Volební období 2000-2002

ZÁPIS Z 13. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 10. 5. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 13. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 10. 5. 2001

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, Z. Jettmarová, E. Kašparová, J. Králová, J. Musil, W. Oerter, J. Opatrný, V. Zuska, Š. Balík, J. Jireš, K. Kočvarová, P. Kubín, M. Kuchařík, P. Pabian, I. Příbramská, B. Sobotková, D. Toth, J. B. Uhlíř, V. Vávrová, K. Veselá.
Omluveni: M. Humpál, J. Kalivoda, T. Kulka, M. Pehr, K. Rathouská.
Hosté: doc. P. Kolář, děkan; doc. P. Vavroušek, dr. J. Herman, doc. J. Koťa, prof. A. Skřivan, proděkani; ing. J. Pelc, tajemník; prof. M. Dohalská, prof. J. Kuklík, V. Filip, S. Štoček, AS UK; doc. M. Znoj, dr. Z. Zbořil, studenti politologického semináře k extremismu, Ústav politologie.

Program:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 3. Návrh úpravy vnitřních předpisů.
 4. Zrušení politologického semináře k extremismu.
 5. Volba zástupců FF UK do komise pro výběrové řízení.
 6. Příprava hodnocení výuky studenty.
 7. Informace ke koncepci rozpočtu na rok 2001.
 8. Informace o průběhu přijímacího řízení.
 9. Různé

Předsedkyně zahájila zasedání a informovala o přítomnosti zpravodajství ČT1.

1. Schválení programu jednání.

Návrhy změn. (1) Mgr. J.B. Uhlíř: stáhnout bod 4 z jednání. Hlasování: 1-13-2. (2) Předsedkyně: zařadit projednání dodatečně předloženého materiálu „Změna Řádu vysokoškolské koleje“ za bod 6 jako bod 7. Hlasování: 11-0-5. (3) Prof. J. Opatrný: předsunout bod 4 před bod 3. Hlasování: 14-1-2.

 1. Schválení programu jednání.
 2. Kontrola zápisu z minulého zasedání.
 3. Zrušení politologického semináře k extremismu.
 4. Návrh úpravy vnitřních předpisů.
 5. Volba zástupců FF UK do komise pro výběrové řízení.
 6. Příprava hodnocení výuky studenty.
 7. Změna Řádu vysokoškolské koleje UK.
 8. Informace ke koncepci rozpočtu na rok 2001.
 9. Informace o průběhu přijímacího řízení.
 10. Různé.

AS FF UK schválil návrh programu s provedenými změnami. Hlasování: 14-1-2.

2. Kontrola zápisu z minulého zasedání.

(1) P. Pabian, bod 9/a: místo „kolejní rada“ „Grémium předsedů kolejních rad“. Hlasování: 16-0-1. (2) dr. Z. Jettmarová, 9/b: místo „květnové“ „červnové“, doc. P. Vavroušek, 9/a: místo „J. Vavroušek“ „P. Vavroušek“. Hlasování: 17-0-2. (3) p. děkan, bod 5: místo „p. děkanem navržených“ „původně navržených“. Hlasování: 17-0-2.

Zápis 12. jednání AS byl s uvedenými opravami schválen. Hlasování: 17-0-2.

3. Zrušení politologického semináře k extremismu.

3.1 Předsedkyně informovala, že AS obdržel v chronologickém pořadí tyto materiály: dopis a návrh usnesení od dr. J. Pelikána, návrh usnesení od proděkanů FF UK – materiály byly rozeslány v podkladech; dopis podepsaný devíti historiky (Ústav světových dějin a Ústav sociálních dějin), dopis dr. V. Srba se stanoviskem České společnosti pro politické vědy a návrh usnesení od K. Kočvarové a P. Pabiana – materiály byly rozdány při prezenci. Poté vyzvala zúčastněné strany, aby se k případu stručně vyjádřily.

3.2 Děkan rekapituloval celý průběh řešení případu od uveřejnění prvního článku v LN. Po setkání s doc. M. Znojem a dr. Z. Zbořilem dne 25.4. seminář s okamžitou platností zrušil a oběma odebral osobní ohodnocení. Dne 27.4. obdržel otevřený dopis studentů politologie se žádostí o revizi svého rozhodnutí. Dne 30.4. odpověděl studentům otevřeným dopisem, kde mj. sdělil, že vyzval vedoucího semináře, aby seminář pro následující semestr koncipoval tak, aby v žádném případě nedával možnost představitelům extremistických hnutí projevovat svobodně své politické názory na akademické půdě a tím své hnutí legitimizovat. Vyzval studenty k setkání, k němuž došlo dne 3.5. za účasti ředitele ústavu a dr. Zbořila a kde bylo dosaženo dohody o pokračování semináře za podmínky, že nebude probíhat volná výměna názorů, ale výuka bude vedena formou řízeného rozhovoru, přičemž program bude zveřejněn na webové stránce fakulty.

3.3 Doc. M. Znoj uvedl, že při přípravě LS byl informován o vypsání semináře. Předmět byl však původně uveden jako přednáška a ze sylabu nebylo zřejmé, že se výuky zúčastní hosté; zkoumání extremismu dohodnutou formou považuje za legitimní, dohodu ze dne 3.5. 01 za pozitivní řešení.

3.4 Dr. Z. Zbořil vysvětlil pojem extremismus, upozornil na metodologické problémy jeho zkoumání a popsal výuku v semináři: diskuse je řízená, hosté jsou představováni zhruba 5-10 min., stejnou dobu mají na své vystoupení. Diskusní otázky jsou zaměřeny na ideologii, organizační struktury, financování, mezinárodní styky. Na semináři s F. Vávrou byl přítomno zhruba 70 účastníků. Uvedl rozpis témat se jmény hostů a poukázal na skutečnost, že studenty na diskusi připravuje na seminářích předem. Z přípravy, diskuse a studia pramenů pak studenti vypracují seminární práci. Dodal, že medializací se cítí poškozen pokud jde o jeho další expertní činnost.

3.5 L. Rejman jako zástupce studentů semináře uvedl, že studenti plně podporují dr. Z. Zbořila; ke zrušení semináře mělo dojít až po vyčerpání všech možností řešení včetně konzultací s odborníky, opačný postup seminář poškodil; schůzka, k níž došlo dne 3.5., se měla konat bezprostředně po zveřejnění článku v LN; medializace a zprostředkované informace věci neprospěly, pouze vedly k mylnému informování veřejnosti.

3.6 Diskuse (kráceno se zaměřením k věcnému tématu): Předem přihlášení do diskuse: prof. J. Wiener, dr. V. Srb.

 1. Prof. J.Wiener připomenul počátky nacismu a jeho potenciální nebezpečí. Dr. V. Srb přednesl Usnesení předsednictva České společnosti pro politické vědy, které poukazuje na nutnost a mimořádnou důležitost zkoumání politického extremismu na vysokých školách, a to zvl. prostřednictvím osobního kontaktu, protože písemné sekundární prameny jsou nedostatečným zdrojem.
 2. Na dotaz doc. P. Vavrouška, proč není na webové stránce sylabus kursu, odpověděl dr. Z. Zbořil, že sylabus předal vedení ústavu před začátkem semestru a za zveřejnění zodpovídá ředitel. Ředitel svoji chybu připustil a uvedl důvody.
 3. Doc. A. Housková upozornila, že věc má kontext pedagogický i politický – zvát na univerzitu neonacistu mu dává prestiž a přijatelnost. Na dotaz dr. W. Oertera, zdali jsou Vlastenecká fronta a Národně sociální blok povoleny, odpověděl dr. Z. Zbořil kladně. Děkan upozornil na nutnost, ale zároveň na nebezpečnost zkoumání tohoto fenoménu. Dr. M. Kovář (ÚSD) připustil nutnost zkoumání extremismu, přítomnost extremistů ve výuce však odmítl; podporuje rozhodnutí děkana zrušit seminář, protože veřejnost vnímá věc jinak.
 4. Dr. J. Pelikán rekapituloval svůj dopis předsednictvu, v němž považuje děkanovo rozhodnutí ze dne 25.3. za závažné pochybení, unáhlenost a porušení principů akademických svobod; předsednictvo a senát se měly sejít k mimořádnému zasedání a situaci řešit po stránce formálních náležitostí rozhodování. Prof. A. Skřivan a dr. J. Herman zopakovali písemné stanovisko proděkanů, kteří děkanův postup považují za korektní a adekvátní. Dr. G. Cadorini a dr. W. Oerter označili zrušení semináře za unáhlený postup bez příslušných konzultací; dr. G. Cadorini zde vidí porušení demokratických principů a možný precedent, pro obdobné případy by měla existovat procedurální pravidla. Děkan odpověděl, že bylo nutné jednat rychle.
 5. Š. Kern (PF UK) upozornil na porušování akademických svobod (§ 4 VŠ zákona). Na připomínku doc. M. Znoje, že mezinárodní úmluvy proti šíření nesnášenlivosti jsou nadřazeny zákonům i akademickým svobodám, dodal, že dohody jsou v souladu s ústavními zákony. Dr. Z. Zbořil poukázal na rozdíl mezi politikou a politologií, na problém střetávání etiky a studia negativních společenských jevů a uvedl, že studium názorů nositelů extremismu je ve světe akceptováno; na schůzce s děkanem dne 25.4. sdělil, že s děkanovým postupem nesouhlasí, ale respektuje ho. Studentka politologie K. Jacques vznesla mj. dotaz, čí práva byla porušena a čí zájmy hájeny. Děkan odpověděl, že fakulta byla vystavena nařčení, že zde učí extremisté; svým rozhodnutím nebezpečí nařčení z propagace nacismu zamezil. Prof. A. Skřivan vznesl otázku, do jaké míry lze legitimizovat extremisty na akademické půdě. Doc. F. Stellner zopakoval stanovisko z dopisu devíti historiků, kteří podporují děkanův postup a odmítají přítomnost extremistů ve výuce.
 6. Dr. D. Toth navrhl diskusi ukončit. Hlasování 21-3-1.

3.7 Návrh doc. A. Houskové hlasovat o návrzích předložených usnesení. Hlasování 17-1-7. Doc. J. Králová, členka stálé skupiny pro formulaci usnesení, upozornila, že předem předložené návrhy usnesení nemusí odrážet diskusi, a přednesla další návrh usnesení (návrh usnesení č. 4). Hlasování o revokaci postupu na návrh doc. A. Houskové: 6-11-8. Návrh hlasovat o čtvrtém návrhu: 13-9-3.

4. návrh (doc. J. Králová):
„AS FF UK bere na vědomí informace zúčastněných stran a konstatuje, že při řešení problematiky politologického semináře nebyly dostatečně respektovány běžné standardy rozhodování a řízení. Vítá proto společnou dohodu děkana, vedoucího Ústavu politologie a studentů semináře ze dne 3.5.2001 a považuje za nutné vypracovat standardní postup řešení obdobných situací.“ Hlasování: 11-12-2.

3. návrh (P. Pabian, K. Kočvarová):
„AS FF UK považuje situaci vzniklou zrušením předmětu „Typologie politického extremismu“ za příklad toho, že vnímání a ochrana akademických svobod nejsou doposud v řadě ohledů žádným způsobem upraveny. Přestože nedošlo k překročení pravomocí dané zákonem a ostatními předpisy, AS FF UK se domnívá, že postup při děkanově rozhodnutí v dané situaci nebyl správný. Rozhodně nelze postup děkana FF UK považovat za vhodný precedent pro řešení obdobných problémů. Dále AS považuje za nutné vypracovat standardní postup řešení analogických situací v budoucnosti, jež by zahrnovaly konsultace děkanova rozhodnutí s dalšími orgány akademické samosprávy, popřípadě s etickou komisí FF UK.“ Hlasování: 12-9-4.

2. návrh (proděkani):
„Akademický senát FF UK konstatuje, že postup děkana fakulty Doc. RNDr. Petra Koláře, CSc. při řešení problému semináře Typologie politického extremismu byl korektní a v každé fázi adekvátní konkrétní situaci“. Hlasování: 4-17-4.

1. návrh (dr. J. Pelikán):
„Akademický senát FF UK konstatuje, že děkan FF UK Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. porušil svým rozhodnutím o zrušení semináře dr. Zbořila principy akademických svobod. Akademický senát FF UK vyzývá pana děkana, aby toto rozhodnutí neprodleně revokoval a poskytl dr. Zbořilovi plnou satisfakci.“ Hlasování: 2-18-5.

Žádný návrh nebyl přijat.
Návrh J.B. Uhlíře na stažení usnesení dr. Pelikána: Hlasování 3-17-5. Hlasování o nové formulaci usnesení: 13-7-4. /Přestávka/ Předloženy byly tři nové návrhy usnesení v tomto pořadí: 1. dr. Z. Jettmarová, 2. prof. J.Opatrný, 3. dr. G. Cadorini.

Ad. 1. „AS FF UK považuje situaci vzniklou zrušením předmětu „Typologie politického extremismu“ za příklad toho, že vnímání a ochrana akademických svobod nejsou doposud v řadě ohledů žádným způsobem upraveny. Přestože nedošlo k překročení pravomocí dané zákonem a ostatními předpisy, AS FF UK se domnívá, že postup při děkanově rozhodnutí v dané situaci nebyl šťastný. AS FF UK doporučuje, aby v obdobných situacích byly před vydáním rozhodnutí konzultovány další orgány akademické samosprávy, případně i jiná odborná grémia.“

Děkan zpochybnil návrh ze strany omezení pravomocí děkana. P. Pabian, S. Štoček a V. Filip poukázali na legitimnost návrhu (jedná se o formulaci „doporučení“) a objasnili pojem „zbytkové pravomoci“. Hlasování:5-11-8.

Ad 2. Usnesení č. 56: AS FF UK považuje situaci vzniklou zrušením semináře Typologie politického extremismu za příklad toho, že vnímání a ochrana akademických svobod nejsou dosud v řadě ohledů upraveny. Bere na vědomí informace zúčastněných stran a vítá společnou dohodu děkana, vedoucího Ústavu politologie a studentů semináře ze dne 3.5.2001. Dosažení dohody považuje za způsob vhodný pro řešení situací obdobného charakteru. Hlasování: 18-5-2.

Ad. 3. „AS FF UK považuje situaci vzniklou zrušením předmětu „Typologie politického extremismu“ za příklad toho, že vnímání a ochrana akademických svobod nejsou doposud v řadě ohledů upraveny. Proto AS považuje za nutné vypracovat standardní postup řešení analogických situací v budoucnosti, jež by zahrnoval konzultace děkanova rozhodnutí s dalšími orgány akademické samosprávy, případně etickou komisí FF UK. Zároveň AS FF UK vyjadřuje podporu Dr. Zdeňku Zbořilovi k pokračování v jeho badatelské a pedagogické činnosti na fakultě.“ O návrhu se nehlasovalo, protože byl přijat návrh v pořadí předcházející.

4. Návrh úpravy vnitřních předpisů.

Na návrh předsedkyně legislativní komise se bod jednání přesouvá na příští zasedání. Hlasování: 16-0-1.

5. Volba zástupců AS FF UK do komise pro výběrové řízení.

Zástupci AS FF UK do komise pro výběrové řízení na centrální knihovnu. Návrhy z pléna: dr. Z. Jettmarová a I. Příbramská. Hlasování: 16-0-2.

6. Příprava hodnocení výuky studenty.

Předsedkyně uvedla obě části bodu jednání: (1) připomínky AS k návrhu Řádu pro hodnocení výuky UK v Praze a (2) informace p. proděkana dr. J. Hermana o koncepci přípravy hodnocení na FF UK.

Diskuse: Proděkan dr. J. Herman hodnotí návrh Řádu kladně, protože je rámcový a umožňuje konkretizaci podle podmínek jednotlivých fakult. Dr. W. Oerter navrhl doplnit hodnocení o chování pedagogů a jejich přístup ke studentům. P. Pabian upozornil, že FF UK nevyhovuje čl. 12/5 (zápis do kursů na FF zaveden není). P. Pabian a V. Filip dále upozornili, že fakultním podmínkám nevyhovuje ani limit počtu studentů ke zveřejnění výsledků hodnocení (10% zapsaných, nejméně však 5 studentů), proto bude vhodné zveřejňovat všechny výsledky hodnocení s uvedením počtu těch, kdo se vyjádřili. S. Štoček upozornil na chybu v čl.12/1a, kde „nebo“ znamená disjunkci, navrhl doplnit jako kriterium hodnocení dochvilnost učitele, do čl.9 pak znění „pověření studenti“ na konec odstavců a vypustit odstavec o interpretaci výsledků. Předsedkyně upozornila na jazykové nedostatky materiálu a navrhla doporučit celkovou revizi textu.

Připomínky AS FF UK :
Čl. 12/5: vypustit znění od „a to jen v případě …“. Hlasování: 18-0-1.
Čl. 5/1a: vypustit „nebo“. Hlasování: 17-0-2.
Čl. 5/2,3: doplnit „dochvilnost:“. Hlasování: 11-3-5. Doplnit „vztah ke studentům“. Hlasování 7-3-9.
Čl. 9/1: doplnit „a pověření studenti“. Hlasování: 18-0-1.
Čl. 9/4: Vypustit poslední větu. Hlasování 14-0-4.
Hlasování o doporučení jazykových úprav: 17-0-1.

Proděkan dr. J. Herman informoval o koncepci přípravy hodnocení na FF UK z hlediska obsahového a procedurálního: příprava dotazníku a organizace ankety; hodnocení se mají zúčastnit studenti, doktorandi i absolventi. Systém hodnocení bude dočasně zakotven v opatření děkana. Vyzval AS, aby do pracovní skupiny pro přípravu systému hodnocení jmenoval své zástupce.

Návrhy z pléna: Š. Balík, B. Sobotková, dr. P. Boschek. Hlasování 12-1-3.

7. Změna Řádu vysokoškolské koleje UK.

Návrh úpravy vznesený S. Štočkem nebyl přijat. Hlasování: 0-4-12.

8. Informace ke koncepci rozpočtu na rok 2001.

Proděkan doc. P. Vavroušek informoval, že rozpočet na rok 2001 bude obdobný jako v roce 2000. Navýšení se předpokládá u dotace na nákup literatury o cca 300 tis. z HČD. Mzdy budou navýšeny z HČD zhruba o 5 mil. Kč v netarifní složce k 1.10.01. U příspěvku na stravování se vyrovná dotace fakulty na menzu a stravenky v jednotkové výši 20 Kč. Na FRIM bude rozepsáno 10,7 mil. z HČD plus 4 mil. z HČMD (projekt rekonstrukce počítačové sítě a dovybavení počítačové studovny ve Šporkově paláci). Fakulta musí provést i výměnu tel. ústředny. Investice budou dále směřovat do projektu centrální knihovny na hl.b., který si vyžádá 56 mil. v letech 2002-2003. Návrh rozpočtu bude předložen Hospodářské komisi FF UK po 20. květnu.

9. Informace o průběhu přijímacího řízení.

Proděkan dr. J. Herman informoval, že pozvánky byly rozeslány, harmonogram 1. kola je připraven, dokončuje se kontrola testů. Následující týden se koná porada vedoucí základních pracovišť, kde bude projednána koncepce přijímacích zkoušek na další rok. Do konce června bude koncepce vypracována.

10. Různé.

Š. Balík vznesl dotaz na obsazení etické komise. Děkan informoval, že jmenoval předsedu, členy však zatím nikoliv, protože jím doposud oslovení učitelé neprojevili ochotu v komisi pracovat.

Zapsali: prof. J. Opatrný, I. Příbramská, M. Ničová.
Kontroloval: Z. Jettmarová
AS FF UK schválil dne: