Minulá volební období

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 9. 3. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 9. 3. 2000

Přítomni: J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, J. Kalivoda, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, M. Popelka, A. Stöcklová, M. Svobodová, Z. Štěpánek, P. Zemánek, I. Příbramská, P. Trantina, P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, H. Gladková, Z. Jettmarová, J. Králová, T. Kulka, J. Opatrný, M. Sekera, V. Zuska, Š. Balík, K. Kadlčíková, O. Káninský, K. Kočvarová, P. Kubín, M. Kuchařík, K. Rathouská, B. Sobotková, J. Uhlíř, V. Vávrová, K. Veselá.
Omluveni: P. Bílek, E. Kašparová, W.Oerter, J. Bureš,R. Oppelt, M. Pehr, K. Sieber, D. Šrajerová, D. Štěpánek, J. Jireš, P. Pabian, P. Sláma.
Nepřítomni: L. Bobková, R. Prahl, F. Stellner, J. Šubrt, Z. Dětáková, H. Hruška, P. Koura, Š. Švenda.
Hosté: prof. J. Kuklík, V. Filip. S. Štoček (AS UK), doc. Šedinová, prof. Macurová.

Program:

 1. Schválení programu.
 2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.
 3. Vystoupení p. proděkana doc. dr. P. Vavrouška, CSc.
 4. Projednání studijního plánu nové specializace Dějiny latinské Ameriky pro II. cyklus studia oboru historie – předkládá prof. dr. J. Opatrný, CSc.
 5. Projednání studijního plánu bakalářského studia Čeština v komunikaci neslyšících – předkládá prof. dr. A. Macurová, CSc.
 6. Projednání studijního plánu dvouoborového studia hebraistika – předkládá doc. dr. J. Šedinová, CSc.
 7. Výroční zpráva Akademického senátu – předkládá předsednictvo AS.
 8. Revize usnesení č. 129 – Organizační řád.
 9. Hodnocení kvality výuky studenty – doc. dr. P. Zemánek, CSc.
 10. Volba předsedy nového AS – dr. J. Homoláč, CSc.
 11. Volba předsednictva nového AS – nový předseda AS.
 12. Rozhodnutí AS o volbě nových předsedů komisí a jmenování členů do těchto komisí.
 13. Různé.

1. Schválení programu.

V úvodu dr. Štěpánek konstatoval, že stávající senát se poprvé za své funkční období nesešel v počtu, který by byl usnášeníschopný. Na základě toho nelze navržený program schválit. Připomínky k programu žádné nebyly.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

V souvislosti s předchozím bodem konstatoval dr. Štěpánek i zde, že zápis nelze schválit. Upozornil však na nesrovnalost v číslování usnesení v zápisech leden – únor, kdy první únorové usnesení má mít číslo 137. Mimo jednání senátu upozornila doc. Housková, že v únorovém zápise v bodu Různé by původní formulace „evaluace výuky“ měla být nahrazena formulací „studentská hodnocení výuky“.

3. Vystoupení p. proděkana doc. dr. P. Vavrouška, CSc.

 1. Doc. Vavroušek pozval nového předsedu-předsedkyni AS na jednání kolegia děkana, které se koná vždy v pátek od 11 hodin. Informoval AS o tom, že v březnu tohoto roku bude podáno odvolání ing. Brabcové z funkce tajemnice; pracovní poměr jí však nekončí, o pracovním zařazení bude jednáno po jejím návratu z mateřské dovolené. Bude vypsáno výběrové řízení na funkci tajemníka fakulty; vedení fakulty požádá senát o návrh členů pro výběrové řízení.

  Dr. Jettmarová se dotázala, proč bude vypsáno nové výběrové řízení. Proděkan Vavroušek sdělil, že ing. Borovianovi končí pověření funkcí tajemníka dnem 31. března. Ing. Borovian se samozřejmě může do výběrového řízení přihlásit. V případě, že se v 1. kole výběrového řízení nenajde vhodný kandidát, bude jeden pracovník fakulty dočasně touto funkcí pověřen až do uskutečnění druhého kola.

 2. informace o návrhu financování pracovišť: pro rok 2000 je předběžně počítáno s částkou 1,5 mil. Kč na provoz pracovišť z hlavní činnosti. Částka by měla být rozdělena podle této metodiky:
  20% paritně na katedry a ústavy
  60% podle přepočteného počtu pracovníků k 31.12.1999
  20% rezerva (na konkrétní účely).

  Alikvotní část příjmů za přijímací řízení pro základní pracoviště by byla 85,- Kč na 1 přihlášeného studenta. Pro příští rok budou zapracována doplňková kritéria (počet studentů, zatížení pracovníků). Další informace o přijímacím řízení bude předložena na konci března t.r.

  Dr. Štěpánek konstatoval, že „starý“ senát s uspokojením vyslechl přednesený klíč k rozdělování peněz pracovištím. Dr. Homoláč upozornil, že je nutné říci, že ona 20% rezerva nemusí být vyčerpána celá. Dr. Jettmarová se dotázala, od čeho je procentuální rozdělení odvozeno. Doc. Vavroušek odpověděl, že nešlo o úplně radikální změnu, musí trochu odpovídat minulému rozpočtu; procentuální propočet vznikl odvozením a zkusmo. Dodal, že z hlediska přidělování příspěvku podle počtu studentů není zatím ošetřeno Jazykové centrum, Fonetický ústav a jiná pracoviště, která pokrývají výuku na jiných oborech. Na dotaz dr. Čumpla, kam spadá děkanát, doc. Vavroušek sdělil, že mimo toto rozdělení.

 3. ) Doc. Vavroušek dále informoval o problému se serverem, který je na hranici technických možností. Je třeba rozšířit paměť a koupit nový pevný disk. Bude to stát cca 450.000,- Kč, které chce vedení fakulty použít z příjmů přijímacího řízení. Vzhledem k tomu, že nový senát je usnášeníschopný, přesouvá se rozhodnutí na něj po volbě předsedy a zahájení činnosti nového senátu.

4. Projednání studijního plánu nové specializace Dějiny latinské Ameriky pro II. cyklus studia oboru historie.

5. Projednání studijního plánu bakalářského studia Čeština v komunikaci neslyšících.

6. Projednání studijního plánu dvouoborového studia hebraistika.

Dr. Štěpánek opětovně konstatoval fakt, že stávající senát není usnášeníschopný, a tudíž se nemůže vyjádřit k předloženým studijním plánům. Po dohodě s předkládajícími (prof. Opatrný, prof. Macurová, doc. Šedinová) se tyto body překládají na 1. zasedání nového senátu.

7. Výroční zpráva Akademického senátu.

Přítomní členové odstupujícího senátu neměli k Výroční zprávě žádné připomínky.

8. Revize usnesení č. 129 – Organizační řád.

Dr. Štěpánek sdělil, že byla vypracována 1. verze Organizačního řádu. Nové vedení fakulty požádalo o revidování usnesení č. 129 vzhledem k tomu, že připravuje organizační změny. Předsednictvo navrhuje, aby připomínkové řízení k OŘ bylo časově shodné s připomínkovým řízením dalších vnitřních předpisů a bylo ukončeno tedy v dubnu. OŘ musí být totiž těsně provázán s vnitřními předpisy.

9. Hodnocení kvality výuky studenty.

Dr. Štěpánek zrekapituloval vývoj projektu a dodal, že hodnocení zpracovává univerzita jako vnitřní předpis univerzity (1. verze je k dispozici). Doc. Zemánek informoval, že kontaktoval senáty jiných fakult UK a VŠ a získal dostatek podkladů. Návrh univerzity musí být registrován MŠMT, tento předpis by měl vstoupit v platnost s novým akademickým rokem.

V závěru svého vystoupení dr. Štěpánek shrnul činnost odstupujícího senátu a poděkoval jeho členům za jejich práci. Doc. Zemánek poděkoval p. předsedovi a P. Trantina vyslovil poděkování učitelské kurii AS.

10. Volba předsedy nového AS.

Předseda volební komise odstupujícího senátu dr. Homoláč seznámil s výsledky voleb kurie studentů a doktorandů AS: třetího kola se zúčastnilo 459 voličů (8,34%) z 5505 voličů.

Nový AS zvolil (22-0-2) do volební komise doc. Houskovou a I. Příbramskou. Jedinou navrženou kandidátkou do funkce předsedkyně AS byla PhDr. Zuzana Jettmarová. Dr. Jettmarová seznámila AS krátce se svou představou jeho činnosti (AS má ze zákona především kontrolní, korektivní a iniciační funkci) a nastínila některé nejbližší úkoly.

Výsledky volby: z 25 odevzdaných hlasovacích lístků se 18 voličů vyslovilo pro, 2 hlasy byly proti, 5 voličů se zdrželo hlasování.

Předsedkyní AS pro toto funkční období se stala PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc.

11. Volba předsednictva nového AS.

AS jednomyslně (26-0-0) schválil volební komisi pro další volby ve složení: dr. J. Kalivoda, dr. H. Gladková a I. Příbramská.

Plénum navrhlo tyto kandidáty: místopředsedové: prof. Opatrný, P.Pabian; členové: dr. Boschek, doc. Zuska, K. Kočvarová.

Celkem hlasovalo 25 členů AS, zvoleni byli kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Místopředsedové:
prof. Josef Opatrný – 24 hlasy
Petr Pabian – 25 hlasů

Členové předsednictva:
doc. Vlastimil Zuska – 12 hlasů
Kateřina Kočvarová – 24 hlasy

12. Rozhodnutí AS o volbě nových předsedů komisí a jmenování členů do těchto komisí.

Prof. Opatrný a I. Příbramská seznámili AS s návrhy členů komisí:
Hospodářská komise: předseda dr. Boschek, členka K. Rathouská
Studijní komise: předseda doc. Králová, doc. Housková, členka K. Kadlčíková
Legislativní komise: předseda doc. Zuska, dr. Ebelová, dr. Cadorini, člen J. Jireš
Stipendijní komise: předseda doc. Gabrielová, členka K. Veselá
Komise pro vědu: členové prof. Opatrný, doc. Gabrielová, M. Kuchařík
Zahraniční komise: členové doc. Kulka, dr. Oerter, B. Sobotková
Celkem hlasovalo 26 členů AS. Zvoleni byli kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
Výsledky voleb do komisí:

Hospodářská komise: předseda: RNDr. Petr Boschek, CSc. (26 hlasů)členka: Kateřina Rathouská (25 hlasů)

Studijní komise: předsedkyně: doc. PhDr. Anna Housková, CSc. (16 hlasů)
členka: Kateřina Kadlčíková (26 hlasů)

Legislativní komise: předsedkyně: PhDr. Ivana Ebelová, CSc.(11 hlasů)
člen: Jan Jireš (26 hlasů)

Stipendijní komise: předsedkyně: doc. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (26 hlasů)
členka: Kateřina Veselá (26 hlasů)

Komise pro vědu: členové: Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. (23 hlasy)
Milan Kuchařík (26 hlasů)

Zahraniční komise: členové: doc. Tomáš Kulka, PhD. (19 hlasů)
Blanka Sobotková (26 hlasů)

AS schválil (24-0-2) projednání bodu 3c.
Usn. 1: Akademický senát si je vědom potenciálního ohrožení přijímacího řízení pro akademický rok 2000/2001 z důvodů nedostatečné kapacity stávajícího serveru a jeho možného selhání, a souhlasí s návrhem děkana FF UK na uvolnění částky 450.000,- získaných z poplatků za přijímací řízení na akademický rok 2000/2001 na rozšíření kapacity serveru FF UK.
Hlasování: 24-1-1.

13. Různé.

 1. prof. Kuklík informoval senát o zvolení zástupců FF do funkcí v akademickém senátu UK:

  prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. je členkou předsednictva, prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. je členem ekonomická komise, Viktor Filip je v sociální komisi, Stanislav Štoček je v legislativní, ekonomické a sociální komisi.

  Prof. Kuklík dále sdělil, že zástupci FF v AS UK jsou zváni na jednání rozšířeného kolegia děkana. Vzhledem k tomu, že z fakulty není nikdo členem kolegia rektora, budou suplovat vedení fakulty v univerzitním senátu. Konstatoval, že ekonomická komise projednává rozpočet univerzity; sdělil, že podpořil, aby rozhodnutí ekonomické komise bylo činěno celou komisí, nikoliv pouze jejím vedením. Pochválil fakultní zástupce studentů za jejich aktivní činnost v AS UK.

 2. Stanislav Štoček vystoupil s informací o špatné situaci na kolejích, týkající se vybavenosti počítači. Upozornil na skutečnost, že v pedagogické komisi AS UK je třeba dalšího člena; může být i „nesenátor“. Dr. Jettmarová doporučuje vést toto v patrnosti. S. Štoček rovněž doporučuje zvážit možnost volby „náhradníka“ do studentské komory Rady vysokých škol.
 3. Dr. Jettmarová požádala senát o souhlas s tím, aby s výsledky voleb do komisí byli senátoři seznámeni prostřednictvím zápisu.
  Hlasování: 25-0-0.

Zapsaly: Příbramská, Ničová
Schválil: AS FF UK dne 13. 4. 2000