Minulá volební období

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 11. 1. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 11. 1. 2001

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, E. Kašparová, J. Králová, J. Musil, J. Opatrný, V. Zuska, Š. Balík, J. Jireš, K. Kadlčíková., K. Kočvarová, P. Kubín, M. Kuchařík, P. Pabian, I. Příbramská, B. Sobotková, D. Toth.
Omluveni: T. Kulka, W. Oerter, K. Rathouská, V. Vávrová, K. Veselá, J.B. Uhlíř.
Neomluveni: M. Pehr.
Hosté: doc. RNDr. P. Kolář, děkan; doc. PhDr. P. Vavroušek a doc. PhDr. J. Koťa, proděkani; ing. J. Pelc, tajemník; prof. PhDr. M. Dohalská, V. Filip, AS UK; doc. PhDr. J. Buriánek, doc. PhDr. D. Jančík, prof. PhDr. E. Maur, prof. PhDr. B. Mouchová, prof. PhDr. J. Sláma, prof. PhDr. J. Vacek, doc. PhDr. R. Vlasák, doc. PhDr. J. Vlček, doc. PhDr. M. Znoj, rada garantů; prof. PhDr. J. Bouzek a doc. PhDr. I. Ondřejová, Ústav pro klasickou archeologii.

Předsedkyně přivítala členy kolegia, garanty studijních programů a ostatní hosty.

1. Schválení programu jednání.

Program:

 1. Schválení programu jednání.
 2. Kontrola a schválení zápisu z minulého jednání.
 3. Návrh na akreditace bakalářských/magisterských studijních programů slavistiky, východoevropských studií a historie.
 4. Návrh na akreditace doktorských studijních programů.
 5. Návrh úprav vnitřních předpisů (Statut FF UK, 1. čtení).
 6. Záležitost kolejí a menz.
 7. Stanovisko AS FF UK ke kandidatuře P. Pabiana do studentské komory RVŠ.
 8. Různé.

Návrh programu byl jednomyslně schválen. Hlasování: 18-0-0.

2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání.

(1) Tajemník: oprava znění bodu 1 a bodu 9 z „hospodářské oddělení“ na „ekonomické oddělení“. (2) Doc. Housková: oprava znění bodu 4 z „souhlasí s navrhovanou úpravou čl. 3“ na „souhlasí s návrhem proděkana doc. Koti na úpravu čl. 3“ a bodu 6 z „vypustit nutnost znalosti českého jazyka pro zahraniční studenty“ na „vypustit požadavek na znalost českého jazyka u slovenských studentů“. (3) Doc. Vavroušek: úpravy znění v bodě 9/Diskuse: z „podmiňuje zálohové financování průběžným vyúčtováním záloh“ na „podmiňuje poskytování záloh vyúčtováním záloh již poskytnutých“; z „byla poslední záloha odeslána opožděně“ ,a „byla poslední záloha – podle dr. názoru Oertera – odeslána do Egypta opožděně“; z „z dotace na roj 2001 nemůže být zálohován nikdo“ na „z dotace na rok 2001 nemůže být v roce 2000 zálohován nikdo“; z „nebyly peníze na jeho pracoviště převedeny“ na „nebyly peníze do Egypta převedeny. Hlasování: 17-0-2. (4) Dr. Kašparová: v bodě 3/Diskuse provést interpunkční změny pro srozumitelnost. (5) Š. Balík: v bodě 10c) doplnit větu „Pan děkan s požadavkem B. Sobotkové souhlasil.“ Zápis byl se zapracováním připomínek schválen. Hlasování: 19-0-2.

3. Návrh na akreditace bakalářských/magisterských studijních programů slavistiky, východoevropských studií a historie. Návrh na akreditace doktorských studijních programů.

Proděkan Koťa uvedl, že akreditační návrhy oborů slavistiky a východoevropských studií budou předloženy na únorové zasedání. Předkládají se: (a) opravené podklady magisterského oboru historie a dodatečně pětileté magisterské studium (jednooborové i dvouoborové) oboru archivnictví a pomocné vědy historické, (b) obory doktorského studia s výjimkou ruského jazyka, ruské literatury (začleněna do programu slovanských literatur) a slovanské filologie. Upozornil na nové akreditace u oboru česká literatura v anglickém a německém jazyce a u oboru religionistika, přičemž osvětlil změny v programu filozofie. Doc. Housková uvedla, že studijní komise doporučuje oba obory magisterského studia a předložené doktorské studijní programy s těmito obory: ekonomie, anglická literatura, anglický jazyk, česká literatura, česká literatura v anglickém a německém jazyce (nová akreditace), český jazyk, fonetika, germánské jazyky, germánské literatury (změna názvu), hungaristika a ugrofinistika, jazyky zemí Asie a Afriky, klasická filologie, latinská medievalistika, matematická lingvistika, obecná lingvistika, románské jazyky, románské literatury, slovanské literatury (změna názvu), teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky, teorie literatury, translatologie, filozofie (změna názvu), religionistika (nová akreditace), logika, byzantologie, dějiny antického starověku, dějiny a kultura zemí Asie a Afriky, egyptologie, historie/české a slovenské dějiny, historie/obecné dějiny, hospodářské a sociální dějiny, iberoamerikanistika, klasická archeologie, pomocné vědy historické, pravěká a raně středověká archeologie, informační věda, divadelní věda, dějiny výtvarného umění, estetika, filmová věda, hudební věda, kulturologie, andragogika, pedagogika, politologie, klinická psychologie, obecná psychologie, pedagogická psychologie, psychologie práce, sociální psychologie, sociologie.

Diskuse: V tabulkovém přehledu neuvedená vyjádření garantů (kulturologie, sociální psychologie) byla na místě dohledána. Dr. Kalivoda upozornil, že úplný název oboru je latinská medievalistika a novolatinská studia. K dotazu B. Sobotkové na obor komparatistika p. proděkan Koťa sdělil, že byla akreditována minulý rok.

AS souhlasí s návrhem předsedkyně, aby se hlasovalo zvlášť o reakreditacích a zvlášť o nových akreditacích. Hlasování: 20-0-2. Usnesení č. 40: AS FF UK doporučuje schválení žádostí o prodloužení akreditace těchto oborů:

 1. magisterské studium: historie, archivnictví a pomocné vědy historické
 2. doktorské studium: ekonomie, anglická literatura, anglický jazyk, česká literatura, český jazyk, fonetika, germánské jazyky, germánské literatury, hungaristika a ugrofinistika, jazyky zemí Asie a Afriky, klasická filologie, latinská medievalistika a novolatinská studia, matematická lingvistika, obecná lingvistika, románské jazyky, románské literatury, slovanské literatury (změna názvu), teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky, teorie literatury, translatologie, filozofie, logika, byzantologie, dějiny antického starověku, dějiny a kultura zemí Asie a Afriky, egyptologie, etnologie, historie/české a slovenské dějiny, historie/obecné dějiny, hospodářské a sociální dějiny, iberoamerikanistika, klasická archeologie, pomocné vědy historické, pravěká a raně středověká archeologie, informační věda, divadelní věda, dějiny výtvarného umění, estetika, filmová věda, hudební věda, kulturologie, andragogika, pedagogika, politologie, klinická psychologie, obecná psychologie, pedagogická psychologie, psychologie práce, sociální psychologie, sociologie. Hlasování: 22-0-0.

Usnesení č. 41: AS FF UK doporučuje schválení nové akreditace těchto oborů doktorského studia: česká literatura v anglickém a německém jazyce, religionistika. Hlasování: 22-0-0.

4. Návrh úprav vnitřních předpisů (Statut FF UK, 1. čtení).

Jednání k tomuto bodu řídila předsedkyně legislativní komise dr. Ebelová. AS souhlasil s návrhem dr. Ebelové, aby byly předem projednány návrhy úprav diskutované v květnu 2000, poté úpravy navržené do prvního čtení. Hlasování: 22-0-2.Čl. 4 odst. 8: návrh vypustit „nebo vedoucí základní součásti fakulty“. Diskuse: dr. Jettmarová uvedla, že po zavedení rotačního principu není důvod, který by bránil tomu, aby vedoucí ZS zastával funkci proděkana. Doc. Housková toto za dostatečný důvod nepovažuje, je záhodné, aby se ve funkcích vystřídalo co nejvíce schopných pracovníků, které fakulta má, navíc senát ještě o rotačním principu nejednal. Doc. Vavroušek podpořil původní znění. Děkan a dr. Cadorini upozornili na nežádoucí kumulaci funkcí, prof. Opatrný změnu podpořil. Hlasování pro návrh: 7-9-6 (návrh nebyl přijat).Čl. 6 odst. 3: návrh vypustit druhou větu, přidat „Senát je volen všeobecnými přímými, rovnými a tajnými volbami členy Akademické obce fakulty.“ Diskuse: dr. Jettmarová uvedla, že návrh má zřejmě řešit nízkou volební účast v kurii studentů. Děkan vyjádřil skeptické stanovisko pokud jde o očekávané zlepšení stavu a zachování poměru učitelé:studenti. V. Filip navrhl vyčkat příchodu S. Štočka, který by jako navrhovatel důvody úpravy přednesl. Návrh na projednání v bodě Různé. Hlasování: 7-11-3. Návrh vyčkat příchodu S. Štočka do 16.00 hod. Hlasování: 15-0-7.Návrhy na opravy Statutu. Dr. Ebelová přednesla doporučení legislativní komise hlasovat o opravách jako o celku. Hlasování: 19-0-4. Dr. Jettmarová konstatovala, že některé její připomínky (např. změna čl. 40) se v návrhu neobjevily a zašle je komisi znovu. Hlasování o návrhu oprav: 19-0-1.Nový návrh na změny Statutu. Dr. Ebelová informovala, že návrh předložený p. proděkanem Vavrouškem komise projednala a po dílčích úpravách a připomínkách ho předkládá k projednání.Čl. 11 odst. 5: Diskuse se soustředila na otázku uvedení či neuvedení dosavadního výčtu komisí, na jejich zřizování a jmenování předsedů. Navrhovatel konstatoval, že snahou bylo znění zjednodušit, výčet nemůže být úplný, komise se budou zřizovat podle potřeby na návrh děkana. Členové legislativní komise dr. Kalivoda a P. Pabian aspekt jednoduchosti znění podpořili. Dr. Jettmarová upozornila na záporné a problematické stránky tohoto řešení, včetně záměrů minulého senátu. Dr. Gladková a dr. Kalivoda navrhli možná řešení.Čl. 16 odst. 1: doc. Housková upozornila, že návrh úpravy neobsahuje omezení funkčního období vedoucích základních součástí, které tímto zůstane nespeficikováno, přičemž minulý senát počítal s vymezením v organizačním řádu (2×3 roky).Čl. 16 odst. 4: doc. Vavroušek vysvětlil podstatu návrhu, která umožňuje, avšak nepředepisuje, aby základní součásti měly vlastní organizační řád.Čl. 16 odst. 5: dr. Ebelová uvedla opravené znění návrhu.Čl. 20 odst. 3: dr. Jettmarová se obrátila na doc. Vavrouška s dotazem, zdali by mohl legislativní komisi předložit i úpravy nepřesných formulací, o kterých se v bodě 3b zmiňuje, tak, aby se na AS UK nemusela zasílat úprava několikrát. Doc. Vavroušek souhlasil. Dr. Ebelová oznámila, že konce ledna komise přijímádalší připomínky týkající se projednávaných úprav. Doc.Vavroušek doplnil, že komise zreviduje formulace s ohledem na proběhlou diskusi.Statut čl. 6 odst. 3 (návrat k odročené rozpravě): Diskuse proběhla bez přítomnosti S. Štočka. Dr. Kalivoda a dr. Kašparová podpořili původní znění. P. Pabian uvedl, že by změna mohla motivovat studenty k větší účasti na volbách, K. Kladlčíková označila tento argument za mylný. Hlasování: 1-18-3 (návrh nebyl přijat).Volební a jednací řád AS, čl. 2 odst. 18: Po krátké diskusi o navrženém znění úpravy byl přijat pozměňovací návrh dr. Kalivody na doplnění dané věty ve znění: „ve všech budovách, které fakulta využívá k výuce a ubytování studentů.“ Hlasování: 24-0-0.

5. Záležitost kolejí a menz.

P. Pabian shrnul stanovisko pracovní skupiny, které bylo v písemné podobě členům AS rozesláno po zpracování druhého vyžádaného materiálu z SKM. Upozornil, že materiál neobsahuje všechny požadované informace, některé jsou rozporné. Pracovní skupina navrhuje uskutečnit schůzku za účasti zainteresovaných stran.

Diskuse: dr. Kašparová doporučila obrátit se na kontrolní orgán RUK. Prof. Dohalská navrhla jednání s paní prorektorkou Kvasničkovou. Dr. Jettmarová informovala o jednání s paní prorektorkou a ing. Höferem v Seči a vysvětlila, proč předsednictvo o schůzku zatím nepožádalo. P. Pabian zdůraznil, že na schůzce je nutné jednat o dvou aspektech: informacích a celkovém řešení problému ubytování na kolejích. Schůzky se za AS zúčastní dr. Kalivoda, P. Pabian a předsedkyně.

Usnesení č. 42: AS FF UK se obrátí na prorektorku Kvasničkovou se žádostí o společnou schůzku. Hlasování: 22-0-0.

6. Stanovisko AS FF UK ke kandidatuře P. Pabiana do studentské komory RVŠ.

P. Pabian uvedl, že do studentské komory Rady VŠ kandiduje za odstupujícího mgr. Haniku, kandidaturu podpořilo předsednictvo AS FF UK. Na dotaz Š. Balíka, zda z tohoto důvodu opouští legislativní komisi, odpověděl, že ze studijních důvodů se vzdává i dalších funkcí.

Usnesení č. 43: AS FF UK podporuje kandidaturu Petra Pabiana do studentské komory Rady vysokých škol. Hlasování: 19-0-1.

7. Různé.

 1. Galerie v Hostinném a Litomyšli (dopis z 5/12/00 na vědomí AS): prof. Bouzek podrobněji informoval o galeriích v Hostinném a Litomyšli – jde především o zajištění provozu a dobrého stavu galerií (včetně úklidu a odplísnění – s uklizečkami byl rozvázán prac. poměr, požadovaných 15 tis. Kč na odplísnění nebylo z rozpočtu 2000 uvolněno), v jednání je podíl obou měst na financování. Děkan ujistil, že fakulta nechce o galerie přijít; uvedl, že prof. Bouzka nedávno ústně informoval o dalších krocích, vedení hledá ekonomicky únosné řešení; jednání se starosty za přítomnosti prof. Bouzka se uskuteční v následujícím týdnu.
 2. Žádost Ústavu českého jazyka a teorie komunikace o učebnu (dopis z 21/12/00 na vědomí AS): předsedkyně informovala o obsahu dopisu týkajícího se žádosti prof. Macurové (přijal sekretariát děkana dne 4/2/00), která nebyla dislokační komisí projednána. Proděkan doc. Vavroušek sdělil, že na původní dopis prof. Macurové odpověděl, pozastavil se nad tím, že záležitost projednává senát a že prof. Macurová senátu nezaslala jeho odpověď. Předsedkyně uvedla, že poslední dopis (na vědomí AS) prof. Macurové doc. Vavrouškovi byl projednán v předsednictvu na zasedání dne 2/1/01; prvním dopisem z 18/10/00 se prof. Macurová obrací na senát s dotazem, kdy bude AS o dislokaci rozhodovat. Jedná se o otázku, proč žádost nebyla dislokační komisí projednána. Doc. Vavroušek nabídl, že kopii dopisu adresovaného prof. Macurové, kde důvod uvádí, dá na vědomí AS do sekretariátu. Děkan doplnil, že s prof. Macurovou jednali a budou se snažit jí vyjít vstříc. Doc. Králová uvedla, jak k nedopatření patrně došlo: sekretariát tajemníka přijímal žádosti až do dubna. Š. Balík informoval o prostorové situaci Katedry slavistiky. Prof. Bouzek zmínil neuspokojený požadavek svého pracoviště, dr. Cadorini požádal, aby o případném uvolnění nějaké místnosti byla informována všechna pracoviště.
 3. Stipendia. Předsedkyně uvedla porovnání údajů ve zprávě doc. Gabrielové (k 9/11/00) s novými údaji o čerpání fondu na účelová stipendia za rok 2000 (744.668,- Kč včetně stipendií na PVS oproti v rozpočtu schválené částce 1 700 000 Kč z dotace). Proděkan Vavroušek upřesnil, že účetní osnova RUK neumožňuje sledovat čerpání podle typu stipendia, v roce 2001 bude fakulta toto sledovat pro každý typ stipendia zvlášť. Zástupce stipendijní komise konstatoval, že pokud jde o stipendijní fond, obdržela komise tři různé údaje. Děkan dodal, že příjmová částka v rozpočtu počítala s poplatky za nadstandardní dobu studia, tento fond je zřejmě prázdný, protože poplatky studenti zasílají na rektorát.
 4. Tělesná výchova: P. Pabian komentoval výsledky ankety z kateder a ústavů uvedené ve zprávě, kterou členové senátu obdrželi. Výsledky zašle předsednictvo radě garantů a vedení fakulty se žádostí o vyjádření do 25/1/2001. Doc. Housková informovala o stanovisku studijní komise k dokumentu Teze ke statutu TV (viz zápis ze schůze komise dne 13.12.2000, bod 4): komise doporučuje TV v 1. cyklu jako povinnou, ve 2. cyklu jako volitelnou.
 5. Jazykové centrum. Dr. Kašparová informovala o ztížených pracovních podmínkách Jazykového centra (zvl. hluk a učebna 136 v přestavbě) v souvislosti s probíhajícími stavebními úpravami a požádala o harmonogram těchto prací. Proděkan Vavroušek sdělil, že stavební práce začaly dříve, než bylo v původním harmonogramu stanoveno, informace zašle.
 6. Pronájem bufetu. Š. Balík informoval, že do komise výběrového řízení deleguje SK AS na výzvu p. děkana B. Sobotkovou a Š. Balíka. Děkan uvedl navržené složení komise: p. kvestor, p. proděkan Vavroušek, p. tajemník ing. Pelc, zástupci RUK, 2 zástupci SK AS, 2 zástupci UK AS, 1 zástupce SR, 1 zástupce odborové organizace. Za UK AS byli delegováni: dr. Ebelová a dr. Boschek hlasováním UK AS: 11-0-2.

Zapsali: prof. Opatrný, I. Příbramská, M. Ničová
Kontrolovala: dr. Jettmarová
AS FF UK schválil dne : 8. 2. 2001