh na zrušení čl. 24, odst. 2 Statutu FF UK.
Hlasování: 21-0-0.4.3. Návrh nového znění Stipendijního řádu FF UK
Dr. Ebelová uvedla předložený návrh.
Diskuse: p. děkan: takto formulovaný návrh není kompatibilní s řádem UK v pasáži, kdy by se k opatření děkana měl vyjadřovat AS, P. Pabian: vyjádření AS neomezuje pravomoc děkana; ve stipendijních řádech jiných fakult a škol jsou přesně vypočítávány podmínky pro udělení stipendia, čímž prochází schválením senátu, podle navrhovaného znění stanoví podmínky děkan svým opatřením po jejich projednání v senátu. Hlasování: 18-0-2.Usnesení č. 59: AS FF UK schvaluje návrh nového znění Stipendijního řádu FF UK.
Hlasování: 18-0-2.4.4. Návrhy na změny Statutu FF UK
Předložený materiál uvedl dr. Kalivoda. Doporučil stanovisko komise hlasovat o jednotlivých změnách samostatně.
(1) Návrh změny čl. 11. Připomínky ani návrhy nebyly uplatněny. Hlasování 18-2-1.
(2) Návrh změny čl. 16, odst. 1. Dr. Kalivoda seznámil senát s meritem ohlasů, které legislativní komise obdržela, upozornil na předložené varianty nového znění. Dr. Jettmarová shrnula názory, které obdržela elektronickou poštou a získala z osobních kontaktů. Připomněla slib děkana FF na dvouletý rotační princip jmenování vedoucích základních součástí a na otevření diskuse k tomuto modelu zhruba půl roku před koncem stávajícího funkčního období vedoucích základních součástí.
Diskuse: Doc. Housková: varianty 2. a 3 si neodporují, var. 3 je přesnější. Návrh: vypustit z hlasování variantu č. 2, která vyšla pouze z diskuse, nikoli jako návrh konečného znění. Doc. Vavroušek: připomněl právní stanovisko MŠMT, že jde o otázku zákoníku práce a jakákoli omezení děkana v této věci jsou v rozporu s legislativou. P. Pabian: uvedl rozhodnutí AS UK, který rozpor se Zákoníkem práce neshledal. Proti sobě stojí dva právní názory. Děkan: AS UK neznal stanovisko MŠMT, jehož názor je oprávněný. Varianta č. 1 je otevřenější a čistší. P. Pabian: návrh hlasovat o úpravě stávajícího znění po větách, nikoliv o předložených variantách. Dr. Kalivoda: je nutno hlasovat nejprve o odstavcích, které ruší ve Statutu pojem organizační řád.
(3) Návrh změny čl. 16, odst. 5. K. Veselá: nedávno se ukázalo, že úprava postavení základních součástí a jejich vedoucích citelně chybí. Dotaz: mají jiné FF organizační řád? Hlasování 19-0-2
(4) Návrh změny čl. 20, odst. 3. Připomínky ani návrhy nebyly uplatněny. Hlasování 20-0-1.
(5) Návrh změny čl. 16, odst. 4. Dr. Jettmarová: stálo by za zvážení iniciovat zpracování organizačního řádu základních součástí ze strany vedení FF. Doc. Vavroušek: organizační řád má smysl u všech součástí. Doc. Kolář: nutno zvážit, neboť nelze stanovit nějaká kriteria, které součásti by OŘ měly mít a u kterých by to bylo fakultativní. Stanovení podrobností nežádoucím způsobem petrifikuje stávající stav. Doc. Housková: otázka, jak by se podíleli na přípravě OŘ studenti – OŘ se může stát výrazem konfliktu mezi učiteli a studenty. M. Kuchařík: pokud by OŘ navrhoval jen vedoucí zákl. součásti, může výrazně uplatnit svou autoritu, OŘ může vyvolat i konflikt mezi učiteli. Dr. Jettmarová: diskuse nezpochybňuje hlasování o bodu. Kalivoda: výsledek hlasování by měl být jednoznačný a perspektivní, praxe revokovaných změn není vhodná. Návrh hlasovat.
Hlasování 17-0-4.
(ad2) Dr. Kalivoda: návrh hlasovat nejprve o variantě 3. Dr. Jettmarová: dosavadní diskuse byla dostatečná. P. Pabian: návrh: hlasovat nejprve o vypuštění druhé věty z čl 16, odst. 1 („Podrobnosti stanoví Organizační řád, …“). Hlasování: 21-0-0.
(6) Dr. Kalivoda: další diskuse již jen o variantě 3. Hlasování: 10-4-7. Návrh znění nebyl schválen.AS FF UK schválil návrhy úprav Statutu FF UK, a to: čl. 11, odst. 2-5, čl. 16, odst. 4, čl. 16, odst. 5, čl. 20 odst. 3, čl. 16, odst. 1: vypuštění věty „Podrobnosti stanoví Organizační řád, který je vnitřním předpisem. (13)“.

5. Návrh rozpočtu FFUK na rok 2001

Předkládaný materiál uvedl p. děkan. Dr. Boschek konstatoval , že hospodářská komise měla na prostudování materiálu malý časový prostor a odkázal na zápis ze společného zasedání hospodářské komise, PAS a vedení FF UK ze dne 31.5. Komise návrh doporučila se zapracováním připomínek vznesených na společném jednání.
Diskuse:
(1) Dr. Ebelová: otázka efektivnosti prostředků na zabezpečení ostrahy hl. b., která objekt ale náležitě nestřeží. Doc. Kolář: podnětem se bude zabývat p. tajemník.
(2) Dr. Cadorini: otázka nájemného za objekt v Litomyšli. Doc. Vavroušek: Smlouva o placení nájemného je podepsána jen s obecním úřadem v Hostinném, s úřadem v Litomyšli je podobná smlouva teprve připravena, s nákladem je ale třeba v rozpočtu FF ještě počítat.
(3) Dr. Cadorini: otázka příplatku na stravování. Doc. Vavroušek: cílem úpravy bylo sjednotit příspěvek na různé druhy stravování.
(4) Prof. Opatrný: kladně zhodnotil zvýšení prostředků přidělených na nákup knih.
(5) Dr. Kalivoda: otázka plánování příjmů za celoživotní vzdělání podle Novely. Doc. Kolář: zatím s nimi v rozpočtu nelze počítat, je to vázáno na předpisy UK. FF s nimi do budoucna počítá, rozpracovávají se plány CŽV, v tomto směru se rozvíjí spolupráce s UK.
(6) Dr. Gladkova: výše rozpočtu na zahraniční styky: rozpor mezi deklarovanou snahou tyto styky rozšířit a plošným omezením krytí meziuniverzitních a mezifakultních dohod, problém fondu mobility UK, který pokrývá jen 1/3 plánovaných výdajů, čímž realizaci vlastně znemožňuje, pokud se na krytí nebude podílet i fakulta. Doc. Vavroušek: potvrdil, že meziuniverzitní dohody se podepisují bez finančního krytí. Celková suma prostředků na mezinárodní styky byla v rozpočtu FF navýšena. Vedení FF uvažuje o krytí 1/3 plánovaných výdajů aktivit v rámci fondu mobility.
(7) B. Sobotková: požadavek vyjmutí grantů z DČ, doplnění součtových položek (ing. Pelc: bude opraveno a doplněno), Dr. Jettmarová: zařazení poplatků za nadstandardní studium do HČD místo HČMD (doc. Vavroušek: zařazení doporučil kvestor, přesun do HČMD bude proveden, Z. Jettmarová: splátky půjček FKSP v řádce Odpisy je správné?; naplnění FRIMu – koresponduje návrh rozpočtu se záměrem naplňovat jej, jak se uvádí ve výroční zprávě?; položka Odpisy do výdajů nepatří (doc. Vavroušek: zařazení položky položky odpisů nenarušuje obsahový záměr vedení FF tyto peníze investovat, ing. Pelc: vyčlenění položky bylo provedeno kvůli přehlednosti), dr. Jettmarová: odstavec Granty v příjmech uvádí částku 1 mil. Kč, jen VZ jsou cca 13 mil. (doc. Vavroušek: součástí rozpočtu FF může být jen částka určená na režii, o zbytku rozhodují řešitelé autonomně), dr. Jettmarová: ve věci grantů uvést oba komentáře do souladu s tabulkou. P. Pabian: pro příští rok předložit k návrhu rozpočtu podrobný popis vybraných položek jako v minulém roce.Usnesení č. 60: AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2001 se zapracováním těchto připomínek: (1) doplnění součtových položek, (2) přesunutí položky „poplatky od studentů“ z HČD do HČMD, (3) sladění obsahu komentáře s rozpisem, (4) oprava hlavičky. Hlasování: 19-0-3.

6. Návrh na stanovení poplatků spojených se studiem.

Návrh uvedl p. děkan.
Diskuse:
(1) Dr. Cadorini: proč se navrhované sumy blíží horní přípustné hranici? Částka je dost vysoká. Dr. Jettmarová: MŠMT snižuje dotaci na studenty v nadstandardní době studia, poplatky se snaží tento nepoměr vyrovnat. P. Pabian: smyslem je přesun peněz od špatných studentů k dobrým, prostředky přijdou do stipendijního fondu. K relativní a absolutní výši částek se dále vyjádřili dr. Kalivoda, P. Pabian, doc. Vavroušek, dr. Jettmarová, doc. Kolář.
(2) B. Sobotková: otázka, zdali je na úrovni UK stanoven postup v případě, že student poplatek neplatí.
(3) Dr. Humpál: odkdy bude opatření platit? Doc. Kolář: od nového školního roku. Doc. Vavroušek: povinnost je dána zákonem z r. 1998, doba na to, aby se každý na placení mohl připravit, byla dosti dlouhá. Dr. Jettmarová: na jak dlouho bude stanovená částka platná? Doc. Kolář: částka se stanovuje pro každý akademický rok znovu, vychází ze základu, který každý rok stanoví MŠMT.Usnesení č. 61: AS FF UK schvaluje návrh na stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2001/2002. Hlasování: 17-1-0.

7. Návrh na podporu mezinárodní vědecké spolupráce a mobility

Dr. Jettmarová seznámila s materiály, které k této věci AS obdržel. Problematiku uvedla doc. Klusáková (činnosti spjaté s programem ERASMUS by měly mít evaluační hodnotu, spolupráce se zahraničními pracovišti je žádoucí a pro fakultu prioritní).
Diskuse:
(1) Přínos mezinárodní spolupráce: dr. Stará: mezinárodní styky vytvářejí reciproční možnosti i pro naše studenty při výjezdu do zahraničí, jde o významný přínos. Dr. Jettmarová: tuto prioritu sledují UK i MŠMT. Doc. Klusáková: cizojazyčná výuka by byla přínosná i pro naše studenty. Prof. Opatrný: cenným přínosem pro studenty je i zkušenost ze zahraničí. Dr. Humpál: mobilita učitelů je velmi žádoucí, měla by existovat možnost pedagogické náhrady na dobu výjezdu.
(2) Otázka akreditací: Doc. Koťa: nemáme akreditace na cizojazyčné studijní programy. Doc. Králová: nutno rozlišovat akreditaci a průběh výuky v cizích jazycích.
(3) Podpora mezinárodních styků: dr. Gladkova: nedostatečné zhodnocení podílu na mezinárodních stycích je součástí širšího problému partikularizace práce fakulty: je li mezinárodní spolupráce fakultní prioritou, musí být z úrovně vedení také podpořena. Mnoho problémů by mohl vyřešit anoncovaný software Student, který by poskytl velmi objektivní přehled činností až na úroveň jednotlivých pracovníků. Doc. Vavroušek: na programu se pracuje. Doc. Housková: rozsah mezinárodní výměny se bude rozrůstat, bude nutno vypracovat kritéria pro zhodnocení této práce v osobním ohodnocení. Dr. Jettmarová: chystá vedení FF nějakou formu podpory dlouhodobých výjezdů a práce v oblasti mobility? Doc. Kolář: vedení FF je podporovat bude, jde ale spíše o otázku dobré vůle, právně se nedají podmínky vytvořit.Diskuse k návrhu usnesení
(1) Doc. Klusáková stáhla svůj návrh usnesení, návrh PAS je vhodnější a výstižnější.
(2) Právní stránka usnesení: doc. Kolář: body 1: a 2. zasahují do pracovně právních vztahů, jejich garantem je pouze děkan. Dr. Gladková: problém dlouhodobých výjezdů není nový, týká se též vysílání lektorů. Pracovní smlouvy na dobu určitou a nemožnost garantovat návrat na stejné místo významně omezily zájem o výjezdy na lektoráty ze strany vysokoškolských učitelů. Doc. Klusáková: pro řešení chybí jakákoli opora v zákonných předpisech, je třeba otevřít širší diskusi. Dr. Řezník: s předpokladem návratu na stejné místo nelze operovat. Doc. Vavroušek: je třeba vyvolat iniciativu směrem k vyšším orgánům. Dr. Humpál: návaznost problému na definitivu. Doc. Housková: řešíme problém vlastního nedostatečného finančního ohodnocení.
(3) Formální připomínky: dr. Řezník: usnesení nesmí zasahovat do cizích kompetencí, v této formulaci je v rozporu s pravomocemi děkana. Doc. Kolář: nemůže se zavázat k plnění něčeho, pro co nemá právní podklad. Dr. Gladkova: usnesení může vyzvat vedení k tomu, aby zvážilo systémovou možnost ohodnocení činnosti, která je významná z hlediska celé fakulty.
(4) Přístup k řešení problému: doc. Klusáková: usnesení b) mělo zajistit systémové řešení několikaletých zahraničních výjezdů. Dr. Kalivoda: řešení má dva horizonty: v době před přijetím evaluace a vytvoření nástrojů v evaluaci (s jakými nástroji se počítá?). Doc. Kolář: vedení připravuje kritéria pro rozdělování prostředků na pracoviště.
(5) Dr. Jettmarová: návrh přesunout bod na příští zasedání. Usnesení k tomuto bodu připraví PAS do příštího zasedání AS: Hlasování17-0-0.

8. Věcný záměr vnitrofakultního přijímacího řízení

Proděkan Herman uvedl písemný materiál. Toto řízení by platilo pro stávající studenty, mělo by vytvořit situaci obdobnou učitelským oborům. Jde o akutní problém, odsunutí z programu by znamenalo nemožnost realizace již v příštím roce.
(1) P. Pabian: rozhodnutí má návaznost na poplatky za studium, je důležité, aby mohlo platit již letos, řeší také případy, kdy studentům nebyl schválen postup podle Prováděcího předpisu č. 5 ke Studijnímu řádu FF.
(2) K otázkám návaznosti na stávající podmínky studia se vyjádřili P. Pabian (rozdíl mezi rozšíření studia v rámci programu a mezi programy, dr. Gladkova (rozdíl mezi změnou oboru a rozšířením oboru).
(3) K otázkám možného ovlivnění přílivu studentů na obor se vyjádřili dr. Humpál (lze stanovit „vnitřní“ numerus clausus), P. Pabian (lze nastavit náročnost přijímacího řízení), dr. Herman (záleží zcela na přijímajícím pracovišti).
(4) K formulačním otázkám se vyjádřili dr. Humpál, dr. Herman, dr. Jettmarová, dr. Kalivoda. Z návrhu bude vypuštěno znění „ale pouze v řádném přijímacím řízení“ ve druhé větě druhého odstavce.
(5) Dr. Jettmarová navrhla přejít k hlasování o tom, zdali bude bod uzavřen hlasováním. Hlasování: 17-0-0. Navrhla ukončení diskuse. Hlasování: 16-1-0.Usnesení č. 62: AS FFUK schvaluje Věcný záměr vnitrofakultního přijímacího řízení se zapracovanými připomínkami. Hlasování: 16-1-0.

9. Věcný záměr přijímacího řízení na rok 2002/03

Dr. Herman uvedl stručně předložený materiál a navrhl soustředit diskusi zejména k bodu 2.2.
Diskuse.
(1) Koncepční otázky. Doc. Gabrielová: podpora přijímání do jednotlivých oborů a kombinovatelsnost studia určit až při zápisu. Nutno zvýšit počet programových písemek a věnovat větší pozornost přípravě testů. Možnost zavést pružné uplatňování numeru clausu v rámci přechodu do 2. kola přijímacího řízení. Dr. Kalivoda: tato úprava skrývá nebezpečí zneužití systému (možnost vyhnout se obtížným přijímacím zkouškám).
Doc. Housková : studijní komise věcný záměr podpořila.
(2) Návaznost na stávající stav. Doc. Kolář: v příštím roce již budou schváleny akreditace oborů, změny se budou týkat jen těch oborů, u kterých nastane nějaký pohyb. Doc. Koťa: informace o akreditacích jsou postupně zveřejňovány na serveru MŠMT. Dr. Kalivoda: problém návaznosti studia, problém bakalářského studia, který je na FF UK stanoven jako jednooborový. Dr. Herman: MU v Brně stanovila dvouoborovost bak. jako povinnou. K. Veselá: pojetí bak. jako studia zaměřeného k praxi. Doc. Zuska: „středoškolizace“ vysokého školství: všeobecné vzdělání zahrnuje stále vyšší patra školského systému. Doc. Koťa: je nutný kompromis, ani univerzity již dávno nejsou univerzální, jde o vystižení poměru obecného a zvláštního v předpokladech ke studiu.
(3) Organizační modely přijímacího řízení. Podpora modelu s jednou přijímací písemnou zkouškou na FF UK a návazné ústní oborové zkoušky (dr. Gladkova, dr. Cadorini). Nesouhlas: doc. Králová, K. Veselá; doc. Králová: pro různé obory jsou nutné různé předpoklady, společné kolo nemá smysl, B. Sobotková: 1. kolo má vypovídací hodnotu maturitní zkoušky, pokud by šlo o intepretaci textu, blížila by se koncepce talentovým zkouškám. K otázce koncepce písemné části se dále vyslovila K. Veselá (podpora modelu jednokolového PřŘ).
Závěr diskuse: Přijímacím řízením se bude zabývat AS na příštím zasedání. B. Sobotková: pozvat na příští zasedání garanty programů (B. Sobotková).

10. Návrh na rozšíření internetové stránky AS FF UK

Dr. Jettmarová odkázala na informaci v písemném materiálu.

11. Informace k návrhu dlouhodobého záměru FF UK.

Bod se přesouvá na příští zasedání AS.

12. Různé

Přijímání do doktorského studia. Doc. Koťa: vedení FF je nuceno stanovit dodatečně numerus clausus pro přijímání do doktorského studia, ze 155 přihlášek bude nutná redukce na 30-40%. Doc. Kolář: numerus clausus je stanoven pro celou UK, probíhá jednání s UK i jinými fakultami o možnosti získat další místa, případně o pokrytí z jiných zdrojů UK, v krajním případě i FF.

V Praze dne 14. 6. 2001

Zapsala: H. Gladkova
Kontroloval: Z. Jettmarová
Schválil AS FF UK dne 3. 7. 2001